Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка56/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ___

для спеціальностей__Історія та основи правознавства, Соціальна робота__

Історичний факультет

форма навчання ____денна_______


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія педагогіки”

 1. ^ Назва курсу.

„ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”


Форма(-и) навчання: денна.


Спеціальність (-ості): Історія та основи правознавства, Соціальна робота, Соціологія

 1. ^ Код курсу.

[Іст.] [Істор. 09] [3_2_3] [Іст. ] [Соц_роб_09] [3_2_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ваховський Леонід Цезаревич – професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-13)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку виховання, школи, педагогічних поглядів, теорій і систем у ході еволюції людського суспільства у різні історичні періоди; формування історико-педагогічного мислення як важливого компоненту загальної та професійної культури спеціаліста; формування можливості прогнозувати перспективи подальшого розвитку педагогічної науки і практики; засвоєння найкращих зразків чесного служіння професійному обов'язку, любові та поваги до дитини.

Навчальна дисципліна „Історія педагогіки“ формує наступні компетенції: соціальна – здатність взяти на себе відповідальність за результати навчання; комунікативну – оволодіння різними технологіями спілкування; соціально-інформаційну – володіння інформаційними технологіями; когнітивну – здатність самостійно набувати нові знання й уміння; спеціальну – підготовленість до самостійного виконання професійних дій.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс педагогіки

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1

Загальна характеристика історії педагогіки як галузі педагогічного знання

4

22

1.2

Виховання, школа і педагогічна думка в стародавньому та середньовічному світі

6

24

1.3

Педагогічна система Я.А. Коменського

6

24

1.4

Філософсько-педагогічні концепції західноєвропейського Просвітництва

6

24

1.5

Педагогічна концепція Й.Г. Песталоцці

6

24

1.6

Розвиток західноєвропейської педагогічної думки у діяльності Й. Гербарта і А. Дистервега

6

24

1.7

Зарубіжна реформаторська педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ століття

6

24

1.8

Зарубіжна школа і педагогіка в другій половині ХХ століття

4

24

1.9

Еволюція мети виховання в історії зарубіжної педагогіки

6
2
2

1.10

Розвиток дидактичної науки в історії зарубіжної педагогіки

4
2
2
^ Другий модуль
2.1

Школа і педагогічна думка в Київській Русі

6

24

2.2

Розвиток освіти і педагогічної думки в період українського Відродження (XVІ – перша пол. XVIIІ ст.

6

24

2.3

Розвиток української школи і педагогічної думки в XVIII – пер. пол.XIX ст.

6

24

2.4

Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський

6

24

2.5

Розвиток освіти і педагогіки в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

6

24

2.6

Розвиток школи та педагогічної думки в Україні в ХХ ст.

8

44

2.7

Гуманістичні і демократичні тенденції у вітчизняній педагогіці другої половини Х1Х ст..

6
2
4

2.8

Ідея національної школи у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.

6
2
4

2.9

Видатні українські педагоги А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський

4
2
2
загальна кількість годин

108

30

10
68

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

Підручники:

 1. Андреева И.Н. Философия и история образования: Учеб. пособие. – М.: Моск. гор. пед. об-во, 1999. – 191 с.

 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

 3. История педагогики и образования/ Под ред. А.И. Пискунова. – 2-е изд. – М.: ТЦ „Сфера“, 2001. – 512 с.

 4. Історія педагогіки: Навч. посібник/ За ред. М. Лемківського. – Житомир: Житом. держ. пед. ун-т, 1999. – 336 с.

 5. Капранова В.А. История педагогики: Учеб. пособие/ В.А. Капранова. – М.: Новое знание, 2003. – 160 с.

 6. Корнетов Б.Г. История педагогики: Введение в курс „История образования и педагогической мысли“: Учебное пособие. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 268 с.

 7. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 8. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки/ За ред.. М.Г. Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

 9. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

 10. Любар О.О., Федоренко Д. Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. Частина перша: Дохристиянський період. – К., 1993.

 11. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

 12. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

Хрестоматії:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.

 2. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. – М., 1985.

 3. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ - нач. ХХ века – М., 1990.

 4. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986.

 5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики/ Сост. А.И. Пискунов. – М., 1981.

 6. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. – М., 1972.

 7. Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци: Педагогическое наследие. – М., 1988.

 8. Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія. – К., 2003.

 9. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.): Хрестоматія. – К., 2003.

Додаткова навчальна література

Посібники та монографічна література:

 1. Анисов М.И. Источники изучения истории советской школы и педагогики: Учебно-метод. пособие. – М., 1986.

 2. Зейлигер-Рубинштейн Б.И. Очерки по истории воспитания и педагогической мысли. – Л., 1978.

 3. Золотухіна С.Т. Розвиток ідеї виховую чого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: Навч. посібник для студ. пед. закл. – Харків, 1994.

 4. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

 5. Лопухівська А.В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв України: Посібник для вчителя. – К., 1994.

 6. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933):Навч. посібник/ За ред.О.В. Сухомлинської. – К., 1996.

 7. Очерки истории школы и педагогики за рубежом. XVIII-XIX вв. – М., 1988.

 8. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до к. XVII в. – М., 1989.

 9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец ХІХ – начало ХХ в.)/ Отв. ред. З.Д. Днепров. – М., 1991.

 10. Педагогічний пошук/ Упоряди. І.М. Баженова – К., 1988.

 11. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси. – К., 1991.

 12. Розумне, добре, вічне…: Думки про виховання та навчання/ Упорядник В.Я. Неділько. – К., 1986.

 13. Хофман Ф. Мудрость воспитания: Очерки развития педагогической теории. Пер. с нем. – М., 1979.

 14. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогікию – К., 2003.

 15. Коменский Я.А. Великая дидактика// Избр. соч. – М., 1982. – Т.1.

 16. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы// Там же.

 17. Локк Д. Мысли о воспитании// Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 163-194.

 18. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании// Там же. – С. 203-236.

 19. Песталоцци Й.Г. Лингард и Гертруда// Там же. – С. 276-280.

 20. Песталоцци Й.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода//Там же. – С. 280-304.

 21. Песталоцци Й.Г. Лебединая песня// Там же. – С. 304-322.

 22. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей// Там же. – С. 353-415.

 23. Дистервег А. О природосообразности и культуросообразности// Избр. пед. соч. – М., 1956.

 24. Гербарт Й.Ф. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания// Там же. – С. 332-352.

 25. Славинецкий Б. Гражданство обычаев детских// Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986. – С. 36-40.

 26. Пирогов Н.И. Вопросы жизни// Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986. – С. 150-166.

 27. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии: Предисловие// Педагогические сочинения; В 6 т. – Т. 5. – С. 7-38.

 28. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении// Педагогические сочинения: В 6 т. – М., 1988. – Т. 2. – С. 8-26.

 29. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании// Там же. – М., 1988. – Т.1. – С. 194-256.

 30. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы// Там же. – М., 1988. – Т.1. – С. 160-176.

 31. Толстой Л.Н. О народном образовании// Там же. – С. 265-282.

 32. Духнович А.В. Народная педагогика// Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 202-208.

 33. Грабовский П.А. Кое-что об образовании на Украине// Там же. – С. 219-220.

 34. Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое// Там же. – С. 255-258.

 35. Гринченко Б.Д. Украинский букварь для науки чтения и письма// Там же. – С. 289-293.

 36. Русова С. Нова школа// Вибрані педагогічні твори. – К., 1996. – С. 207-218.

 37. Блонский П.П. Задачи и методы новой школы// Избранные педагогические произведения. – М., 1981.

 38. Блонский П.П. Трудовая школа//Там же.

 39. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь// Пед. соч. в 4-х т. – М., 1964. – Т.1.

 40. Крупская Н.К. Народное образование и демократия// Пед. соч. в 10 т. – М., 1960. – Т.1.

 41. Макаренко А.С. Цель воспитания// Соч. в 8 т. – М., 1983. – Т.1.

 42. Макаренко А.С. Дисциплина, режим, наказания и поощрения// Там же.

 43. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей// Там же.

 44. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса// Соч. в 8 т. – М., 1983. – Т.1. – С. 257-329.

 45. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека// Избр. соч. в 5 т. – М., 1980. – Т.2.

 46. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина// Там же. – Т.3.

 47. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям// Там же. – Т.3.

 48. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа// Избр. соч. в 5 т. – М., 1980. – Т.4.

 49. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю// Там же. – Т.2.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студентів)

 • участь у семінарах 10%

 • самостійна робота (творчі завдання) 30%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Педагогічні теорії та системи в зарубіжних країнах XVII-XIV ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

2.

Педагогічні погляди у зарубіжній педагогіці в ХХ ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

3.

Розвиток вітчизняної школи і педагогіки в XIV-XVII ст.,XVIII-XIX ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

4.

Становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

5.

Творча робота на обрану тему

10
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи