Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка57/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   71
^

Міністерство освіти і науки України


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Кафедра політології та правознавства


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Право соціального забезпечення»


для спеціальності «соціальна робота»

форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри політології та правознавства,

протокол № ___ від «___» ______2010 р.


Завідувач кафедри _____________ проф. І.С.Михальський


Луганськ, 2010


Робоча навчальна програма дисципліни «Політологія»


 1. ^ Назва курсу.

«Право соціального забезпечення»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): для спеціальності «Соціальна робота».

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Севрюк Сергій Віталійович – старший викладач

(1 корпус, ауд. 1-402, e-mail: trade-union-lnpu@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів системи правових знань в галузі соціального захисту, адекватних їм умінь і навичок, а також надається можливість:

– орієнтуватися в основних діючих законодавчих актах, концепціях і напрямках розвитку цієї галузі права, знати й вміти давати характеристики й оцінки основним положенням напрямків права соціального забезпечення;

– мати уявлення про механізм діяльності галузі права соціального забезпечення, про суб'єкт і об'єкт, місце і значення права соціального забезпечення в житті держави й громадянського суспільства;

– уміти виділяти теоретичні та прикладні компоненти цієї галузі права, усвідомлювати їхню роль і функції в підготовці та прийнятті соціальними працівниками;

– розуміти основні напрямки розвитку правових відносин у сфері соціального забезпечення, їх вплив на розвиток суспільних та соціально-економічних відносин в державі, вплив на стан соціально незахищених верст населення, їх роль у суспільстві;

– опанувати навички правової культури, вміння застосовувати правові знання у професійній і громадській діяльності.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси політології, правознавства

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

Семінари / (пр. зан.)

Лабораторні.

Самостіна
^ Перший модуль
1.1

Предмет, метод та система права соціального забезпечення

8

2

2
4

1.2

Джерела права соціального забезпечення.

6

24

1.3

Органи, які здійснюють соціальне забезпечення

6
2
4

1.4

Основні принципи права соціального забезпечення

8

2

2
4

1.5

Правові відношення з соціального забезпечення

6

24

1.6

Трудовий (страховий) стаж та вислуга років

8

2

2
4

1.7

Поняття та соціальне призначення пенсії

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Пенсія по старості

8

2

2
4

2.2.

Пенсія по інвалідності

8

2

2
4

2.3.

Пенсія з утрати годувальника

6


6

2.4.

Основні стадії здійснення права на трудову пенсію

6
2
4

2.5.

Соціальні пенсії

6

2

2
2

2.6

Пособія непрацездатним та малозабезпеченим громадянам

4


4

2.7

Пособія та інші види допомоги працівникам по державному соціальному страхуванню

8

26

2.8

Пільги та гарантії соціальної захищеності ветеранів війни, праці й військової служби

6

24

2.9

Форми та засоби захисту прав громадян у сфері соціального забезпечення

6

2

2
2
^ Загальна кількість годин

108

24

20
64

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. - К.: Знання, 2005.- 381с.

 3. Сташків Б.І Теорія права соціального забезпечення: Навч. Посіб. - К.: Знания, 2005.-405с.

 4. Синчук СМ., Буряк В .Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знания», КОО, 2003.- 306с.

 5. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, СМ. Синчук та ш../ За ред.. П.Д. Пилипенко. - К.- Видавничий Дім «Ін юре», 2006.- 496с.Додаткова навчальна література

 1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій.-К.: Юринком літер, 1998.

 2. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: научно-практический комментарий и сб. нормативних актов. -X.: Одиссей, 1999.

 3. Сташків Б. Правовідносини у сфері соціального забезпечення: Конспект лекцій. Чернігів: ЧЮК «Юрист», 1997.

 4. Болотіна Н.Б. Допомога по вагітності і пологах // Юридична енциклопедія .- Т.2. -К.: Видавництво «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1999.

 5. Право соціального забезпечення: Учебное пособие/ Под ред. К.Н. Гусова. -М.: Проспект, 1999.

 6. Бондарук М. Л. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. - Чернівці: Рута, 2002.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60

 • участь у семінарах – 24

 • самостійна робота (реферат) – 16
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

Органи, які здійснюють соціальне забезпечення

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)2.

Пенсія з утрати годувальника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

3.

Основні стадії здійснення права на трудову пенсію

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

4.

Пособія непрацездатним та малозабезпеченим громадянам

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

9.

Реферат на обрану тему

16
УСЬОГО:

20
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російськаЛуганський національній університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Сімейне право»

1. Назва курсу.

^ «СІМЕЙНЕ ПРАВО»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (- ості): усі спеціальності університету.


2. Код курсу.
^ 3.Тип курсу(обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр/ семестри.

7-8

^ 6. Кількість кредитів ECTS

1

7. Прізвище ім’я по-батькові,посада,вчені звання та науковий ступень

викладача ( викладачів), які викладають дисципліну/

Козачанська Алла Михайлівна асистент кафедри політології та правознавства

(3-й корпус, ауд.4-11)

^ 8. Мета курсу ( в термінах навчання й компетенції.

Виховуючи можливість інституту сім ї у соціальній організації суспільства,зростання ї економічної та виховної ролі, курс «Сімейне право» має забезпечити засвоєння студентами правових норм шлюбно-сімейного законодавства України, уміння застосовувати їх при розв’язанні конкретних життєвих ситуацій у подальшій професійній діяльності, як соціальних робітників і як громадян - в особистому житті.

В результаті вивчення курсу «Сімейне право» студент має засвоїти основні поняття сімейного права, зміст і механізми функціонування таких інститутів, як сімейні правовідносини, шлюб,особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя, батьків і дітей, інших членів сім ї; опіка та піклування; усиновлення; патронат над дітьми.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Правознавство», курс «Право соціального забезпечення»

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістові модулі та їхня структура

загальна

лекції

Семінари (пр..зан)

Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Сімейне право в системі права України

5

1

2
2

1.2

Історія сімейного права. Законодавство про шлюб та сім ю.

5

14

1.3

Сімейні правовідносини.

8

2

2
4

1.4

Інститут шлюбу у сімейному праві Україні

6

2

2
2

1.5

Особливості та майнові права та обов’язки подружжя

12

2

4
6

1.6

Особливості та майнові права та обов’язки батьків і дітей.

10

2

2
6

1.7

Усиновлення, опіка та піклування, патронат над дітьми

8

2

2
4
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКОСТЬ ГОДИН.

54

12

14
28
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Сімейний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. - 2002,№ 7.

 2. Сімейне законодавство України. - К.: Атіка, 2003.

 3. Семейное право України: Учебник/ Под. ред. Ю.С. Червоного. - Х.: ООО «Одиссей» , 2005.

 4. Сімейне право України. Підручник/ За ред. В.С. Гопанч. – К.: Істина,2002.

 5. Сімейне право України. Підручник/ За ред. О.В. Дзери.- К.: Вентурі, 1997.

 6. Романовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Видавничий Дім «Ін Юре»,-2003.

 7. Цивільне та сімейне право України: Навч.-методичний посібник/ За ред. Є.О. Харитонова, Р.У. Дрішлюка.- Х.:Одіссей, 2003.

Додаткова навчальна література

 1. Антокольская М.В.Семейное право. - М.: Юристъ, 2001.

 2. Матвеев Г.К. Советское семейное право. Учебник.-М.: Юрид.лит., 1985.

 3. Матвеев Г.К История семейно-брачного законодательства Украинской ССР,- Изд-во Киевского ун-та,1960.

 4. Феденяк Г.С. Федняк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник. - К.: Атіка,2003.

 5. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. - М.: Мысль, 1979.

 6. Правознавство: Підручник/ За ред.. Копєйчикова.- К.:Юрінком Інтер,2002.

 7. Ариванюк Т.К. К вопросу о заключении соглашения при участии супругов// Право Украини,2001.№9. с. 61-65.

 8. Карпенко О. Сімейні форми утримання і виховання дітей - сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування: проблеми правого реформування// Право України-2001,№3.с. 79-81

 9. Сегалова Е.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, практика, перспективы// Государство и право,2000, №12.с.55-63.

 10. Сидоренко О. Правові та психологічні аспекти вирішення конфліктів,пов' язоних з насильством у сім’ях// Право України,2001. №6. с. 37-40.

 11. Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение/ Государство и право,1999,№3.с.76-81.

 12. Жилінкова І.В. Шлюбний контракт: чинне законодавство та перспективи його розвитку/ Право України,2000,№ 6. с. 108-111.
^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

- слухання лекції;

- виступ з повідомленням на семінарі;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь в дискусії на семінарі;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

^ 13. Критерії оцінювання (у балах).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується,виходячи з критеріїв:

  • письмова модульна робота - 20 б.

  • участь у семінарах - 70 б.

  • самостійна робота ( реферат) – 10 б.

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(бали)

1.

Особисті та майнові права та обов’язки

подружжя ( конспектування,тема відноситься на модульний контроль).

5 б.

2.

Особисті та майнові права та обов’язки

батьків,дітей та інших членів сім ї (конспектування,тема виноситься на модульний контроль).5 б.


3.

Усиновлення,опіка, піклування,патронат над дітьми(конспектування,тема виноситься на модульний контроль).


5 б.


4.

Реферат на обрану тему.

10 б.
УСЬОГО:

25 б.

^ 14. Мова викладання.

Українська.1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи