Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка24/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Соціально-педагогічна діагностика

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _____соціальна робота__________________

форма навчання _____денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри Харченко С.Я.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Масюта Л. П.


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціально-педагогічна діагностика”

 1. Назва курсу.

^ „СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ]. [Соц_роб_08]. [3_1_16]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Краснова Наталя Павлівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-12) , kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Викладення курсу «Соціально-педагогічна діагностика» переслідує такі цілі:

 • поліпшити знання студентів в галузі соціально-педагогічної діяльності;

 • допомогти студентам уяснити суть, зміст діагностичних методів соціально-педагогічної діяльності та технологію їх впровадження в практичній діяльності;

 • забезпечити глибоке розуміння значення інструментарію соціально-педагогічної діагностики в роботі соціального працівника як основи при наданні соціальної допомоги різним категоріям населення;

 • мобілізувати студентів на активну самостійну роботу по вивченню окремих діагностичних методик роботи соціальних працівників.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси дисциплін «Педагогіка» (1-й рік навчання), «Психологія» (1-й рік навчання), „Методи та методики соціально-педагогічних досліджень” (3-й рік навчання).

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Модуль 1. Діагностика як наука та практична діяльність.
1.

Предмет і завдання курсу. Загальна характеристика.

4

22

2.

Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі школі.

6
2
4

3.

Загальні принципи та рівні діагностичного дослідження педагогічних явищ.

6

2

2
2

4

Організація і проведення педагогічного обстеження.

4

22
^ Модуль 2. Педагогічна діагностика особистості та різних сфер діяльності.
5.

Діагностика загального стану навчального процесу в класі

8

2

2
4

6.

Діагностика загального фізичного розвитку школяра.

6

24

7.

Педагогічна діагностика в профорієнтаціонній роботі вчителя.

8

2

2
4

8.

Діагностика виховних можливостей класного колективу.

6

2

2
2

9.

Діагностика виховного потенціалу сім'ї школяра.

6

2

2
2
загальна кількість годин

54

16

12
26
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Битинас Б. П., Катаева Л. И. Педагогическая диагностика: Сущность, функции, перспективы // Педагогика. — 1993. — № 2.

 2. Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного про­цесса. -Л., 1988.

 3. Голубев Н.К., Битинас Б. П. Введение в диагностику воспитания. — М., 1989.

 4. Диагностика школьной дезадаптации: Науч.-метод, пособие для учи­телей начальных классов / Под ред. С. А. Беличевой, И. А. Коробейнико-ва, Г.Ф. Кумариной. — М., 1993.

 5. Загвязинский В. И., Атаханов Р.А. Методология и методы психолого-педагогического исследования. — М., 2001.

 6. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — М., 1999.

 7. Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности: Педагогические методи­ки. — М., 1994.


Додаткова навчальна література

 1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий. — М., 1991.

 2. Александровская Э.М., Тиняшева И.Н. Адаптированный модифициро­ванный вариант детского личностного вопросника Р. Кеттела: Методи­ческие рекомендации. — М., 1993.

 3. Анастази А. Психологическое тестирование / Под ред. К. М. Гуревича, В.И.Лубовского. — М., 1982.

 4. Андреев В. И. Педагогика. — Казань, 2000.

 5. АсмоловА. Г. Личность как предмет психологического исследования. — М., 1984.

 6. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.

 7. Вишневский В. А. Педагогическая диагностика управления общеобра­зовательной школой с дифференцированным обучением. — Чебоксары, 2000.

 8. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: Методология. Теория. Практика. — Киев, 1986.

 9. Голомшток А. Е. Профориентационная работа в школе. — Калуга, 1968.

 10. Загвязинский В. И. Учитель как исследователь. — М., 1980.

 11. Изучение личности школьника учителем / Под ред. 3. И. Васильевой, Т.В.Ахаян, М.Г.Казакиной, Н.Ф.Родионовой. — М., 1991.

 12. Кочетов А. И. Педагогическое исследование. — Рязань, 1975.

 13. Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога-исследователя. — Самара, 1994.

 14. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. — М., 1985.

 15. Максимов В. Г. Программа подготовки учителя-воспитателя к профес­сионально-диагностической деятельности. — М., 1993.

 16. Максимов В. Г. Технология формирования профессионально-творчес­кой личности учителя. — Чебоксары, 1996.

 17. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И.Пискунова, Г.В.Воробьева. — М., 1980.

 18. Монахов Н.И. Изучение эффективности воспитания: Теория и мето­дика. - М., 1981.

 19. Новое в воспитательной работе школы / Сост. Н.Е.Щуркова, В.Н.Шнырева. - М., 1991.

 20. Общая психодиагностика: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Бодалева, В.В.Столина. — М., 1987.

 21. Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А. И.Кочетова. — Минск, 1987.

 22. Сергеева В. П. Классный руководитель: Планирование и организация работы от А до Я. — М., 2001.

 23. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е.Н. Педагоги­ка: Учеб. пособие. — М., 1997.

 24. Сластенин В.А., Каширин В.П. Основы педагогики и психологии. — М., 2001.

 25. Сокольников Ю. П. Теория и логика педагогической деятельности. — М.; Белгород, 2000.

 26. Управление школой: Теоретические основы и методы: Учеб. пособие / Под ред. В.С.Лазарева. — М., 1997.

 27. Щуркова Н.Е. Классное руководство: Настольная книга учителя. — М., 1999.

 28. Щуркова Н.Е. Классное руководство: Рабочие диагностики. — М., 2001.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання практичних завдань;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методика аналізу сімейного виховання (АСВ).

5%

2.

Діагностика вікових особливостей розвитку дитини як фактора небезпеки виникнення конфліктів.

5%

3.

Визначення готовності дитини до школи.

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи