Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка23/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціально-педагогічний патронаж”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціально-педагогічний патронаж”


 1. ^ Назва курсу.

„Соціально-педагогічний патронаж”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [2_1_10]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кратінова Віра Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є підготовка студентів до практичної реалізації основних функціональних обов'язків фахівця з соціальної роботи щодо здійснення соціально-педагогічного патронажу спільно з педагогами, психоло­гами, юристами та представниками інших професій.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи, Технології соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Поняття про соціальний патронаж, його результативність.

7

2


5

1.2.

Основні принципи соціального патронажу, завдання, форми, методи проведення.

9

2

25

1.3.

Основні види патронажу в соціальній сфері: соціальний, медико-соціальний, соціально-психологічний, соціально-просвітницький.

9

2

25

1.4.

Історичні аспекти розвитку соціального патронажу в Україні.

9

2

25

1.5.

Організація роботи служб соціального патронажу в країнах Європи та Америки.

11

2

4
5

1.6.

Міжсекторальна співпраця при проведенні соціального патро­нажу.

9

2

25
^ Другий модуль
2.1.

Нормативно-правові джерела соціального патронажу.

9

2

25

2.2.

Поняття о технологіях, що застосовуються в роботі патронажних служб.

9

2

25

2.3.

Особливості організації соціально-педагогічного патронажу у сім'ях соціального ризику

9

2

25

2.4.

Соціальний патронаж дітей та жінок, які потребують соціальної допомоги

9

2

2
5

2.5.

Технології соціально-педагогчної роботи з людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями.

9

2

2
5

2.6.

Технології соціального патронажу в роботі з ВІЛ-інфікованими; з особами, які мають алкогольні та наркотичні проблеми.

9

2

2
5
загальна кількість годин

108

24

2460 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алєксеева Л. О, Меновщиков В. Ю., Осухова Н. Г. Адресний социапьньїй патронаж семьи и детей: Науч.-метод. пособиє. — М.: Государствен-ньій НИИ семьи и воспитания, 2000. — 159с.

 2. Аряев М.Л., Котова Н.В. та ін. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекціею. - К., 2003. -166 с.

 3. Аряєв М.Л., Щербинська А.М., Котова Н.В. та ін. Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ-інфікованими в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. Методичні рекомендації. - К., 2002. -19 с.

 4. Введення у соціальну роботу. Навчальний посібник. - К,: Фенікс, 2001. - 228с.

 5. Врач, сестра, больной: психология работьі с больньїми. Будапешт, 1972.

 6. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. - СПб: Речь, 2004. -162 с.

 7. Гуманистический подход к охранє здоровья /Пер, с анг. Отв. Ред. Бєрковиц Н. - М.: Аспект Пресе, 1998. - 254 с.

 8. Дементьева Н.Ф. Медицина и социальная работа (мєтодологический аспект) / Медицина и социальная работа. - М., 1$

 9. Деонтология в медицине / Под ред. Б.В.Петровского: В 2-х т. - М. :Медицина, 1988.

 10. Дозл М., Шадлоу С. Практика социальной работьі /Пер, с англ.; / Под ред. Б.Ю. Шапиро. - М., 1995.

 11. Закон України «Про соціальні послуги» // Законодавство України про соціальний захист населення. / Роїна О.М. - К.:КНТ 2005. - С. 357-367. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. №42. - С.213.

 12. Зубкова Т.С, Тимошина Н.В. Организация и содержание работьі по социальной защите женщин, детей и семьи. - М.: Академия, 2004. - 224 с.

 13. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

 14. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально - метод, посіб. - К.: УДЦССМ, 2001. - 220 с.

 15. Каткова И.П., Кравченко Н.А. Методика комплексного социально-гигиенического изучения материально-жилищньїх условий жизни семьи.
  М.,1976.

 16. МартьіненкоА.В. Мєдико-социальная работа: теория, технологии, образование,-М.:Наука,1999.

 17. Москаленко В.Д. Программа социальной работьі с семьями больньїх алкоголизмом. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.


Додаткова навчальна література

 1. Алкоголь та наркотики: Інформ. про вживання та зловживання. - К.: Сфера, 2000.- 80 с.

 2. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії: Метод, реком. з навчального курсу для магістеріуму. - Ужго-род:УжДУ, 2000. -76 с.

 3. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, ВіЛ-інфікованими та хворими на СНІД: Метод, реком. з навчального курсу для магістеріум. - Ужгород:
  УжДУ, 2000. -64 с.

 4. Веселов Н.Г. О медико-социальном патронаже в системе охрани материнства и детства. // Социальная работа. -1992. - Вьіп. 1.

 5. ВІЛ - інфекція в Україні: Інформ. бюлетень - К.: Київський науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.
  Л.В.Громашевського, 1999. - № 14. - 20 с.

 6. Закон України від 28 листопада 2002 року №330-ІУ «Про Товариство Червоного Хреста в Україні:

 7. Закон України від 08 липня 1999 року №862-ХІУ «Про символіку Червоного Хреста в Україні».

 8. Законодавство України про охорону здоров'я / Під ред. В.Ф. Москаленко. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 528 с.

 9. Збірник законодавчих та нормативних актів з питань соціального та правового захисту / Упор. З.П. Кияниця, М.О. Смирнова, Л.Г. Дюжаєва та ін. - К., 2002. -171 с.

 10. Медведева Г.П. Введение в социапьную геронтопогию. - М.: Московский психолого-социальньїй ин-т; Воронеж: МОДЗК, 2000. - 96 с. Полунин В.С. Медико-социальная реабилитация больньїх, инвалидов и лиц пожилого возраста // Сов. здравоохранение. -1991. - №1. 46.

 11. Постанова Президії Національного комітету Товариства Червоного Хреста України від 17 травня 1994 року «Про положення патронажної служ­би Товариства Червоного Хреста України);

 12. Про Червоний Хрест / Упорядник В.М. Аврашов, О.С. Заграничний. - К„ 1976.

 13. Система социальной зашити в Федеративной Республике Германии. - М., 1993,

 14. Семья и дети: Реабилитационние программи и методики. — М.: Социздат, 2002. / Библиотека журнала «Социальная защита». - Випуск №6.

 15. Словарь по социальной педагогике; Учеб, пособие для студ. висш. учеб заведений / Под общ. ред. Л.В. Мардахаев. - М.: Академия, 2002. -

 16. Социальная работа в Германии н Австрии // Социальная работа. М., 1992. - Вьіп. 4.

 17. Социальное обеспечение в странах Северной Европьі / Под ред. В.И. Жукова. М., 1999.

 18. Щеплягина Л.А. Фактори риска и формирование здоровья детей. // Российский педиатрический журнал. - №2. - 2002. - О 4-6.

 19. Шмуклер А.Б. и др. Проблеми взамодействия психиатра, психолога и социального работника // Социальная и клиническая психиатрия. -1995. Т. 5.-№3.-097-101.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Обгрунтуйте необхідність різних видів патронажу в соціальній сфері.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Порівняти зарубіжні та вітчизняні особливості організації діяльності соціальних працівників для патронажної служби. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи