Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни icon

Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
НазваЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В. Т. Доля


Е К О Н О М Е Т Р І Я


методичний посібник

з вивчення дисципліни


( для студентів за напрямами підготовки

0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент" )


Видання 2-е, перероблене і доповнене


Харків – ХДАМГ – 2002


Доля В.Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.


Рецензент: А.В.Місюров


Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.


 Доля В.Т., 2002

 ХДАМГ, 2002

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМЕТРІЇ


Економетрія є нормативною (обов'язковою для вивчення) дисципліною у складі фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін*. На вивчення економетрії робочим навчальним планом відведено 81 годину, в тому числі 36 – лекційний курс, 18 – практичні заняття, 27 – самостійна робота (5-й семестр). Позааудиторна самостійна робота полягає у вивченні навчальної літератури та виконанні індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи – для студентів заочної форми навчання).

Структурно-логічне місце економетрії у навчальному процесі визначається її змістом. Вона вивчається після засвоєння студентом математичних дисциплін та дисциплін економічної теорії, тому що економетрія являє собою інструментарій кількісного вимірювання взаємозв'язків параметрів економічних явищ і процесів. Це – об'єктивна необхідність, бо без кількісного аналізу взаємозв'язків в економіці неможливі ні аналіз, ні діагностика стану, ні прогнозування розвитку економічних об'єктів. Отже, опанування теоретичними знаннями і оволодіння практичними навичками професійного використання цього інструментарію є метою вивчення економетрії.

Економетрія складається з двох частин: 1) методи економетрії; 2) економетричні функції і моделі. В 1-й частині студенти вивчають і засвоюють загальну методику і конкретні методи економетричного моделювання, тобто процесу розробки економетричних функцій у формі рівнянь регресії результативних економічних показників на зміни параметрів макро- та мікроекономічного середовища. У результаті вивчення 1-ї частини економетрії студент повинен.:

а) знати:

  • предмет, завдання і загальну методику економетричного моделювання;

  • принципи і правила формування інформаційних масивів статистичних даних для моделювання;

  • методи ідентифікації (відбору) факторів для включення в рівняння регресії (залежності);

  • засоби специфікації (обгрунтування математичної форми) рівнянь регресії, розрахунку та оцінювання їхніх параметрів;

  • природу помилок апроксимації, властивих рівнянням регресії, і засоби встановлення довірчих границь цих помилок;

б) уміти:

  • будувати економетричні моделі у формі парних і множинних рівнянь регресії та оцінювати їх надійність;

  • виконувати необхідні розрахунки на ПЕОМ за стандартними програмами і давати інтерпретацію вихідної інформації.

Для закріплення теоретичних знань, надбання практичних навичок та контролю (і самоконтролю) студент повинен виконати індивідуальне домашнє завдання (контрольну роботу – для студентів заочної форми навчання).

У 2-й частині студенти вивчають вітчизняний і зарубіжний досвід економетричного моделювання на макро- і мікрорівнях виробничих функцій, функцій інвестування, попиту, зайнятості, зовнішньої торгівлі, витрат, ефективності інновацій та інших економічних явищ і процесів, а також комплексних економетричних моделей економічних об'єктів (народного господарства, регіону, підприємства). В результаті вивчення 2-ї частини економетрії студент повинен:

а) знати:

  • "класичні" економетричні функції (виробничу, попиту, споживання тощо);

  • комплексні економетричні моделі на макро- і мікрорівнях;

б) уміти:

  • будувати економетричні функції обсягів виробництва, прибутку, продуктивності та прибутковості витрат ресурсів та інших економічних показників діяльності підприємств.


2. ПРОГРАМА ЕКОНОМЕТРІЇ
^

Частина 1. МЕТОДИ ЕКОНОМЕТРІЇ
Тема 1. Предмет, завдання та зміст економетричного моделювання

Визначення економетрії, її функції і роль у вивченні соціально-економічних явищ та процесів. Предмет економетрії та основні області її застосування. Завдання економетричного моделювання. Послідовність розробки економетричних моделей: постановка задачі, формування інформаційних масивів статистичних даних, ідентифікація факторів, специфікація регресії, встановлення довірчих границь помилок апроксимації. Класифікація математико-статистичних методів економетрії: експертних оцінок. вибірковий, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз, конфлюентний аналіз тощо.

^

Тема 2. Формування матриці статистичних даних


Постановка задачі економетричного моделювання, попередній відбір ендогенних (залежних) і екзогенних (незалежних) змінних; попередньовизначені, запізнюючі, штучні, непрямі незалежні змінні. Обгрунтування операційних характеристик змінних. Об'єкти спостереження, способи їх відбору і отримання значень змінних. Визначення об'єму вибірки об'єктів спостереження. Вимоги до розмірів матриці статистичних даних. Забезпечення якісної і кількісної однорідності об'єктів спостереження. Вилучення аномальних об'єктів спостереження. Поля кореляції.


^ Тема 3. Ідентифікація факторі

Проблема ідентифікації факторів та етапи її вирішення в економетричному моделюванні: теоретичний, графічний та аналітичний. Коефіцієнти Фехнера, асоціації, ранговий, сигмальний критерій. Дисперсійний аналіз невипадковості кореляційної залежності, F-критерій Фішера. вимірювання сили (тісноти) кореляційної залежності, коефіцієнт лінійної парної кореляції. Надійність оцінювання коефіцієнта кореляції. Мультиколінеарність. Парціальний коефіцієнт кореляції, -коефіцієнт, коефіцієнт множинної кореляції. Ідентифікація факторів за U-критерієм Фішера, - і -критеріями.


^ Тема.4. Специфікація регресі

Проблема специфікації рівнянь регресії. Найпростіші парні регресії: лінійна, гіперболічна, параболічна, експоненціальна, логарифмічна тощо. Спеціальні форми регресії: логістична, криві Гомперця тощо. Форми множинної регресії. Теоретичний і графічний шляхи обгрунтування форми регресії. Аналітичні засоби обгрунтування форми регресії способами перших і послідовних різниць.

Метод найменших квадратів: принцип Лежандра - Гаусса, правила складання систем нормальних рівнянь. Надійність оцінювання коефіцієнтів регресії. Розрахунок коефіцієнтів регресії. Еластичність функції на фактори та її оцінювання для різних форм регресії.

Особливі випадки специфікації рівнянь регресії. Мультиколінеарність та засоби її вилучення. Гетероскедастичність та засоби її вилучення. Автокореляція. Авторегресивні і дистрибутивно-лагові рівняння регресії. Dummy-змінні. Симультативні моделі.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconМетодичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент”
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік...
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2001
Р 99 Міжнародні фінанси: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2001. — 119 с
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2002
Ф 59 Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська,...
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Програмні засоби систем управління»
Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентами лек­ційних занять та виконання лабораторних робіт. Більшість лабораторних...
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconМетодичні матеріали (всього -10)
Рубежняк І. Г., Рідей Н. М., Паламарчук С. П. Навчально-методичний посібник для вивчення курсу дисципліни "Методологія та організація...
Економетрі я методичний посібник з вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи