Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка43/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Діяльність соціальних служб”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Діяльність соціальних служб

 1. Назва курсу.

„Діяльність соціальних служб”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_1_18]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бєлецька Ірина Василївна – кандидат пед. наук., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є ознайомити студентів з основами організації діяльності соціальних служб у період розбудови нових соціально-економічних відносин, висвітлити необхідність соціальної підтримки певних категорій і верст населення, сформувати у студентів професійне, гуманне становлення до роботи з різними соціальними групами на різних її рівнях.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Місце соціальних служб у системі сучасної державної політики.

8

2


6

1.2.

Організаційні засади соціального забезпечення.

8

2


6

1.3.

Розвиток мережі соціальних служб.

10

2

46

1.4.

Структура соціальних служб.

10

2

46

1.5.

Основні засади роботи соціальних служб.
2


1.6.

Організаційні умови роботи соціальних служб.

8

2

26
^ Другий модуль
2.1.

Роль особистості в соціальній роботі.

10

2

46

2.2.

Загальні стратегії соціальної роботи в соціальних службах.

10

2

46

2.3.

Окремі технології соціальної роботи в соціальних службах.

8

2

26

2.4.

Форми роботи в соціальних службах.
26

2.5.

Методи роботи соціальних служб.
24

2.6.

Соціально-правове забезпечення діяльності соціальних служб
26
загальна кількість годин

108

24

2064 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. – К.:УДЦССМ, 2001 – 344с. // Соціальна робота. Книга І.

 2. Антологія соціальної роботи. – М.: 1994-1995. – Т.1, 2, 3.

 3. Арнольдов А.И. Социальная педагогика й культурология: содружество наук. – М.: изд-во АСОПиР РФ, 1996. – 28с.

 4. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфліктологія: Навч.посібник. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1997. – 321с.

 5. Блауберг И.В., Юдин З.Г. Становление й сущность системного подхода. – М.: Наука. 1973. – 270с.

 6. Бурая Н.П. Соціальна робота: Нав. посібник. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1996. – 104с.

 7. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. – К., 1997. – 98 с.

 8. Кадровое обеспечение социальних служб: состояние й перспективи развития. – М., 1997.

 9. Коваль А.Г., Звєрєва І.Д, Хлебник С.Р. Соціальна педагогіка. / Соціальна робота : Навч. посібник. – К.: ІЗИМН, 1997. – 392с.

 10. Лукашевич Н.П. Социалогия воспитания: Краткий курс лекций. – К.: МАУП, І996. – 180 с.

 11. Лукашевич М.П., Минович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади. – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

 12. Панов А.М. Социальное обслуживание населення й социальная работа за рубежом. – М.,1994.

 13. Пірен М. Основи конфліктології: Навч. посібник. – К., 1997. – 378 с.

 14. Социальная работа / Под общ. ред. В.И.Курбатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999.

Додаткова навчальна література

 1. Социальная работа с инвалидами // Настольная книга специалиста. –М.: Ин-т социальной работи, 1996.

 2. Социальная работа с пожилыми людьми // Настольная книга специалиста. – М.: Ин-т социальной работы, 1996.

 3. Социальная работа с семьей // Настольная книга специалиста. – М.: Ин-т социальной работы, 1996.

 4. Соціальна робота: Хрестоматія. – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. // Соціальна робота книга 3.

 5. Справочное пособие по социальной работе / Под ред. А.М.Панова, Е.И. Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – 168 с.

 6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

 7. Холостова Е.И. Профессиональный й духовно-нравственньй портрет социального работника. – М., 1993.

 8. Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США. – М., 1992.

 9. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – М.: Амалфея, 1996. – 288 с.

 10. Школа социальных педагогов и социальных работников: социальная педагогика и социальная работа за рубежом / Ред.-сост.: В.Г.Бочарова, А.Н.Дашкина. – М., 1991. – Вып.2-6.

 11. Конвенція ООН про права дитини. – К.: Столиця, 1997.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте Етичний кодекс спеціаліста соціальної сфери, проаналізуйте міжнародний та український досвід (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

 1. Охарактеризуйте соціальні технології та їх використання в діяльності соціальних служб.

. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи