Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка45/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   71
^ Основна навчальна література

1.Гальчинський А.С., Єщенко Н.С., Палкин Ю.І., Основи економічних знань.-К.,1999.

2. Мочерний С.В., Економічна теорія: навчальний посібник. К.,2005р.

3. Основи економічної теорії: Підручник /А.А.Чухно, ПС.Єщенко..За ред..А.А. Чухно. К., 2001

4.Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – К.,2004.

5.Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной роботы.-М.,2001.

6 Шишкин С.В. Экономика социальной сферы.М.,2003.

7 Экономика социальной сферы: учебное пособие. /В.Г.Игнатов и др..-Ростов/Д.,2005.


Додаткова література:


1 Періодичні видання журналів: Економіка України, Економіст, Фінанси України, Соціальний захист.

2. Антологія социальной работы: в 3-х.Т.-М.,1995.

12 Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

13 Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

 • (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові кейси 10%
Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

Роль ідеологічних, політичних факторів у формуванні та удосконаленні системи соціального захисту населення України (реферат).10%

2

Проблеми соціальної політики в країнах Європейського союзу (реферат)

10%

3.

Професійний статус соціального працівника та його функціональні обов’язки (конспект)

10%

14 Мови викладання:

українська^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Основи соціально-педагогічних комунікацій

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _____соціальна робота__________________

форма навчання _____денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри Харченко С.Я.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Масюта Л. П.


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи соціально-педагогічних комунікацій”

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. Код курсу.

[ІСТ]. [Соц_роб_08.]. [3_1_23]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гаміна Тетяна Сергіївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-12), kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу - познайомити слухачів з основами ораторського мистецтва, з працями видатних вчених, майстрів усного слова, з історією вітчизняної та зарубіжної риторики. Особлива увага приділяється мовленнєвій культурі, методиці підготовки й проголошення різних видів публічних виступів, формуванню вмінь і навичок ораторського мистецтва, умінь вести конструктивний діалог..

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс дисципліни „Етика та естетика”

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Риторика як наука і навчальна дисципліна. Мова як форма пізнання та самовираження.

6

24

2

Зародження риторики.

Античні риторики. Красномовство слов’ян

9

2

4
3

3

Жанри красномовства. Види промов.

4


4

4.

Техніка мовлення.

7

2

2
3

5.

Інтонація як засіб спілкування.

4


4
^ Другий модуль.
6

Підготовка усного виступу.

8

2

2
4

7.

Логіка, композиція, структура промови

6
2
4

8.

Загальна характеристика риторичних законів

6
2
4

9.

Робота над мовленнєвою формою виступу. (Словесна наочність)

7

2

2
3

10.

Значення кінесики у спілкуванні

7

2

2
3

11.

Уміння слухати. Характеристики “ефективного слухання”

6
2
4

12.

Мистецтво відповідати та ставити запитання

6
2
4

13.

Методика проведення бесіди, дискусії

7

2

2
3

14.

Аналіз, оцінка промови, рецензія

6
2
4

15.

Організація зворотнього зв’язку

4


4

16.

Професіограма, самовиховання оратора

5
2
3

17.

Підготовка усного виступу.

5

23

18.

Логіка, композиція, структура промови

5
2
3
загальна кількість годин

108

20

20
68
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство.- М.,1978.

 2. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики.- М., 1991.

 3. Основы ораторского мастерства.- М., 1980.

 4. Сагач Г.М. Золотослів.-К.,1993.

 5. Основы ораторского мастерства.- М., 1980.Додаткова навчальна література

 1. Античные риторики .- М., 1978.

 2. Кохтев Н.Н. Риторика.- М.,1994.

 3. Демосфен. Речи.- М., 1965.

 4. Античные риторики.- М., 1978.

 5. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості.- К., 1988.

 6. Об ораторском искусстве.- М., 1980.

 7. Ораторы Греции.- М., 1985.

 8. Плутарх . Порівняльні життєописи.- К., 1991.

 9. Утченко С.Л. Цицерон и его время.- М., 1972.

 10. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве.- М., 1972.

 11. Виклади давньослов»янських легенд, або міфологія, укладена Я.Ф. Головацьким.- К.,1991.

 12. Вомперский В.П. Русские риторики ХУП-ХУШ вв.- М., 1988.

 13. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия.- М., 1989.

 14. Златоструй. Древняя Русь Х-ХШ веков.- М.,1990.

 15. Києво-Печерський патерик.- К., 1991.

 16. Прокопович Феофан.Філософські твори.- Т.1.-К., 1979.

 17. Сковорода Григорий. Сад пісень.- К., 1983.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання практичних завдань;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Риторика невербального впливу

5%

2.

Техніка мовлення

5%

3.

Мовленнєвий вплив

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи