Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка55/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра психології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Соціально-педагогічна етика сімейного життя»


для спеціальності(ей) Соціальна робота


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 27.08.09.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціальна психологія”

 1. ^ Назва курсу.

„Соціально-педагогічна етика

сімейного життя”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «соціальна робота».

 1. Код курсу.

[Іст].[Соц_роб_09].[3_3.2_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий, подготовка за фахом, нормативна частина

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5 кредіта

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Акименко Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри психології, 3 корпус, 2-21.

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Охарактеризувати роль, значення і вплив сім'ї на життя кожної конкретної людини. Вирішення даної мети припускає досягнення і реалізацію ряду завдань у вивченні процесів організації і життєдіяльності сім'ї:

-оволодіння теоретичними знаннями в повному об'ємі, необхідному і достатньому для реалізації в професійній діяльності;

-розвиток умінь і навиків розуміння і вирішення виникаючих проблем в сім'ї і наданні своєчасної необхідної допомоги;

-поглиблення знань студентів в області загальнонаукової картини проблем сім'ї

-розкрити історію виникнення і становлення сімейно-шлюбних відносин в процесі розвитку суспільства, допомогти усвідомити роль і значення сім'ї в житті кожної людини і на формування особистості.

-допомогти студентам з'ясувати суть, зміст, основні категорії, закони, механізми виникнення і життєдіяльності сім'ї.

-сформувати гуманістичні установки по відношенню до сім'ї і процесу створення сім'ї;

-забезпечити глибоке розуміння сім'ї як складного феномена реальності;

-мобілізувати студентів на активну самостійну роботу по вивченню актуальних проблем сім'ї;

-підштовхнути їх до морального самоудосконалення, підвищення своєї духовної, моральної, психологічної і этико-естетичної культури необхідної для створення сім'ї і надання допомоги в гармонізації функціонування сім'ї.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Викладання курсу здійснюється на базі знань, вмінь та навичок системи психологічних знань попередніх курсів, тому особлива увага приділяється формуванню не тільки системи соціально-психологічних знань, а й системи вмінь працювати з науковими психологічними текстами.по використанню даних знань в рішенні пропонованих проблемних ситуацій. У студентів формуються уміння відстежувати виділені теоретичні закономірності в своїй поведінці житті і пропонованих ситуаціях. Розвиваються комунікативні уміння і навички для організації адекватного контакту з іншими людьми і формуються навички соціальної перцепції. Освоюються прийоми діагностики закономірностей, що вивчаються, і корекційні уміння, формуються уміння відповідно до виявлених закономірностей проводити відповідну роботу з людьми.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль А.
1.1.

Вступ. Сім’я як феномен реальності.

Сімья як соціальній інстітут, значення сім’ї. Віди сімейно-шлюбних відносин їх характеристика, особливості. Своєрідність сучасних сімейно-шлюбних відносин.

4

4


1.2.

Основні функції сім'ї їх характеристика

6

24

1.3.

Структура сімейно-шлюбних відносин. Закон кругової причинності.

6

24

1.4.

Любов як сила життя, що творить.


6
4
2

1.5.

Бюджет його особливості, значення і роль в сімейному житті.


4
2
2

1.6.

Динамічні процеси в сім'ї як малій групі.


9
4
5

1.7

Цінності сімейного життя


8
4
4
Другий модуль Б.
2.1.

Характеристика сім'ї як малої групи. Шлюбні ролі та обов'язки подружжя.7

25

2.2.

Рівні сумісності подружжя


14

410

2.3.

Психологічний клімат в сім'ї. Сімейна атмосфера, особливості організації побуту в сім'ї.10


10

2.4.

Конфлікти в сім'ї, їх причини, класифікація, шляхи подолання. Техніка безпеки в спорі


8

26

2.5.

Виховання дітей в сім'ї


10


10
загальна кількість годин

90

16

14
60

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

  Основна навчальна література

1.Л.Б. Шейдер. Семейная психология. Москва. 2005г.-768с.

2.Кочетов А.И. Начала семейной жизни. Минск. 1987г.

3.Андреева Т.В. Семейная психология: уч. Пособ. 2004г.

4.Андреева Т.В. Социальная психология семейных отношений. Уч. Пособие. 1998.

5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М. 1991.

6. Семья. Словарь.

Додаткова навчальна література

1.Ковалев С.В. Психология семейных отношений. М 1987.

2. ковалев С.В. Психология современной семьи.1988.

3. Мудрость воспитания: книга для род. М.1987.

4.елдак И.М. Искусство быть семьей. Практическое руководство. Минск. 1998.

5 Зацепин В.И. О жизни супружеской. М. 1986.

6. Колмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни. Вопросы психологии. 1983.№3. с.83-89.

7.Кент М. Стратегия развода: О чем вам не расскажет ваш адвокат. 1993

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання структурно-логічних схем.


Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залик

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

 • участь у семінарах, написання структурно-логічних схем 30%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Психологічний клімат в сім'ї. Сімейна атмосфера, особливості організації побуту в сім'ї.


3%

2.

Характеристика сім'ї як малої групи. Шлюбні ролі та обов'язки подружжя


3%

3.

Виховання дітей в сім'ї


3%
УСЬОГО:

10%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російска1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи