Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка48/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Менеджмент соціальної роботи”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Менеджмент соціальної роботи”


 1. ^ Назва курсу.

„Менеджмент соціальної роботи”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дєдов Євген Геннадійович – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є ознайомити студентів із сутністю стратегічного менеджменту; з системою стратегічного цільового управління соціальною роботою, характеристиками її структурних елементів і змісту основних управлінських функцій; з кваліметричним підходом до оцінювання результатів соціальної роботи та управління.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Теорія та практика соціальної роботи»

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління.

18

4

212

1.2.

Система управління соціальною роботою.

16

2

410

1.3.

Соціальна служба як інституціональна основа соціальної роботи.

18

4

410

1.4.

Планування в управлінні соціальною роботою.

12

2

28

1.5

Організація соціальної роботи як функція менеджменту.

14

2

4
8
^ Другий модуль
2.1.

Мотивація в управлінні соціальною роботою.

16

4

48

2.2.

Вимірювання і контроль результатів соціальної роботи.

18

4

212

2.3.

Прийняття рішення як функція управління соціальною роботою.

16

2

212

2.4

Комунікативна сфера управління соціальною роботою.

24

2

220

2.5

Управління персоналом у соціальній роботі.

28

4

4
20
загальна кількість годин

180

30

30120 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент. – К.: МАУП, 1998.

 2. Мигович І.І. Соціальна робота. – Ужгород, 1997.

 3. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К., 1997.

 4. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 5. Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер. с англ. – М., 1993-1994.


Додаткова навчальна література

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001 – 344 с. // Соціальна робота. Книга.1

 2. Армия спасения: история и традиции. – М., 1992.

 3. Березін М. Соціальний захист: не милостинею, а виробництвом // Віче. – 1996. – №1.

 4. Введение в культурологию / Под ред. В.А. Саприкина. – М., 1995.

 5. Введение в специальность: Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов. – М., 1980.

 6. Вегеш М., Гомонай В., Зимомря М. Августин Волошин. – Ужгород, 1995.

 7. Войтович С.О. Світ соціальних відносин в українській культурі: Історико-соціологічне дослідження. – К., 1994.

 8. Вятр Е. Социология политических отношений. – М, 1979.

 9. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К., 1993.

 10. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 трав.

 11. Гранчак І.М., Довганич О.Л., Туряниця В.В., Сливка В.Ю. Осередок освіти, науки, культури. – Ужгород, 1995.

 12. Грачев Л.К. Программа социальной роботьі с семьями, имеющими детей-инвалидов. – М., 1992.

 13. Григорьев С.И., Демина Л.Д. Учебно-производственный комплекс «Социология, психология и социальная работа» как новая форма подготовкисоциологов // Социс. – 1994. – № 2.

 14. Грушевський М. Історія України. – 2-ге вид. – К., 1992.

 15. Декларація та Програма дій Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку // Людина і праця. – 1995. – № 5, 8.

 16. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результати: Пер. с англ. – М.: Техн. шк. бизнеса, 1994.

 17. Етика. – К., 1992.

 18. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

 19. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

 20. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Соціальний захист.94. –№1-2.

 21. Значення змін у соціальній роботі / За ред. С. Шардлоу. – К., 1995.

 22. Козубовська І.В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти). – Ужгород, 1996.

 23. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К., 1996.

 24. Конституція України. – К., 1996.

 25. Кравченко А.И. Социология: Справ. пособие. – М., 1996.

 26. Крип 'якевич І. Історія України. – Львів, 1992.

 27. Культура і побут населення України. – 2-ге вид. – К., 1993.

 28. Лемак В.В. Основи держави і права. – Ужгород, 1996.

 29. Лукашевич М.П. Социология воспитания. – К., 1996.

 30. Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К.: ІЗМН, 1998.

 31. Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

 32. Соціальна робота з молоддю України / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 1997.

 33. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2 ч. – Ужгород: Патент, 1999.

 34. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с. // Соціальна робота. Книга 3.

 35. Теория и методика социальной работы: В 2 т. – М., 1994.

 36. Учебные планы и программы подготовки социальных работников (из зарубежного опыта). – М., 1982.

 37. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

 38. Яковлева Л.Л., Ваховський Л.Ц., Савченко СВ. Соціальна педагогіка. Луганськ, 1998.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте Етичний кодекс спеціаліста соціальної сфери, проаналізуйте міжнародний та український досвід (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

 1. Охарактеризуйте особливості системи управління персоналом соціальної сфери.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи