Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка54/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра всесвітньої історії

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«ІСТОРІЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ»


для спеціальностей соціальна робота

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин


Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри______________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу _____________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Історія світових цивілізацій»

 1. ^ Назва курсу.

«Історія світових цивілізацій»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): історія.

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Крюков Віктор Григорович – доцент кафедри всесвітньої історії (3 корпус, ауд. 4-21,)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Дисципліна “Історія світових цивілізацій” має на меті ознайомити студентів з поняттям “цивілізація” — надзвичайно глибоким, розмаїтим і багатоаспектним. Що таке цивілізація? Це рівень суспільного розвитку, матеріальної і духовної культури, досягнутий певним суспільством у конкретну історичну добу.

Різні дослідники тлумачать термін “цивілізація” по-різному: так, Освальд Шпенглер протиставляє цивілізацію культурі, а в англійській мові “культура” і “цивілізація” — синоніми. Історія людства — це історія найрізноманітніших цивілізацій. Освічена людина повинна володіти знаннями щодо їх характерних рис.

Хронологічні межі курсу гранично широкі — від початку людської історії до ХХ ст.

Програма побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює різні типи цивілізацій.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Викладання даного курсу повинне базуватися на всіх вивчених раніше дисциплінах, що входять в учбовий план підготовки істориків в університетах, перш за все всесвітньої історії, археології, культурології.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.Перший модуль
1.1

Цивілізація як суспільно-історичне явище.
22

1.2

Теорії цивілізацій
22

1.3

Передісторія людського суспільства2
2

1.4

Сутність та характерні риси месопотамської цивілізації
22

1.5

Особливості шумерської цивілізації2
2

1.6

Вавилонська цивілізація.
22

1.7

Єгипетська цивілізація та її вплив на країни Середземномор’я
22

1.8

Характерні риси та основні досягнення індійської цивілізації

2

1.9

Китайська цивілізація

2

1.10

Цивілізації Східного Середземномор’я
22

1.11

Давньогрецька цивілізація2
2

1.12

Давньоримська цивілізації2
2

1.13

Візантійська цивілізація.2
2

1.14

Арабська ісламська

цивілізація
22
^ Другий модуль
2.1

Західноєвропейська середньовічна цивілізація
22

2.2

Європа Х VIІ ст. Передіндустріальна цивілізація
22

2.3

Доба Просвітництва
22

2.4

Доба індустріальної цивілізації
22

2.5

Постіндустріальна цивілізація
22
загальна кількість годин
24

10
38

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Басовская Н. И. Период позднего феодализма в странах Западной Европы (XV — первая половина XVII в.): Учеб. пособие для студ. заочн. отд. — М., 1981.

 2. Басовская Н. И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы (XI–XV вв.): Учеб. пособие для студ. заоч. отд. — М.,1974.

 3. Басовская Н. И. Период раннего феодализма в странах Западной Европы (VI–X вв.): Учеб. пособие для студ. заоч. фак-та. — М.,1975.

 4. Буданова В. П. История мировых цивилизаций. — М., 2005.

 5. Васильев Л. С. История Востока. — М., 1993. — Т. 1–2.

 6. Виппер Р. Ю., Реверсов И. П., Трачевский А. С. История нового времени. — М., 1995.

 7. Всемирная история / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. —М., 1997.

 8. Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. — М.,1989.

 9. История древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. -2-е изд.,испр.- М., 1988.

 10. История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И.С.Свенцицкой. — М., 1982. — Т. 1–3.

 11. История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. — М.,1996.

 12. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 / Под ред. Е.Ф. Язькова. — М., 1989.

 13. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945–1990 / Под ред. Е.Ф. Язькова. — М., 1992.

 14. История средних веков / Под ред. С. П. Карпова. — М., 1997. —Т. 1–2.

 15. Максаковский В. П. Историческая география мира. — М., 1997.

 16. Моисеева Л. А. История цивилизаций. Курс лекций. — Ростовн/Д, 2000.

 17. Новая история стран Европы и Америки: первый период / Под ред. Е. Е. Юровской, И. М. Кривогуза. — М., 1997.

 18. Новая история: второй период / Под ред. А. Е. Юровской. — М.,1976.

 19. Новая история: первый период / Под ред. А. Е. Юровской. — М.,1972.

 20. Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. — М., 1900–1995. — Вып. 1–6.

 21. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. — К., 2000.

 22. Пустовит А. В. История европейской культуры. — К., 2004.

 23. Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества. — Брянск, 1998.

 24. Синхронистическая таблица от зарождения цивилизации до наших дней. — СПб., 1994.

 25. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. М. А. Коростовцева, И. А. Кацнельсона, В. И. Кузищина. — М., 1980. —Т. 1–2.

 26. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. В. Струве. - М., 1950–1953. — Т. 1–3.

 27. Хрестоматия по истории Древнего мира. — М., 1991.

 28. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. — М.,1987.

 29. Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д. П. Каллистова. - М.,1964.

 30. Хрестоматия по истории мировых цивилизаций / Под ред.В. П. Будановой. - М., 2005.

 31. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина. — М., 1961–1963. — Т. 1–2.

 32. Хрестоматия по новейшей истории. — М., 1961–1963. — Т. 1–3.

 33. Хрестоматия по новой истории (1640–1870). — М., 1990.

 34. Хрестоматия по новой истории / Под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. — М., 1963. — Т. 1–2.

Додаткова навчальна література

 1. Амелина Е. Понятие цивилизация вчера и сегодня // Общественные науки и современность. — 1992. — № 2.

 2. Бабушкин С. А. Теория цивилизации. — Курск, 1997.

 3. Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. — М.,1988.

 4. Васильев Л. С. Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы // Цивилизации. — 1995. — Вып. 3.

 5. Гречко П. К. Концептуальные модели истории: Пособие для студ. — М., 1995.

 6. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — Л., 1989.

 7. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991.

 8. Ионов И. Н. Теория цивилизаций // Новая и новейшая история. - 1994. - № 4, 5.

 9. Ионов И. Н., Хачатурян В. М. Теория цивилизаций: от античности до конца XIX в. — СПб., 2002.

 10. Кедров Б. М. О повторяемости в процессе развития. - М., 1961.

 11. Кондратьев Н. Д. Избранные произведения. - М., 1993.

 12. Проблемы цивилизации и формации: Запад - Восток / Сост.В. А. Трофимов, Н. П. Шелудченко. - М., 1996.

 13. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. - М., 1995.

 14. Уколова В. И. Арнольд Тойнби и постижение истории // А. Тойнби. Постижение истории. - М., 1991.

 15. Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей. — М.,1991.

 16. Хачатурян В. М. Данилевский: европейская цивилизация и Россия // Европейский альманах: история, традиции, культура. —М., 1992.

 17. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. — М., 1993.

 18. Яковец Ю. В. История цивилизаций. — М., 1995..

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виникнення перших імперій Стародавнього Сходу. Міфи та релігія в становленні та розвитку давньосхідних цивілізацій (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Формування сучасної людини: стадії антропогенезу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи