Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка28/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Деонтологія

для спеціальності(ей) Соціальна робота

форма навчання Денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Деонтологія”

 1. ^ Назва курсу.

„ДЕОНТОЛОГІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ].[Соц_роб_09 ].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ларіонова Наталія Борисівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, (3 корпус, ауд. 4-12, e-mail: kafedraspsr@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчальна мета курсу:

 • Знайомство з основними питаннями походження, становлення, сутності і змісту деонтології соціальної роботи

 • Засвоєння мети, завдань, функцій, основних категорій професійної етики соціальної роботи

 • Вивчення основ професійної етики і деонтології соціальної роботи, сутності і змісту професійних етичних кодексів, етичних особливостей спілкування і взаємодії з клієнтами, соціальним оточенням клієнтів, державними і недержавними установами і організаціями та їх представниками, правил ділового етикету

^ Розвиваюча мета курсу:

 • Розкриття практичних аспектів діяльності соціального працівника з точки зору професійної деонтології, етики і моралі

 • Розвиток етичного мислення майбутнього спеціаліста

 • Формування навичок етичного оцінювання професійної діяльності

Виховна мета курсу:

 • Усвідомлення необхідності дотримання етичної регламентації соціальної роботи взагалі й окремих її видів як належного у професійній діяльності

 • Розвиток професійно значущих морально-особистісних якостей спеціаліста

 • Формування індивідуальної етичної свідомості
 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс етики

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Деонтологія соціального працівника

12

4

2
6

1.2.

Етичні принципи в соціальній роботі.

6


6

1.3.

Особистісно-моральні якості соціального працівника

10

2

2
6

1.4.

Етичні аспекти роботи соціальних служб

12

2

2
8
^ Другий модуль
2.1.

Етичний кодекс соціального працівника

12

4

2
6

2.2.

Міжнародні і зарубіжні етичні кодекси соціального працівника

8


8

2.3.

Деонтологія окремих видів взаємодії у соціальній роботі

14

2

4
8

2.4.

Етикет соціального працівника

10

2

2
6

2.5.

Етикет в типових ситуаціях професійної діяльності соціального працівника

6


6
загальна кількість годин

90

16

14
60

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Медведева Г.П. Этика социальной работы. – М.: «Владос», 1999.

 2. Історія, теорія та практика соціальної роботи в Україні: науково-навч-метод. посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи. – Луганськ, 2004.

 3. Мигович І. Соціальна робота: наука і професія. // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. - № 1. – С.32-48.

 4. Соціальна робота в Україні. – К.: 2001.Додаткова навчальна література

 1. Коваль Л. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні. // Соціальна політика і соціальна робота, 1998, №1-2, с. 86-95.

 2. Мигович І.І. Соціальна робота: вступ до спеціальності. – Ужгород, 1997.

 3. Парслоу Ф. Ценности социальной работы. // Что такое социальная работа. - Серия «Социальная работа». – Асоціація психіатрів України. – Амстердам-Київ, 1996.

 4. Профессионально-этические нормы социальной работы. – М.: Социальное здоровье России, 1993.

 5. Сидоров В. Діяльність соціального працівника: рольовий аспект// Соціальна політика і соціальна робота, 1999, №3-4, с.41-80.

 6. Соловйов О. Морально-етичні проблеми соціальної роботи // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. - №4, с.56-66.

 7. Етика соціальної роботи: принципи і стандарти // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. - № 4. – С.67-75.

 8. Этика социальной работы: принципы и стандарты (принято на общем собрании МФСР в 1994 году) // Российский журнал социальной работы. 1995. № 2.

 9. Этические принципы и стандарты социальной работы. / Социальная работа. 1997, № 1/9.

 10. Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы: Учебник. – М.: Ключ-с, 1998.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій, конспектування, складання тез;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення результатів практичних завдань на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • конспектування джерел, першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах (теоретичні питання) 20%

 • виконання практичних завдань 20%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Етичні принципи в соціальній роботі. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Міжнародні і зарубіжні етичні кодекси соціального працівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Етикет в типових ситуаціях професійної діяльності соціального працівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Виконання практичних завдань

20%
УСЬОГО:

35%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи