Програма фахового вступного випробування icon

Програма фахового вступного випробування
Скачати 235.77 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування
Дата30.05.2012
Розмір235.77 Kb.
ТипДокументи


Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР спеціаліста 7.03050801 та

ОКР магістра 8.03050801 Фінанси і кредит


При вступі на рівень спеціаліста та магістра зі спеціальності 7. 03050801 та 8.03050801 «фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) абітурієнти складають комплексний вступний іспит з фінансів, що містить три нормативні дисципліни: фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання та бюджетна система, окрім цього для вступу на магістеріум допуском до іспиту є дві опубліковані наукові статті.

^

1.1. Перелік питань з дисципліни «Фінансовий аналіз»

 1. Сутність, завдання та значення фінансового аналізу.

 2. Методи і технічні прийоми фінансового аналізу.

 3. Детерміновані моделі у фінансовому аналізі.

 4. Стохастичні моделі у фінансовому аналізі.

 5. Порівняння та групування у фінансовому аналізі.

 6. Абсолютні, відносні та середні величини у фінансовому аналізі.

 7. Ряди динаміки у фінансовому аналізі.

 8. Індексний метод у фінансовому аналізі.

 9. Прийоми елімінування у фінансовому аналізі.

 10. Кореляційно-регресійний аналіз у фінансовому аналізі.

 11. Прийом парної кореляції у фінансовому аналізі.

 12. Прийом множинної кореляції у фінансовому аналізі.

 13. Види фінансового аналізу.

 14. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

 15. Сутність та склад фінансової звітності.

 16. Склад та зміст статей форми №1 «Баланс»

 17. Склад та зміст статей форми №2 «Звіт про фінансові результати»

 18. Склад та зміст статей форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»

 19. Склад та зміст статей форми №4 «Звіт про власний капітал»

 20. Примітки до річної фінансової звітності та їх місце у фінансовому аналізі.

 21. Поняття фінансового стану підприємства.

 22. Використання статистичної звітності у фінансовому аналізі.

 23. Аналітичний баланс як інструмент оцінки фінансового стану.

 24. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства

 25. Аналіз необоротних активів підприємства.

 26. Аналіз стану, динаміки і структури оборотних активів.

 27. Аналіз джерел фінансування оборотних активів.

 28. Аналіз показників ефективності використання оборотних активів.

 29. Аналіз структури джерел формування капіталу підприємства. Ефект фінансового левериджу.

 30. Аналіз власного капіталу підприємства.

 31. Аналіз позикового капіталу підприємства.

 32. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства.

 33. Сутність, напрямки аналізу і значення фінансової стійкості.

 34. Оцінка фінансової стійкості з використанням абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості

 35. Порядок розрахунку та оцінки відносних показників фінансової стійкості.

 36. Сутність та значення ліквідності і платоспроможності для оцінки фінансового стану підприємства.

 37. Групи активів за ліквідністю та групи пасивів за термінами погашення

 38. Аналіз ліквідності балансу підприємства.

 39. Основні показники ліквідності, порядок їх розрахунку та методи оцінки.

 40. Аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності підприємства.

 41. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства.

 42. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.

 43. Сутність прибутку підприємства та види фінансових результатів його діяльності.

 44. Формування чистого прибутку підприємства

 45. Напрямки аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

 46. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства.

 47. Сутність та види доходів підприємства.

 48. Сутність та види витрат підприємства.

 49. Аналіз доходів і витрат підприємства.

 50. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства.

 51. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства та факторів впливу на них.

 52. Поняття грошових потоків, їх класифікація та значення для фінансової діяльності підприємства.

 53. Види діяльності підприємства.

 54. Аналіз руху грошових коштів підприємства за прямим методом.

 55. Аналіз руху грошових коштів підприємства за непрямим методом.

 56. Сутність кредитоспроможності підприємства.

 57. Способи оцінки кредитоспроможності підприємства.

 58. Визначення класу кредитоспроможності підприємства.

 59. Сутність, види, форми та класифікація інвестицій.

 60. Способи нарахування процентів, види процентних ставок.


Рекомендована література:

 1. Податковий кодекс. - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 560-XII. // www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV. // www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3840-IV. // www.rada.gov.ua

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. // www.rada.gov.ua

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. // www.rada.gov.ua

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. // www.rada.gov.ua

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. // www.rada.gov.ua

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. // www.rada.gov.ua

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137. // www.rada.gov.ua

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92. // www.rada.gov.ua

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. №242. // www.rada.gov.ua

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1990 р. №246. // www.rada.gov.ua

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. №237. // www.rada.gov.ua

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20. // www.rada.gov.ua

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. №91. // www.rada.gov.ua

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. №181. // www.rada.gov.ua

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290. // www.rada.gov.ua

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318. // www.rada.gov.ua

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. №353. // www.rada.gov.ua

 21. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1999 р. №69.

 22. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства» у редакції від 16 жовтня 2000 року №158.

 1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.

 2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь. – 1998. – 312 с.

 3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация: Пер. с англ./ Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.

 4. Білик М.Д., Павловська О.В. Притуляк Н.М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. - 592 с.

 5. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720 с.

 6. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 720 с

 7. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.

 8. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.

 9. Бригхем Е.Ф. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 1000 с.

 10. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. –М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.

 11. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000.

 12. Ващенко Л.О. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення: Навчальний посібник. – Донецьк: Вебер, 2007. – 184 с.

 13. Деєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 14. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. А. Г. Загороднього. – Львів: Магнолія плюс,2006. – 428 с.

 15. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2003. ­– 345 с.

 16. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 17. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2000. –768 с.

 18. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 526 с.

 19. Ковалева А.М., Лапуста М. Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2000. – 416 с.

 20. Ли Черг Ф., Финнерти Джозефф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М. – 2000. – 230 с.

 21. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс. - 2005. – 560 с.

 22. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. 3-є вид., виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 23. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. ­– Київ: Центр навчальної літератури, 2003.– 412 с.

 24. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.

 25. Подольська В.О., Яріш О.В. фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.– 488 с.

 26. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 c.

 27. Ткаченко А.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник. – К.: А.С.К., 2001. – 864 с.

 28. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – Київ: КНЕУ, 2002.

 29. Томас П. Кармен, Альберт Р. Мамин. Аналіз финансовых отчетов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 548 с.

 30. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 31. Цал-Цалко Ю.С. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація. Монографія. – Житомир: Державний комітет статистики України, 2004. – 506 с.

 32. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.– 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

 33. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 538 с.

 34. Шеремет А.Д., Нагашев Е.В. Методика финансового анализа.–М.: ИНФРА-М, 1999.–458 с.

 35. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
^

1.2. Перелік питань з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”1. Сутність фінансової діяльності на підприємстві.

2. Економічна сутність капіталу.

3. Форми фінансування діяльності підприємства.

4. Основні критерії прийняття фінансових рішень.

5. Особливості фінансування діяльності великих та середніх підприємств.

6. Особливості фінансування діяльності малих підприємств.

7. Класифікація джерел фінансування діяльності підприємства.

8. Характеристика моделей фінансування оборотних активів на підприємстві.

9. Характеристика ідеальної моделі фінансування оборотних активів на підприємстві.

10. Характеристика компромісної моделі фінансування оборотних активів на підприємстві.

11. Характеристика консервативної моделі фінансування оборотних активів на підприємстві.

12. Характеристика агресивної моделі фінансування оборотних активів на підприємстві.

13. Комерційна концесія як метод фінансування діяльності підприємства.

14. Лізинг як метод фінансування діяльності підприємства.

15. Сутність дивідендної політики.

16. Характеристика підходів до обґрунтування оптимальної дивідендної політики.

17. Фактори, що визначають дивідендну політику.

18. Види дивідендної політики.

19. Порядок виплати дивідендів.

20. Джерела дивідендних виплат.

21. Ефективність дивідендної політики.

22. Особливості формування капіталу новоствореного підприємства.

23. Методи оптимізації загальної потреби в капіталі.

24. Поняття оптимізації структури капіталу.

25. Методи оптимізації структури капіталу новоствореного підприємства.

26. Особливості фінансування необоротних та оборотних активів на підприємстві.

27. Механізм управління операційним лівериджем.

28. Склад позикового капіталу підприємства та механізм його залучення.

29. Політика залучення позикового капіталу.

30. Управління залученням банківського кредиту.

31. Управління фінансовим лізингом.

32. Управління облігаційною позикою.

33. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту.

34. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.

35. Сутність поняття “реструктуризація” підприємства.

36. Етапи здійснення реструктуризації.

37. Види реструктуризації на підприємстві.

38. Фінансова реструктуризація на підприємстві (фінансовий ліверидж).

39. Виробнича реструктуризація на підприємстві (операційний ліверидж).

40. Взаємозв’язок операційного та фінансового лівериджу.

41. Основні засади ЗЕД підприємств.

42. Характеристика міжнародних джерел фінансування ЗЕД підприємств.

43. Особливості здійснення толінгових операцій.

44. Сутність та джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

45. Довгострокові та поточні фінансові інвестиції на підприємстві.

46. Методика відображення фінансових інвестиції у звітності підприємства.

47. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.

48. Фінансові інвестиції та особливості управління ними.

49. Фінансування спільних інвестицій на основі договорів кооперації.

50. Сутність та завдання контролінгу на підприємстві.

51. Класифікація функцій контролінгу.

52. Характеристика видів стратегії санації підприємства.

53. Бюджетування як один з інструментів оперативного контролінгу.

54. Характеристика методів контролінгу.

55. Факторний аналіз відхилень.

56. Аналіз точки беззбитковості.

57. Сутність та види бенчмаркінгу.

58. Вартісний аналіз.

59. Портфельний аналіз.

60. SWOT-аналіз.

Рекомендована література:


 1. Податковий кодекс. - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс. - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 3. Закон України “Про інвестиційну діяльність”.- [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок». - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність». - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств». - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про приватизацію невеликих підприємств («малу приватизацію»)» - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про заставу» - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про оплату праці». - [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 10. Закон України ”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.- [Електроний ресурс] - Режим доступу // www.rada.gov.ua

 11. П(с)БО.

 12. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

 13. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512 с.

 14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 528 с.

 15. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800с.

 16. Дэн Штайнхофф, Джон Берджес. Основы управления малым бизнесом: М.: Бином, 1997. – 496с.

 17. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

 18. Маркетинговые исследования: Сб. статей по теории и практике маркетинговых исследований / Под ред. Е.В. Ромата. – Харьков: НВФ «Студцентр», 2001. – 352с.

 19. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. – К.: Максимум, 2001. – 600с.

 20. Терещенко О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 21. Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 22. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф.. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496с.

 23. Финансовий менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998. – 656 с.
^

1.3. Перелік питань з дисципліни “Бюджетна система”

 1. Предмет, мета і завдання курсу „Бюджетна система".

 2. Бюджетна система, її структура, принципи.

 3. Бюджетне планування і бюджетне прогнозування.

 4. Структура бюджетної класифікації.

 5. Доходи державного бюджету України.

 6. Податкові надходження.

 7. Неподаткові надходження.

 8. Доходи від операцій з капіталом.

 9. Міжбюджетні трансферти.

10.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості.

11.Внутрішні податки на товари і послуги.

12.Місцеві податки і збори.

13.Видатки державного бюджету.

14.Доходи і видатки спеціального фонду Державного бюджету України.

15.Призначення і роль місцевих бюджетів.

16.Фінансовий аспект надання соціальних гарантій населенню.

17.Пенсійне забезпечення та напрямки реформування його фінансування.

18.Державна допомога сім'ям з дітьми та її фінансування.

19. Види кошторисів доходів і витрат бюджетної установи, їх розгляд і затвердження.

20.Зміст кодів 1110-1120 кошторису доходів і витрат бюджетної установи.

21.Зміст коду 1131 кошторису доходів і витрат бюджетної установи.

22.Зміст кодів 1132 - 1133 кошторису доходів і витрат бюджетної установи.

23.Зміст кодів 1134 - 1135 кошторису доходів і витрат бюджетної установи.

24.Зміст кодів 1140-1150 кошторису доходів і витрат бюджетної установи.

25.Витрати на загальноосвітні школи та школи інтернати.

26.Витрати на дошкільні дитячі установи.

27.Витрати на утримання вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

28.Витрати на утримання середніх спеціальних навчальних закладів та професійно технічних закладів.

29.Фінансування науково-дослідних установ.

30. Витрати на культурно-освітні установи.

31.Порядок фінансування охорони здоров'я в Україні.

32.Індивідуальні кошториси установ охорони здоров'я.

33.Витрати на фізичну культуру, спорт і рекреацію.

34.Витрати на оборону і правоохоронні органи.

35.Витрати на державне управління.

36.Форми державної фінансової підтримки підприємств.

37.Фінансова підтримка малого бізнесу з боку держави.

38.Джерела формування Пенсійного фонду України і напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

39.Умови функціонування та використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності.

40.Умови функціонування та використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

41.Умови функціонування та використання коштів Фонду соціального захисту від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

42.Зміст кодів 1160-1166 кошторису доходів доходів і витрат бюджетної установи.

43.Зміст коду 1170 кошторису бюджетних установ.

44.Зміст кодів 1340-1343 кошторису доходів доходів і витрат бюджетної установи.

45.Зміст коду 2110 кошторису бюджетної установи.

46.Зміст коду 2120 кошторису бюджетних установ.

47.Зміст коду 2130 кошторису бюджетних установ.

48.Зміст коду 2140 кошторису бюджетної установи.

49.Порядок розробки кошторису навчального закладу.

50.Порядок розробки кошторису медичного закладу.

51.Порядок розробки кошторису культосвітньої установи.

52.Порядок розробки кошторису органу державного управління.

53.Функціональна структура видатків бюджетів.

54.Програмна класифікація видатків бюджету.

55.Економічна структура видатків бюджету.

56.Фінансування бюджету за типом кредитора.

57.Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

58.Структура розділу IV „Державний борг" бюджетної класифікації.

59.Зміст штатного розпису, лімітної довідки, тарифікаційного списку.


Рекомендована література:


 1. Бюджетний кодекс України // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Податковий кодекс України // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про вищу освіту» // www.zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік) // www.zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про концесії» (за змінами та доповненнями від 8.09.2005). // www.zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про місцеве самоврядування» // www.zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про освіту» // www.zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про загальну середню освіту» // www.zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // www.zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» // www.zakon.rada.gov.ua

 11. Закон   України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» // www.zakon.rada.gov.ua

 12. Закон   України «Про пенсійне забезпечення». // www.zakon.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування населення». // www.zakon.rada.gov.ua

 14. Декрет КМУ «Про державне мито» // www.zakon.rada.gov.ua

 15. Постанова КМУ «Про завтердження Проекту складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». // www.zakon.rada.gov.ua

 16. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету від 04.11.2004, № 194. // www.zakon.rada.gov.ua

 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». // www.zakon.rada.gov.ua

 18. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

 19. Базилевич В.Д. Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник. - К.:
  Атіка, 2002. - 368 с.

 20. Бюджетний менеджмент: Підручник/ В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; За заг.ред.В.Федосова. – К.КНЕУ, 2004. – 864 с.

 21. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008. – 428 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 22. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 23. Пасічник Ю.В.Бюджетна система України: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 607 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 24. Пасічник Ю.В.Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 25. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 26. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.^

2. Вимоги до написання наукових статей для вступу до магістратури за спеціальністю 8.03050801 «фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)


Наукові статі повинні бути оформлені відповідно до вимог, ВАКу та містити обов’язкові складові, а саме:

УДК ____

ПІП автора, посада,

науковий ступінь, ВНЗ

Назва статті

Анотація та

Ключові слова: (українською, англійською та російською мовами)

Текст статті:

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Мета і завдання дослідження.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Література (не менше чотирьох джерел)

2.1 Текст:

– Текстовий редактор Microsoft Word 2003.

– Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням .doc або .rtf).

– Формат A4.

– Шрифт Times New Roman, розмір – 12 кеглів, інтервал 1, поле верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок.

– Назви розділів у тексті статті – по центру жирним, назви підрозділів – по центру курсивом. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

– У правому верхньому кутку – УДК статті.

– Наступний рядок – ініціали і прізвище автора й співавторів (розмір шрифту 12, жирний) ліворуч у називному відмінку.

– Наступний рядок – учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 12, курсив) ліворуч (без скорочень).

– Наступний рядок – назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) ліворуч.

– Наступний рядок – назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.

– Через інтервал анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

– Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

– При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

– Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

– Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

– Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

– Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

– Не використовувати дефіс замість тире.

– Слова мають бути розділені одним проміжком.

– Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

2.2 Ілюстрації:

– Якість ілюстрації повинна забезпечити їх чітке відтворення.

– Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

– Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

– Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

– Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.ін., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Повинні бути доступними для виправлення

– Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

– Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

2.3 Таблиці:

– Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

– Таблиці на кегль менші від основного тексту.

– Ячейки таблиці не заливати кольором.

– Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.

2.4 Формули:

– Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

– Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

– У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці. Напр., I від і та j, I велика від J.

– Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1?3, Я тощо.

^ 2.5 Посилання на використані джерела:

– Посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою).

– Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

2.6 Примітки:

– Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

– Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

– Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.


^ 2.7 Оформлення списку використаних джерел:

– В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках.

– Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

– Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетень ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, С. 9–13).


^ 3. Вимоги до комплексного вступного іспиту


Вступний іспит ставить за мету комплексну перевірку теоретичних знань та практичних навичок студентів з дисциплін: фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, бюджетна система.

Він має підтвердити:

А) рівень теоретичної підготовки, відповідність вимогам кваліфікаційної характеристики;

Б) рівень практичних навичок і вмінь, які будуть виявлені при виконанні практичних завдань та наукової роботи.

Програмний матеріал подано у вигляді переліку питань та практичних завданнях із врахуванням міжпредметних зв’язків.

Питання з фінансового аналізу, фінансової діяльності суб’єктів госпоарювання та бюджетної системи складені на основі навчальних програм у відповідності з освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра галузі знань 0305 – “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит”.


^ 4. Критерії оцінювання знань студентів


Оцінювання знань студентів за результатами вступного іспиту та виконаної наукової роботи здійснюється за 100-бальною системою.

Оцінка


Критерії

Від 91 до 100 балів –відмінно

Студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Правильно розв’язав задачу.

Від 76 до 91 балів – добре

Студент дав правильну й невичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав середні знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Правильно розв’язав задачу.

Від 61 до 76 балів – задовільно

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не зміг переконливо аргементувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літератуних джерел.

Менше 61 балу – незадовільно

Незадовільну оцінку одержує студент, якщо він дав неправильну або неповну відповідь на запитання, не розв’язав задачі, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.


Загальна кількість балів переводиться викладачем у загальноприйняту чотирирівневу систему оцінок за шкалою:

91-100 балів – “відміно”;

76 до 91 балів – “добре”;

61 до 76 балів – “задовільно”;

менше 61 балу – “незадовільно”.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового вступного випробування iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи