Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка70/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
^

Алгоритм аналітичної довідки (для освітніх закладів):


1. Соціальний паспорт закладу.

2. Система організації соціального виховання.

3. Аналіз плану роботи соціального педагога (основні напрямки, форми й методи реалізації діагностико-прогностичної, профілактичної, організаційної, соціально-терапевтичної, охоронно-захисної функцій, урахування у плануванні особливостей соціального портрету контингенту учнів).

3. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-педагогічної служби.

4. Характеристика системи роботи з проблемними учнями та сім’ями.

5. Характеристика зв’язків соціально-педагогічної служби закладу з іншими організаціями та соціальними службами (З якими організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, періодично, час від часу)


^ 3.Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики.

(максимальна кількість балів – 10)


4. План самостійної роботи на період практики (з обов’язковим обґрунтуванням заходів).

(максимальна кількість балів – 10)


5.Аналітична довідка (соціально-педагогічна (соціальна) робота з конкретним об’єктом):

(максимальна кількість балів – 10)

а) “соціальний діагноз”;

б) соціально-психолого-педагогічна характеристика об’єкту;

в) організація професійної діяльності (мета, зміст, форми, технології, методи, залучення самого об’єкту, допомоги індивідів, груп, спільнот, організацій);

г) отримані результати, ступінь результативності, об’єктивні й суб’єктивні перепони у досягненні оптимального результату.


^ 6. Програма і результати навчально-дослідницької роботи на період практики ( відповідно до специфіки служби або закладу).

(максимальна кількість балів – 20)


7. Звіт про результати самостійної роботи на посаді соціального педагога або соціального працівника

(максимальна кількість балів – 10)

8. Професійне портфоліо

(максимальна кількість балів – 20)

(есе, присвячене собі як професіоналу (мотиви вибору професії, етапи професійного й особистісного зростання, досягнуті результати, професійні уподобання, перспективи працевлаштування й професійної кар’єри); фотодокументи, грамоти, дипломи, авторські розробки, малюнки, вірші, наукові роботи, публікації тощо).


^ 9. Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).Критерії оцінювання практики

Питання про критерії оцінки рівня знань, умінь і навичок студентів є надзвичайно важливим. Розглядаючи загальну професійну підготовку студентів спеціальностей „соціальна педагогіка”, „соціальна робота” як цілісний процес формування системи загально-професійних знань, умінь, навичок, слід виділити комплексний критерій, який дає цілісну характеристику рівня загально-професійної підготовки майбутніх спеціалістів, відображає єдність оволодіння змістовно-процесуальною і мотиваційно-ціннісною сторонами професійної діяльності; по-друге, відображає взаємозв’язок знань, умінь, навичок (знання – теоретична основа умінь; уміння – форма функціонування знань; навички – високорозвинені уміння); по-третє, об’єднує в собі різні характеристики якості знань і умінь (повнота, усвідомленість, дієвість); по-четверте, відображає динамічність знань і умінь (їх застосування у найрізноманітніших умовах); по-п’яте, показує єдність і взаємозв’язок пізнавальної і практичної діяльності студентів (у процесі яких формуються загально-професійні знання, уміння, навички) і її характер.

Показниками загально-професійної підготовки студентів є:

 • рівень інтересу до практичної професійної діяльності, активність у період практики;

 • рівень засвоєння основних ідей, положень, понять, фактів у сфері соціально-педагогічної й соціальної діяльності;

 • рівень теоретичного осмислення способів організації практичної професійної діяльності;

 • рівень оперування теоретичними знаннями, використання їх у практичній діяльності;

 • якість окремих професійних умінь та їх сукупність;

 • рівень самостійності у творчій практичній діяльності.

Вищенаведені критерії відображають так зване неформативне оцінювання, використання якого дозволяє:

 • по-перше, оцінити загальний рівень професійної підготовки студента на даному етапі,

 • по-друге, здійснювати моніторинг і, відповідно, оцінювати динаміку особистісно-професійного становлення,

 • по-третє, створити основи для активізації професійної рефлексії як механізму саморозвитку й самовиховання майбутнього спеціаліста.


Відповідно до вимог кредитно-модульного оцінювання різних видів навчальної діяльності критерії неформативного оцінювання конкретизуються у критеріях нормативного оцінювання. Використання останнього дозволяє оцінити якість виконання конкретних завдань програми практики. Пропоновані нами критерії виглядають наступним чином:


^ Завдання програми практики

Рівень виконання

Звітна документація

1. План-щоденник проходження практики (за схемою).


2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу), соціальний паспорт класу, школи .


3.Аналіз плану роботи соціальної служби, окремого спеціаліста на період проходження практики.


4.Характеристика інструментарію даної служби, ресурсів, що застосовуються в організації відповідного напряму соціально-педагогічної, соціальної роботи; характеристика окремого виду інструментарію


5.Аналітична довідка (організація відповідної роботи з індивідом або групою).


6. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди (консультування) спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними висновками:

 • Щодо психологічних особливостей об’єкту бесіди (відповідно до запропонованої кафедрою психології методики)

 • Щодо бесіди в цілому.7. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання, реалізацію власної участі у діяльності служби, самостійної професійної діяльності


8. Розробка і проведення заходу просвітницько-профілактичного, виховного характеру


9. Соціально-психолого-педагогічний портрет основної (або однієї з основних) групи клієнтів даної служби


10. Розробка структурно-функціональної моделі самоврядування дитячого колективу


11. Програма і результати навчально-дослідницької роботи


11. Створення професійного портфоліо
Низький – записи відображають зміст фактично виконаної роботи, спостереження обмежуються фіксацією поверхневих фактів й особистих вражень практиканта

Середній – додатково до попереднього рівня записи містять певні елементи аналізу фактів, що спостерігаються, самоаналізу професійного самопочуття, але відсутній системний, обґрунтований аналіз, а також необхідні висновки й пропозиції

Високий – присутній системний, обґрунтований аналіз фактів, що спостерігаються, власного професійного самопочуття, а також необхідні висновки й пропозиції


Низький – довідка (паспорт) обмежена конкретними фактами, відсутні елементи аналізу

Середній – довідка містить елементи аналізу, розкриває певні моменти організації й роботи служби, паспорт містить уточнення й примітки, що відбивають конкретні особливості, необхідні для організації подальшої роботи

Високий – довідка (паспорт) містить глибокий, повний аналіз, що розкриває роботу служби (клас, школу) як систему, дозволяє будувати перспективне оцінювання й прогнозування


Низький – поверхневе розкриття основних моментів, що стосуються змісту плану роботи

Середній – наявність елементів аналізу, розкриття основних напрямів, організаційних форм роботи служби, спеціаліста

Високий – повний аналіз роботи служби, спеціаліста у системі (доцільність, відповідність завданням служби, потребам клієнтури, соціальній ситуації)


Низький – виділені складові інструментарію, ресурсного забезпечення

Середній – додатково до попереднього рівня присутній аналіз оптимальності й ефективності наявного інструментарію, наявних ресурсів

Високий – додатково до попередніх рівнів системний аналіз інструментарію, ресурсів містить оцінку доцільності й ефективності використання, пропозиції щодо удосконалення


Низький – поверхневий, фрагментарний опис роботи з індивідом або групою

Середній – поданий достатньо глибокий системний аналіз цієї роботи

Високий – глибокий системний аналіз роботи завершують висновки щодо доцільності й ефективності, а також власні пропозиції щодо її удосконалення


Низький – протокол в основному описує хід бесіди (консультування), поведінку її учасників, характеристика результатів невірна або неповна

Середній – присутні спроби пояснити логіку бесіди (консультування), її динаміку, аналіз окремих фрагментів бесіди, характеристика результатів вірна й достатньо повна

Високий – поданий системний глибокий аналіз бесіди (консультування) відповідно до алгоритму, висловлена особиста думка щодо професійності проведення бесіди (консультування), характеристика результатів вірна, повна, містить перспективне прогнозування


Низький – показані зміст і характер завдання, доручення, роботи, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано

Середній – описані використані технології, містяться певні елементи аналізу результативності, самооцінки професійної готовності до виконання завдання, психологічного самопочуття у процесі здійснюваної діяльності

Високий – глибокий системний аналіз виконання завдання, плану роботи, глибока професійна рефлексія, обґрунтовані висновки щодо професійної готовності й подальшого самовдосконалення

Низький – планування заходу здійснено на репродуктивному рівні, відбиває тенденцію до одноманітності, стереотипності в організації заходу, його проведення відбиває недостатній рівень відповідних навичок, самоаналіз і самооцінка носять фрагментарний, поверхневий характер

Середній – планування відбиває достатній рівень методичної підготовки, готовність до урізноманітнення організації заходу, компоненти заходу логічно вибудовані, достатній рівень організаційно-комунікативних умінь і навичок під час проведення, системність у самоаналізі й самооцінці

Високий – планування здійснено на високому методичному рівні, містить творчий внесок практиканта, його готовність використовувати як традиційні, так й інноваційні методи в організації й проведенні заходів, високий рівень організаційно-комунікативний умінь і навичок під час проведення, глибина, повнота й системність у самоаналізі й самооцінці

Низький – Портрет носить фрагментарний, несистемний, поверхневий характер, не задіяні в комплексі всі можливі джерела для його створення (психолого-педагогічна література, інтерв’ю зі спеціалістами, власні спостереження)

Середній – Портрет відображає основні особливості у системі, містить елементи аналізу походження цих особливостей та необхідності використання у професійній діяльності

Високий – поданий повний, системний, обґрунтований портрет, аналіз особливостей виступає основою обґрунтування методичної доцільності використання певних підходів і технологій у діяльності


Низький – запропонована модель створена з використанням типових, стереотипних підходів, не враховані особливості даного дитячого колективу, психолого-педагогічні особливості відповідного віку, недостатньо функціональна

Середній – модель містить елементи творчого, нестандартного підходу, достатньо обґрунтована, але не враховує в повній мірі особливості потреб дітей у самостійності й активності

Високий – модель креативна, нестандартна, методично обґрунтована, функціональна, забезпечує потребу дітей у самостійності й активності, участі в організації власної дозвіллєвої діяльності


Низький – обрана проблема недостатньо актуальна для даної служби, результати роботи поверхневі, відображають описовий, несистемний, неаналітичний підхід до збору й обробки матеріалу, відсутня перспектива використання матеріалу для подальшого дослідження й використання у практиці роботи служби

Середній – подана достатньо повна, теоретично обґрунтована програма роботи, але для її виконання недостатньо глибока теоретична й практична підготовка студента, перспектива використання матеріалу для подальшого дослідження й використання у практиці роботи служби подана схематично

Високий – повна, комплексна, теоретично обґрунтована програма роботи, глибока теоретична, методична й практична підготовка студента, обґрунтовані й окреслені перспективи використання матеріалу для подальшого дослідження й використання у практиці роботи служби


Низький – представлені матеріали переважно відображають конкретні факти професійного становлення (фотодокументи, грамоти, дипломи, малюнки, вірші тощо). Есе відсутнє або носить описовий характер. Процес власного професійного становлення відображений переважно на фактажному й емоційному рівнях.

Середній – матеріали представлені більш різноманітно, додані авторські роботи методичного, наукового характеру. Есе містить аналітичний підхід до відображення процесу професійного становлення, але не є достатньо повним і глибоким

Високий – матеріал містить у тому числі науково-дослідницькі роботи (публікації, проекти тощо). Аналіз процесу професійного становлення містить мотиви вибору професії, системну картину професійного та особистісного зростання, самооцінку результатів професійної підготовки на ціннісно-змістовому, технологічному та рефлексивному рівнях.


^ Кожне завдання практики оцінюється окремо.

Відповідно до шкали ЕСТS:

 • Низький рівень виконання завдання – 50-74% від максимальної кількості балів, передбачених програмою;

 • Середній – 75-89%;

 • Високий – 90-100%.

Загальна оцінка за практику виставляється за сумою балів, набраних за всі завдання, передбачені програмою конкретного виду практики.


^ Таблиця оцінки виконання завдань програми практики


Курс

Семестр

Вид практики

Звітна документація

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

І

1

Ввідно-ознайомча

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби)

 3. Звіт-аналіз щодо власної участі у професійній діяльності служби
20-29 балів

15-22,45 балів


15-22,45 балів

30-35 балів

22,5-26 балів


22,5-26 балів

36-40 балів

27-30 балів


27-30 балів

2

Соціально-обслуговуюча

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи служби з соціального обслуговування)

 3. Аналіз системи соціального обслуговування конкретного клієнта

 4. Соціально-психолого-педагогічний портрет основної або однієї з основних груп клієнтів

 5. Аналіз соціальних технологій, що використовуються в роботі служби
15-22,45 балів

10-14,8 балів


5-7,4 балів


15-22,45 балів


5-7,4 балів

22,5-26 балів

15-17,8 балів


7,5-8,9 балів


22,5-26 балів


7,5-8,9 балів

27-30 балів

18-20 балів


9-10 балів


27-30 балів


9-10 балів

ІІ

3

Соціально-виховна

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціально-педагогічної служби закладу)

 3. Аналітична довідка (організація соціального виховання)

 4. Аналіз плану роботи соціального педагога

 5. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-педагогічної служби

 6. Соціальний паспорт класу або групи

 7. Аналітична довідка (організація роботи з учнем, що потребує індивідуальної допомоги)

 8. Розробка проведеного заходу профілактично-виховного характеру
10-14,8 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів

10-14,8 балів


5-7,4 балів

15-17,8 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів

15-17,8 балів


7,5-8,9 балів

18-20 балів

9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів

9-10 балів


9-10 балів

18-20 балів


9-10 балів


4

Культурно-дозвільна

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи соціального виховання та культурно-дозвільної роботи виховної організації)

 3. Розробка структурно-функціональної моделі самоврядування дитячого колективу

 4. Звіт-аналіз організації практикантом культурно-дозвільної діяльності

 5. Розробка проведеного виховного заходу

 6. Звіт про організацію індивідуальної допомоги дітям у процесі соціальної адаптації у тимчасовому колективі)
10-14,8 балів

10-14,8 балів


10-14,8 балів


7,5-11,2 балів


5-7,4 балів

7,5-11,2 балів

15-17,8 балів

15-17,8 балів


15-17,8 балів


11,25-13,45 балів

7,5-8,9 балів

11,25-13,45 балів

18-20 балів

18-20 балів


18-20 балів


13,5-15 балів

9-10 балів

13,5-15 балів

ІІІ

5

Профілактично-попереджувальна

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби)

 3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

 4. Характеристика ресурсів, що застосовуються у попереджувально-профілактичній роботі служби

 5. Аналітична довідка (попереджувально-профілактична робота з конкретним об’єктом)

 6. Звіт про результати апробації технології установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності

 7. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди з об’єктом професійної діяльності

 8. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання

 9. Розробка просвітницько-профілактичного заходу
5-7,4 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


7,5-11,2 балів


7,5-11,2 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів

7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


11,25-13,45


11,25-13,45 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів

9-10 балів

9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


13,5-15 балів


13,5-15

балів

9-10 балів


9-10 балів

6

Корекційно-реабілітаційна

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби)

 3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

 4. Характеристика ресурсів, що застосовуються у корекційно-реабілітаційній роботі служби

 5. Аналітична довідка (корекційно-реабілітаційна робота з конкретним об’єктом)

 6. Розгорнута соціально-психолого-педагогічна характеристика об’єкту

 7. Звіт про результати відпрацювання технології установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності

 8. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди з об’єктом професійної діяльності

 9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання
5-7,4 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


7,5-11,2 балів


7,5-11,2 балів


5-7,4 балів

7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


11,25-13,45 балів


11,25-13,45 балів

7,5-8,9 балів


9-10 балів

9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


13,5-15 балів


13,5-15 балів

9-10 балів

ІУ

7

Соціально-підтримуюча

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу)

 3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

 4. Характеристика ресурсів, що застосовуються в організації соціальної підтримки

 5. Аналітична довідка (соціально-підтримуюча робота з індивідом або групою

 6. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди з об’єктом професійної діяльності

 7. Розгорнутий протокол консультування клієнтів спеціалістами служби

 8. Моніторинг здійснення соціального патронажу

 9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання

5-7,4 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів


7,5-11,2 балів


7,5-11,2 балів


5-7,4 балів

5-7,4 балів

7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


11,25-13,45 балів

11,25-13,45 балів

7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


9-10 балів

9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів


13,5-15 балів

13,5-15 балів

9-10 балів

9-10 балів


8

Проектувально-менеджерська

Консультативна

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи планування та організації роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу)

 3. Аналіз системи управління даної соціальної служби

 4. Характеристика технологій менеджменту в управлінні кадровим складом служби

 5. Аналітична довідка (характеристика соціального проекту)

 6. Розгорнутий протокол консультування клієнтів

 7. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання

5-7,4 балів

7,5-11,2 балів


5-7,4 балів

7,5-11,2 балів


10-14,8 балів


10-14,8 балів

5-7,4 балів

7,5-8,9 балів

11,25-13,45 балів


7,5-8,9 балів

11,25-13,45 балів

15-17,8 балів


15-17,8 балів

7,5-8,9 балів

9-10 балів

13,5-15 балів


9-10 балів

13,5-15 балів

18-20 балів


18-20 балів

9-10 балів

У

9

Комплексна (стажерська)

 1. План-щоденник проходження практики

 2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу)

 3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

 4. План самостійної роботи на період практики

 5. Аналітична довідка (соціально-педагогічна (соціальна робота) робота з конкретним об’єктом)

 6. Програма і результати навчально-дослідницької роботи на період практики

 7. Звіт про результати самостійної роботи на посаді соціального педагога, соціального працівника

 8. Професійне портфоліо

5-7,4 балів

5-7,4 балів


5-7,4 балів


5-7,4 балів

5-7,4 балів


10-14,8 балів


5-7,4 балів


10-14,8 балів

7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів


7,5-8,9 балів

7,5-8,9 балів


15-17,8 балів


7,5-8,9 балів


15-17,8

9-10 балів

9-10 балів


9-10 балів


9-10 балів

9-10 балів


18-20 балів


9-10 балів


18-20 балів

Додаток № 1.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи