Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка40/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Прикладні методики в соціальній роботі”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Прикладні методики в соціальній роботі”

 1. ^ Назва курсу.

„Прикладні методики в соціальній роботі”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_1_15]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кратінова Віра Олександрівна – кандидат пед. наук., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є формування необхідних знань та умінь в майбутніх соціальних працівників щодо використання методичних прийомів та засобів творчої діяльності при роботі з різними категоріями клієнтів соціальної роботи для більш ефективної взаємодії з клієн­тами, з метою їх підтримки, надання кваліфікованої допомоги, сприяння успішної соціалізації шляхом розвитку внутрішніх ре­сурсів клієнтів.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи, Технології соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Соціальна терапія як та її вплив на соціалізацію клієнта соціальної роботи.

8

2


6

1.2.

Мистецтво та його терапевтичні можливості (Історичний ракурс).

8

2


6

1.3.

Соціально-психологічні особливості різних категорій сімей та дітей.

10

2

26

1.4.

Особливості застосування прикладних методик з людьми похилого віку.

10

2

26

1.5.

Роль прикладних методик для розвитку та активізації внутрішніх ресурсів клієнта.

8

26

1.6.

Особливості соціально-терапевтичного впливу на особистість засобами прикладних методик.

10

2

26
^ Другий модуль
2.1.

Особливості образотворчого мистецтва та його роль у розвитку особистості.

10

2

26

2.2.

Види декоративно-ужиткового мистецтва та його застосування у соціальній роботі.

10

2

26

2.3.

Технології застосування прикладних методику роботі з сім'ями різного типу.

10

2

26

2.4.

Використання ігрових елементів при роботі з сім'ями різного типу

8
2
6

2.5.

Ефективні способи форми поведінки соціального працівника з кризовими категоріями клієнтів.

8

26

2.6.

Особливості застосування прикладних методик при роботі з дітьми-девіантами.

8
2
6
загальна кількість годин

108

20

1672 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Педагогічне керівництво образотворчою діяльністю школярів, Навч. Посібник. — К.: 1990

  2. Антонович БА Педагогічне керівництво образотворчою діяльністю школярів, навч. і юсіоник. — к,: тази

  3. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р, В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Навч. Посібник. — Львів: Світ, 1993.

  4. Випков Н. Н. Цівет в живописи. 2-е иал. М.: Исскуство. 1984.

  5. Гусакова М. А. Аппликация, — М.: Просвещение, 1987.

  6. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти. — К.: Рад, школа, 1983.

  7. Ковальчук Т. И., Резниченко И, И. Видьі художественной работьі с бумагой. - Одесса: Астропринт, 1998.

  8. Ковальов О, С. Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва у початковій школі. — Суми: 1998.Додаткова навчальна література

 1. Аксесуари жіночого одягу. - К.: Будівельник, 1999.

 2. Артпедагогика и арттерапия. - М.: Издательский центр «Академия», 2001

 3. Ганжа П.О. Таємниці українського ремесла. - К.: Мистецтво, 1996.

 4. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв, - К„ 1973.

 5. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. - М., 1981.

 6. Бойчук М. Думки про мистецтво. // Живописна Україна, 1992. - 2.

 7. БарташніковаІ.А., Барташніков О.О, Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 5-7 років. -Тернопіль: Богдан, 1998.

 8. Вихованці інтернатів про себе і своє життя / 0. М. Балакірєва (кер. авт. кол,). - К.; Український інститут соціальних досліджень, 2000.

 9. Волкотруб І.Т. Основи художнього конструювання, - К„ 1998,

 10. Глухенька Н.О. Петриківські розписи, -К., Мистецтво, 1973.

 11. Гусакова М, А. Аплікація. М.: Просвта, 1987.

 12. Калошина И. П. Психология творческой деятельности, - М,: ЮНИТИ - ДАНА, 2003,

 13. Левченко О. А. Творчество и креатотерапия. - Луганск, 1991,

 14. Литвинець Є.М. Чарівні візерунки. - К.: Радянська школа, 1985.

 15. Методические рекомендации. Измерение готовности к творчеству у детей, - К,: Знание, І995.

 16. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями / Безпалько О.В., Едель С. В. - К.: НПУ імені М.П, Драгоманова, 2001
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте матеріал з проблеми використання прикладних методик при створенні рекламно-інформаційних матеріалів. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Охарактеризуйте особливості застосування засобів художньої діяльності в закладах інтернатного типу. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи