Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка65/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Система організації соціального забезпечення в Україні”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Система організації соціального забезпечення в Україні

 1. Назва курсу.

„Система організації соціального забезпечення в Україні”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_3_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента та для формування індивідуального навчального плану

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сьомкіна Інна Сергіївна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: lygansk-kc@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета навчальної дисципліни „Системи організації соціального забезпечення в Україні”:

• сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо соціального забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосування здобутих знань на практиці;

• підвищити методологічну культуру, сприяти інтенсифікації творчих зусиль студентства, розвитку їхньої пізнавальної діяльності, актуалізації знань;

• формувати у студента науковий світогляд, креативність (спроможність творчо реалізувати своє фахове та культурницьке покликання), правосвідомість, моральні та інші якості фахівця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

• коло суспільних відносин, що становлять предмет соціального забезпечення та соціальної підтримки;

• чинне законодавство про соціальне забезпечення та соціальну підтримку населення;

• концептуальні засади системи соціального забезпечення та соціальної підтримки;

• основні можливі як безпосередні, так і потенційні проблеми та питання системи соціального забезпечення та соціальної підтримки;

• головні механізми реалізації соціального забезпечення та соціальної підтримки в Україні;

• основні функції та пріоритети державної соціальної політики, передусім у сфері соціального забезпечення та соціальної підтримки;

уміти:

• орієнтуватися в системі джерел соціального законодавства України

та міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення та соціальної підтримки;

• аналізувати, узагальнювати і правильно застосовувати норми права соціального забезпечення та соціальної підтримки у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

• застосовувати на практиці норми правових актів щодо соціального забезпечення та соціальної підтримки;

• добирати літературу з теми заняття, складати конспекти й тези виступів;

• здійснювати пошук необхідних фактографічних і документальних матеріалів, систематизовувати та узагальнювати їх;

• застосовувати методи дослідження суспільних процесів;

• прогнозувати тенденції розвитку системи соціального забезпечення та соціальної підтримки і знаходити правильні управлінські рішення;

• формувати власні погляди на події, процеси та явища в системі соціального забезпечення та соціальної підтримки.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальний курс зі вступу в спеціальність

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Поняття, предмет, метод та система соціального забезпечення

8

2


6

1.2.

Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення

8

2

26

1.3.

Соціальні ризики як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення

10

2

26

1.4.

Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний та вітчизняний досвід

12

2

26

1.5

Організаційно-правові основи соціального захисту в Україні

12

2

28^ Другий модуль
2.1.

Соціально-забезпечувальні правовідносини

12

2

28

2.2.

Система державної соціальної підтримки

12

2

28

2.3.

Система страхових допомог за законодавством України

12

2

28

2.4

Організаційно-правові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування

12

2

28

2.5

Нова пенсійна система України: загальні положення

10

2


8
загальна кількість годин

108

20

1672 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андреев В.М. Соціальне страхування: історія проблеми // Соціальний захист. - 1999. - № 3. - С.43-51.

 2. Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. - М., 1911.

 3. Болотіна Н.Б. Соціальний захист прав особи при корекції статі // Вісник Львів. ун-ту. - Львів, 1999. - Вип.34. - Серія Юридична. - С.128-131.

 4. Болотіна Н.Б. Медичне право в системі права України // Право України. - 1999. - № 7. - С.116-121.

 5. Болотіна Н.Б. Деякі питання систематизації соціального законодавства // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. - С.259-263.

 6. Болотіна Н.Б. Допомога по вагітності і пологах // Юридична енциклопедія. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. - Т.2. - С. 28.

 7. Болотіна Н.Б.Соціальна політика і соціальне право України та Європейського Союзу: питання адаптації // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць Одеської державної юридичної академії. - Одеса, 2000. - № 1. - С.212-217.

 8. Болотіна Н.Б. Загальна декларація прав людини і реформа соціального забезпечення в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса, 2000. - № 1.

 9. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право У країни. - 2000. - №3.

 10. Видгорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. - М., 1923.

 11. Вимір та шляхи подолання бідності в Україні // Соціальний захист. - 1998. - №8. - С.19-20.

 12. Гакал Н., Ярошенко А., Гребенченко Н. Сучасні доходи і рівень життя населення // Праця і зарплата. - 1999. - № 10 (травень).

 13. Галаганов В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и перспективы развития // Государством право. - 1992. - № 12.

 14. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України. -1999. - № 8. - С.52-53.

 15. Кир'ян Т., Шаповал М., Вітер В. Світовий досвід застосування соціальних стандартів // Соціальний захист. - 1999. - №3. - С.66-73.

 16. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 1999.

 17. Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы документов / Под ред. Э.Г. Тучковой. - М.: Новый Юрист, 1997.

 18. Право социального обеспечения: Учеб. пособие / Под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 1999.

 19. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. -1999. - №10. - С.58-61.

 20. Приходько С.Г. Деякі напрями систематизації законодавства у сфері соціального захисту громадян // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 529-533.

 21. Про соціальний захист ветеранів військової служби: роз'яснює фахівець // Праця і зарплата. - 1999. - №4. - С.19.

 22. Прокопова Т.С. Питання соціального страхування та забезпечення в У країні // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відпов. ред. Н.М.Хуторян. - К.: Ін Юре, 1999. - С.143-168.

 23. Рабінбвич П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1995. - С.13.

 24. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). - X.: Право, 1997.

 25. Реалізація завдань держави у сфері соціальної політики. Стан, проблеми і перспективи // Соціальний захист. - 1999. - №6. - С.16-22.

 26. Роик. Третий путь // Приложение к журналу "Социальная защита". - 1997. - №7. - Пенсионное обеспечение.

 27. Сивак С.М. Конституційні гаранта права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. - 1997. - №12. - С.70-74.Додаткова навчальна література

 1. Сивак С.М. Недержавне пенсійне забезпечення: організаційно-правові основи.

 2. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа // Право України. - 1999. - №10. - С.61-63.

 3. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 4. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: Науч.-практ. комментарий и сб. нормативных актов). - X.: Одиссей, 1999.

 5. Соціальна допомога нового типу // Праця і зарплата. - 1999. - №9 (травень).

 6. Сташків Б. Вдосконалення законодавства про допомоги // Право України. - 1997. - №7. - С.19-22.

 7. Сташків Б.Соціальному обслуговуванню - законодавче закріплення //Право України. - 1997. - №10. - С.31-35.

 8. Сташків Б.Допомога на дітей одиноким матерям // Соціальний захист. - 1998. - №1. - С.53.

 9. Сташків Б. Допомога на поховання // Соціальний захист. -1998. - №4. - С.45-52.

 10. Сташків Б.Допомога по догляду за дитиною // Соціальний захист. - 1998. - №5. - C.55.

 11. Сташків Б.Допомога по догляду за дитиною-інвалідом // Соціальний захист. - 1998. - №6. - С.60.

 12. Сташків Б.І. Деякі питання вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 1999. - №2. - С.53-56.

 13. Терекс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. з англ. - К.: Основи, 1996.

 14. Україна. Соціальна сфера у перехідний період. - К.: Основи, 1994.

 15. Устинова Т., Салтинська Л. Обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: підходи до його побудови // Праця і зарплата. - 1998. - №16 (серпень).

 16. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов - М.: Юрид. лит., 1986.

 17. Шайхатдинов В.Ш. Теория социального обеспечения. - Саратов, 1982.

 18. Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійної реформи для України // Україна: аспекти праці. - 1999. - №2. - С.19-26.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

  Проаналізуйте Закон України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Чи виступатиме він джерелом права соціального забезпечення? (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

  Обґрунтуйте публічний або приватний характер права соціального забезпечення. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Сформулюйте ваше бачення концепції соціальної держави

5%

4

Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять “соціальна політика”, “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, ”соціальне страхування” (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

5

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. Мови викладання.

Українська/Російська3.4 Практики

Н. Б. Ларіонова


Наскрізна програма

навчальної практики

студентів

спеціальностей "Соціальна педагогіка"

і "Соціальна робота"^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


^ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


Н. Б. Ларіонова


Наскрізна програма

навчальної практики

студентів

спеціальностей "Соціальна педагогіка"

і "Соціальна робота"


Луганськ

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2009

УДК [37.013.42 + 373.66] (073)

ББК 74.6р3 + 65.272р3

Л-25


Р е ц е н з е н т и:

Краснова Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Савченко С.В. – доктор педагогічних наук, професор, в.о. ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ Л-25 Ларіонова Н. Б. Наскрізна програма навчальної практики студентів спеціальностей „Соціальна педагогіка" і „Соціальна робота" / Н. Б. Ларіонова. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. 36 с.


Запропонована авторська програма є презентацією організаційно-структурної моделі наскрізної практики, яка передбачає щосеместрове проходження практичного навчання в умовах реальної професійної діяльності, починаючи з першого курсу. Кожний вид практики має свої змістовні й цільові характеристики, тобто виступає як навчальний модуль. Завдання практики супроводжуються алгоритмами їх виконання. Призначено для студентів спеціальностей „Соціальна педагогіка" і „Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр" і „магістр", керівникам і методистам практики.


УДК 137.013.42 + 373.66] (073)

ББК 74.6рЗ + 65.272рЗ


Рекомендовано до друку Вченою радою

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 3 від 30 жовтня 2009 року)


© Ларіонова Н. Б., 2009

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса

Шевченка, 2009
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи