Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка16/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   71


^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _садово-паркового господарства та екології ___________________________________________________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни_ „Екологія” _______________________________________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _усі спеціальності університету______________________

форма навчання __денна__________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №__1____від __26.08.2009___________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Екологія”

 1. ^ Назва курсу.

„ЕКОЛОГІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

 1. Рік (роки) навчання.

IV-й

 1. Семестр / семестри.

VIII

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Губська Ольга Петрівна – старший викладач кафедри СПГ та екології (2 корпус, ауд. 2-166)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення загальних закономірностей розвитку природних та соціоприродних систем, розгляд екологічних аспектів глобальних проблем сучасності та основних шляхів вирішення проблеми гармонізації взаємовідносин між суспільством та природою; формування системи знань про особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та основні методи управління процесами природокористування й охорони довкілля, формування біосферних та ноосферних уявлень про стан і перспективи природноресурсного потенціалу планети, розгляд політичних, соціальних, світоглядних, міжнародних та природно-наукових аспектів екологічних проблем, а також екологічних мотивів в державній культурній спадщині; формування екоцентричного типу екологічного світогляду у студентів і на підставі цього сприяти підвищенню рівня їх екологічної культури.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси біології та географії середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Екологія як наука, її місце та роль в системі сучасних наук

8

44

1.2.

Історичний хід розвитку взаємовідносин між суспільством та природою

8

26

1.3.

Причини загострення глобальної екологічної ситуації в середині ΧΧ століття. Стратегія сталого розвитку суспільства.

8

26
^ Другий модуль
2.1.

Основні закономірності розвитку й динаміки біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.

4

22

2.2.

Геологічні та ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства та природи

4


4

2.3.

Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

8

44

2.4.

Гідрологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

6

24

2.5.

Біологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

4

22

2.6.

Екологічні основи раціонального природокористування. Економічне стимулювання раціонального природокористування.

4


4
загальна кількість годин

54

1836 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – К.: Наукова думка, 1991.

 2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 2003.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1997.

 4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2000.Додаткова навчальна література

 1. Буркинский Б.В., Ковалева Н.Г. Экономические проблемы природопользования. – К.: Наукова думка, 1995.

 2. Вронский В.А. Прикладная экология: Учебн.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

 3. Киселев В.Н. Основы экологии: Учебн. пособие. – Минск: Універсітэцкае, 1998.

 4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч.посібник – К.:МАУП, 2002.

 5. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. Посібник. – К.: Заповіт, 1996.

 6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.

 7. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1998.

 8. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО,2002.

 9. Некос В.Е. Экология: Учеб. пособие / Ч.1. Основы общей и глобальной традиционной экологии. – Харьков: Торнадо, 1999.

 10. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1986.

 11. Природопользование : Учебник. Под ред проф.Э.А.Арустамова. – М.: Издат. Дом “Дашков и К”, 1999.

 12. Радкевич В.А. Экология: Краткий курс. – Мн.: Выш.шк., 1983.

 13. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1997.

 14. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная екологія – М.:Издательский центр „Академия”, 2000.

 15. Сытник К.М. и др. Биосфера. Экология. Охрана природы. – К., Наукова думка, 1987.

 16. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996.

 17. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум : Навч.посібник – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004.

Экологические основы природопользования. – Москва : Высшая школа, 2002.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання творчих робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 90% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота (творча робота) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Еволюція уявлень про взаємодію суспільства та природи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Екологічні основи раціонального природокористування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Геологічні та ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства та природи (тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Творча робота на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи