Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини icon

Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини
Скачати 256.24 Kb.
НазваОкр магістра 03020101 Міжнародні відносини
Дата30.05.2012
Розмір256.24 Kb.
ТипДокументи

Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР магістра

8.03020101 Міжнародні відносини


Висока професійна компетенція магістра в сфері міжнародних відносин забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою і практичними навичками до активної творчої, професійної та соціальної діяльності. Відповідно до одержаного фаху магістр може займати первинні посади:

- викладач вищого навчального закладу;

асистент (освіта);

- науковий співробітник (політологія);

експерт з міжнародних відносин;

консультант з міжнародних відносин;

консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських

організаціях);

політичний оглядач;

політолог;

- міжнародник-аналітик;

науковий співробітник (переклади);

перекладач; – гід-перекладач.

1. Умови вступу

Вступ до магістеріуму здійснюється на основі рекомендації кафедри за результатами державного іспиту, захисту бакалаврської роботи та вступного іспиту зі спеціальності, що складатиметься з блоків питань «Теорія міжнародних відносин», «Історії міжнародних відносин» і «Дипломатична та консульська служба».

Вступне випробування складається з підготовки реферату, написання письмової роботи на задану тему та співбесіди з основних проблем міжнародних відносин за слідуючою програмою:

1. Дипломатична та консульська служба

Навчальна дисципліна «Дипломатична та консульська служба» є базовою професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців з міжнародних відносин і має за мету ознайомити студентів з основними характеристиками, особливостями та організацією сучасної дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних країн, також розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави.

Навчальна дисципліна «Дипломатична та консульська служба» забезпечує знання:

 • базових дипломатичних понять, термінів та категорій;

 • історії становлення та розвитку дипломатичної служби як окремої державної інституції;

 • процесу становлення, особливостей організації та функціонування дипломатичної служби України;

 • механізму діяльності МЗС України, його центральних та закордонних структурних підрозділів;

 • механізмів прийняття та організації виконання зовнішньополітичних рішень;

 • методів і засобів дипломатичної діяльності, в тому числі основних принципів, форм та методів роботи дипломатичних представництв;

 • організації інформаційно-аналітичного і організаційно-технічного супроводження дипломатичної діяльності;

 • принципів документообігу в дипломатичній службі;

 • змісту нормативно-правової бази забезпечення функціонування дипломатичної служби;

 • порядку проходження дипломатичної служби;

 • особливостей відбору, призначення і оцінки праці дипломатичних працівників;

 • специфіки дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії;

 • порядку встановлення консульських відносин та особливостей діяльності консульських установ;

 • особливостей діяльності спеціальних місій;

 • основних форм і засобів дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної діяльності;

 • проблематики сучасної економічної дипломатії та практики роботи торговельно-економічних місій.

^ 2. Історія міжнародних відносин

Мета дисципліни «Історія міжнародних відносин» передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про історію міждержавних стосунків, формування векторів зовнішніх політик держав світу, міжнародних політичних блоків та союзів та інші аспекти, що є предметом курсу «Історія міжнародних відносин». Студенти під час читання цього курсу ознайомляться з формуванням системи міжнародних відносин у стародавні часи, епоху середньовіччя, період нового та новітнього часу.

^ 3. Зовнішня політика країн Західної Європи

Сучасна система міжнародних відносин є складною і багатогранною. Кожний регіон і кожна країна, зокрема, займають своє особливе місце у цій системі. Для кращого розуміння процесів, які відбуваються у світі, потрібне знання специфіки того чи іншого регіону. Тому важливе значення у підготовці студентів, які спеціалізуються за фахом «міжнародні відносини», мають знання з курсу «Зовнішня політика країн Західної Європи». Даний курс містить короткий виклад особливостей зовнішньої політики країн регіону щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Подається загальна характеристика участі країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях.

Країни Західної Європи є високорозвиненим в індустріальному, технологічному й науково-технічному плані регіоном. Саме це зумовлює їх переважний вплив на процеси світової політики та економіки, на проблеми миру й безпеки у глобальному масштабі.

Завдання навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн Західної Європи» – дати студентам цілісні й систематизовані знання про принципи й основні риси зовнішньої політики країн регіону, розкрити чинники, що впливають на її формування, еволюцію та перспективи реалізації цілей. Вивчення дисципліни дає змогу зрозуміти роль зовнішньої політики у глобальних і регіональних процесах, стимулює усвідомлення єдності й суперечностей відносин з країнами інших регіонів. Узагальнення минулого досвіду дає можливість прогнозувати майбутнє, враховувати характерні риси й особливості зовнішньої політики кожної країни. Водночас приділяється увага новій якісній рисі – спільній зовнішній політиці країн Європейського Союзу. До єдності дій спонукає спільність інтересів у боротьбі проти міжнародного тероризму, нелегальної міграції, наркобізнесу, поширення ядерної та іншої зброї масового знищення. Освоєння дисципліни має стати підґрунтям для застосування наукових методів під час аналізу тенденцій і процесів у зовнішньополітичній сфері країн Заходу, вміння враховувати їх у зв’язках України із зовнішнім світом.

Після вивчення дисципліни «Зовнішня політика країн Західної Європи» студенти повинні орієнтуватися в традиціях і сучасних особливостях зовнішньої політики країн Західної Європи, знати проблемні аспекти міжнародних відносин на європейському просторі, бачити можливі сфери застосування знань, отриманих у ході навчання, вміти знаходити необхідні документи, літературу, довідкові матеріали. Передбачається ґрунтовне оволодіння знаннями про зовнішню політику передусім таких країн, як Велика Британія, Франція, ФРН, Італії, Ірландії, Іспанії, Португалії, країн Бенілюксу та Скандинавії.


Орієнтовна тематика питань для підготовки до вступу у магістеріум

 1. Сутність понять “дипломатичний протокол”, “етикет” та “церемоніал”.

 2. Віденський (1815) та Аахенський (1818) конгреси та їх значення для дипломатичного протоколу.

 3. Наукова база дипломатичного протоколу.

 4. Поняття та принципи дипломатичного протоколу.

 5. Роль та значення дипломатичного протоколу у міжнародних відносинах.

 6. Визнання держав, встановлення дипломатичних відносин, заснування дипломатичного представництва та їх види.

 7. Призначення та відкликання дипломатичного представника. Церемоніал вручення вірчих грамот.

 8. Дипломатичне старшинство. Класи і ранги дипломатичних працівників.

 9. Професійні вимоги та вимоги до особистих якостей дипломата.

 10. Поняття “дипломатичний корпус”. Дуаєн корпусу, його функції і обов’язки.

 11. Визначення та суть дипломатичних привілеїв та імунітетів.

 12. Правила поведінки дипломата в державі перебування.

 13. Роль дружин дипломатів у протокольній практиці диппредставництв.

 14. Підготовка та проведення візитів.

 15. Особливості складання програми візитів.

 16. Класифікація, місце та роль дипломатичних прийомів у дипломатичній практиці.

 17. Підготовка дипломатичного прийому.

 18. Схема та правила розсаджування гостей на дипломатичних прийомах.

 19. Етикет поведінки господарів і гостей під час дипломатичних прийомів.

 20. Процедура запрошення на дипломатичний прийом.

 21. Дипломатична бесіда. Запис бесіди.

 22. Телефонна розмова та її запис.

 23. Візитні картки дипломатів та їхнє застосування.

 24. Документи зовнішньодипломатичного листування.

 25. Документи внутрішнього листування.

 26. Основні вимоги до складання документів дипломатичного листування.

 27. Символи суверенної держави та міжнародний етикет стосовно них.

 28. Участь дипломатичного корпусу в офіційних церемоніях.

 29. Розсаджування запрошених по автомобілях.

 30. Особливості європейської дипломатії (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія).

 31. Особливості дипломатії деяких держав Північної та Південної Америки.

 32. Особливості дипломатії Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Японія, Китай, Індія, Австралія).

 33. Етикет поведінки за столом.

 34. Зовнішній вигляд дипломата.

 35. Етикет дарування та прийняття подарунків.

 36. Дипломатія та зовнішня політика. Роль і місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави.

 37. Роль дипломатії на початку XXI століття у вирішенні глобальних проблем сучасності.

 38. Двостороння та багатостороння дипломатія.

 39. Загальні характеристики сучасної дипломатичної служби. Вимоги, стандарти, проблеми.

 40. Система державних органів зовнішніх зносин: загальні принципи її організації.

 41. Процедура призначення глави дипломатичного представництва.

 42. Поняття «агреман». Запит на агреман.

 43. Поняття «вірчі грамоти», «відкличні грамоти». Процедура їх вручення.

 44. Порядок призначення та вступу на посаду членів дипломатичного персоналу.

 45. Порядок призначення військових аташе.

 46. Персонал дипломатичних представництв.

 47. Поняття «ротація кадрів дипломатичної служби».

 48. Основні функції дипломатичних представництв та засоби їх виконання.

 49. Функція ведення переговорів дипломатичного представництва.

 50. Представницька функція дипломатичного представництва.

 51. Критерії оцінки діяльності посольства.

 52. Вимоги до посилення економічної складової в дипломатичній діяльності.

 53. Дипломатична пошта: правовий статус та порядок доставки.

 54. Дипломатичні кур’єри. Функції, обов’язки, привілеї та імунітети.

 55. Специфічні галузі дипломатії.

 56. Економічна дипломатія.

 57. Статус та функції торговельно-економічної місії у складі дипломатичних представництв.

 58. Завершення дипломатичної місії.

 59. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв як органу зовнішніх зносин держави.

 60. Історія виникнення та становлення консульського інституту.

 61. Процедура призначення глави консульської установи.

 62. Категоризація персоналу консульських установ.

 63. Консульська екзекватура. Консульський патент. Консульський округ.

 64. Інститут почесних (нештатних) консулів.

 65. Основні консульські функції та засоби їх здійснення.

 66. 3авершення консульської місії.

 67. Спеціальні місії як форма дипломатії: історія зародження та розвитку.

 68. Порядок призначення, склад, повноваження та функції спеціальних місій.

 69. Постійні представництва держави при міжнародних організаціях: структура та персонал.

 70. Основні функції постійного представництва при міжнародних організаціях.

 71. Міжнародні (міжурядові) конференції як форма багатосторонньої дипломатії. Правовий статус, функції, компетенція.

 72. Вимоги до форми і змісту дипломатичних документів.

 73. Вербальна нота. Вимоги до її складання.

 74. Особиста нота. Вимоги до її складання.

 75. Загальні правила та методи ведення дипломатичних переговорів.

 76. Історія та основні етапи становлення інституту міжнародних та дипломатичних переговорів.

 77. Переговори як засіб спілкування держав та обміну думками.

 78. Переговори як метод контролювання та врегулювання міжнародних конфліктів, засіб вирішення суперечок.

 79. Вплив процесів глобалізації на інститут міжнародних переговорів.

 80. Охарактеризуйте методи вивчення переговорів.

 81. Охарактеризуйте таку стратегію ведення переговорів як «жорсткий торг”.

 82. Міжнародні і дипломатичні переговори: поняття та особливості на сучасному етапі.

 83. Організаційна та теоретична підготовка до переговорів.

 84. Варіанти розсаджування учасників делегації на переговорах.

 85. «Досьє» переговорів. Етапи переговорів.

 86. «Принципова» стратегія ведення переговорів: характеристика.

 87. Інститут посередників на міжнародних і дипломатичних переговорах.

 88. Кулуарна робота.

 89. Вимоги, які висуваються до посередника.

 90. Характеристика таких видів підсумкових документів як угода, конвенція, протокол, обмін нотами, декларація, меморандум, комюніке, modus vivendi та договір.

 91. Міжнародний договір: визначення, структура, етапи укладання.

 92. Поняття стилю переговорів.

 93. Роль національних стилів в міжнародних і дипломатичних переговорах.

 94. Американський переговорний стиль.

 95. Німецький переговорний стиль.

 96. Англійський переговорний стиль.

 97. Французький переговорний стиль.

 98. Японський переговорний стиль.

 99. Китайський переговорний стиль.

 100. Арабський переговорний стиль.

 101. Зовнішня політика Риму у період Республіки ІІІ – І ст. до Р.Хр.

 102. Зовнішня політика Греції у македонсько-елінністичну епоху.

 103. Зовнішньополітична діяльність Італії у XII – XV ст.

 104. Зовнішньополітична діяльність Франції у XII – XV ст.

 105. Імперія Карла Великого та зовнішньополітичні вектори її політики .

 106. Міжнародне становище Візантії у VI – X ст.

 107. Роль папства у міжнародних стосунках.

 108. Паризький конгрес.

 109. Політичні блоки 1914 – 1918 рр.

 110. США країни Латинскої Америки з 70-х рр. XIX ст. – поч. XX ст.

 111. Тридцятирічна війна і політична карта Європи в середині XVII ст.

 112. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин: зміст і характер

 113. Врегулювання міжнародних відносин 194 - поч. травня 1945 рр.

 114. Загострення німецької проблеми. Рурська криза. План Дауеса.

 115. Західні держави і Радянський Союз у 20-х рр: початковий етап мирного співіснування.

 116. Напад Німеччини на СРСР.

 117. Паризька мирна конференція. Версальський мирний договір з Німеччиною

 118. Панамериканські конференції 1920-х рр.

 119. Поразка Польщі та “Дивна війна”

 120. Потсдамська конференція.

 121. Революції 1948 р. і міжнародні відносини в Європі.

 122. Священний союз.

 123. Стосунки між союзниками 1942-1944 рр.

 124. “Холодна війна” і її вплив на розвиток міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 125. Вихід на перші ролі у світовій політиці США та СРСР після Другої світової війни.

 126. Дві Німеччини в системі міжнародних відносин

 127. Країни азійсько-тихоокеанського регіону в міжнародних відносинах

 128. Міжнародні відносини та зовнішня політика у країнах Латинської Америки.

 129. НАТО та ОВД.

 130. Конференція у Сан-Франциско 1951 р.

 131. Дезінтеграція СРСР та створення СНД.

 132. Епоха міжнародних конфліктів (1957-1962 рр.)

 133. Підготовка Паризької конференції та її зрив. Карибська криза.

 134. Становлення політики розрядки (1962–1968). (Ослаблення ворогуючих таборів).

 135. Створення РЕВ і сателізація країн Центральної та Південно-Східної Європи.

 136. Структурне оформлення двоблокової системи (1950–1955)

 137. Проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики на Близькому та Середньому Сході

 138. Німеччина і Європа в 1871–1875 рр.

 139. Колоніальна політика європейських держав у XVIII

 140. Кримська війна 185 –1856 рр.

 141. Наполеонівська Європа 1807– 1812 р.

 142. Зовнішня політика США в 1815–1865 рр.

 143. Грецьке питання і “європейський концерт” у 1821 – 18 0 рр.

 144. Віденський конгрес та зовнішньополітичні амбіції його учасників

 145. Европа на на шляху до війни 1907–1914 рр.

 146. Русь та її зовнішньополітичні вектори.

 147. Семилітня війна.

 148. Боротьба американських колоній за незалежність

 149. Османська імперія й інтереси великих держав у першій половині XIX ст.

 150. Створення і початковий період діяльності Ліги націй

 151. Еволюція «особливих відносин» Великобританії зі США в постбіполярний період.

 152. Місце та роль Великої Британії у НАТО на сучасному етапі.

 153. Великобританія в сучасних європейських інтеграційних процесах.

 154. Велика Британія і держави Співдружності.

 155. Політика «нового реалізму» Д.Кемерона.

 156. Головні напрямки зовнішньої політики Ірландської Республіки.

 157. Участь Ірландської Республіки в процесах європейської інтеграції.

 158. Мирний процес у Північній Ірландії на сучасному етапі.

 159. Розпаду біполярної системи та зовнішня політика Ф.Міттерана.

 160. Еволюція зовнішньополітичного курсу Франції в постбіполярний період.

 161. Франція в процесах європейської інтеграції.

 162. Франко-німецькі відносини як стрижень європейської безпеки і співробітництва.

 163. Еволюція відносин Франції і НАТО на межі ХХ – ХХІ ст.

 164. Середземноморський вектор в політиці Франції.

 165. Франція і країни Африки та Південно-Східної Азії.

 166. Об’єднання ФРН та її нова зовнішня політика.

 167. Німеччини в інтеграційних процесах Європейського Союзу.

 168. ФРН і США в контексті євроатлантичних відносин.

 169. Східний вектор у сучасній зовнішній політиці Німеччини.

 170. ФРН і країни що розвиваються.

 171. Формування зовнішньополітичного курсу Італії після закінчення «холодної війни».

 172. Зовнішня політика Італії в рамках Європейського союзу.

 173. Середземномор’я як пріоритет регіональної політики Італії.

 174. Балкани у зовнішній політиці Італії.

 175. Італія та основні інститути безпеки (ОБСЄ, НАТО).

 176. Африканський напрям італійської дипломатії.

 177. Національні інтереси в зовнішній політиці Іспанії.

 178. Європейський напрям дипломатії Іспанії.

 179. Іспанія та США в контексті євроатлантичних відносин.

 180. Взаємовідносини Іспанії з Латинською Америкою.

 181. Середземноморський напрям зовнішньої політики Іспанії.

 182. Головні пріоритети зовнішньої політики Португалії.

 183. Нова зовнішньополітична доктрина Бельгії.

 184. Бельгія в процесах євроінтеграції.

 185. Євроатлантизм і стратегія міжнародної безпеки сучасної Бельгії.

 186. Основні напрямки зовнішньої політики Нідерландів.

 187. Нідерланди і Європейський Союз.

 188. Внесок Люксембургу в процес євроінтеграції.

 189. Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Швеції.

 190. Нейтралітет Швеції та її військово-політичні відносини з ЄС і НАТО.

 191. Євроінтеграційні прагнення Норвегії.

 192. Співпраця Норвегії в контексті європейської системи безпеки і оборони.

 193. Нова зовнішньополітична концепція Данії.

 194. Європейська складова дипломатії Данії.

 195. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів Фінляндії.

 196. Основні напрями зовнішньополітичного курсу Ісландії.

 197. Еволюція австрійського нейтралітету.

 198. Європейський вектор австрійської дипломатії.

 199. Особливість швейцарського нейтралітету та вступ в Організацію Об’єднаних Націй.

 200. Зовнішня політика Ліхтенштейну.Література

 1. Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. – М., 1992.

 2. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. – М., 1990.

 3. Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. – М., 1987.

 4. Арашидзе Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и надежды. – М.: Международные отношения, 2007. – 295 с.

 5. Африка: взаимодействие культур. – М., 1989.

 6. Африка: энциклопедический справочник. Т.1. А-К. / Гл. ред. А.Громыко. – М., 1986; Т.2. К-Я. / Гл. ред. А.Громыко. – М., 1987.

 7. Барановский В. Г. Европа: формирование новой международной политической системы // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1990. – № 9.

 8. Батюк В. Геополитический контекст начала “холодной войны”: уроки для 90-х // США: экономика – политика – идеология. – 1994. – № 8–10.

 9. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

 10. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. – М., 1997.

 11. Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане: История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945–1995). – М., 1997.

 12. Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса. – М., 1993.

 13. Всемирная история: Учебник для ВУЗов / Под.ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М., 1997.

 14. Дергачев В.А. Геополитика. – К.: ВИРА, 2000.

 15. Дживелетов А. К. Средневековые города в Западной Европе. – М., 2002. – 304 с.

 16. Дипломатія сучасної України: Енцикл. довід. – К., 1997.
 1. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – К., 2001.

 2. Міжнародні економічні відносини: Система регулювань міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

 3. Момзен Т. История Рима в 5 томах. – С-пб., 1994.

 4. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917- 1945. –М., 1989.

 5. ООН у системі міжнародних відносин. – К., 1995.

 6. Политические процессы и конфликты 50–60-х годов в Восточной Европе. – М., 1993.

 7. Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918–2000 / Отв. ред. А. Д. Богатуров. – М., 2000.

 8. Советская внешняя политика в годы “холодной войны”. – М., 1995.

 9. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова. – М., 2000.

 10. Шергін С. Світовий порядок: концепції і реальність // Політика і час. – 1997. – № 12.

 11. Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

 12. Яковец Ю. История цивилизаций. – М., 1997.

 13. Андріїв Т. Історія членства України в СНД // Політична думка. – 2002. - № 2.

 14. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 15. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. - № 21.

 16. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. К., 2004.

 17. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 18. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 19. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. - № 1.

 20. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. - № 4

 21. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 22. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 23. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 24. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 25. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

 26. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич- Київ, 2004.

 27. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. Ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.

 28. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 29. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 30. Барабанов О. Внешняя политика Италии на современном этапе / О.Барабанов // Мировая экономика и международные отношения, 2003. – №10. – С. 82-89.

 31. Барабанов О. Италия после холодной войны: от средней державы к миру протагонистов / О.Барабанов. – М.: РОССПЭН, 2002. – 160 с.

 32. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / О.Барабанов. – 2006. – 203 с.

 33. Братчиков И. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI в. / И.Братчиков. – М.: РИСИ, 2000.

 34. Великобритания: эпоха реформ / Под ред. Ал.Громыко. – М.: Весь мир, 2007. – 536 с.

 35. Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Белова. – М.: Весь мир, 2009. – 792 с.

 36. Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе / Под ред. В.Швейцера. – М.: Весь мир, 2009. – 544 с.

 37. Громыко Ал. Внешняя и оборонная политика Великобритании в свете иракского кризиса. Електронний режим доступу www.inion.ru/product/eurosec/st5vp9.htm

 38. Громыко Ал. Внешняя политика Великобритании: от империи к ,,осевой державе”. Електронний режим доступу www.globalaffairs.ru/articles/0/4043.html

 39. Гула К. Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968-2007 рр.): дис. кандидата іст. н. : 07.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова – К., 2009.

 40. Дубинко Е. Формирование концепции внешней политики Дании (1993 – 2003 гг.) / Е.Дубинко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2008. – № 2. Електронний режим доступу http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1405&Itemid=215

 41. Дудо А. Голлизм как модель национальной безопасности Франции / А.Дудо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2002. – № 2.

 42. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б.Дюрозель. – К., 1995.

 43. Зверева Т. Внешняя политика Франции после прихода к власти Николя Саркози / Т.Зверева // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 6.

 44. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процессы динамічних геополітичних змін / А.Зленко. – Х.: Фоліо, 2003. – 559 с.

 45. Имангалиев Р. Новая Германия в меняющемся мире: международное положение и внешняя политика Германии на рубеже XX--XXI вв. / Р.Имангалиев. – М.: Новое знание, 2006. – 252 с.

 46. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Верникова. – М.: Весь мир, 2007. – 480 с.

 47. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан / О.Івченко. – К.: РІЦ УАННП, 1997. – 688 с.

 48. Копійка В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навч. Посібн / В.Копійка, Т.Шинкаренко. – К.: Знання, 2009. – 751 с.

 49. Коппель О. Міжнародні відносини ХХ століття: Навч. посібник для студ. Вузів / О.Коппель, О.Пархомчук. – К.: Школяр, 1999. – 256 с.

 50. Крушинський В. Британська Європа чи європейська Британія: Великобританія в європейських інтеграційних процесах / В.Крушинський. – К.: Київський університет, 2003. – 214 с.

 51. Кучменко Е. Ірландія і ольстерська криза, пошуки шляхів її подолання у другій половині ХХ століття: (Історичний огляд) / Е.Кучменко. – К., 2000. – 98 с.

 52. Лільгерн Г. Від Талліна до Туреччини. Мемуари шведа і дипломата / Г.Лільгерн. – К.: Темпора, 2010. – 352 с.

 53. Манжола В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (70-ті – 90-ті роки) / В.Манжола, М.Білоусов, Л.Гайдуков та ін. – К.: «Либідь», 2001.

 54. Манжола В. Європейський Союз у міжнародних відносинах: Конспект лекцій / В.Манжола, В.Копійка. – К.: Інститут міжнародних відносин, 1998.

 55. Манжола В. Політична інновація французької дипломатії / В.Манжола, О.Шаповалова // Зовнішні справи. – К., 2008. – № 11. – С. 10-14.

 56. Мартинов А. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу. (90-ті р. ХХ ст. – 10-ті р. ХХІ ст.). Погляд з України / А.Мартинов. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 262 с.

 57. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980 – 2000 роки: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С.Головко. – К.: Либідь, 2001. – 621 с.

 58. Муромцева О. Италия: формирование концепции средиземноморской безопасности / О.Муромцева // Мировая экономика и международные отношения . – 2004 – № 8. – С.91-97.

 59. Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Зовнішня політика країн Західної Європи»: Для студ., які навчаються за спец. «Міжнародні відносини» / уклад. О.Войтович. – Одеса: Астропринт, 2002. – Ч. 2. – 87с.

 60. НАТО. Довідник. – Київ: Основи, 1997.

 61. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. 1954 – 2000. / Под. ред. А. Родригеса. – М., 2001. – Ч.3.

 62. Обичкина Е. Голлистская традиция в современной французской дипломатии / Е.Обичкина // Новая и новейшая история. – 2004. – №6. – С.66-78.

 63. Павлов Ю. Американо-германские отношения: партнерство и соперничество / Ю.Павлов. – М.: РИСИ, 1997. – С. 345-375.

 64. Пик С. США – Велика Британія: «особливі відносини» / С.Пик. – К.: Знання, 2006. – 283 с.

 65. Полтораков О. Стратегія зовнішньої безпеки Ірландії: від геополітики до геоекономіки. Електронний режим доступу http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=74730

 66. Полякова Е. Ирландия в XX веке. учебное пособие / Е.Полякова. – М.: КДУ, 2009. – 170 с.

 67. Поплавский А. Формирование политики безопасности Норвегии и Швеции в 1990-е гг. / А.Поплавский // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – № 4.

 68. Рубинский Ю. Франция. Время Саркози. Cерия «Лица современной политики» / Ю.Рубинский. – М.: Международные отношения, 2011. – 320 c.

 69. Рудольф П. Основные направления внешней политики ФРГ / П.Рудольф // Проблемы внешней и оборонной политики. – М.: РИСИ, 1994. – С. 62-87.

 70. Северная Европа регион нового развития / Под ред. Ю.Дерябиной, Н.Антюшиной. – М.: Весь мир, 2008. – 508 с.

 71. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. – М., 2010. – 576 c.

 72. Современные международные отношения: Учебник / Под. ред. А.Торкунова. – М.: РОСПЭН, 1999. – 584 с.

 73. Степанов А. Незнакомый Лихтенштейн глазами первого российского посла / А.Степанов. – М.: Международные отношения, 2002. – 448 с.

 74. Терентьев А. Торийская внешняя политика Тони Блэра / А.Терентьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №9. – С.47–54; №10. – С.45-53

 75. Фишер М. Внешняя политика Германии на рубеже ХХ-ХХI веков / М.Фишер. – СПб., 1998.

 76. Франция. В поисках новых путей / Отв. ред. Ю.Рубинский. – М.: Весь мир, 2007. – 624 с.

 77. Фрольцов В. Внешняя политика ФРГ после Герхарда Шредера: проблемы и перспективы // Wider Europe review. - 2005. - Т.2. - №4. Електронний режим доступу http://www.review.w-europe.org/6/1.html

 78. Шрёдер Г. Решения. Моя жизнь в политике / Г.Шрёдер. – М.: Европа, 2007. – 549 с.

 79. Яковенко Н. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство / Н.Яковенко. – К.: Наук. світ, 2003.

 80. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К, 2001.

 81. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

 82. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

 83. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М., 2003.

 84. Гуменюк Б.І., Дипломатична служба: правове регулювання. – К., 2007.

 85. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.

 86. Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна дипломатична служба: Навч.посіб. — К., 2001.

 87. Демин Ю. Статус дипломатических представительств и их персонала: Учеб. пособие. – М., 1995.

 88. Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы: учебное пособие. – Минск, 2001.

 89. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. – М., 2003.

 90. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.

 91. Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у
  постатях. – К, 2001.

 92. Ковалев А. Азбука дипломатии. – М., 1993.

 93. Кривонос П.О. Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування: досвід і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 5. – К., 2001.

 94. Кузьмин Э. П. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. – М., 1999.

 95. Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. – Л., 2000.

 96. Лапин Г.Э. Консульская служба. – М., 2002.

 97. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. – М., 1996.

 98. Лукашук И.И. Дипломатические переговоры и принимаемые на них акты. – M., 2004.

 99. Плотников О.В. Консульские отношения и консульское право. – М.,1998.

 100. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. – М., 2006.

 101. Репецький В. Дипломатичне і консульське право. – Львів, 2002.

 102. Сагайдак О. П., Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К., 2006.

 103. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д., Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2008.

 104. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001.

 105. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

 106. Селянинов О. П. Дипломатические отношения государств: принципы формы и методы: учеб. пособие. – М., 2004.

 107. Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения. – М., 2001.

 108. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата., 4-е издание. – Минск, 2004.

 109. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.

 110. Блищенко И.П. История возникновения и развития консульских и дипломатических институтов. – М., 1962.

 111. Блищенко И. П., Дурденевский В. Н. Дипломатическое и консульское право. — М., 1962

 112. Бургиан А.Д. Введение в дипломатическую практику. – М., 2001.

 113. Виноградов В.М. Дипломатия: люди и события. Из записок посла. – М., 1998.

 114. Виноградов В.М. Эпизоды из дипломатической практики. – М., 1993.

 115. Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских учреждений // Московский журнал международного права. – 2000. – № 4.

 116. Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский журнал международного права. – 1999. – № 3.

 117. Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал международного права. – 1999. – № 2.

 118. Гахария Д.М. Роль и место дипломатии на рубеже ХХ–XXI вв. – М., 2000.

 119. Гуменюк Б. Міжнародні конференції // Політика і час. – 1998. – № 5.

 120. Дипломатический словарь. В 3-х томах. – М., 1984-1986.

 121. Дипломатичний корпус. Довідник. – К., 2000.

 122. Дипломатія сучасної України. – К., 1997.

 123. Камбон Ж. Дипломат. – М-Л., 1946.

 124. Карнаухова А. Екологічна дипломатія набуває вагу // Політика і час. – 2006 – №6.

 125. Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене. – М., 1994.

 126. Квасов О.К. Государственные визиты на высшем уровне. – М., 1998.

 127. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

 128. Колоколов Б.Л. Профессия Дипломат. – М., 1998.

 129. Левин Б.Д., Дипломатия, ее сущность, методы и формы. – М., 1962.

 130. Муратов Э. Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001.

 131. Науменко Г. Нюанси дипломатичного спілкування // Політика і час. – 1998. – № 7.

 132. Некоторые вопросы протокольной практики. – М., 1997.

 133. Новак І.В. Актуальні проблеми розвитку системи протокольної служби України // Наук. вісник ДАУ. – 1999. – №2.

 134. Никольсон Г. Дипломатия. – М., 1941.

 135. Озеров О. Дипломатия в эпоху информационных технологий // Международная жизнь. – 1997. – №4.

 136. Почесний консул // Політика і час. – 2005. – № 8.

 137. Правила процедуры в многосторонней дипломатии. – М., 1986.

 138. Ранних А. Безопасность дипломатов // Международная жизнь. – 1999. – № 7.

 139. Резніченко В.І., Михно І.Л., Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. – К., 2003.

 140. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К., 1999.

 141. Сандровский К.К. Специальные дипломатические миссии. – К., 1977.

 142. Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение. – М., 1993.

 143. Семенов В.Л. Практика дипломатического протокола и этикета. – М., 2002.

 144. Тимошенко Н.Л. Державний прапор – символ країни // Політика і час. – 1997. – № 10.

 145. Фёдоров Л.Л. Дипломат и консул. – М., 1965.

 146. Чухліб Т. Дипломатія української козацької держави // Політика і час. – 2003. – № 4.

 147. Шайда О.Є. Дипломатичний протокол та етикет: Навчально-методичний посібник. – Львів, 2005.

 148. Шевченко В.Н. Некоторые вопросы протокольной практики. – М., 1997.

 149. Шинкаренко Т.І. Вимоги до тексту та мови дипломатичних документів. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип.30 (Частина І). – К., 2001.

 150. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. – М., 2001.

 151. Ясносокирский Ю.А. ОБСЕ: привилегии и иммунитеты // Московский журнал международного права. – 1999. – № 2.

 152. Borisenko I.I., Yevtushenko L.I., Daineko V.V., English in International Documents and Diplomatic Correspondence. Kyiv, 1999.

 153. Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 18 квітня 1961 р. // УРСР у міжнародних відносинах: міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна. – К., 1966.

 154. Віденська конвенція про консульські зносини. 24 квітня 1963 р. // Інформаційно-довідковий бюлетень консульських зносин. – К., 1996.

 155. Гаванська конвенція про консульських чиновників 1928 р.

 156. Закон України "Про дипломатичні ранги”. – К, 2002.

 157. Закон України “Про дипломатичну службу”. – К, 2001.

 158. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. // Право зовнішніх зносин. – К, 2003.

 159. Конституція України. – К., 1996.

 160. Консульський Статут України. 2 квітня 1994р. // Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. - Київ, 1996.

 161. Постанова Верховної Ради України «Про відкриття дипломатичних і консульських представництв України» від 3 березня 1993 р.

 162. Постанова Верховної Ради України «Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях» від 15 липня 1994 р.

 163. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. // Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992р., № 166/92.

 164. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України від 16 липня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 22 липня.

 165. Розпорядження Президента України «Про охорону дипломатичних і консульських представництв іноземних держав в Україні» від 21 жовтня 1992 р.

 166. Указ Президента України «Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні» від 10 червня 1993р.

 167. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координаційної діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18 вересня 1996р.

 168. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство закордонних справ України» від 3 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 14.

 169. Україна на міжнародній арені. 1991-1995. Збірник документів і матеріалів. Книга 1. – К, 1998; Книга 2. – К, 1998.

 170. Право зовнішніх зносин. Збірник документів // Упорядники: Алданов Ю.В., Забара І.М., Резніченко В.І. – К., 2003.

Схожі:

Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconПрограма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 – “Міжнародні відносини” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»,...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconРозклад занять
Окр магістра галузі знань 0302 Міжнародні відносини спеціальності 03020401 Міжнародні відносини на період сесії
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconДата Група Мв-5 Група ммв Пн
Міжнародні відносини спеціальності 03020101 на період сесії з 20. 05. 2013 р до 02. 06. 2013 р
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини icon"Затверджую" Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародне право”, „Міжнародні економічні відносини”, „Міжнародний бізнес ”, „Міжнародна інформація”, „Міжнародні відносини”
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія напряму підготовки 0304 міжнародні відносини для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки міжнародні відносини, спеціальністю „ міжнародні...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Окр магістра 03020101 Міжнародні відносини iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи