Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка46/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Технології соціальної роботи у

зарубіжних країнах

для спеціальності(ей) Соціальна робота, Соціальна

педагогіка

форма навчання Денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Технології соціальної роботи у зарубіжних країнах”

 1. Назва курсу.

^ „ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота, соціальна педагогіка.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ] . [Соц_роб_н ]. [2_1_39 ] [ІПП]. [Соц_пед_08]. [3_1_44]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ларіонова Наталія Борисівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, (3 корпус, ауд. 4-12, e-mail: kafedraspsr@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчальна мета курсу:

 • Знайомство з методологічними підходами до вивчення технологій соціальної роботи у зарубіжних країнах

 • Засвоєння змісту науково-теоретичного підґрунтя соціальної роботи у зарубіжних країнах

 • Вивчення організаційно-методичного і технологічного забезпечення соціальної роботи у зарубіжних країнах

 • Знання основних тенденцій розвитку соціальної роботи у сучасних умовах

 • Засвоєння практичного досвіду зарубіжної соціальної роботи

Розвиваюча мета курсу:

 • Уміння застосовувати різні методи вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи

 • Розвиток критичного мислення майбутнього спеціаліста в оцінці конкретного досвіду соціальної роботи у зарубіжній практиці

 • Формування навичок аналізу системи соціальної роботи у широкому соціальному контексті

 • Розвиток оціночного мислення щодо можливості використання іноземного досвіду у вітчизняній практиці

Виховна мета курсу:

 • Усвідомлення місця соціальної роботи як світового феномену, його гуманістичної сутності, формування почуття гордості і відповідальності як спеціалістів соціальної роботи
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Методологічні і методичні аспекти вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи

8

44

1.2.

Технології соціальної роботи у зарубіжній практиці

14

4

4
6

1.3.

Підготовка кадрів соціальних працівників у зарубіжних країнах

10
4
6

1.4

Національна система підготовки кадрів соціальної сфери України у контексті світових тенденцій її розвитку

4


4

1.5.

Соціальна робота у різних системах соціального захисту

6


6
^ Другий модуль
2.1.

Соціальна робота у США

8

44

2.2.

Соціальна робота у Німеччині

4

22

2.3.

Соціальна робота у Великобританії

4

22

2.4.

Соціальна робота у Франції

4

22

2.5.

Соціальна робота у Швеції

4

22

2.6.

Соціальний захист дитини у зарубіжних країнах

6
2
4

2.7.

Соціальна робота у школах, зарубіжний досвід соціально-педагогічних комплексів

6
2
4

2.8.

Соціальна робота з сім’єю у зарубіжних країнах

6
2
4

2.9.

Соціальна робота з девіантними і делінквентними підлітками та молоддю

10
4
6

2.10

Зарубіжний досвід соціокультурної анімації

6
2
4

2.11

Зарубіжний досвід соціальної роботи з різними категоріями клієнтів

8


8
загальна кількість годин

108

20

20
68

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Горшкова О.А. Опыт социальной работы за рубежом. Учебное пособие (краткий курс лекций). - М .: Соц.-технолог. ин-т, 1999.

 2. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом; состояние, тенденции, перспективы. - М.:1998.

 3. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе. Амстердам - Киев, 1997.

 4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. Ред. Е.И.Холостова, А.С.Сорвина. - М: ИНФРА-М, 2001, с.384-421.

 5. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М. – Тула, 1993. - ТТ. 1-2.Додаткова навчальна література

 1. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Сборник статей. - М., 1997.

 2. Джил Горел Барнс. Социальная работа с семьями в Англии. - М.: 1993.

 3. Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в країнах із ринковою економікою // Фінанси України - 2000, №9.

 4. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии. - М., 1998.

 5. Євченко Ю. Проблемы розвитку страхувания життя і здоров'я у країнах Центральної та Східної Європи. Реформи системи соціального забезпечення // Економіст - 1999, №5.

 6. Зверева И.Д. Опыт организации социальной помощи подросткам за рубежом.// Практична психологія і соціальна робота, 1998, № 2.

 7. Некрасов А.Я. Международный опыт социальной работы. - М.: ГАСБУ, 1994.

 8. Панов А.М, Социальное обслуживание населения за рубежом. - М.: 1994.

 9. Чорбинский СИ. Социальная работа и социальные программы в США.- М.,2001.

 10. Энциклопедия социальной работы: в 3-х тт. / Пер. с англ. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993 – 1994.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій, конспектування, складання тез;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виконання практичних завдань до семінару;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • конспектування джерел та їх аналіз;

 • написання реферату.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Національна система підготовки кадрів соціальної сфери України у контексті світових тенденцій її розвитку (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Соціальна робота у різних системах соціального захисту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Зарубіжний досвід соціальної роботи з різними категоріями клієнтів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи