Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка39/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі”


 1. ^ Назва курсу.

„Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_1_14]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сьомкіна Інна Сергіївна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є допомогти студен­там, що навчаються за спеціальністю „Соціальна робота", засвоїти основні закономірності та технології проведення рекламно-інформаційної кампанії, оволодіти пакетом знань і навичок, необхідних для здійснення успішної рекламної діяльності в галузі.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи, Технології соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Засоби масової інформації як один із факторів упливу на особистість.

8

2


6

1.2.

Характеристика соціально-педагогічних факторів впливу на поведінку особистості.

12

2


10

1.3.

Класифікація видів та форм рекламно-інформаційної продукції в соціальній роботі.

14

2

48

1.4.

Поняття соціальної реклами її функції та класифікації. Характерні особливості теле- та радіо-соціальної реклами.

16

2

410

1.5.

Особливості використання реклами в соціальній роботі.

8

26

1.6.

Соціальна реклама як один із напрямів роботи Держсоцслужби України, особливості її розробки та впровадження.

12

2

28
^ Другий модуль
2.1.

Основні рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі.

12

2

46

2.2.

Поняття прес-релізу, лрес-анонсу та прес-конференції. Особливості розробки прес-релізу.

12

2

46

2.3.

Налагодження зв'язків з громадськістю та іншими партнерськими організаціями соціальним працівни­ком за допомогою рекламно-інформаційних технологій.

10

2

26

2.4.

Поняття про зв'язки з громадськістю, їх визначення. Етапи розробки та організація заходів, спрямованих на встанов­лення зв'язків з громадськістю.

8

26

2.5.

Роль створення бази данних ЗМІ та визначення цільової аудиторії.

6

24

2.6.

Методика проведення рекламно-інформаційної кампанії в галузі соціальної роботи

8

26
загальна кількість годин

126

24

2082 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Закон України Про рекламу від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР

  2. із внесеними змінами та доповненнями від ЗО червня 1999 року № 783-ХІУ, від 24 травня 2001 року № 2438-Ш.

  3. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) /А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Г. Вайнола; загаль­на редакція А.Й. Капської. - К., 2002

  4. Багдикян Б. Монополия средств массовой информации. -М., 1987.

  5. Дудченко В.С. Инновационньїе технолгии. - М„ 1997. -140 с.

  6. Иванов И.В. СМИ и реклама: ограничение и ответственность.

  7. Информация и технопогизация социального пространства. Материальї Первого Междунарожного симпозиума по социальньїм технологиям. -М.­Н.Новгород: Изд. Волго-Вятского кадрового центра, 1994.-200 с.

  8. Катанджиев X. Текстьі печатной оекламьі. - М.: Смьісл, 1995.

  9. Купиш А. РиЬІІс Реіаїіоп для общественньїх и негосударственньїх организаций. - К., 2002.

  10. Музикант В.Л. Теория и практика современной реклами - М.: Євразійський регіон, 1998.

  11. Мошканцев Р.И. Психология реклами: Учеб. Пособие .Науч. ред. М.В.

  12. Удальцова. - М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001.

  13. Попов С.В. Рекламное дело. - М.: Просвещение, 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Баранчик С. Духовність в Україні і ЗМІ // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства - К., 1999 - т.15. -с.589-597

 2. Гениева Е. Вторжение електронньїх изданий: плюсьі и минусьі //Библиотека - М., 1997, №8. - с 14-16

 3. Дацюк С. Виртуальньїй анализ масс- медиа. М., 1995

 4. Как сделать зффективньїми школьньїе программьі профилактики курения Гї. Андреева, К. Красовский. - К., 2000.

 5. Костенко Н. Парадигми та фактичності нових мас-медія. //Соціологія: теорія, методи, маркетинг- К., 1999, №2. с148

 6. Лекции по технологии социальной работьі. В 3-х частях / Под. Ред. Е.И. Холстовой, Часть 2. - М.: Социально-технический институт, 2000.

 7. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент - К.: вид-во КНЕУ, 1999

 8. Лютий В.Н, „Робочі матеріали по темі: Взаємодія із засобами масової інформації в соціальній роботі" //Теорія і практика соціальної роботи: про- ' філактика негативних явищ у молодіжному середовищі. - К.: Християнський дитячий фонд; Академія праці і соціальних відносин, 2000.

 9. Обрьітько Б.А. Рекламний менеджмент - К., 2000.

 10. Основньїе принципи обучения здоровому способу жизни //Вопросьі психологии. - М.:1997, №2. с 3-14

 11. Профилактика алкоголизма и наркомании среди учащихся ПТУ. - К.: МОУ, ИСМ0.1997.

 12. Соціальна робота з дітьми та молоддю: збірник інформаційно-методичних матеріалів /За заг. Ред. І.Д.Звєрєвої. - К„ 1997.

 13. Технологии социальной работьі..- М.: ИНФРА -2001.

 14. Фирсов., Студентова Е. Теория Социальной работьі. - М.; Гуман. Изд Центр ВЛАДОС, 2000. - 432 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Проаналізувати особливості соціальної реклами для молоді ДСССДМ.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Створити базу данних ЗМІ на території проживання (район міста, селище, село).

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи