М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни icon

М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 264.16 Kb.
НазваМ. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни
Дата25.06.2012
Розмір264.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


.


М.П. Пан


Робоча програма навчальної дисципліни

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


(для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”)


Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Харків – ХНАМГ – 2008


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»). / Укл.: Пан М.П. –Харків: ХНАМГ, 2008. – 20 с.


Укладач: М.П. Пан


Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендована для студентів економічних спеціальностей.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук Ачкасов А.Є.


Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва,

п


ротокол №7 від 14.02.2008 р.


©Пан М.П., ХНАМГ, 2008

^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Основи зовнішньоекономічної діяльності”

(За вимогами ECTS)

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Заочна форма навчання

Призначення: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів, відповідних ECTS –3

Модулів – 2, контрольна робота

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин –108


Напрям 0501 "Економіка і підприємництво"

Спеціальності:

7.050107 "Економіка підприємства"

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


За вибором ВНЗ

Рік підготовки: 5-й

Семестр: 9-й

Лекції – 8 год.

Практичні – 4 год.

Самостійна робота – 96 год.

Вид підсумкового контролю – залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 11% до 89%.


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) і набуття системних знань і навичок щодо економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.

Предмет: сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, так і за її межами.

^ Завдання курсу:

 • розуміння суттєвості та специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

 • вивчення економічних і організаційних відносин, які складаються між господарюючими суб'єктами різних країн під час зовнішньоекономічної діяльності;

 • аналіз закономірностей формування різних систем ЗЕД;

 • дослідження різних аспектів управління ЗЕД;

 • засвоєння їх здійснення;

 • формування вмінь застосовувати методи й інструментарій управління і організації ЗЕД на українських підприємствах;

 • вміння оцінювати і робити відповідні висновки щодо визначення ефективності укладених угод, зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу.

2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

3. Загальна характеристика й основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні.

4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД.

5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.

8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види.

9. Міжнародні фінансові організації.

10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків.

11. Структура і зміст міжнародних контрактів.

12. Організація та технологія транспортних перевезень.

13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку та перевірки ділових партнерів.


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ECTS.

В умовах розвитку ринкових відносин, глобалізації світового господарства і міжнародних економічних відносин суттєво підвищується роль і значення зовнішньоекономічної діяльності як для України в цілому, так і для окремих підприємств. Сьогодні зовнішньоекономічна діяльність стала невід'ємною частиною діяльності переважної більшості підприємств, перетворилась в ефективний засіб науково-технічного та суспільного прогресу, все більше набуває яскраво виражений соціальний характер.

За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано організувати зовнішньоекономічну діяльність на підприємствах, уміли прогнозувати розвиток міжнародних торговельних відносин і економічні наслідки від реалізації тих чи інших управлінських рішень. Все це обумовлює актуальність вивчення курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.

Дисципліна «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є дисципліною за вибором ВНЗ для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050100 – “Економіка підприємства”.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отриманими при вивченні дисциплін «Планування діяльності підприємства», «Маркетинг», «Фінанси підприємства», «Державне регулювання економіки», «Економіка і організація інноваційної діяльності».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

 • етапи розвитку ЗЕД і управління нею в Україні;

 • сутність, цілі, принципи і методи державного регулювання ЗЕД;

 • управління ЗЕД на рівні підприємства;

 • організацію та техніку проведення зовнішньоторговельних операцій;

 • особливості пошуку ділових партнерів на зовнішньому ринку.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).
^

ЗМІСТ КУРСУ


Вступна лекція. Предмет і завдання курсу. Зв’язок з дисциплінами, що вивчали. Наукові підвалини основ зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу

Сучасна схема товарообміну на світових ринках. Розвиток світової зовнішньої торгівлі. Участь різних країн у міжнародних економічних зв’язках. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Участь України в світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об’єктів і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність і практична спрямованість курсу, його структура і послідовність.


^ Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю

Перші теорії зовнішньої торгівлі й управління зовнішньоекономічною діяльністю: розробка основ теорії міжнародної торгівлі (абсолютні переваги, порівняльні переваги, природний розподіл грошового металу).

Сучасні концепції ЗЕД: кейнсіанство, монетаризм, теорія Хекшера-Оліна, сучасна теорія міжнародного руху капіталу.

Сучасна система управління ЗЕД.


^ Тема 3. Загальна характеристика і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні

Поняття ЗЕД. Принципи ЗЕД. Основні форми (торгівля, спільне підприємництво, взаємодія, надання послуг, тощо).

Фактори розвитку ЗЕД: нерівномірність економічного розвитку країн, наявність фінансових, сировинних, людських ресурсів, характер політичних відносин, рівень економічного розвитку, особливості географічного положення.

Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах. Платіжний баланс і його основні розділи.

Вивчення мети і пріоритетних напрямків розвитку ЗЕД в Україні.


^ Тема 4. Система інститутів та інструментів регулювання ЗЕД

Інститути і засоби управління зовнішньоекономічною торгівлею на національному рівні: державні органи управління ЗЕД, засоби зовнішньоторговельної політики на національному рівні (митні тарифи, податки, кількісні обмеження, організаційно - розпоряджувальні засоби).

Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Функції Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств фінансів, економіки, Національного Банку України щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в областях України. Торгові представництва за кордоном. Зовнішньоторговельні об’єднання, фірми, асоціації тощо, умови діяльності на сучасному етапі.


Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
^

Загальна характеристика світового валютного ринку. Суб’єкти валютного ринку. Світові валютні центри.

Механізм валютного регулювання. Міжнаціональний і державний рівень валютного регулювання. Мета і об’єкти валютного регулювання. Валютний курс, види валютних курсів.

Інструменти валютного регулювання: девальвація, ревальвація валюти, валютна інтервенція, корекція облікових ставок Національного банку, валютні обмеження, конвертованість валют.
^

Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державна митна служба, її структура, мета створення і функціонування. Законодавча основа митного контролю й оформлення. Митні платежі: митні збори, штрафи, мито, акцизний збір, ПДВ.
^

Тема 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства


Довгострокове, середньо - та короткострокове планування ЗЕД. Етапи планування. Типи стратегій розвитку підприємства в сфері ЗЕД.

Організаційна структура управління ЗЕД на підприємстві.

Маркетинг в управлінні ЗЕД підприємства. Зовнішнє середовище маркетингу. Дослідження ринків і потенційних можливостей фірми. Види маркетингових досліджень. Цілі дослідження.


Змістовий модуль 2.

Організація ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І аналіз ЇЇ ефективності
^

Тема 8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види

Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислових фірм.


Зміст і умови здійснення зовнішньоторговельних операцій. Об’єкти, суб’єкти і їх різновиди.

Етапи оформлення типової зовнішньоторговельної операції: установлення контакту з партнерами, оформлення замовлень, забезпечення постачання та розрахунків і виконання замовлень.

^

Тема 9. Міжнародні фінансові організації

Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантій інвестицій, Міжнародний валютний фонд, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку.

^

Стан і перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (розмір, умови надання займів, повернення, реструктуризація боргів).
^

Тема 10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків

Міжнародні товарні і валютні біржі. Міжнародні товарні аукціони. Торги. Організація ярмарків і виставок. Участь України в діяльності міжнародних товарних ринків.
^

Тема 11. Структура і зміст міжнародного контракту

Типові контракти у ЗЕД. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють укладання зовнішньоекономічних контрактів.

^

Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту.

Базисні умови постачання товару. Платежі в зовнішньоекономічній діяльності: способи (авансовий платіж, платіж у кредит, готівка), засоби (чек, вексель), форми (авансовий, акредитивний розрахунок, інкасо, відкритий рахунок).^ Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень

Вибір виду транспорту. Обставини, які враховуються при виборі транспорту: вид вантажу, відстань і маршрут перевезення.

Класифікація існуючих правил постачання товарів згідно з ”Інкотермс – 2000”.

Розподіл обов’язків між покупцями та продавцями. Розгляд альтернативних варіантів розподілу обов’язків.

Застосування морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень у ЗЕД.


^ Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Фактори, які визначають ефективність функціонування системи управління ЗЕД підприємства. Оцінка економічної ефективності ЗЕД підприємства. Валютна й абсолютна ефективність експорту, ефективність продажу на внутрішньому ринку. Абсолютний ефект експорту.
^

Економіко-математична модель оптимальної програми експорту-імпорту підприємства.

Ефективність експортно-імпортних операції (базовий і альтернативний коефіцієнти ефективності експорту, коефіцієнти ефективності продажу валюти, базовий і альтернативний коефіцієнти ефективності імпорту товарів виробництва і споживання).
^ Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і перевірки ділових партнерів

Проведення переговорів, укладання угоди. Класифікація фірм, що діють на світовому ринку. Вибір партнерів на світовому ринку. Джерела й організація роботи зі збору інформації й вивчення фірм-партнерів. Діловий етикет. Ділова переписка, особисті зустрічі.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента. Структуру залікового кредиту дисципліни наведено в табл.1.

Таблиця 1 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Усього годин

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна та індивідуальна

робота

1
2

3

4

^ Змістовий модуль 1. Основи організації зовнішньоекономічної діяльності

53

4

1

48

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу.

7

1
6

Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

8

1

1

6

Тема 3. Загальна характеристика й основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні.

66

Тема 4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД.

66

Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

88


Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

88

Тема 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.

10

2
8

^ Змістовий модуль 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності та її ефективності.

55

4

3

48

Тема 8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види.

8
1

7

Тема 9. Міжнародні фінансові організації.

8

2
7

Тема 10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків.

87

Тема 11. Структура і зміст міжнародних контрактів.

87

Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень.

8

2
7

Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

8
2

7

Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і перевірки ділових партнерів.

76

Разом

108

8

4

96^ 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п.

Тема практичних занять

Кількість годин

1.

Загальна характеристика ЗЕД в Україні.

1

2.

Розрахунок ціни в зовнішньоекономічному контракті (розв’язування задач)

1

3.

Розрахунок ефективності експорту (розв’язування задач)

1

4.

Розрахунок ефективності імпорту (розв’язування задач)

1
Усього годин

4^ 6. ІНДІВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

В умовах кредитно – модульної системи самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу під час, вільний від обов’язкових видів навчальної діяльності.

При вивченні курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” на самостійну роботу відведено 89% академічного кредиту і цей час має бути використаний для самостійного поглибленого вивчення окремих тем курсу за вільним вибором студента.

Викладач визначає обсяг самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності студента, розробляє методичні засоби проведення поточного і підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Формою звіту про виконання студентом самостійної роботи є індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДЗ), яку виконують відповідно до вимог КМСОНП.

У рамках самостійної роботи студенти поглиблюють отримані знання з усіх тем курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності», опрацьовують теоретичні джерела, використовуючи законодавчі акти, навчальні посібники і підручники, монографії та періодичну літературу. Виконуючи індивідуальні завдання, студенти закріплюють теоретичний матеріал, а також набувають досвіду практичних навичок і вмінь у здійсненні зовнішньоекономічних операцій; оформленні документації тощо.

ІНДЗ оформлюють у вигляді контрольної роботи. Робоча програма курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачає обов’язкове виконання ІНДЗ двох видів: теоретичного і практичного.

^ Теоретичне ІНДЗ вибір за варіантом однієї з запропонованих теоретичних тем дисципліни для поглибленого її вивчення, оцінюється до 20 балів за 100-бальною шкалою КМСОНП.

Практичне ІНДЗ передбачає вибір за варіантом практичного завдання аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


^ 7. МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

При викладанні навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” використовують такі методи активного навчання:

 • вирішення ситуаційних завдань (кейсів);

 • ділові ігри;

 • робота в малих групах.

При виконанні практичних занять і самостійної розрахункової роботи використовують засоби комп’ютерної техніки.

У ході проведення занять використовують наступні ТЗН:

 • презентації в Microsoft Office Powerpoint 2003;

 • друковані роздаткові матеріали.

Метод навчання: інформаційно-ілюстративний.

Для активізації навчального процесу при викладанні дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» автором розроблено курс дистанційного навчання, розміщений на сервері дистанційної освіти Харківської національної академії міського господарства за адресою www.ksame.kharkov.ua/moodle.


^ 8 . МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі методи оцінювання знань:

 • поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля;

 • оцінка за ІНДЗ (контрольна робота);

Для діагностики знань використовують модульно-рейтингову систему за 100–бальною шкалою оцінювання.


^ 9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль 1: Поточне тестування і самостійна робота

Модуль 2:

ІНДЗ (контрольна

робота)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

до 40

до 100

до 30

до 30


^ 9.1. Критерії оцінки модульної контрольної роботи

За виконану й оформлену контрольну роботу виставляють від 10 до 40 балів. Кожне завдання оцінюється максимально в 10 балів, а мінімально в 5 балів.

35-40 балів (відмінно) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо всі питання розкриті повністю. При цьому виконані всі завдання. Однак припускається наявність помилок стилістичного, або орфографічного характеру.

20-34 балів (добре) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо всі питання розкриті повністю, але є окремі помилки і недоліки. При цьому виконані всі завдання.

10-19 балів (задовільно) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо не повністю дані відповіді на теоретичні питання, а також невірно виконані завдання.

Якщо студент одержує менше, ніж 10 балів, контрольна робота визначається виконаною на незадовільно.


^ 9.1. Критерії оцінки (умови заліків) знань студентів

Оцінку знань студентів з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної , семінарської). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів.

Навчальним планом з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачено складання заліку, при цьому якщо сума балів складає 60 балів (при задовільній оцінці контрольної роботи) , залік виставляється автоматично.


^ 10. МЕТОДИЧНЕ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” містить:

 • інтерактивний комплекс навчальної дисципліни на сайті дистанційного навчання академії;

 • опорний конспект лекцій на паперовому носії;

 • опорний конспект лекцій на електронному носії;

 • комплект презентації в Microsoft Office Powerpoint 2003;

 • друкований і роздатковий матеріал;

 • ресурси Інтернет;

 • освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста напряму 0501 „Економіка і підприємство” (Київ, 2002 р.).

11. Рекомендована література


11.1. Основна

 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002.– 552с.

 2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172c.

 3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. — К.: Знання, 2005. – 168 с.

 4. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 423 с.

 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-ІХ. Документ 959-12, остання редакція від 16.11.2006 // База даних «Законодавство України». – Сайт: http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 06.02.1992 № 2097-ХІІ. Документ 2097-12, остання редакція від 17.01.2006 // База даних «Законодавство України». – Сайт: http://zakon.rada.gov.ua


11.2. Додаткова

 1. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

 2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384с.

 3. Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир'я, 2005. – 140с.

 4. Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004. –272 с.

 5. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 122с.

11.3. Інструктивно-методична

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» / М.П.Пан, В.І.Торкатюк, О.С.Вороніна, 2008. – 158 с.

 2. Електронна версія конспекту лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» / М.П.Пан, В.І.Торкатюк, О.С.Вороніна, 2008. – 158 с.^ 12. РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ

 1. www.mon.gov.ua

 2. http://www.management.com.ua13. РЕСУРСИ

  1. Бібліотека ХНАМГ:61002, м.Харків, вул. Революції,12, тел.:707-30-13.

 1. Цифровий репозиторій ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua.

 2. Сайт дистанційної освіти ХНАМГ: http://ksame.kharkov.ua/moodle/Зміст


1.

^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………..

3

2.

МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………………………….

3

3.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………….……..

5

4.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………………………….

11

5.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ …………………………….………...

12

6.

ІНДІВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ ……….

12

7.

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ………………………..…..

13

8.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ……………………………………

14

9.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ …………….

14

10.

МЕТОДИЧНЕ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………………………….

16

11.

Рекомендована література …………………………………..

17
11.1.

Основна …………………………………………………….

17
11.2.

Додаткова …………………………………………………..

17
11.3.

Інструктивно-методична . …………………………………

18

12.

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ…………………………………………………..

18

13.

РЕСУРСИ ………………………………………………………………..

18


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»)


Укладач: Микола Павлович Пан


Відповідальний за випуск: В.І. Торкатюк


Редактор: З.М. Москаленко


Комп’ютерний набір і верстка: О.С. Вороніна


План 2008, поз 441М

_________________________________________________________________

Підп. до друку 10.06.2008 Формат 60х84 1 /16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.1,0 Обл.-вид. арк.1,2

Замовл № Тираж 150 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства пан м п. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів 5 курсу денної І заочної...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства пан м п. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент зед» для студентів 5 курсу денної І заочної форми...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства пан м п. Тараруєв ю. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів 5 курсу...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconМ. П. Пан О. Ю. Нікітченко програма І робоча програма навчальної дисципліни «промислова екологія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу, галузь знань...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 050107 “Економіка...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconМ. П. Пан До друку рекомендую
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Енергетична електроніка” (для студентів 5 курсу...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
М. П. Пан Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи