Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка3/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра іноземних мов ____________________________________________________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни ″ ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)
(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) 6.030101“Соціологія”, 6.130102“Соціальна робота

Історія ″ – 6.020302


форма навчання ________денна____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________


Луганськ 20009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”

 1. Назва курсу.

“ ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): 6.030101“Соціологія”, 6.130102“Соціальна робота ,Історія ″ – 6.020302 1. Код курсу.

[ІСТ].[Соціолог_09].[1.1.3]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1.1.3]

[ІСТ]. [Істор_09]. [1_1_ 3]


 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Малкова Наталія Михайлівна - викладач кафедри іноземних мов

E-mail : _extr3me_@poisk.lg.ua

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання французької мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс французької мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Moi et le monde qui m’entoure
1.1.

^ CHAPITRE I

Permettez- moi de me présenter


14
10
4

1.2.

^ CHAPITRE II

Emploi du temps.Liens familiaux. Situation sociale.Relations.


14
10
4

1.3.

^ CHAPITRE III

On n’est nulle part aussi bien que chez soi.

Faites comme chez vous.


14
10
4
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ

Il est bien d’etre étudiant
2.1.

^ CHAPITRE IV

Vie estudiantinne

Notre Université. Notre faculté

18
12
6

2.2.

^ CHAPITRE V

Vie quotidienne


14
10
4

2.3.

^ CHAPITRE VI

Sport et loisirs

16
12
4
^ ДРУГИЙ СЕМЕСТР^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Ukraine et le monde contemporain
3.1.

CHAPITREVII

Système éducatif(primaire,secondaire supérieur)

Histoire de la France :La Gaulle

14
10
4

3.2.

CHAPITREVIII

Histoire et la langue.

Les langues romanes

14
10
4

3.3.

^ CHAPITRE IX

Ukraine politique

Ukraine économique

La France du X au XV siècle

16
12
4
^ ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

^ CHAPITRE X

Culture, Vacances, Tourisme

Renaissance et reforme

14
10
4

4.2.

^ CHAPITRE XI

Aux grands hommes la Patrie reconnaissante

Les cinq Républiques

16
10
6

4.3.

^ CHAPITRE XII

Fêtes.Coutumes.Traditions

La France contemporaine

16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курсов институтов и факультетов иностранных языков. – Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 3. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык для студентов-историков: Учеб. Для ист.фак. пед. Вузов.- М.: Высш. шк.,1991.

 4. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів- економістів.- К.: КНЕУ, 1998.

 5. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

Додаткова навчальна література

 1. Китайгородская Г.А. и др. Французский язык. Интенсивный курс обучения. Продвинутый этап: Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. шк.,1989.

 2. Захаркевич М.И. Страноведение: Франция: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Мн.:Высш. шк., 1990

 3. Лучшие страницы французской литературы / под ред. Т.Э. Волкова.М.

 4. Базонов А.В. Реферирование текстов на французском языке: Учеб.пособие. М.:Высш. шк., 1984.

 5. Василивецкая Н.Н., Шкреба Т.Г. Ваш экзамен по французскому языку. – Х.: Мир детства, 1997.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 8. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть : Кн. Для чтения по страноведению- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

 9. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня.- М.: Айрис-пресс, 2002.

 10. От Рабле до Триоле/ Составление, примечание и упражнения З.Я. Давиюк, Е.М.Сигаловой.- М.: Рольф, 2001.

 11. Читаємо французькою мовою. Упоряд. В.Г.Кононенко, О.П.Самойлова, Л.А.Пашко.- К.: Освіта, 1997.

 12. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шестрюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998.

 13. Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка. – М.: Рольф, Айрис – пресс, 1998.

 14. Леус В.И.,Леус И.Л. Тестовые задания по французскому языку.- М .: «Лист», 1998.-

 15. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Methode de français. – Київ: Генеза, 1993.

 16. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Exercices individuels. – Київ: Генеза, 1993.

 17. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня - М.: Рольф 1999

 18. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: Підруч. для вищ. нав. закл. – К.: Ірпінь: Перун, 2002.

 19. Драненко Г.Ф. Français , niveau avancé DALF : Навчальний посібник ля вищ. Навч. Закл. –Київ, 2001.

Словники:

Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь.- М.: Рус. яз., 1999.

Гак В.Г., Ганшина К.А.. Новый французско-русский словарь.- М.: Рус. яз., 1999

Чибисов О.И., Потоцкая В.А.., Синягин И.И. Французско-русский биологический словарь.- М.: Рус., яз., 1985.

^ Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.

Обладнання:

комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.^ Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:


– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . XX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення французькою мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

^ Le rôle de la personnalité éminente dans l’histoire du pays (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Французька, українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи