Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка38/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціальна робота в сфері дозвілля”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Соціальна робота в сфері дозвілля

 1. Назва курсу.

„Соціальна робота в сфері дозвілля”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_13]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бєлецька Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – дати студентам чіткі уявлення про важливі аспекти теорії та методики організації вільного часу.

Вивчення даного курсу дозволяє майбутнім соціальним працівникам придбати вміння та навики в галузі дозвілля. Оволодіння знаннями інноваційних форм та методів організації культурно-дозвільної діяльності. Сприятимуть ефективній роботі з вірної та раціональної організації в даній сфері.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність соціальної роботи в сфері дозвілля та суттєвість соціально-педагогічної переорієнтації керування процесами, які відбуваються в даній сфері;

- принципи роботи традиційних та нетрадиційних форм дозвіллєвої діяльності;

- принципи керівницької діяльності у сфері вільного часу.

Вміти використовувати методи науково-педагогічних досліджень у сфері вільного часу;

- розробляти нові проекти виховних закладів для ефективності організації дозвілля дітей різного віку;

- проводити різні заходи виховного характеру для дітей та дорослих у їх вільний час.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з педагогіки, соціальної педагогіки

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Теорія, як форма наукового знання про культурно-дозвільну діяльність.

14

4

28

1.2.

Соціальна природа дозвілля, функції, особливості та протиріччя дозвільної діяльності.

18

4

410

1.3.

Управління та самоуправління вільним часом.

18

4

410

1.4

Дозвільна діяльність як сфера забезпечення форм, принципів, методів дозвільних занять в умовах вільного часу.

18

4

410
^ Другий модуль
2.1.

Клуб як комплексний універсальний центр дозвільної діяльності.

16

2

410

2.2.

Позашкільні та науково-освітні заклади в системі дозвільної діяльності.

14

2

210

2.3.

Впровадження соціально-культурного проектування та інноваційних елементів у методику дозвільної діяльності.

14

2

210

2.4

Принципи організації дозвілля та дозвільної діяльності в країнах Європи та Америки.

14

2

210
загальна кількість годин

126

24

2478 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Бирженюк Г.М., Горбунова Н.А., Бузене Л.В. Методическое руководство культурно-просветительной работой. - М.-Просвещение.- 1989.

  2. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы.- М.-Просвещение.- 1989.

  3. Киселёва Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности.- М.- МГИК.- 1991.

  4. Мазманова Д.Г. Клуб в системе формирования у молодёжи умений и навыков рациональной организации досуга.- л.- 1989.- 15 С.

  5. Михайлова Е.Н. Социализация молодёжи “круглый стол” в НИИ / Советская педагогика.- 1990.- №3 .- С. 149-150.

  6. Мосалев Б.Г. Методическое руководство деятельности клубного учреждения.- М.- 1989.

  7. Свободное время организации досуга. / Сост. Абрамова Н.Ф.- М.- 1988 - 59 с.

  8. 35.Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. - М.: “Флинта”- 1998.- 240 с.

  9. 36.Соціальна політика і соціальна робота. К.- Сфера.-1998.

  10. Корсун И.В., Харченко С.Я. Организация свободного времени школьников (методическое пособие) Луганск – 1998.

  11. Игры в школе (Для школьного возраста) Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 144 С. (Мамина школа).

  12. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. (учеб.пособ.). М.: МГУК – 1998 – 247 С.

  13. Культурно-досуговая деятельность. Учебник под науч. Ред. Академика РАЕН А.. Жаркова и профессора В.М. Чижикова. – М.: МГУК., 1998. – 461 с.Додаткова навчальна література

 1. Клуб - организатор семейного досуга. - Методические рекомендации. / Сост. Петрова А.Л.- М. - 1988 - 23 с.

 2. Коваль М.В. Рационально использовать досуг учащихся. // Советская педагогика . -1986.- № 5.- С.40-42.

 3. Кон И.С. Социализация и воспитание молодёжи.- Новое политическое мышление.- М.-1989.- С. 191-205.

 4. Корда Г.С. У мікрорацоні школи. - Підручник.- К.- Радянська школа.- 1987.- 69 с.

 5. Махов Ф.С. Подросток и свободное время.- Л.- Лениздат.- 1982.- 152 с.

 6. Мельников Н. Недооценивается работа внешкольных учреждений// Воспитание школьников- 1991.- №1.-С. 28-31

 7. Мискевич А.Б. Человек и свободное время.- Минск.- Наука и техника.- 1989.- 52 с.

 8. Харченко С.Я. Подготовка учителя к работе с детскими общественными объединениями.- Луганск.- ЛГПИ.- 1992.- 130 с.

 9. Шпаковский В.О. Когда уроки сделаны. - Минск.- Полымя.- 1991.- 71 с.

 10. Яркина В.Ф., Бочарова В.Г. Теория и практика социальной работы (отечественный и зарубежный опыт).- М.-Тула.- В 2-х тт. 1987 - 382 с.

 11. Капська А.Й., Безпалько О.В., Войнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи.- К., - Науковий світ - 2001.- 120 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 35% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 60%

 • самостійна робота (підготовка реферату) 5%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розкрийте сучасне становище та перспективи розвитку культурно – дозвільної діяльності. Обґрунтуйте вашу особову позицію стосовно даної проблеми.

5%

2.

Вкажіть головні критерії ефективності сімейного виховання крізь дозвільну діяльність (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Виявіть головні напрямки змісту організації вільного часу учнівської молоді на досвіді зарубіжних країн (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

4

Реферат на обрану тему

5%
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи