Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка34/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни

Соціальна педагогіка

для спеціальності соціальна робота

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 28.09.09


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціальна педагогіка”

 1. Назва курсу.

^ „СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ] / [Соцю_роб_08]/ [ 3_1_12]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3,4

 1. Кількість кредитів ECTS.

7,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Золотова Анна Дмитрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 4-12) ,kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення теоретичних основ соціальної педагогіки й оволодіння вміннями здійснення соціально-педагогічної діяльності, а також наукових соціально-педагогічних досліджень; формування ціннісного ставлення студентів до вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи; дослідження впливу різних факторів на процес формування особистості; вивчення окремих соціально-педагогічних проблем, діяльність соціальних педагогів з їх вирішення; проектування та застосування педагогічних засобів, спрямованих на зниження рівня діючих негативних факторів соціального середовища; здійснення елементів наукового соціально-педагогічного дослідження у процесі виконання рефератів.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Введення у спеціальність»

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Предмет та завдання соціальної педагогіки

4

2

21.2.

Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної практики в Україні

4

2

21.3.

Основні поняття соціальної педагогіки

4

2

21.4.

Сутність процесу соціалізації особистості

4

2

21.5.

Структура соцально-педагогічної діяльності

4

2

21.6.

Волонтерський рух в Україні

34


34
^ Другий модуль
2.1.

Методи соціально-педагогічної діяльності

4

2

22.2.

Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості

8

4

42.3.

Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю

6

2

42.4.

Характеристика соціального сирітства в Україні

6

4

22.5.

Традиційні та іноваційні форми опікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4

2

22.6

Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога

34


34
^ Третій модуль
3.1

Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями

4

2

23.2

Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю

4

2

23.3

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

4

2

23.4

Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх

8

4

43.5

Зміст та форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх

8

4

43.6

Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх

8

4

4


^ Четвертий модуль
4.1

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді

34


34

4.2

Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

8

4

44.3

Соціальні служби як інститути реалізації політики держави щодо дітей та молоді

34


34

4.4

Соціальне становлення молоді в Україні

8

4

44.5

Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей

34


34
загальна кількість годин

270

50

50
170

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К., 2001.

 2. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике. – М., 1998.

 3. КовальЛ.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. Навч. посібник. – К., 1997.

 4. МардахаевЛ.В. Социальная педагогика. Курс лекций. – М., 2002.

 5. Мудрик А.В.Социальная педагогика. – М., 1999.

 6. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики. – М., 2002.

 7. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001.

 8. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М., 2000.

 9. Социальная педагогика: учеб. Пос. /Под общ. ред. В.А.Никитина. – М., 2000.

 10. Соціальна педагогіка. Підручник /За ред. А. Й. Капської. – К., 2009.

Додаткова навчальна література

 1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. Пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.

 2. Битинас Б.П. Введение в философию воспитания. – М., 1996.

 3. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – К.,1999.

 4. Гуров В.Н., Селюкова Л.Я. Социализация личности: социальній педагог, семья и школа. – Ставрополь, 1993.

 5. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія та практика. – К., 1998.

 6. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М., 1988.

 7. Кон И.С. Ребенок и общество. – М., 1988.

 8. Концепція освіти “Рівний – рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України / Оржеховська В.М., Пилипенко О.І., Андрущак Л.І. – К., 2001. – 21 с.

 9. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., 2001.

 10. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с трудным характером. – К.: НПЦ Перспекива, 1996. – 160 с.

 11. Превентивна робота з молоддю за методом “рівний-рівному”. Навч. посібник. – К., 2002.

 12. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. Матеріали для тренера. Авт.-упор. О.В. Безпалько та ін. / Під заг. ред. Г.М. Лактіонової. К., 2003.

 13. Харчев В.Г. Социология воспитания. – М., 1990.

 14. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника. – М., 1993.

 15. Чепмен Г., Кэмбэл Р. Пять путей к сердцу ребенка. – СПб., 2002.

 16. Шацкий С.Т. Избранные произведения в 2т. – М., 1986.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування літератури та її аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік, іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Волонтерський рух в Україні (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Соціальні служби як інститути реалізації політики держави щодо дітей та молоді (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

6.

Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

3%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи