Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка36/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Технології ведення документації в соціальній сфері”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Технології ведення документації в соціальній сфері”


 1. ^ Назва курсу.

„Технології ведення документації в соціальній сфері”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”


 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_1_11]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Песоцька Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є доведення принципів, змісту і технології ведення документів соціальної сфери. Озна­йомлення студентів із основними проблемами теорії і практики роботи з документами.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи, Технології соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Історія документування

6

2


4

1.2.

Організація створення документів

8

2

24

1.3.

Обробка та зберігання документів

4

4

1.4.

Документація із загальних питань

6

2


4

1.5.

Документація з питань соціальної опіки

8

2

2
4

1.6.

Обліково-фінансові документи

4

4
^ Другий модуль
2.1.

Документація з особового складу

6

2


4

2.2.

Документаційне забезпечення руху кадрів

8

2

24

2.3.

Ведення особової справи клієнта

8

2

24

2.4.

Ведення карток та книг обліку особового складу клієнтів

8

2

2
4

2.5.

Міжнародне листування

6
2
4
загальна кількість годин

72

16

1244 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алферов А. Метлин Е. М. Средства составления и размножения документов. — М., 1979.

 2. Барнашова Г. А. Делопроизводство. — М.: Вьісш. шк., 1989.

 3. Бондарева Т. М, Секретарское депо,— М.: Вцсш. шк., 1995.

 4. Воробьев Л. И., Щекин Г. В. Делопроизводство, учет и отчетность в кадровой службе: В 5 ч,— К.: ВЗУУП, 1990.

 5. Головач А. С. Оформление документов. — К.; Донецк: Вьісш. шк„ 1983.

 6. Документьі и делопроизводство: Справоч. пособие. — М.: Зкономика, 1991.

 7. Законодавство України про нотаріат // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. —1994. — № 6.

 8. Коваль А. П. Ділове листування. — К.: Либідь, 1992.

 9. Ковальчук Е. П. Аттестация кадров // Персонал. —1994. — №1.

 10. Кузнецова Т. В., Степанова Е. А., Фипин Н. Г. Делопроизводство и техническая документация. — М.: Вьісш. шк., 1991.

 11. Молдованов М. Н., Сидорова Л.І.. Сучасний діловий документ. — К.: Техніка, 1992.

 12. Мурашко М. І. Довідник для підприемців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ та організацій. — К., 1994.

 13. Паламар Л. М,Р Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. — К„ 1998.

 14. Палеха Ю, і. Документаційне забезпечення управління. — К.: МАУП, 1997.

 15. Палеха Ю. И. Организация общего и кадрового делопроизводства. — К.: МЗУУП, 1993.

 16. РожновВ. С Загальне і кадрове діловодство, — К.: ТТК "Персонал", 1996.

 17. Секретарь-референт / Т. В. Кузнецова, Г. А. Андреева, Н. А. Серова, Н. А. Литвинцева. — М.: АО "Бизнес-школа", 1995.

Додаткова навчальна література

 1. Веселое П. В. Современное деловое письмо в промьішленности. — М.: Изд-во стандартов, 1978.

 2. Демидова А. К, Смирнов Е. А. Русская коммерческая корреспонденция,— М,: Русский язьік, 1985,

 3. Задорожний Е. Ь1„ Задорожний С. С. Робота секретаря-референта в іноземних і спільних фірмах.— К„ 1994.

 4. Паламар Л. М. Практичний курс української мови. — К.: Либідь, 1993

 5. Палеха Ю. И. Организация современной деловой коммуникации. — К.: МАУП, 1995.

 6. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення. — 3-те вид. — К.: МАУП, 1999

 7. Фельзер А. В., Добронявськш О. В. Техніка роботи керівника. — К., 1993.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Охарактеризуйте основні види документації соціально-педагогічної служби у навчальному закладі.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Порівняти зарубіжні та вітчизняні особливості ведення документації соціального педагога та соціального працівника в соціально-педагогічних службах. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи