Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Скачати 43.33 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Дата25.06.2012
Розмір43.33 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти І науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки
до самостійної роботи студентів
з курсу «Метеорологія і кліматологія»(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання
спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія і кліматологія», (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: Саратов І.Ю., Дядін Д.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Укладачі: І.Ю. Саратов,

Д.В. Дядін


Рецензент: доц. В.М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 1 від 30.08.2007


Самостійна робота студентів в рамках курсу «Метеорологія і кліматологія» передбачає використання навчальної, наукової і довідкової літератури і вивчення наступних питань:


 1. Метеорологічні спостереження і їх роль для загальних екологічних досліджень стану атмосфери. Мережа метеостанцій, супутникові спостереження. Метеорологічна служба. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

 2. Магнітосферні бурі, геомагнітні поля та їх екологічна роль.

 3. Кругообіг вуглецю в атмосфері, вплив зростання вмісту діоксиду вуглецю на метаболічні процеси у рослин.

 4. Можливі антропогенні зміни клімату: характер температурних змін, регіональні коливання опадів, танення морських льодів Арктики, підвищення рівня Світового океану.

 5. Озонування води: механізм дії озону у водному середовищі, озонування природних вод, озонування побутових і виробничих стічних вод, токсикологія й засоби знешкодження залишкового озону.

 6. Заходи з регулювання вмісту озону в тропосфері й стратосфері: можливі попереджуючі засоби захисту атмосфери від забруднення, зменшення викидів за рахунок енергозбереження й альтернативних джерел енергії, зменшення викидів автомобільним транспортом, використання альтернативних озонозберігаючих хлорфторвуглеців (ХФВ), можливі активні засоби – руйнування ХФВ і штучне продукування озону в атмосфері, засоби санації атмосфери.

 7. Забруднення атмосфери сполуками сірки й азоту, атмосферні процеси, що впливають на формування кислотних дощів, вплив кислотних дощів на об’єкти живої та неживої природи, можливий захист від кислотного забруднення.


Користуючись наданими відповідними літературними джерелами, студент повинен підготувати реферат на одну з наведених тем обсягом 5-10 сторінок друкованого тексту, дотримуючись загальних вимог щодо оформлення друкованих робіт, і захистити його.


Список літератури:

    1. Александров Э.Л., Кароль И.Л. и др. Атмосферный озон и изменение глобального климата. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1982. – 167с.

    2. Браун Л., Флевин К., Постел С. Рисуя картину устойчивого общества/Энергия. – М.: Наука, 1992. – №7. – 45-48 с.

    3. Воронов Г.С. Заштопать озоновую дыру/ Химия и жизнь. – 1993. –
     №8. – с.52-56.

    4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3-х томах. Под редакцией Р. Сопера). – М.: Мир, 1990. – 1087 с.

    5. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Д., Храпак В.В. Химические катастрофы и экология. – К.: Здоров'я. – 1993. – 223с.

    6. Данилов А.Д., Король И.Л. Атмосферный озон – сенсации и реальность. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1991г. – 119 с.

    7. Дэвис Д. Энергия. – М.: Энергоатомиздат. – 1985. – 360с.

    8. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. – М.: Химия, 1991. – 140 с.

    9. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. – М.: Химия. – 1991. – 140с.

    10. Кароль И.Л. Атмосферный озон: современное состояние проблемы/ Природа. – 1993. – №5. – С.9-17.

    11. Кароль И.Л., Розанов В.В., Тимофеев Ю.М. Газовые примеси в атмосфере. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1991. – 119 с.

    12. Коркоран Э. Очистка угля /В мире науки. – М.: Наука, 1991.№7. – 67-79с.

    13. Материалы семинара по фторсодержащим соединениям. Санкт-Петербург, – 1993. – 101с.

    14. Мищенко А.И. Применение водорода для автомобильных двигателей. – К.: Наукова думка. – 1984. – 170с.

    15. Национальный доклад Украины на конференции ООН "Окружающая среда и развитие, Бразилия-92". – К.: Час, 1992. – 44 с.

    16. Орлов В.А. Озонирование воды. – М.: Стройиздат. – 1984. – 89с.

    17. Оуэн Б.Тун, Ричард П.Турко. Полярные стратосферные облака и разрушение озонового слоя/ В мире науки. – 1991. – №8. – с.34-41.

    18. Охрана окружающей среды. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1991г. – 423с.

    19. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 300 с.

    20. Столарски Р.С. Озонная дыра над Антарктикой/ В мире науки. – 1988. – №3. – с. 6-13.

    21. Терентьев Г.А., Тюков В.М., Смаль Ф.В. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов. – М.: Химия. – 1985. – 271с.

    22. Химическая энциклопедия. Том 3. – М.: Бол. Рос.энциклопедия. – 1992. – c.656-658

    23. Химия окружающей среды / Под редакцией Дж. О.М. Бокриса / – М.: Химия. 1992. – 671 с.

    24. Хорват Л. Кислотный дождь. – М.: Стройиздат, 1990. – 81 с.

    25. Экологически чистые холодильные агенты. Холодильное машиностроение. Обзорная информация. – М.: Цинтихимнефтемаш. – 1991. – 25с.

    26. ЮНЕП. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Заключительный акт. – 1987. – 26с.

    27. Янтовский Е.А. Стратегия энергетики/ Наука и жизнь. – 1991. – №1,
     – с.67-72.

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія і кліматологія», (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»).


Укладачі: Іван Юхимович Саратов,

Дмитро Володимирович Дядін


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007 (додатково)

__________________________________________________________________

Підп. до друку 5.11.2007 Формат 60x84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі Умов. друк. арк. 0,25 Обл.-вид. арк. 0,75

Замовл. № Тираж 100 прим.

__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800   «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Метеорологія І кліматологія” (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „метеорологія І кліматологія”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи