Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка42/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Технології соціальної роботи”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Технології соціальної роботи

 1. Назва курсу.

„Технології соціальної роботи”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІСТ] / [Соц_роб_08]/ [3_1_18]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5, 6

 1. Кількість кредитів ECTS.

7,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Караман Олена Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 , e-mail: pk-lnpu@mail.ru )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є вивчення студентами як вітчизняних так і зарубіжних технологій соціальної роботи з урахуванням специфіки організації соціальної роботи в Україні.

У результаті опанування курсу студенти отримають знання про:

  1. структуру і принципи побудови технології соціальної роботи;

  2. загальні технології соціальної роботи: соціальної профілактики, соціальної реабілітації, соціального обслуговування, піклування і патронажу;

  3. спеціальні технології соціальної роботи з особами похилого віку, людьми з функціональними обмеженнями, дітьми з особливими потребами розвитку, дітьми-сиротами, безпритульними та бездоглядними дітьми, соціальної роботи з сім’єю.

Та оволодіють уміннями на основі загальних і спеціальних технологій планувати роботу з індивідуальним випадком користувача соціальних послуг, обирати відповідно до його проблем, потреб і ресурсів методи та форми організації соціальної роботи; досліджувати проблеми клієнта, формулювання гіпотези щодо їх причин, узгоджувати з клієнтом мету, завдання і зміст спільної роботи; планувати роботу з певною соціальною проблемою і клієнтом, розробляти соціальний проект; уміти взаємодіяти з державними і громадськими установами, засобами масової комунікації з питань соціальної роботи.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання з курсів «Вступ до фаху», «Теорія соціальної роботи»

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Предмет і завдання курсу. Технологічний процес у соціальній роботі.

8

2


6

1.2.

Загальні технології соціальної роботи. Технологія соціальної діагностики.

12

4

26

1.3.

Технологія цілепокладання в соціальній роботі.

10

2

26

1.4.

Технології прогнозування й моделювання в соціальній роботі.

10

2

26

1.5.

Технологія проектування в соціальній роботі.

10

2

26
^ Другий модуль
2.1.

Загальні технології соціальної роботи. Соціальна профілактика.

9

4


5

2.2.

Технологія соціальної адаптації.

7

2


5

2.3.

Технологія соціальної корекції.

7

2


5

2.4.

Технологія соціальної реабілітації.

7

2


5

2.5.

Технологія соціального консультування.

7

2


5

2.6.

Технологія соціальної терапії.

7
25

2.7.

Технологія соціальної експертизи.

7
25

2.8.

Технологія соціального посередництва.

7
25

2.9.

Технологія соціального забезпечення.

7
25

2.10.

Технологія соціального страхування.

7
25

2.11.

Технологія соціального патронажу.

7
25

2.12.

Технологія соціальної опіки та піклування.

7
25
^ Третій модуль
3.1.

Міждисциплінарні технології, методи й методики соціальної роботи; їх класифікація.

9

4


5

3.2.

Соціологічні методи в соціальній роботі.

9

2

25

3.3.

Педагогічні методи в соціальній роботі.

9

2

25

3.4.

Психологічні методи в соціальній роботі.

9

2

25

3.5.

Економічні методи в соціальній роботі.

9

2

25
3.6.

Філософські методи в соціальній роботі.

9
25

3.7.

Управлінські методи в соціальній роботі.

9
25

3.8.

Правові методи в соціальній роботі.

9
25

3.9.

Медичні методи в соціальній роботі.

9
25
^ Четвертий модуль
4.1.

Конкретні технології соціальної роботи. Технології роботи соціального працівника з дітьми різного віку.

12

4

26

4.2.

Технології роботи соціального працівника з молоддю.

10

2

26

4.3.

Технології роботи соціального працівника з „групами ризику”.

10

2

26

4.4.

Технології роботи соціального працівника із сім’ями різного типу.

10

2

26

4.5.

Технології роботи соціального працівника з людьми похилого віку.

10

2

26

4.6.

Особливості застосування технологій соціальної роботи.

9

2

25
загальна кількість годин

270

50

50170 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андреев В. Психотехнология решения проблемных ситуаций / В. Андреев. – М. : Владос, 1994. – 236 с.

 2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 142 с.

 3. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. – М. : Педагогика, 1990. – 87 с.

 4. Диагностическая и терапевтическая техника / Под ред. В. С. Маята. – М. : Политиздат, 1969. – 276 с.

 5. Луков В. А. Социальная экспертиза / В. А. Луков. – М. : Педагогика, 1996.

 6. Луков В. А. Социальное проектирование: Учеб. пособ. / В. А. Луков. – М. : Флинта, 2003. – 145 с.

 7. Основы социальной работы: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 254 с.

 8. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы. – М. : Академия, 1991. – 245 с.

 9. Профессиональная деятельность социального работника: содержание и организация. – М. : Педагогика, 1994. – 231 с.

 10. Симонов В. П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя / В. П. Симонов. – М.: Лира, 1995. – 327 с.

 11. Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 216 с.

 12. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В. Н. Иванов. – М.. : Педагогика, 1994. – 287 с.

 13. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : [метод. посіб.] / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. – К. : ДЦССМ, Державний ін-т проблем сімї та молоді, 2003. – 88 с.

 14. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 348 с.

 15. Технологии социальной работы / Под ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 456 с.

 16. Ядов В. А. Социологическое исследование: методика, программы, методы / В. А. Ядов. – Самара, 1995. – 123 с.


Додаткова навчальна література

 1. Зверева И. Д. Опыт организации социальной политики подростков за рубежом // Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 2. – С. 37 – 39.

 2. Звєрєва І. Д. Соціальна підтримка безробітної молоді // Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 8. – С. 26 – 28.

 3. Никитина Л. Технологии социально-педагогической работы: краткий анализ // Воспитание школьников. – 2000. – № 10. – С. 14 – 15.

 4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Народное образование. – 1999. – № 9. – С. 8 – 28.

 5. Плоткин М. М. Социально-педагогическая помощь детям из неблагополучных семей // Педагогика. – 2000. – № 1. – С. 47 – 51.

 6. Социальная работа : [учебное пособие] / под общ. ред. проф.
  В. И. Курбатова.– [4-е изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с.


 7. Социальная работа : история, теория и практика : [науч.-учеб.-метод. пособ. для студ., магистрантов, аспирантов и специалистов в области социальной педагогики и социальной работы ]. Ч. 2. / [С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, Л. Ц. Ваховский и др.]. – Луганск : Альма-матер, 2004. – 307 с.

 8. Социальная работа с молодежью / под общ. ред. А. А. Яременко,
  И. А. Хохленкова. – К. : Академпресс, 1994. – 237 с.


 9. Соціальна робота в Україні : [навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,
  С. Я. Харченко та ін.] : за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.


 10. Соціальна робота в Україні : теорія та практика : [посіб. для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді]. – Ч. 4 / за ред. доц. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ, 2003. – 272 с.

 11. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів : [науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи] / С. Я. Харченко,
  М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. – Луганськ : „Альма-матер”, 2003. – 198 с.


 12. Теорії та методи соціальної роботи : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік, іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Сформулюйте й опишіть конкретний проект, який, на вашу думку, можна реалізувати в соціальній роботі з молоддю. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Опишіть технології соціальної роботи з дітьми й молоддю на основі відповідних типологій. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Розробіть на основі загальної технології індивідуальної соціальної роботи конкретну технологію індивідуальної соціальної допомоги конкретному клієнту, що належать до певної групи ризику (проблемної групи). (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Спираючись на індивідуально-професійний досвід, надайте приклад конкретної технології соціальної роботи з дитиною девіантно-кримінальної поведінки. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська / Російська1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи