Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка33/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціальна робота з різними групами клієнтів”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Соціальна робота з різними групами клієнтів

  1. Назва курсу.

„Соціальна робота з різними групами клієнтів”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

  1. Код курсу.

[ІСТ] / [Соц_роб_08]/ [3_1_8]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

  1. Рік (роки) навчання.

2-й

  1. Семестр / семестри.

3

  1. Кількість кредитів ECTS.

3,0

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Юрків Ярослава Ігорівна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 , e-mail: yara_yurkiv@mail.ru)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є вивчення студентами особливих груп клієнтів соціальної роботи, принципів та критеріїв вибору ефективних методів втручання в роботі з ними.

У результаті опанування курсу студенти отримають знання про:

    1. причини, які зумовлюють процеси виключення з суспільства певних груп людей;

    2. сучасні теорії щодо проблем виключення; психологічні та соціально-педагогічні особливості цих груп клієнтів;

    3. методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи із різними категоріями клієнтів.

На основі цих знань повинні бути сформовані уміння:

  • здатність використовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі з різними групами;

  • розуміти проблеми різних груп клієнтів, які зумовлені їх виключенням з суспільства;

  • вибирати активні методи втручання в роботі з різними категоріями клієнтів;

  • проводити певні форми індивідуальної роботи; визначити способи інтеграції щодо особливих груп клієнтів та оцінювати їх ефективність.

  1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

«Вступ до фаху», «Теорія соціальної роботи»

  1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Становлення соціальної роботи з різними групами клієнтів.

5

2


3

1.2.

Особливості роботи з різними групами клієнтів.

6

2


4

1.3.

Соціальна робота з допризовною і призовною молоддю, військослужбовцями та членами їхніх сімей.

5

2


3

1.4.

Соціальна робота з малозабезпеченими групами населення.

6

2


4

1.5.

Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими можливостями.

5

2


3

1.6.

Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім.

6
24

1.7.

Соціальна робота з особами, які мають алкогольні та наркотичні проблеми.

5
23

1.8.

Соціальна робота з особами, що займаються секс-бізнесом.

6
24

1.9.

Особливості соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.

5
23

1.10

Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання.

6
24
^ Другий модуль
2.1.

Соціальна робота з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї.

5

2


3

2.2.

Організація роботи з жертвами “торгівлі людьми”.

6

2


4

2.3.

Специфіка соціальної роботи з людьми суїцидальної поведінки.

5

2


3

2.4.

Особливостями соціальної роботи з неповнолітніми вихованцями і засудженими.

6

2


4

2.5.

Організація соціального супроводу особам, що повернулись з місць позбавлення волі.

5

2


3
2.6.

Особливості соціальної роботи з жінками, які перебувають у складних життєвих ситуаціях.

6
24

2.7.

Соціальна робота з сім’ями, що мають дітей з особливими потребами.

3

3

2.8.

Соціальна робота з молоддю та молодою сім’єю.

6
24

2.9.

Соціальна робота з дітьми, що залишились без батьківського піклування.

5
23

2.10.

Соціальна робота з дітьми вулиці.

6
24
загальна кількість годин

108

20

1870  1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

      1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія. – К. : УДЦСЩ, 2001. – 334 с.

      2. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.

      3. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / Л. Я. Олиференко. – М. : Академия, 2002. – 256 с.

      4. Робота з клієнтами соціальних служб / Під ред. З. Г. Зайцева. – Житомир : “Екосфера”, 1994. – 117 с.

      5. Социальная работа : [учеб. пособ.] / под общ. ред. проф. В. И. Курбатова.
        – [4-е изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с.


      6. Социальная работа : история, теория и практика : [науч.-учеб.-метод. пособ. для студ., магистрантов, аспирантов и специалистов в области социальной педагогики и социальной работы ]. Ч. 2. / [С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, Л. Ц. Ваховский и др.]. – Луганск : Альма-матер, 2004. – 307 с.

      7. Социальная работа с молодежью / под общ. ред. А. А. Яременко,
        И. А. Хохленкова. – К. : Академпресс, 1994. – 237 с.


      8. Соціальна робота в Україні : [навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,
        С. Я. Харченко та ін.] : за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.


      9. Соціальна робота в Україні : теорія та практика : [посіб. для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді]. – Ч. 4 / за ред. доц. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ, 2003. – 272 с.

      10. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів : [науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи] / С. Я. Харченко,
        М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. – Луганськ : „Альма-матер”, 2003. – 198 с.


      11. Теорії та методи соціальної роботи : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

      12. Технологии социальной работы / Под ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 456 с.

      13. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 348 с.

      14. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : [метод. посіб.] / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. – К. : ДЦССМ, Державний ін-т проблем сімї та молоді, 2003. – 88 с.Додаткова навчальна література

  1. Беляева В. В. Особенности социально-психологической адаптации лиц, инфицированных ВИЧ / В. В. Беляева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 1998. – С. 27 – 29.

  2. Бердяев Н. А. О самоубийстве / Н. А. Бердяев // Психологический журнал. – № 3. – 1992. – С. 96 – 106.

  3. Бойко А. М. Соціальна робота з клієнтам, ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД : метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму / А. М. Бойко. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 64 с.

  4. Бойко А. М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії : метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму / А. М. Бойко. – Ужгород :УжДУ, 2000. – 76 с.

  5. Діти “групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти. – К. : Логос, 2001. – 192 с.

  6. Діти вулиці” : метод. реком. по роботі з “дітьми вулиці” / А. Г. Зінченко. – К. : УДЦССМ, 1999. – 88 с.Дулинова Л. Т. Организация социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков / Л. Т. Дулинова. – М. : СТИМГУС, 2000. – 38 с.

  7. Запобігання торгівлі людьми : навч.-метод. посібник. – Харків : АМТ, 2001. – 176 с.

  8. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – М. : Академия, 2001. – 160 с.

  9. Лютий В. П. Соціальна робота з групами дітей девіантної поведінки: Навч. посіб. / В. П. Лютий – К. : Наук. літ-ра, 2000. – 51 с.

  10. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулись з місць позбавлення волі, у соціальних службах для молоді / Під заг. ред. Зайцева. – К. : А. Л. Д., 1995. – 64 с.

  11. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посіб. / І. М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2002. – 132 с.

  12. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми : учеб. пособ. / Е. И. Холостова. – М. : «Дашков и К», 2002. – 296 с.

  13. Яцемирская Р. С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Логос, 1999. – 224 с.

  1. Методи викладання.

Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • виступ з повідомленням на семінарі;

  • виголошення доповіді на семінарі;

  • участь у дискусії на семінарі;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

  1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

  • участь у семінарах 30%

  • самостійна робота (реферат) 10%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розробити систему роботи „групи взаємопідтримки” як форми реабілітації клієнтів з наркотичною залежністю. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Здійснити аналіз правової бази соціального захисту громадян з функціональними обмеженнями: Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (ООН), Міжнародний білль про права людини, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Конвенція про права дитини, Всесвітня програма дій стосовно інвалідів; Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Положення “Про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів”, закон України “Про охорону дитинства”, закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” тощо. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Розробити систему соціальної роботи з людьми – соціальними меншинами, ураховуючи: роботу фондів допомоги сексуальним меншинам, телефонів довіри, психологічні та психотерапевтичні консультації, профілактичні центри СНІДУ; дискотеки, виставки, концерти, фестивалі та ін. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Розробити технологію профілактичної роботи з людьми суїцидальної поведінки, спрямованої на зниження фатальності та пом’якшенням занепокоєння. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
  1. ^ Мови викладання.

Українська / Російська1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи