Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка35/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціальна робота в сфері зайнятості”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціальна робота в сфері зайнятості”

 1. ^ Назва курсу.

Соціальна робота в сфері зайнятості”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Харченко Людмила Георгіївна –канд.пед.наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є вивчення студентами основних положень соціальної роботи в сфері зайнятості

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з теорії та практики соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Державна служба зайнятості як складова системи державного управління в Україні: функції та організаційна структура

10

2

26

1.2.

Сучасні інформаційні технології в державному управлінні та в державній службі зайнятості України.

8

2


6

1.3.

Проблеми сучасного етапу розвитку ринку праці і пріоритети діяльності служби зайнятості регіону

8

2

24

1.4.

Державне регулювання зайнятості населення. Роль державної служби зайнятості в реалізації активної і пасивної політики зайнятості”

8

2

24

1.5.

Безробіття як соціально-економічна проблема

12

2


10
^ Другий модуль
2.1.

Соціальний діалог на ринку праці України

8

2

24

2.2.

Інноваційні підходи до вирішення проблем оптимізації роботи базових центрів зайнятості в сучасних умовах»

10

2

44

2.3.

Правовий статус безробітного в Україні та забезпечення державою його прав на зайнятість і працевлаштування

6

2


4

2.4

Морально-етичні засади діяльності спеціаліста державної служби зайнятості

8

2


6

2.5

Соціальний захист та державне соціальне страхування: Державне соціальне страхування на випадок безробіття

12

2

28
загальна кількість годин

90

20

1456 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Державне управління: Навч. посіб. / За ред. А. Ф. Мельник –- К., 2003. –- 344 с.

  2. Закон України “Про зайнятість населення” за станом на 12 квітня 2005 року. Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво. – 2005. – С.4-9, 10-19.

  3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2003. – С.10-20, 122-154, 171-176.

  4. № 88 "Про організацію служби зайнятості", 1948р.: Т.1.

  5. №122 "Про політику в області зайнятості", 1964р.: Т.1. // Конвенції та рекомендації. 1919-1964. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.439-448; С. 750-765.

Додаткова навчальна література

  1. Політологія: Підручник / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К.: Альтерпрес, - 2002. – 612 с.

  2. Шевчук П. І. Соціальна політика: Навч. посіб. – 2-е вид. – Л.: Світ. – 2005. – 400 с.

  3. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб. – 3-е вид. (доп. і перер.) – К.: Центр навч. літ., 2003. – 432 с. (див.: С. 46 – 72).

  4. Сахненко С. Є. Територіальна організація  влади в Україні. – Х.: Магістр. – 2004. – 136 с.

  5. Фабричев В.А., Труш О.І., Чижевський Й.Ф. Основи інформатики. Навч. посібник.-К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 352 с.

  6. Основи професійної підготовки державних службовців. Навч.посібник/ ред. Є.І.Бородін, В.Г.Логвінов, О.Ф.Мельников, П.І. Шевчук: Ромашко С.М. Інформаційні технології в державному управлінні. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ”Магістр”, 2004. – 168 с.

  7. Лиса Я.О. Методичні рекомендації по вивченню теми “Сутність ЄІАС, принципи побудови та єтапність переходу на нове програмне забезпечення роботи служби зайнятості” – К.: ІПК ДСЗУ, 2002. – 23 с.

  8. Информатика. Базовий курс/ Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.

  9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України. – 1997. – 80 с.

  10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». – К.,2000. – С. 6-7.

  11. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Упоряд. О.П. Товстенко, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком – 2000. – С.9-11.

  12. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці:

  13. Положення щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. №578. – 1998.

  14. Васильченко В.С. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник. – К.: НЦЗРП. – 1996. – С.37-54, 75-121.

  15. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник. Ч.2. – К.: ІПК ДСЗУ. – С.303-313.

  16. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється. – Переклад з англ. – К.: Міленіум, 2002. – С.25-35, 47-64.

  17. Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти: Навч. посібник. – К.: Друкарня Федерації профспілок України. – 1998. – С.39-56, 79-83.

  18. Маршавін Ю.М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості: Навчально-методичний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ. – 1998. – С.57-86.

  19. Маршавин Ю.Н. Организация и функционирование службы занятости: Учебно-методическое пособие. – К., 1998. – С.16-36.

  20. Пазюк О.Г., Мелешкова С.М. Методологічні передумов розробки програм зайнятості населення. – Персонал. – 2001. – №5(65). – С.37-40.

  21. Руденко Н.ВА. Структура і функції системи регулювання зайнятості населення. – Персонал. – 2001. – №5(65). – С.88-90.

  22. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: Монографія. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2005. – С.112-115, 209, 218-219.

  23. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. – К.: МАУП. – 2003. – С.5-11, 22-30, 54-58.

  24. Черниш Т.І. Вимоги окремих Конвенцій і Рекомендацій Міжнародної організації праці щодо проблем регулювання зайнятості населення. – Персонал. – 2001. – №5(65). – С.24-30.

  25. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. – 2003. – № 3. – С. 29-33.

  26. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 34. С. 5.

  27. Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна : аспекти праці. – 2002. – № 4. – С.44-49.

  28. Плиса В.Й. Страхування: Навчальний посібник.– К.: Каравела, 2005. – 392 с.

  29. Плиса В. Модель державного соціального страхування в Україні. // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник.– Львів, 2005. – С. 44–52.

  30. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування. – Львів, 1999. 305 с.

  31. Рудень В.В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 76-87.

  32. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб.– К.: МАУП, 2002. – 200 с.

  33. Семігіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч.посіб.– К.: МАУП, 2005. – 276 с.

  34. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи,– К.: Фенікс, 2000. – 400 с.

  35. Шахов В.В. Страхование. – М.: Юнити, 2000. – 311 с.

  36. Шевчук П.І. Соціальна політика.– Львів: Світ, 2003. – 400 с.

  37. Шевчук П.І., Берік З.А. Пенсійне забезпечення.– Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 56 с.

  38. Юрій С.А., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник.– К.: Кондор. – 2006. – 464 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (обґрунтування теми) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте наступні наукові праці:

Ринок праці. Техніка пошуку роботи (Л.І. Лисенко, Б.В. Максимов); Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості. (Маршавін Ю.М.) Ринок праці та зайнятість. (Васильченко В.С.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Психологічні засоби активізації безробітних в процесі пошуку роботи. Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи