Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка53/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _____________кафедра педагогіки______________________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни_______Загальна педагогіка________________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) 6.020302 «Історія»

6.130102 «Соціальна робота»

форма навчання ___________денна_________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Загальна педагогіка”

 1. ^ Назва курсу.

„Загальна педагогіка”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Історія», «Соціальна робота».

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ].[Істор_09].[3_2_2]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[3_2_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Жевакіна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 4-15 , e-mail: zevakina-n.mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння майбутніх вчителів та викладачів знаннями теоретичних основ педагогічної науки й уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання й виховання в сучасних закладах освіти. Робота над опануванням матеріалом курсу студентами передбачає оволодіння педагогічною позицією, знаннями основних педагогічних закономірностей та принципів, знайомство з сучасними технологіями навчання й виховання, віковими особливостями учнів, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології та філософії загальної середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль (1 семестр)

38

12

10
16

1.1.

Педагогіка як система наук про виховання та навчання людини

8

4

2
2

1.2.

Цілісний педагогічний процес

4

22

1.3.

Сутність, зміст і принципи процесу виховання

6

2

2
2

1.4.

Зміст процесу виховання

8

4

2
2

1.5.

Система освіти в Україні

6
2
4

1.6.

Розвиток і формування особистості

6
2
4
^ Другий модуль (1 семестр)

44

8

2
32

2.1.

Організація виховного процесу: напрямки, форми та методи

8

26

2.2.

Колектив та особистість: співвідношення та проблеми

16

4

2
10

2.3.

Місце і роль сім’ї у вихованні дітей

6

24

2.4.

Діагностика ефективності процесу виховання

6


6

2.5.

Визначення мети виховання в сучасній педагогіці

8


8
^ Третій модуль (2 семестр)

40

10

8
22

3.1

Дидактика як загальна теорія навчання

6

2

2
2

3.2

Вітчизняні та зарубіжні дидактичні системи і технології

6

24

3.3

Зміст процесу навчання в сучасній школі

6

24

3.4

Виникнення та еволюція розвитку основних навчаючих систем. Їх особливості

6
2
4

3.5

Принципи дидактики

8

2

2
4

3.6

Проблема методів навчання в сучасній дидактиці

8

2

2
4
^ Четвертий модуль (2 семестр)

40

10

6
24

4.1

Класно-урочна система навчання. Форми навчання в сучасній школі

20

6

4
10

4.2

Нетрадиційні типи уроків

8
2
6

4.3

Основні вимоги до підготовки та проведення уроку

6

24

4.4

Діагностика ефективності процесу навчання

6

24
загальна кількість годин

162

40

28
94

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Багдасарова С.К., Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 320 с.

 2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.

 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

 4. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання та навчання: Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. та доп. – Х.: „ОВС”, 2002. – 400 с.

 5. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990.

 6. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с.

 7. Педагогика / Ю.К. Бабанский и др. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 425 с.

 8. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: в 2-х кн. – М.: Владос, 1999. – 576 с.

 9. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

Додаткова навчальна література

 1. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. – М., 1984.

 2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М.:ВЛАДОСПРЕСС, 2003. – 176 с.

 3. Державна національна програма «Освіта» : (Україна ХХІ століття). –К., 1992. – 27 с.

 4. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А. Онищука. – К., 1987. – 210 с.

 5. Макаренко А.С. Книга для родителей // Сочин. в 7 т. – М., 1957. – Т. 4.

 6. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М. : Большая Рос. энцикл., 2002. – 527 с.

 7. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К., - 1989. – 202 с.

 8. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избр. пед. соч. в 5-ти т. – К., 1980. – Т. 5.

 9. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.

 10. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 358 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування навчальної та наукової літератури та їх аналіз;

 • анотування художньої літератури.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 35%

 • самостійна робота (реферат, робота над педагогічним словником, робота з художньою літературою з проблем виховання та навчання) 25%
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Анотування художньої літератури (виноситься на семінарське заняття)

10%

2.

Робота над педагогічним словником

10%

3.

Реферат на обрану тему

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи