Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка37/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Методологія та методи

соціально-педагогічних досліджень”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методологія та методи

соціально-педагогічних досліджень”

 1. ^ Назва курсу.

Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІПП] / [Соц_пед_08]/ [3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Харченко Людмила Георгіївна –канд.пед.наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є вивчення студентами основних положень методології та організації наукового дослідження, особливостей використання різноманітних дослідницьких методів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з теорії та практики соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Педагогіка як наука і мистецтво.

6

2


4

1.2.

Категоріальний апарат педагогічного дослідження.

6

2


6

1.3.

Принципи педагогічного дослідження.

10

2

44

1.4.

Загальні вимоги до педагогічного дослідження.

10

2

44

1.5

Робота з науковою літературою.

12

10

1.6

Методологічні основи науково-педагогічних досліджень.

4

2


2

1.7

Рівень технологічної методології науково-педагогічних досліджень.

6
24
^ Другий модуль
2.1.

Емпіричні методи дослідження.

8

2

24

2.2.

Теоретичні методи дослідження.

10

2

44

2.3.

Кількісна обробка дослідницьких результатів

10

2

24

2.4

Оформлення результатів наукового дослідження. Завершальні етапи дослідної роботи.

8

2


6

2.5

Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

10
28

2.6

Логіка науково-педагогічного дослідження.

8

2


8
загальна кількість годин

108

20

2068 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска // Избр. педагогические труды. – М.:.Педагогика, 1989. – С.435-565.

 2. Гоберман В.А., Гоберман Я.А. Технология научных исследований – методы, модели, оценки. – М., 2001.

 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К.: АПН України, 1995. – 45 с

 4. Грищенко У.М., Грищенко О.М., Борисенко В.А. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К., 2001.

 5. Жюль К.К. Методы научного познания и логика. – К., 2001.

 6. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. Учебное пособие. – К., 2000.

 7. Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень: статистичні, графічні, табличні.


Додаткова навчальна література

 1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – М.:Просвещение, 1990. – 141 с.

 2. Алле М. Экономика как наука. Пер. с фр. – М., 1995.

 3. Ананьин О.И. Экономическая наука в зеркале методологии // Воп­росы философии, 1999. – № 10.

 4. Андреев М.Д. Теория, как форма организации научного знания. – М., 1979.

 5. Андрейчиков А. В., Андрейчиков О. Н. Анализ, синтез, планирова­ние решений в экономике. – М., 2000.

 6. Арутюнов В. С, Стрекова Л. Н. Наука как общественное явление. – М., 2001.

 7. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.:Педагогика, 1982. – 185 с.

 8. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки з найдавніших часів до кінця XX ст. – Харків, 2000.

 9. Ведь В. В., Малишев А.О. Основи наукової організації праці студен­тів академії. – Ужгород, 2001.

 10. Веселков Ф.С., Нинциев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ. – СПб, 1996. – 55 с.

 11. Вимоги до оформлення наукових праць. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літературні джерела. Числа та знаки у тексті. Скорочення у тексті. Вимоги до оформлення різних видів першоджерел.

 12. Воловик П.М. Теорія ймовірності і математична статистика в педагогіці. – К, 1986.

 13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 14. Городяненко В.Г. Социологический практикум. – К., 1989.

 15. Делокаров К.X. Системная парадигма современной науки и синер­гетика // Общественные науки и современность, 2000. – № 6.

 16. Дзикики А. Творчество в науке. Пер. с англ. – М., 2001.

 17. Дон Д. Основи семіотики. Пер. з англ. – Львів, 2000.

 18. Дротянко Л.Г. Социокультурная детерминация фундаментальных и прикладных наук // Вопросы философии, 2000. – № 1.

 19. Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання. – К., 2000.

 20. Дука О.Г. Эпистемологический анализ теорий и концепций исторического процесса с позиции вероятностно-смыслового подхода. – М., 2001.

 21. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М.: Педагогика, 1982. – 159 с.

 22. История идей как методология гуманитарных исследований. Ч. I. – СПб, 2001.

 23. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник. – К., 2001.

 24. Касавин И.П. Теория как образ и понятие // Вопросы философии, 2001. – № 3.

 25. Клепко С. Ф. Наука, постмодернизм и холизм: попытки и результаты взаимодействия // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна В. Н. Серія «філософія», 2000. – № 486.

 26. Кнабе Т.С. Строгость науки и безбрежность жизни // Вопросы философии, 2001. – № 8.

 27. КНЕУ. Магістерські програми. Фінанси. Ч. II. – К., 2001.

 28. Конопак М.А., Любушкина В.П. Теория и практика рационального мышления. – Иркутск, 2000.

 29. Кордонский С. Циклы деятельности и идеальные объекты. – М., 2001.

 30. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. – М., 2000.

 31. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. – М.: Высш. шк., 1990. – 142 с.

 32. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, оформления и процедура защиты. Практическое пособие для магистрантов. – М., 1997.

 33. Курашов В. И. Философия: Познание мира и феномены технологии. – Казань, 2001.

 34. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.

 35. Леоненко П. Проблема «синтезу» економічних теорій: Заклики і реальність // Економічний часопис, 2001. – № 2.

 36. Лесин В.М. Як працювати з книгою. Метод. посібник. – К.: Вища школа, 1989. – 71 с.

 37. Лук'янець В.С, Кравченко О.М, Озадовська Л.В. Сучасний науко­вий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000.

 38. Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономичес­кой теории.// Вопросы экономики, 1997. – № 11.

 39. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. – К., 1998.

 40. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К, 1990.

 41. Мангур Е.А., Овчинников В.Ф., Огурцов А.Л. Отечественная философия науки: предварительные итоги. – М., 1997.

 42. Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Поняття коефіцієнта кореляції та середнього квадратичного відхилення.

 43. Мизес Л.Ф. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. Пер. с англ. – М., 2000.

 44. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів, 2001.

 45. Музика О.Л., Ставицька С.О. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації. – К., 1999.

 46. Мэнкью Г.Н. Принципы экономике. Пер. с англ. – СПб, 1999.

 47. Норман Г.Э. Карл Поппер о ключевых проблемах науки XX века // Вопросы философии, 2003. – № 5.

 48. Нугаев Р.М. Смена базисных парадигм: Концепция коммуникатив­ной рациональности // Вопросы философии, 2001. – № 1.

 49. Ольсевич Ю. Хозяйственная трансформация и трансформация тео­рии // Вопр. экон., 1998. – № 5.

 50. Организация самостоятельной работы студентов вуза. – Южноса-халинск, 2001.

 51. Організація наукових досліджень / Програма курсу і методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету. – Полтава: ПДПІ ім. В.Г.Короленка, 1969. – 35 с

 52. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм.

 53. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

 54. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: Владос, 1997. – 183с.

 55. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. – М.: Педагогика, 1989. – 42 с.

 56. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. Пер. с англ. – М., 2002.

 57. Проблема ценностного статуса науки на рубеже XXI века. – СПб, 1999.

 58. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень /Упор. В.К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К., 2000.

 59. Процесс социального исследования / Под ред Ю.Р. Волкова. – М., 1975.

 60. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и принципы. Пер. с англ. – К., 2001.

 61. Романюк О.П. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з модуля «Статистичні методи аналізу економічної політики». – К., 2002.

 62. Рубанець О.М. Норми, методи і стандарти постнекласичної науки // Практична філософія, 2003. – № 2.

 63. Рудницъка О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. – К., 1998.

 64. Рузавин Г.И. Роль и место абдукции в научном исследовании // Вопросы философии, 1998. – № 1.

 65. Світоглядно-методологічні інновації в західноєвропейській філосо­фії. – К., 2001.

 66. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К., 2000.

 67. Скалкова Я. Методология и методы педагогического исследования. – М.: Педагогика, 1989. – 220 с.

 68. Слотердайк П. Критика цинічного розуму: Пер. з нім. – К., 2002.

 69. Солоненко А.Г. Введение в современную науку. Наука и псевдонау­ка. – М., 2001.

 70. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.

 71. Спіцин Є.С Методика організації науково-дослідної роботи студен­тів у вищому закладі освіти. – К., 2003.

 72. Степин В. С. Теоретическое знание. – М., 2000.

 73. Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджуваного об'єкта. Текстова і цифрова частини таблиці. Структура простої, групової, комбінованої, складеної, шахової таблиці. Оформлення таблиці та її розміщення у науковій праці.

 74. Тарасевич В. Еволюція економічної теорії та сучасне парадигмальне зрушення // Економіка України, 1996. – № 12.

 75. Творцы мировой науки. От античности до XX века. Популярная библиографическая энциклопедия. – М., 2001.

 76. Уемов А.И. Системный подход к проблеме классификации наук и научных исследований // Философские науки, 2002. – № 2.

 77. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження. Науково-методичний посібник. – К., 2000.

 78. Философия и методология науки. Ч. І. – М., 1994.

 79. Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в тео­рию стиля мышления и мыслительного коллектива. Пер. с англ, нем., польск. – М., 1999.

 80. Хаббард Л.Р. Саентология: Новый взгляд на жизнь. Пер. с англ. – М., 2000.

 81. Черепанов B.C. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.

 82. Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методології філософії науки. – К., 2000.

 83. Шейко В.М., Кушнаренко Я.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – Харків, 1998.

 84. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. – М., 1999.

 85. Яцків Я. Трансформація наукової системи України: перехід до ринку. // Розбудова держави, 2002. – № 6.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне обґрунтування теми та наукового апарату соціально-педагогічного дослідження;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (обґрунтування теми) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте наступні наукові праці:

Проблема співвідношення соціальної

педагогіки і соціальної роботи, що вирішується на рівні конкретно-наукової методології соціальної педагогіки (М.В. Фірсов; В.А.Никитин); Розробка концепції «соціальна педагогіка як галузь знання» (А.В.Мудрік); Визначення соціальної педагогіки як завдання методології конкретно-наукового рівня (В.А.Никітін). (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Вивчення концепції синтетичного підходу до соціально-педагогічних явищ у межах відкритої системи «школа-мікрорайон» (конкретно-науковий рівень соціальної педагогіки). (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи