Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка21/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра психології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни ^ Соціальна психологія


для спеціальності(ей) Соціологія


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 27.08.09.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціальна психологія”

 1. Назва курсу.

^ „СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціалогія.

 1. ^ Код курсу.

[Іст].[Соціол_набл.].[2_1_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий, подготовка за фахом, нормативна частина

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5 кредіта

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Акименко Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри психології, 3 корпус, 2-21.

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс "Соціальна психологія" призначений для ознайомлення з соціально-психологічними характеристиками розвитку особистості в соціальному середовищі. Ознайомлення з соціально-психологічними характеристиками великих груп, спільностей з формами спілкування у великих соціальних спільностях - наслідування, навіювання, зараження, переконання, феноменами, що виявляються у великих соціальних групах: забобонів, чуток тощо.

Поданий курс спирається на методологічні засоби сучасної науки, вищої школи, прийняті в науці форми, методи, прийоми навчання, логіку вузівської дидактики.

Таким чином, даний курс ставить за мету охарактеризувати роль, значення і вплив соціального середовища на життя кожної конкретної людини. Розв’язання даної мети припускає досягнення і реалізацію ряду завдань у вивченні процесів організації взаємодії особистості і соціального середовища:

- оволодіння теоретичними знаннями в повному обсязі, необхідному і достатньому для реалізації професійної діяльності;

- розкрити історію виникнення і розвитку соціальної психології в процесі розвитку суспільства, допомогти усвідомити роль і значення соціальної психології в житті кожної людини і формуванні її особистості.

- допомогти студентам з'ясувати суть, зміст, основні категорії, закони, що визначають механізми соціальної психології.

-забезпечити глибоке розуміння соціального середовища як складного феномена реальності;

- мобілізувати студентів на активну самостійну роботу по вивченню актуальних проблем соціальної психології;

- підштовхнути їх до морального самовдосконалення, підвищення своєї духовної, моральної, психологічної і етико-естетичної культури, необхідної для надання допомоги і гармонізації всіх форм взаємодії у співтоваристві.

Заняття відбуваються у формі лекцій, диспутів, колоквіумів за поданою тематикою, наприкінці курсу студенти складають залик.

Теоретична підготовка студентів здійснюється при читанні лекцій і проведенні практичних занять. Досягнення виділеної мети забезпечується використанням різноманітних форм навчальної роботи, основної з них є лекція, призначенням якої є глибоке розкриття студентам вузлових питань курсу, що вивчається.

Формування практичних умінь і навичок відбувається на практичних заняттях, де студенти не тільки засвоюють необхідний теоретичний матеріал, але і формують практичні навички по використанню даних знань в рішенні пропонованих проблемних ситуацій. У студентів формуються уміння відстежувати виділені теоретичні закономірності в своїй поведінці житті і пропонованих ситуаціях. Розвиваються комунікативні уміння і навички для організації адекватного контакту з іншими людьми і формуються навички соціальної перцепції. Освоюються прийоми діагностики закономірностей, що вивчаються, і корекційні уміння, формуються уміння відповідно до виявлених закономірностей проводити відповідну роботу з людьми. Засвоєння теоретичних знань, рішення ситуативних задач і активні дискусії допомагають студентам виробляти необхідні професійні уміння і навички.

Накопичені і отримані знання, які пройшли практичну апробацію під час навчання, закріплюються і оцінюються під час залик.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: зміст, основні поняття, закони, закономірності, механізми, особливості формування і розвитку соціального середовища як складного феномена сучасності. Мати чітке уявлення про своєрідність процесів, що відбуваються у суспільстві, і здійснюють вплив на розвиток як осіб, так і суспільства. Розуміти людину, проблеми, що виникають у неї, і надавати адекватну допомогу і підтримку в їх подоланні, уміти реалізувати свою діяльність різноманітних умовах. Уміти спілкуватися і впливати на відносини між людьми, спонукаючи їх до тієї чи іншої діяльності. У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти теоретичними знаннями і практичними уміннями організовувати взаємодії людей у групах, виділяти існуючі соціально-психологічні феномени та їх описувати.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Викладання курсу здійснюється на базі знань, вмінь та навичок системи психологічних знань попередніх курсів, тому особлива увага приділяється формуванню не тільки системи соціально-психологічних знань, а й системи вмінь працювати з науковими психологічними текстами.по використанню даних знань в рішенні пропонованих проблемних ситуацій. У студентів формуються уміння відстежувати виділені теоретичні закономірності в своїй поведінці житті і пропонованих ситуаціях. Розвиваються комунікативні уміння і навички для організації адекватного контакту з іншими людьми і формуються навички соціальної перцепції. Освоюються прийоми діагностики закономірностей, що вивчаються, і корекційні уміння, формуються уміння відповідно до виявлених закономірностей проводити відповідну роботу з людьми.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль А.
1.1.

Соціальна психологія як наука. Об`єкт, предмет, структура, особистості.

4

22

1.2.

Історичний екскурс виникнення і розвитку соціальної психології. Суть основних ідей, які розроблялися в соц. психологіїї як науці.

6

24

1.3.

Особливості входження особи в відностно стабільну групу. Адаптація, Індивідуализація. Інтеграція.

5

23

1.4.

Характеристика великих соціальних груп. Національний характер і його особливості

14

410

1.5.

Методологія і вимоги до соціально психологічної інформациї

4

22

1.6.

Психологія малих груп

14
4
10

1.7

Соціально-психологічни особливості спілкування

6
2
4
^ Другий модульБ.
2.1.

Феномени великих соціальних груп. Чутки. Забобони. Їх суть, логіка виникнення, механізми впливу.

10

46

2.2.

Соціалізація як феномен, механизми соціалізації.

6

24

2.3.

Міжособові відносини, їх особливості, своєрідність і роль в житті особи і груп.

8
4
4

2.4.

Спілкування у великих соціальних спільнотах. Порівняльний аналіз: зараження, навіювання, переконання і наслідування.

7
2
5

2.5.

Маси і масова свідомість. Психологія масових настроїв.

7

25
загальна кількість годин

81

20

12
49

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

  Основна навчальна література

  1. Андрєєва г.М. Соціальна психологія. Навчанльн. 1980г., 1996г.

2.Д. Майерс. Соціальна психологія. 1998г.

3. Петровський А.В. Соціальна психологія.

4.Соціальна психологія (під ред. Кузьміна) БРЕШУ 1979г.

5. Ольшанський в.Д. Психологія мас 2001г.

6. Н.И. Семечкин. Соціальна психологія. 2003г.

7.В.Г.Крисько. Словник-довідник по соціальній психології. Мінськ 2003г.

Додаткова навчальна література

3. Введення в соціальну психологію. Перев. з англійського під ред.
В.Смагука, Москва-1999г.

4. Вернадський в.М. Наукова думка як планетне явище. Москва 1991г.

 1. Георгій Гачев. Національні образи миру: Космо-Психо-Логос. Прогрес. 1995г.

 1. Діліченський г.Г. Соціально-політична психологія. Москва. 1996г.

7. Козміренко в.П. Соціальна психологія організацій. 1993г.

 1. Д. Майерс. Соціальна психологія. 1998г.

 2. С. Моськовічи. Століття натовпів. Історичний трактат по психології мас. 1998г.

 1. С. Моськовічи. Машина, що робить Богів. 1998г.

 2. Петровський а.В., Шпалінський в.В. Соціальна психологія колективу. Москва 1985гю

І.Петровський А.В. Соціальна психологія.

 1. Роббер М-А, Тільман Ф. Психология індивіда і групи. Москва 1988г.

 2. Соціальна психологія (під ред. Кузьміна) БРЕШУ 1979г.

 3. Ольшанський в.Д. Психологія мас 2001г.

 4. Гюстав Лебон. Психологія натовпів. Москва 1999г.

 5. Габріель Тард. Думка і натовп. Москва 1998г. Б-ка соціальної психології кн. Психологія натовпів.

 6. Н.И. Семечкин. Соціальна психологія. 2003г.

 7. В.Г.Крисько. Словник-довідник по соціальній психології. Мінськ 2003г.

 8. Еліот Аронсон. Суспільна тварина: введення в соціальну психологію. Москва 1999г.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання структурно-логічних схем.


Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залик

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

 • участь у семінарах, написання структурно-логічних схем 30%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Маси і масова свідомість. Психологія масових настроїв.

3%

2.

Спілкування у великих соціальних спільнотах. Порівняльний аналіз: зараження, навіювання, переконання і наслідування

3%

3.

Психологія малих груп

3%
УСЬОГО:

10%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російска1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи