Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка49/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Теорія соціального забезпечення ”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Теорія соціального забезпечення

 1. Назва курсу.

„Теорія соціального забезпечення”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_25]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сьомкіна Інна Сергіївна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: lygansk-kc@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета навчальної дисципліни „Теорія соціального забезпечення”: ознайомити студентів з теоретичними основами соціальног забезпечення, основними видами, формами й принципами соціального захисту в різних сферах життєдіяльності людини і з різними групами населення.

Оволодіння теорією соціального забезпечення різних груп населення дозволить майбутнім фахівцям з соціальної роботи організовувати і вести роботу в органах управління і різних організаціях системи соціального захисту населення.

^ По завершенню програми навчання дисципліні студент повинен:

- оволодіти системою знань з соціального забезпечення населення;

- знати основи соціального захист та його організаційно-правові форми;

- знати теорію соціального страхування;

- знати види та принципи соціального обслуговування;

- знати принципи права соціального захисту України;

- оволодіти системою знань соціальних стандартів у сфері соціального захисту.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальний курс зі вступу в спеціальність

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Становлення соціального захисту: національна і зарубіжна практика

10

2


8

1.2.

Соціальний захист та його організаційно-правові форми

12

4


8

1.3.

Право соціального захисту як галузь національного права України

12

2

28

1.4.

Загальні засади відмежування та зв'язку права соціального захисту з іншими галузями права

12

2

28

1.5

Принципи права соціального захисту України

12

2

28

1.6

Правовідносини у сфері соціального захисту

12

2

2
8^ Другий модуль
2.1.

Соціальні стандарти у сфері соціального захисту

12

2

28

2.2.

Державні соціальні гарантії у сфері соціального захисту

12

2

28

2.3.

Стандарти соціального захисту в міжнародних правових актах

12

2

28

2.4

^ Організаційно-правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування

12

2

28

2.5

Пенсійне страхування і пенсійне забезпечення в Україні

14

4

28

2.6

Засади надання медичної допомоги в Україні

12

2

2
8
загальна кількість годин

144

28

2096 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андреев В.М. Соціальне страхування: історія проблеми // Соціальний захист. - 1999. - № 3. - С.43-51.

 2. Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. - М., 1911.

 3. Болотіна Н.Б. Соціальний захист прав особи при корекції статі // Вісник Львів. ун-ту. - Львів, 1999. - Вип.34. - Серія Юридична. - С.128-131.

 4. Болотіна Н.Б. Медичне право в системі права України // Право України. - 1999. - № 7. - С.116-121.

 5. Болотіна Н.Б. Деякі питання систематизації соціального законодавства // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. - С.259-263.

 6. Болотіна Н.Б. Допомога по вагітності і пологах // Юридична енциклопедія. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. - Т.2. - С. 28.

 7. Болотіна Н.Б.Соціальна політика і соціальне право України та Європейського Союзу: питання адаптації // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць Одеської державної юридичної академії. - Одеса, 2000. - № 1. - С.212-217.

 8. Болотіна Н.Б. Загальна декларація прав людини і реформа соціального забезпечення в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса, 2000. - № 1.

 9. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право У країни. - 2000. - №3.

 10. Видгорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. - М., 1923.

 11. Вимір та шляхи подолання бідності в Україні // Соціальний захист. - 1998. - №8. - С.19-20.

 12. Гакал Н., Ярошенко А., Гребенченко Н. Сучасні доходи і рівень життя населення // Праця і зарплата. - 1999. - № 10 (травень).

 13. Галаганов В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и перспективы развития // Государством право. - 1992. - № 12.

 14. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України. -1999. - № 8. - С.52-53.

 15. Кир'ян Т., Шаповал М., Вітер В. Світовий досвід застосування соціальних стандартів // Соціальний захист. - 1999. - №3. - С.66-73.

 16. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 1999.

 17. Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы документов / Под ред. Э.Г. Тучковой. - М.: Новый Юрист, 1997.

 18. Право социального обеспечения: Учеб. пособие / Под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 1999.

 19. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. -1999. - №10. - С.58-61.

 20. Приходько С.Г. Деякі напрями систематизації законодавства у сфері соціального захисту громадян // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 529-533.

 21. Про соціальний захист ветеранів військової служби: роз'яснює фахівець // Праця і зарплата. - 1999. - №4. - С.19.

 22. Прокопова Т.С. Питання соціального страхування та забезпечення в У країні // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відпов. ред. Н.М.Хуторян. - К.: Ін Юре, 1999. - С.143-168.

 23. Рабінбвич П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1995. - С.13.

 24. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). - X.: Право, 1997.

 25. Реалізація завдань держави у сфері соціальної політики. Стан, проблеми і перспективи // Соціальний захист. - 1999. - №6. - С.16-22.

 26. Роик. Третий путь // Приложение к журналу "Социальная защита". - 1997. - №7. - Пенсионное обеспечение.

 27. Сивак С.М. Конституційні гаранта права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. - 1997. - №12. - С.70-74.Додаткова навчальна література

 1. Сивак С.М. Недержавне пенсійне забезпечення: організаційно-правові основи.

 2. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа // Право України. - 1999. - №10. - С.61-63.

 3. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 4. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: Науч.-практ. комментарий и сб. нормативных актов). - X.: Одиссей, 1999.

 5. Соціальна допомога нового типу // Праця і зарплата. - 1999. - №9 (травень).

 6. Сташків Б. Вдосконалення законодавства про допомоги // Право України. - 1997. - №7. - С.19-22.

 7. Сташків Б.Соціальному обслуговуванню - законодавче закріплення //Право України. - 1997. - №10. - С.31-35.

 8. Сташків Б.Допомога на дітей одиноким матерям // Соціальний захист. - 1998. - №1. - С.53.

 9. Сташків Б. Допомога на поховання // Соціальний захист. -1998. - №4. - С.45-52.

 10. Сташків Б.Допомога по догляду за дитиною // Соціальний захист. - 1998. - №5. - C.55.

 11. Сташків Б.Допомога по догляду за дитиною-інвалідом // Соціальний захист. - 1998. - №6. - С.60.

 12. Сташків Б.І. Деякі питання вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 1999. - №2. - С.53-56.

 13. Терекс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. з англ. - К.: Основи, 1996.

 14. Україна. Соціальна сфера у перехідний період. - К.: Основи, 1994.

 15. Устинова Т., Салтинська Л. Обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: підходи до його побудови // Праця і зарплата. - 1998. - №16 (серпень).

 16. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов - М.: Юрид. лит., 1986.

 17. Шайхатдинов В.Ш. Теория социального обеспечения. - Саратов, 1982.

 18. Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійної реформи для України // Україна: аспекти праці. - 1999. - №2. - С.19-26.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розкрийте специфіку загальнообов'язкового державного соціального страхування як організаційно-правової форми соціального захисту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Перелічить та охарактеризуйте види соціальних виплат і послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та умови їх призначення (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Визначте поняття безробітного та його правовий статус (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4

Охарактеризуйте допомогу по безробіттю та порядок її надання.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

5

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи