Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка63/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»


 1. ^ Назва курсу.

«Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_3_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Харченко Людмила Георгіївна – кандидат пед. наук., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є ознайомлення майбутніх соціальних робітників з історією дитячих та юнацьких рухів, основними напрямками діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій, найбільш чисельними й популярними молодіжними організаціями України; навчити студентів не протиставляти формальні й неформальні організації, не загострювати суперечності між ними, а знаходити спільне, зближувати, використовуючи усе найкраще в них.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теорія та практика соціальної роботи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Формальні та неформальні групи

8

4

210

1.2.

Зародження скаутського руху в світі і його особливі риси.

8

4


12

1.3.

Скаутський рух. Закони, ритуали, церемонії. Структура і принципи діяльності скаутів.

10

2

410
^ Другий модуль
2.1.

Скаутський рух в Україні.

10

2

410

2.2.

Дитячі та юнацькі громадські організації України

10

4

410

2.3.

Основні молодіжні субкультури Заходу 50-60-х років XX в.

8

2

210

2.4.

Неформальних молодіжний рух
210

2.5.

загальна кількість годин

108

20

1672 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бондарь Л. Введение в скаутинг: Кн. для родителей и для др. взрослых. – Женева: БН, 1996. – 191 с.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 575 с.

 3. Галузинський В.М., Євнух М.Н. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996. – С 128-129.

 4. Гришин В.А. Субкультура и ее проявления в молодежной среде. – М., 1990.

 5. Громов А.В. Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? – М., 1990.

 6. Детское демократическое движение. Современный скаутизм: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Дебединского – М., 1979.

 7. Дитячий рух в Україні: Стан, проблеми, перспективи. – У кн..: Молодіжний дитячий рух в Україні: історія та генезис. – К., 1993. – 105 с.

 8. Євсікова О. Третій Всеукраїнський тренінг для Гайдівських лідерів // Гайдівський трилисник. – 1996. – вересень. – С 5-6.

 9. Жданович Ю. Методи самовиховання дітей у Пласті // Рідна школа. – 2001. - № 10. – С. 41-43; 2002. - № 4. – С. 21-24.

 10. Захарчищин А.Г. Народження скаутизму в світі і в Україні // Політика і культура. – 2000. - № 3. – С. – 30-33.

 11. Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода. – М., 1990.

 12. Несевра В. Как стать скаутом? // Сельская шк. – 2000. - № 2. С. 133-136.; № 3. – С. 149-152.

 13. Неформалы. Социальные инициативы. Сборник. Ющенков С.В. – М.: Московский рабочий, 1990.

 14. Неформалы: куда они зовут? / Под ред. Печенева В.Н. – М., Политиздат, 1990.

 15. Ольшанский Д.В. Неформалы: групповой портрет в интерьере – М., 1990.

 16. Пашков М.Ю. Рок. Брейк. Что дальше? – Кишинев, 1990.

 17. Пластуны – украинские скауты. // День. – 2000. – 3 марта. – С. 8.

 18. Програмний документ Асоціації Гайдів України. – К., 1995.

 19. Скаутинг: Кн. для скаута / Всемирная Организация Скаутского движения. – Женева: БН., 1993. – 176 с.

 20. Хойбнер Т. Вызов неприкаянных. – М., 1990.

 21. Что есть скаутинг. Книга для скаутского лидера. – Женева, Швейцария, 1992.


Додаткова навчальна література

 1. Борг Вальстад „Норвегія – Україна” транзит // Гайдівський трилисник. – 1996. – вересень – С. 2-3.

 2. Богуславський М. Русские скауты: кто они? // Восп. школьника. – 1991. - № 5.

 3. Диба С.Г. Скаутський рух в Україні та світі: історія і сучасність // Педагогіка і психологія 2001. - № 2. – С. 142-150.

 4. Шипиленко Г.Д. Луганська організація Гайдів // Гайдівський трилисник. – 1997. – січень – С. 7-18.

 5. Яремин В. Нужны ли нам скауты? // Восп. Школьника. – 1992. - № 1-2.

 6. Слободян Х. Пласт в Украине. Что нового? // Освіта. – 1993. - № 38. – С. 6.

 7. Современные тенденции развития детского движения на Украине. В кн.: Молодежь Украины, состояние, проблемы, пути решения. – 1992.

 8. Соломаха С. У майбутнє по-пластунськи // Вечірній Київ. – 1996. – 17 травня. – С. 6.

 9. Стельмахович М.Г. Пласт завжди з нами // Рідна школа. – 1995. - № 4. – С. 19-21.

 10. Угода про спільну діяльність між Міністерством освіти України і Українською Скаутською Організацією „Пласт” // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1993. - № 12. – С. 28-29.

 11. Чорна М.Ю. Пластове на рідній землі // Українська культура. – 1991. - № 2. – С. 14-17.

 12. Жданович Ю. Методи самовиховання дітей у Пласті // Рідна школа. – 2001. - № 10. – С. 41-43; 2002. - № 4. – С. 21-24.

 13. Захарчищин А.Г. Народження скаутизму в світі і в Україні // Політика і культура. – 2000. - № 3. – С. – 30-33.

 14. Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода. – М., 1990.

 15. Несевра В. Как стать скаутом? // Сельская шк. – 2000. - № 2. С. 133-136.; № 3. – С. 149-152.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте Скаутські закони, ритуали, церемонії. Проаналізуйте міжнародний та український досвід (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Надайте характеристику діяльності Спілки піонерських організацій України (СПОУ). (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи