Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка47/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Основи професійної майстерності соціального працівника”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи професійної майстерності соціального працівника”

 1. ^ Назва курсу.

„Основи професійної майстерності соціального працівника”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_23]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

7/8

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кратінова Віра Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою та підсумком вивчення курсу повинна бути якісна підготовка фахівця висококультурного, інтелігентного, професійно компетентного, що вміє спілкуватися на всіх рівнях, вміє впливати словом і невербальними засобами, що творчо підходить до вирішення професійних завдань.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Вступ до спеціальності, теорія та практика соціальної роботи, деонтологія.

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Педагогічна майстерність соціального працівника: зміст, структура, шляхи формування.
4


8

1.2.

Суть педагогічної діяльності соціонома. Критерії та рівні педагогічної майстерності.
2

28

1.3.

Педагогічна майстерність і театральна педагогіка.
2

28
^ Другий модуль
2.1.

Визначення актуального поля соціальної діяльності – важливий елемент майстерності соціального працівника.
2

28

2.2.

Якості творчої особистості та творчі здібності.
2

28

2.3.

Соціально-педагогічна інтуїції та її роль у творчому процесі.
2

28

2.4

Техніка й технологія прийняття творчих рішень.
2

28
^ Третій модуль
3.1

Мистецтво людських взаємин (закордонний і вітчизняний досвід).
2

2
8

3.2

Мистецтво оволодіння загальними та частковими технологіями соціально-педагогічної діяльності.
2

2
8

3.3

Духовний потенціал соціонома та його педагогічна культура.
2

2
8

3.4

Культура саморегуляції соціального педагога.
2

2
8
^ Четвертий модуль
4.1

Культура спілкування. Такт.
2

2
8

4.2

Культура мови соціонома.
2

2
8

4.3

Методи вивчення соціокультурної поведінки.
2

2
8

4.4

Конкурс педагогічної майстерності.
2

2
8
загальна кількість годин

180

32

28120 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М., 1985.

 2. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. – М., 1994.

 3. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

 4. Андриади Н.П. Основы педагогического мастерства: Учебн. пособие для студ. сред. пед. учебн. заведений. – М. : Издательский центр "Академия", 1999. – 160 с.

 5. Ахматов А.Ф. Педагогика гуманизма. – М., 1992.

 6. Битянова М.Р. Культура самосовершенствования преподавателей. – М., 1994.

 7. Волков И.Б. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1982.

 8. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения: Метод. пособ. – Новосибирск, 1997.

 9. Загвязинский В.И. Педагогическое предвидение. – М., 1987.

 10. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 1987.

 11. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. – М., 1980.

 12. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – Грозный, 1976

 13. Каптерев П.Ф. Педагогика – наука или искусство? // Избр. пед.соч. М., 1982. – С.49-62.

 14. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей. – М., 1998.

 15. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург, 1998.

 16. Леви В.Л. Искусство быть другим. – М., 1986.

 17. Леви В.Л. Искусство быть собой. – М., 1991.

 18. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. – М.: Просвещение, 1986.

 19. Освітні технології: Навч.-метод.посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

 20. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для педагогических специальностей высших учебных заведений / Под ред. И.А.Зязюна. – М.: Просвещение, 1989.


Додаткова навчальна література

 1. Паламарчук В., Рудаківська С. Від творчої особистості до нових технологій навчання // Рідна школа. – 1998. – № 2. – С.52-62.

 2. Педагогический поиск. – М., 1987.

 3. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. – М., 1991.

 4. Психология и педагогика. Уч. пособие /Под редакц. К.А.Абульхановой, Н.В.Васиной. – М.: "Совершенство", 1998. – 320 с.

 5. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. – М., 2000, – 224 с.

 6. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навч. посібник. – К.: ІСДОУ. – 1994. – 112 с.

 7. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М., 1997.

 8. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: Работа актера над собой // Собр. соч.: в 8 т. – М.: Искусство, 1954-1955. – Т. 1-3.

 9. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе переживания. Там же т.2. – С. 5-38; 60-68.

 10. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. Курс лекций. Учебн. пос. для студ., преп., аспир. – М.: "Совершенство", 1998. – 368 с.

 11. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. //Избр. пед. соч.: В 2 т. М., 1953, Т.1. – С.229-263.

 12. Фирсов М.В., Студинова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.

 13. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными системами: Учебн. пособие /Под ред. Т.И.Шамовой. – М.: Владос, 2002. – 320 с.

 14. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік/екзамен.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 55% (у тому числі 35% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 35%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Охарактеризувати специфіку педагогічної майстерності соціального працівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Технологія професійного розвитку соціального працівника. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Технологія "Створення ситуації успіху в професійній підготовці та самопідготовці професіонала" (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4

Скласти інформаційний банк педагогічної майстерності:

 • напружені ситуації педагогічної діяльності;

 • професійна самосвідомість педагога;

 • емоційна культура педагога;

 • культура педагогічного спілкування;

 • невербальна взаємодія в педагогічному процесі;

 • засоби саморегуляції емоційного стану;

психофізичне тренування

10%

5

Розробити сценарій організації та проведення конкурсу професійної майстерності.

10%

6

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

40%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи