Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка71/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Індивідуальна карта оцінки й самооцінки студента-практиканта


Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________________________________

Спеціальність_____________________________________


^ Мотивація вступу до ВНЗ
Індивідуально-типологічні особливості
^ Провідні особистісні характеристики
Досвід волонтерської або професійної діяльності соціального характеру до вступу у ВНЗ^ Курс,

семестр,

термін проходження

практики


Вид практики

База проходження практики

Мотиваційно-змістовна готовність

Психологічна готовність

^ Етико-поведінкова готовність

Технологічно-діяльнісна готовність

Рефлексивна готовність

Рекомендації щодо професійного й особистісного самовдосконалення


Додаток № 2.

Характеристика-відгук на студента-практиканта

(групова форма)


Курс______ , семестр _______, термін проходження практики _______________________________

Вид практики __________________________________

База проходження практики ______________________________________________________________________________________________


^ Прізвище, ім’я, по батьковіОрганізованість,

Дисциплінованість

Активність,

ініціативністьКомунікативні здатності

Мотиваційно-змістовна

готовність

Психологічна готовність

Етико-поведінкова

Готовність

Технологічно-діяльнісна

готовність

Рефлексивна готовність

Рекомендації щодо професійного

й особистісного

самовдосконалення
^ М.П. Керівник установи (організації)


Примітка: показники оцінюються за рівнями: Н – низький рівень сформованості показника, С – середній, В – високий.

Додаток № 3.

Характеристика-відгук на студента-практиканта

(індивідуальна форма)

   1. Прізвище, ім’я, по батькові._________________________________________________

   2. База й термін проходження практики._________________________________________
   1. Мотивація студента – інтерес до конкретного виду практики, його відповідність бажанню, професійним пристрастям студента, інтерес до роботи даної конкретної установи, до роботи з конкретною категорією клієнтів. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   2. Активність студента. Ставлення студента до практики._____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   3. Дотримання етичних норм професійної діяльності.__________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   4. Індивідуальні особливості студента – упевненість, урівноваженість, відкритість, готовність прийти на допомогу, комунікабельність, стиль спілкування з клієнтами, коллегами, керівниками практики, готовність до обговорення виникаючих проблем, до критичного самоаналізу власної діяльності, до сприйняття критики, толерантність.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   5. Надання пріоритету індивідуальній роботі або роботі у групі, роботі під керівництвом або самостійно, роботі творчій або репродуктивній, у якості організатора, керівника або виконавця, безпосередньо з клієнтами або проектування, планування, теоретична розробка тощо. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1. Досягнення цілей і виконання задач практики._________________________________

   2. Якість виконання завдань програми практики і оперативних доручень._____________
   1. Рівень сформованості професійних умінь.

Професійні уміння

Рівень сформованості і рекомендації для подальшого розвитку і самовдосконалення

Комунікативні


Організаційні


Діагностичні


Проектувальні


Дидактичні


Аналітичні

   1. Загальна оцінка рівня сформованості професійної готовності студента:

 • Ціннісно-змістовний компонент – сформованість усвідомленої позитивної мотивації до професії в сполученні з компетентним уявленням про неї (її зміст, соціальну й особистісну значимість), сформованість свідомих стійких настанов на дотримання морально-етичних норм професійної діяльності. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    • Інструментально-технологічний компонент – ступінь володіння професійним інструментарієм, сформованість комплексу професійних здатностей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    • Рефлексивний компонент – сформованість адекватної професійної Я-концепції в сполученні з стійкою мотивацією до самоаналізу, професійного самовдосконалення, розвитку своїх творчих здібностей. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Особистий внесок студента у роботу закладу під час практики. __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Рекомендована оцінка за практику. ________________________________________

14. Рекомендації по професійному самовдосконаленню. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ М.П. Керівник установи (організації)


Література:


 1. Артюшкіна Л. Проблеми адаптації та професійної мотивації майбутніх соціальних педагогів / Л. Артюшкіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – № 10.
  – С. 152 – 155.

 2. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: курс лекций / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. – М. : Академия, 2001. – 314 с.

 3. Галагузова Ю. Н. Социальная педагогіка : практика глазами преподавателей и студентов. пособие для студ / Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штинова. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 224 с.

 4. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога. навчальний посібник для ВНЗ / Л. М. Завацька. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 240 с.

 5. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів / Упорядники : С. Я. Харченко, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.

 6. Карпенко О. Г. Соціальний працівник : деякі аспекти професійної підготовки. Навчально-методичний посібник / О. Г. Карпенко. – К. : Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. – 144 с.

 7. Коваль Л. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні / Л. Коваль // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – №1-2. – С. 86 – 95.

 8. Межирицький О. Я. Розвиток форм і методів соціально-педагогічної підготовки студентів до роботи в сільській місцевості / О. Я. Межирицький // Освіта Донбасу.
  – 2002. – № 3. – С. 56 – 59.

 9. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Е. И. Комарова, А. И. Войтенко. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

 10. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик.
  – М. : Издательский центр „Академія”, 2002. – 200 с.

 11. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики : учебник для вузов / Ф. А. Мустаева. – М. : Академический проект, 2003. – 528 с.

 12. Наскрізна програма практики студентів спеціальності “соціальна робота” // Соціальна робота: Збірник навчальних програм. // Соціальна робота. Кн.5. – К. : ДЦССМ, 2002. – С. 293 – 308.

 13. Никитина Л. Функции и роли социального педагога / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. – № 8. – С. 15 – 23.

 14. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ „Сфера”, 2001. – 480 с.

 15. Організація та управління життєдіяльністю дітей і молоді в оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. для фахівців та студ.-організаторів літнього відпочинку дітей і молоді / за заг. ред. С. Я. Харченка ; Авт. кол.: С. Я. Харченко, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман, І. В. Бєлецька, Т. С. Гаміна, С. В. Горенко, Н. А. Сердюк, Н. Б. Ларіонова, О. О. Мойсеєва, Я. І. Юрків ; Держ. зал. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 327 с.

 16. Поліщук В. А. Підготовка фахівців із соціальної роботи : Тернопільський державний педагогічний університет / В. А. Поліщук // Соціальна політика і соціальна робота.
  – 1999. – № 1. – С.49– 56.

 17. Поліщук В. А. Теорія та методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монограф. / за заг. ред. Н. Г. Никало. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 424 с.

 18. Приходько Н. И. Технология воспитания и практическая подготовка социального педагога / Н. И. Приходько // Школьные технологии – 2000. – № 3. – С. 13 – 21.

 19. Сидоров В. Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой подход / В. Н. Сидоров. – Винница : «Глобус-пресс», 2006. – 408 с.

 20. Соціальна педагогіка : підручник / За ред. проф. А. Й. Капської. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

 21. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. ; За заг. ред. : І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 22. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів : науково-методичний посіб для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : „Альма-матер”, 2005.
  – 408 с.

 23. Соціальний педагог: основні напрямки його діяльності в навчально-виховних закладах // Директор школи. – 1999. – № 15(63). – С. 9 – 15.

 24. Тюпля Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. – К. : Знання, 2008. – 574 с.

 25. Филонов Г. Н. Социальная педагогика: научный статус и прикладные функции /
  Г. Н. Филонов. – М. : Академия, 1997. – 216 с.

 26. Харченко С. Я. Інноваційні технології підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./ Ред. кол.: Б. І. Холод /головний редактор/ О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко, А. М. Федяєва та ін.
  – К. : НМЦ ВО, 2000. – Вип. с.-26. – С.28 – 34.

 27. Шендеровский К. С. Организационные и методические аспекты управления персоналом служб социальной сферы : учебно-метод. сб. для самообразования и разных форм повышения квалификации руководителей соц. служб / К. С. Шендеровский. – К. : ООО Довіра. – 2002. – 117 с.

 28. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби : навч.-метод. зб. для спеціаліста з соц. роботи системи центрів соц. служб для молоді м. Києва. – К. : ТОВ „Довіра”, 2002.
  – 158 с.


Зміст


Пояснювальна записка........................................................................3

Основні задачі й зміст практики.......................................................7

Критерії оцінювання практики.......................................................23

Додатки.................................................................................................33

Індивідуальна карта оцінки й самооцінки

студента-практиканта...................................................................................33

Характеристика-відгук на студента-практиканта

(групова форма)............................................................................................34

Характеристика-відгук на студента-практиканта

(індивідуальна форма)..................................................................................35

Література......................................................................................................38


1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи