Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка60/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень”


для спеціальності „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
^ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень”

 1. ^ Назва курсу.

„Соціально-педагогічна профілактика правопорушень”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_3_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Песоцька Ольга Петрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета вивчення курсу - сформувати у майбутніх соціальних працівників знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

^ Завдання курсу:

1. Поглиблене вивчення проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-правопорушників.

2. Формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та соціальний розвиток.

3. Формування умінь студентів оцінювати та застосовувати методики вивчення неповнолітніх схильних до правопорушень.

4. Формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).


Курс з педагогіки, соціальної педагогіки, психології

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

Перший модуль
1.1

Сучасна ситуація в державі та її вплив на розвиток особистості неповнолітніх

8

26

1.2.

Сутність різних видів профілактики правопорушень неповнолітніх

12

2

2
8

1.3.

Педагогічна занедбаність – основна передумова відхилень у поведінці неповнолітніх

10

28

1.4.

Психолого-педагогічна характеристика неповнолітніх схильних до правопорушень.

10

2

2
6

^ Другий модуль
2.1.

Соціально-правове виховання дітей та молоді: основні знання з профілактики правопорушень

10

2

2
6

2.2.

Роль та місце сім'ї у правовому вихованні неповнолітніх.

10

2

2
6

2.3.

Методи діагностики соціально-дезадаптованої поведінки дітей та підлітків як умови раннього виявлення схильних осіб до правопорушень

12

2

2
8

2.4.

Активні методи корекційного впливу в роботі з педагогічно занедбаними неповнолітніми.

12

2

2
8

2.5

Індивідуальні методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх.

12

2

2
8

2.6

Групові методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

12

2

2
8
загальна кількість годин

108

20

1672
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм реализации / Л. В. Багрий-Шахматов – О. : Юридична література, 2000. – 412 с.

 2. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика /
  А. Л. Венгер. – М. : Генезис, 2001. – 160 с.

 3. Воспитание трудного ребенка : дети с девиантным поведением : [учеб-метод, пособие / под ред. М. И. Рожкова]. – М. : ВЛАДОС, 2001.

 4. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України питань соціально-правового захисту дітей / С. Р. Станік (голов. ред) : Мінюст. України. – [2 вид. доп.] – К. : Логос, 2001. –

Ч. 2. – 2001. – 442 с.

 1. Кривцова М. Подросток в современном мире / М. Кривцова. – М, 1997.

 2. Леоненко В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних / В. Леоненко . – К., 1987.

 3. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками / Н. Ю. Максимова. – К., 1997.

 4. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх /
  В. М. Оржеховська. – К., 1996.

 5. Орлов В. С. Подросток и преступление / В. С. Орлов. – М., 1969.

 6. Подласый И. П. Педагогика : Новий курс : [учеб. для высш. учеб. заведений. В 2-х кн]. : Кв. 2 : Процес воспитания / Подласый И. П. . – М.; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 7. Профилактика правонарушений среди учащихся / Под ред.
  В. Лупушанского. – К., 1983.

 8. Психологічна діагностика і корекція особистості важковиховуваних дітей і підлітків: [навч. посібник] /О. Г. Антонова-Турченко, Е. І. Драніщева, Я. С. Дробот. – К. : ВМН, 1997. – 132 с.

 9. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : проблеми спільної роботи комісії у справах неповнолітніх та органів освіти України / М. Д Ярмаченко та ін. (ред). – К. : Академпрес, 1994. – 111 с.

 10. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : [пособие для учителей] / Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Татаренко. – К.: Рад. шк., 1989. – 228 с.

 11. Раттер М. Помощь трудным детям : [пер. с анг.] / Общ. ред.
  А. С. Спиваковской. – М: Прогресс, 1987.


Додаткова література:

 1. Белкин А. Трудный подросток / А. Белкин // Воспитание школьников. – 1981. – № 1. – С. 38-41.

 2. Губанов Н. И. О природе и социальной детерминации нравственного и криминального поведения / Н. И. Губанов // Философские науки. – 2002. – №2. – С. 98-105.

 3. Дитинство в Україні : права, гарантії, захист (зб. док.) / В. І. Довженко (голов. ред.). Укр. ін-т соц. досліджень. – К. : АТ „Видавництво „Столиця”, 1998. –

Ч. 2. – 1998. – 290 с.

 1. Лановенко И. И. Теоретические основы ранней профилактики половых пре ступлений / И. И. Лановенко – К., 1997. – 204 с.

 2. Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціальне дезадаптованими школярами : [методичні рекомендації] / Н. Ю. Максимова. – К. : ІЗМН, 1997. – 136 с.

 3. Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся / Под ред. Л. И. Проколиенко, В. А. Татенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 254 с.

 4. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – СПб, 2000.

 5. Роль вчителя у формуванні в учнів норм і правил поведінки : [метод. рекомендації.] – К., 1992. – 32 с.

 6. Социальные отклонения / Под. ред. М. Кудрявцева. – М., 1989.

 7. Шость Н. В. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость,
  М. К. Козир. – К. : „Рідна мова”, 1997. – 385 с.

 8. Степанов В. Г Психология трудных школьников / В. Г. Степанов – М. : Академия, 2001.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 40%

 • самостійна робота (реферат) 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Суб'єкти профілактики правопорушень серед неповнолітніх (первинна, вторинна, третинна профілактика) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Використовуючи словники, проаналізувати поняття „делінквентна поведінка” з точки зору соціології, психології, педагогіки та соціальної роботи.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Скласти план та тези бесіди з підлітком, який має відхилення у поведінці.

10%
Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/ Російська1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи