Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка41/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Історія соціальної роботи

для спеціальності(ей) Соціальна робота

форма навчання Денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія соціальної роботи”

 1. ^ Назва курсу.

„ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ].[Соц_роб_н ].[2_1_29]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ларіонова Наталія Борисівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, (3 корпус, ауд. 4-12, e-mail: kafedraspsr@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчальна мета курсу:

Забезпечити засвоєння студентами знань про:

 • Основні етапи зародження, становлення та еволюції соціальної роботи;

 • основні тенденції й закономірності розвитку соціальної роботи;

 • особливості й специфіку у вирішенні соціальних проблем на різних історичних етапах.

Розвиваюча мета курсу:

Забезпечити формування у студентів умінь:

 • використовувати при вивченні динаміки соціальної роботи історичний, порівняльний і системний методи;

 • реконструювати й використовувати на практиці форми й методики національної філантропії й соціальної роботи;

 • визначати перспективи відродження історичних традицій соціальної роботи в Україні.

^ Виховна мета курсу:

Сприяти усвідомленню студентами гуманістичної сутності соціальної роботи, формуванню у них відповідних ціннісних орієнтацій майбутньої професійної діяльності, готовності до відродження благодійних традицій українського народу.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси Історія України, Зарубіжна історія

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Методологічна основа вивчення курсу «Історія соціальної роботи»

3

21

1.2.

Основні проблеми періодизації історії соціальної роботи

3

21

1.3.

Архаїчний період в історії соціальної роботи

2


2

1.4.

Філантропічний період в історії соціальної роботи

2


2

1.5

Період громадської благодійності в Європі в епоху середньовіччя

4
2
2

1.6.

Родоплеменні й суспільні форми допомоги і взаємодопомоги у слов’ян до Х ст.

4

22

1.7

Період князівської й церковно-монастирської підтримки з Х по ХІІІ ст.

4

22

1.8.

Період церковно-державної допомоги з ХІV ст. до другої половини ХVІІ ст.

6

2

2
2
^ Другий модуль
2.1.

Становлення державної системи благодійництва у Західній Європі

4
2
2

2.2.

Період державної опіки з другої половини ХVІІ до другої половини ХІХ ст.

4

22

2.3.

Період суспільної й приватної опіки з кінця ХІХ ст. до початку ХХ ст.

6

2

2
2

2.4.

Основні тенденції у розвитку благодійництва у Західній Європі й США наприкінці ХУІІІ – початку ХХ ст..


4
2
2

2.5.

Професійний період соціальної роботи у США й Західній Європі (ХХ ст.)


2


2

2.6.

Період державного забезпечення з 1917 р. до 1991 р. Період соціальної роботи з початку 90-х років до нашого часу.

6

2

2
2
загальна кількість годин

54

16

12
26

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Історія, теорія та практика соціальної роботи в Україні: науково-навч-метод. посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи. – Луганськ, 2004.

 2. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні. – Тернопіль, 2001.

 3. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России ( с древности до начала ХХ века). – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.

 4. Фирсов М.В. История социальной работы в России. – М., 1999.

 5. Фирсов М.В. Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России. – М., 1992.

Додаткова навчальна література

 1. Антология социальной работы: В 5 т. – М., 1994.

 2. Исторический очерк социальной работы в России. Под ред. Л.В.Бадя.- М., 1994.

 3. История государства и права зарубежных стран: В 2т. – М., 1998.

 4. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учебное пособие. – м., 1998.

 5. Надточій Б. Пенсійне страхування в Україні: Історичний аспект // Соціальний захист. – 2000. – № 3. – С. 54 – 58.

 6. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод. посібник. – Ужгород, 2000.

 7. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнар. Наук.-практ. конф. Ч. ІІ / За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – Ужгород, 1999.

 8. Социальная энциклопедия. – М., 2000.

 9. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. – М., 1995.

 10. Харькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. – М., 1998.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій, конспектування, складання тез;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виконання практичних завдань до семінару;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • конспектування джерел та їх аналіз;

 • написання реферату.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Архаїчний період в історії соціальної роботи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Філантропічний період в історії соціальної роботи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Професійний період соціальної роботи у США й Західній Європі (ХХ ст.)

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи