Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка64/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Людина в сучасному соціумі”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Людина в сучасному соціумі”


 1. ^ Назва курсу.

„Людина в сучасному соціумі”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”


 1. ^ Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [3_3_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кальченко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з місцем людини в сучасному суспільстві, вплив різних сфер діяльності на стано­влення людини, розвиток людини як повноправного члена правового суспільства, вплив внутрішнього світу людина на культуру взаємин з оточуючими.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Педагогіка, Самоорганізація особистості, Соціалізація особистості

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Сутність та становлення людині

8

2


6

1.2.

Сутність та природа людини

8

2


6

1.3.

Цінність та краса людини як найважливіший критерій людянос­ті

10

2

26

1.4.

Сутність і структура людської діяльності

10

2

26

1.5.

Людина як духовна істота

8

26

1.6.

Становлення та соціальне самовизначення особи

10

2

26
^ Другий модуль
2.1.

Людина в комунікативному просторі

10

2

26

2.2.

Спілкування та його роль у житті людей

10

2

26

2.3.

Вплив між особистісних стосунків на становлення людини

10

2

26

2.4.

Етичні норми взаємин між людьми

8
2
6

2.5.

Суспільство як складно організована система

8

26
загальна кількість годин

108

20

1672 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Вілков В. Людина і світ. - Харків, 2001. - 260 с.

 2. Гісем 0., Мартинюк 0. Людина і суспільство. 11 клас. В схемах, таблицях і коментарях. - Камянець-Подільський: Абетка, 2003. - 252 с.

 3. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ для самопідготовки. — К., 1998. -160 с.

 4. Діденко В.'Ф., Кондрашова-Діденко В. І., Діденко Л. В. Людина і світ; Словник. — К., 1998.

 5. Діденко В.Ф. Людина і світ: Навч. посіб. - К.: Вища шк„ 2001. - 229 с.

 6. Коноплицкий В. А., Филина А. И. Маркетинг, рьінок, финансьі: Терминологический словарь-справочник. —'К., 1992.

 7. Краткая философская знциклопедия. — М., 1994.

 8. Людина і світ: Підручник / За ред. Л. В. Губерського, А. О. Приятельчука. — К., 1999.

 9. Людина і світ: Підручник \ Л.В. Губернський, В.Г. Кремень та ін. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 349 с.

 10. Людина і суспільство: Навч.-метод. посіб. / За ред. С. П. Щерби. — Тернопіль, 1996.

 11. Особа і суспільство: Підруч. для 10 кл. / Р. А. Ар-цишевський, С 0. Бондарук, В. І. Бортніков та ін. — К., 1997.

 12. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К., 1997.

 13. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія / Упоряд.: І. П. Арцишевська, Р. А. Арцишевський. — К., 1997.

 14. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник/За ред. В. П.Андрущенко, М. І. Горлач. — К.; 1997.

 15. Философский знциклопедический словарь. — М., 1997.

 16. Філософія: Навч. посіб. / Є. М, Причепій, А. М. Чер-ній , В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. — К,, 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. - К., 1996.

 2. Балиндин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. - М., 1988.

 3. Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К., 1995.

 4. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. - М., 1995.

 5. Варді Ю.А. Загадковий світ людини. - К., 1988.

 6. Гурьев Д.В. Загадки происхождения сознания. - М., 1986.

 7. Етика ділового спілкування: Курс лекцій \ Т.К. Чмут - К., 1999.

 8. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самопознание. - М., 1984.

 9. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. - К., 1998.

 10. Нельма О.В. Теорія етносу. - К., 1997.

 11. Новиков Ю.В. Природа и человек. — М., 1991.

 12. Огієнко І. Українська культура. - К., 1991.

 13. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. - К., 1997.

 14. Політологія \ За ред. Ф.М. Кирилюка. - К„ 2000.

 15. Світогляд і духовна культура. - К., 1993.

 16. Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. \ Укл.: В.І. Волович, В.І.Тарасенко та ін. - К, 1998.

 17. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М., 1972.

 18. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

 19. Українська культура: історія і сучасність. -Львів, 1994.

 20. Франкл В. Человек в поисках смьісла...- М., 1990.

 21. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. - К.: Лібра, 2003. - 416 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написати творчу роботу на тему: «Значення самовиховання та самовизначення у становленні та соціалізації особи»

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Скласти термінологічний словник по курсу. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи