Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/4
Дата25.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичних занять, самостійної роботи та виконання

розрахунково – графічного завдання з курсу


ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.050201 - “Менеджмент організацій”, 6.050107 - “Економіка підприємств” та 6.050106 - “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково – графічного завдання з курсу “Основи комерційної діяльності” (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.050201 - “Менеджмент організацій”, 6.050107 - “Економіка підприємств” і 6.050106 - “Облік і аудит”) / Укл.: Штерн Г.Ю., Репенко І.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. –39 с.


Укладачі: Г.Ю Штерн.,

І.І. Репенко


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві,

протокол № 7 від 30.01.2008р.
ЗМІСТ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................4

 2. ^ ПРОГРАМА КУРСУ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ........................................................................5

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ.............................................................................................15

Список літератури...................................................................................21

Додаток 1..................................................................................................22

Додаток 2..................................................................................................23

Додаток 3……….......…………………………………………………...27

Додаток 4……………...………………………………………………...38 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Юридичне визнання власності в Україні активізувало розвиток підприємницької (комерційної) діяльності. У свою чергу, це вимагає освоєння нових професій, нових знань, нових підходів до цієї діяльності.

Робота в ринковій економіці висуває перед підприємцями і менеджерами вимогу високої компетентності в здійсненні бізнесу. Як підготувати й почати власну справу, які механізми функціонування підприємств і фірм, у чому суть конкуренції, як побудувати взаємовідносини з партнерами (контрагентами), у чому полягає відповідальність підприємця, який порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання та ін. Значна увага приділена особливостям організації та проведення тендерів для закупівель товарів або виконання робіт і послуг, які базуються на застосуванні вітчизняного законодавства. Знання цих проблем і методів їх вирішення необхідне як починаючим, так і діючим підприємцям. Вивчення курсу «Основи комерційної діяльності» має допомогти студентам опанувати всіма перерахованими вище проблемами й успішно застосовувати їх у практиці підприємницької (комерційної) діяльності.


^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Сутність організаційно-правових форм підприємницької діяльності в Україні і за кордоном.


Поняття підприємницької (комерційної) діяльності. Сутність та види підприємств. Організаційно-правові форми господарських товариств. Організаційні форми об'єднань підприємств. Установчі документи суб'єктів підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності за кордоном.


^ ПИТАННЯ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 1 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що таке форма підприємництва?

 2. Дайте характеристику комерційної (підприємницької) діяльності.

 3. Що є метою вивчення курсу?

 4. Які основні принципи підприємницької діяльності?

 5. Назвіть суб’єкти господарювання.

 6. Дайте характеристику фізичній особі, юридичній особі.

 7. Назвіть два види господарської діяльності.

 8. Характеристика і види підприємства за формами власності.

 9. Поділ підприємств за способом створення і формування статутного капіталу.

 10. Поділ підприємств залежно від числа працюючих і обсягу валового доходу.

 11. Характеристика казенного підприємства, у яких галузях створюються казенні підприємства?

 12. Сутність організаційно-правової форми.

 13. Характеристика товариства; установи.

 14. Що визначає підприємець при виборі організаційно-правової форми?

 15. Характеристика виробничого кооперативу.

 16. Поняття господарського товариства.

 17. Характеристика повного товариства .

 18. Характеристика командитного товариства .

 19. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю .

 20. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю .

 21. Характеристика акціонерного товариства, види акціонерних товариств.

 22. Поняття об'єднання підприємств.

 23. Який поділ об'єднань підприємств залежно від порядку створення?

 24. Які організаційно-правові форми господарських об'єднань?

 25. Які об'єднання відносяться до договірних, а які до статутних?

 26. Особливість тимчасового статутного об'єднання підприємств.

 27. Поняття холдингової компанії; дочірнього підприємства.

 28. Які установчі документи суб'єктів господарювання. Що повинно міститися в установчих документах?

 29. Які відомості необхідно знати про іноземну фірму (партнера)?

 30. Як за кордоном підрозділяються фірми за видом господарської діяльності?

 31. Як поділяються за рубежем фірми за формою власності?

 32. Яке розходження форм за приналежністю капіталу?

 33. Яка найбільш важлива характеристика фірми?

 34. На які види поділяються фірми за кордоном за правовим статусом?

 35. На які види поділяються об'єднання підприємців у країнах Європи?

Тема 2. Поняття договору, його структура і зміст


Види договорів і способи їхнього укладання. Базисні умови постачань. Структура і зміст контракту: визначення сторін; предмет договору; ціна і загальна сума контракту; термін постачання товару; умови платежів; упакування і маркірування; гарантії; штрафні санкції і відшкодування збитків; страхування; форс-мажорні обставини; вирішення суперечок.

Примітка: При самостійному вивченні теми № 2 або на практичних заняттях слід звернути особливу увагу на: підрозділ 2.2 – “Базисні умови постачань”, де необхідно розібратися в єдиних для всіх Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс» (Incoterms); підрозділ 3.0 - «Ціна і загальна сума контракту», де необхідно розібратися у формулі інфляційного ковзання цін; розглянути, що являє собою конкурентний лист, для чого він служить і де його використовують (див. додаток 4).


ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 2 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття договору (контракту), види контрактів, форми укладання контрактів.

 2. Класифікація контрактів за ознаками.

 3. Сутність оферти.

 4. Суттєві умови угоди.

 5. Що означають базисні умови контрактів у договорах купівлі-продажу?

 6. Де і коли з'явилася перша редакція умов “Інкотермс”?

 7. Які основні тематичні умови “Інкотермс”?

 8. Який зміст преамбули договору?

 9. Що означає розгорнута форма визначення сторін у практиці комерційної діяльності?

 10. Яка одна із самих серйозних помилок при укладанні договорів (контрактів)?

 11. Зміст розділу контракту “Предмет договору”.

 12. Що визначають при встановленні ціни товару в контракті купівлі-продажу?

 13. Від чого залежить вибір одиниці виміру, за яким встановлюється ціна?

 14. Як визначається і що встановлює базис ціни?

 15. Як розрізняються ціни, залежно від способу фіксації?

 16. Дайте характеристику цінам: базовим, опублікованим, розрахунковим.

 17. Що таке конкурентний лист, його призначення?

 18. Поняття терміну постачання, якими способами може бути встановлений термін постачання.

 19. Що вважається датою постачання, залежно від способу постачання?

 20. Назвіть три способи платежу.

 21. Які основні форми надання кредиту?

 22. Основні форми розрахунків між сторонами.

 23. Види розрахунків, які використовують у договірній практиці.

 24. Які види акредитивів?

 25. Поняття і сутність рахункового чека.

 26. Переваги і недоліки інкасової форми розрахунків.

 27. Вексельна форма розрахунків, види векселів.

 28. Сутність банківських гарантій, їхні види.

 29. Що таке форфейтингові операції?

 30. Що таке факторинг?

 31. Упакування товару, вимоги до нього.

 32. Маркірування товару, його функції.

 33. Що означають комерційні гарантії якості?

 34. Що таке рекламації, яке місце вони займають у контрактах?

 35. Штрафні санкції і відшкодування збитків.

 36. Основні умови страхування.

 37. Що таке форс-мажорні обставини?

 38. Який порядок вирішення суперечок між сторонами?

ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 3 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття торговельного посередництва і торгово-посередницьких операцій.

 2. Які переваги використання торговельних посередників?

 3. Які недоліки використання торговельних посередників?

 4. Як визначають вигідність використання посередників?

 5. Які види посередників виділяють?

 6. Види договорів консигнації.

 7. Сутність повірених посередників.

 8. Комісіонери і спосіб їхньої роботи.

 9. Консигнатори і договори консигнації.

 10. Торговельні агенти й агентські операції.

 11. Агентські угоди й обов'язки агентів.

 12. Дистриб΄ютори, їхня відмінність від інших посередників.

 13. Угоди з посередниками, їхній зміст.

 14. Які умови роботи посередників на ринку?

 15. Особливості невиняткового права роботи посередників на ринку.

 16. Зміст угоди “виключне право продажу”.

 17. Сутність угоди про переважне право продажу.

 18. Які основні витрачання звертання посередників?

 19. Способи винагороди посередників.

 20. Особливості роботи простих посередників.


ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 4 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття готової продукції, торгівля готовою продукцією.

 2. Особливості торгівлі продукцією в розібраному вигляді.

 3. Прогресивна зборка як один з видів торгівлі продукцією в розібраному виді.

 4. Що являє собою супротивна торгівля, її специфіка?

 5. Назвіть основні види супротивної торгівлі.

 6. Що являють собою бартерні операції?

 7. Сутність супротивних закупівель.

 8. Особливості операцій з давальницькою сировиною.

 9. Назвіть один з ефективних способів збільшення продажів.

 10. Що впливає на збільшення обсягу торгівлі кооперуючою продукцією?

 11. В яких видах здійснюється торгівля кооперуючою продукцією?

 12. Особливості виробничої кооперації.

 13. Що таке збутова кооперація, виробничо-збутова кооперація?

 14. Які різновиди виробничо-збутової кооперації, чим вони відрізняються одна від одної?

 15. Сутність компенсаційних операцій.

 16. Коли з'явилася оренда машин і устаткування, причини розвитку оренди?

 17. Які предмети оренди?

 18. Які види оренди розрізняють залежно від термінів або тривалості?

 19. Що означає фінансовий лізинг, його сутність?

 20. Якими документами оформляється угода фінансового лізингу?

 21. У чому привабливість фінансового лізингу в порівнянні зі звичайним лізингом?

 22. Яким може бути лізинг залежно від форми здійснення?

 23. Характеристика поворотного лізингу.

 24. Характеристика пайового лізингу.

 25. Що являє собою міжнародний лізинг?

 26. Які умови договору лізингу, які пункти включаються в договори?

 27. Яка схема лізингових операцій?

 28. Що повинно відшкодовувати орендодавцю орендна плата?

 29. Франчайзинг – зміст і взаємини.

 30. В яких випадках франчайзинг особливо ефективний?

 31. Що передбачають договори франшизи?

^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 5 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Коли з'явився інжиніринг, його діяльність?

 2. Як підрозділяється інжинірингова діяльність?

 3. Дайте характеристику проектно-консультаційної діяльності.

 4. У чому виражається підрядна діяльність інжинірингових фірм?

 5. У чому полягає управлінська діяльність інжинірингових фірм?

 6. Патент на винахід і патентний захист.

 7. Сутність ліцензії, види ліцензій.

 8. Які проблеми виникають при визначенні вартості ліцензій?

 9. Які способи визначення цін ліцензій?

 10. Які способи виплати винагород передбачаються ліцензійними угодами?

 11. Як ще розглядаються питання патентування і ліцензування крім захисту прав на інтелектуальну власність?

 12. В яких сферах може здійснюватися патентування підприємницької діяльності?

 13. Сутність ліцензії і торговельного патенту з погляду державного регулювання господарської діяльності.

 14. Що таке товарні знаки, їхні види за способом виконання?

 15. Які вимоги ставляться до товарних знаків?

 16. Що не повинен містити товарний знак?

 17. Яка охорона товарних знаків взагалі й в Україні зокрема?


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 6 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що таке торги?

 2. Як розрізняють торги залежно від способу проведення?

 3. Кого залучають до участі у відкритих торгах?

 4. Коли публікують оголошення про початок проведення торгів?

 5. Особливості закритих торгів.

 6. В яких значеннях у комерційній практиці вживається термін “тендер”?

 7. Хто займається розробкою умов торгів?

 8. Що вказується в тендерних умовах?

 9. Які документи може вимагати фірма-організатор при проведенні торгів?

 10. Що являє собою третій етап проведення торгів?

 11. Який останній етап проведення тендерних торгів?

 12. Поняття біржі, візи.

 13. Чим власне є біржа?

 14. Як проводяться біржові торги?

 15. Види біржових угод.

 16. Сутність угод з негайним постачанням.

 17. Сутність форвардних угод.

 18. Особливість ф'ючерсних угод.

 19. З ким відбуваються угоди на купівлю і продаж реального товару?

 20. Що таке спекулятивні операції, як вони проводяться?

 21. Що означають операції хеджировання?

 22. Що являють собою товарні аукціони?

 23. Які стадії розрізняють у техніці проведення аукціонів?

 24. Назвіть обов'язкову умову проведення аукціонів.

 25. Коли починається підготовка аукціону?

 26. Що таке лоти і стринги?

 27. Коли починається огляд товарів аукціону?

 28. Як ведеться аукційний торг (голландська система)?

 29. Коли відбувається оформлення аукційної угоди?

 30. Сутність і найбільш розповсюджена форма аукціону.

 31. Яка інша форма організації аукціону?


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 7 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що розуміють під корпоративним керуванням?

 2. Яка проблема корпоративного керування в Україні?

 3. Які переваги одержує підприємство при корпоративному керуванні?

 4. Коли з'явився термін “корпоративне керування”?

 5. Поняття корпорації.

 6. Корпоративні права, їхній зв'язок з корпоративним керуванням.

 7. Що являє собою система корпоративного керування?

 8. За рахунок чого досягається ефективність корпоративного керування?

 9. Що являє собою корпоративне право?

 10. Що таке корпоративна культура?

 11. Які загальні принципи корпоративного керування розроблені ОЕСР?

 12. Назвіть учасників корпоративних відносин.

 13. Поняття емітента.

 14. Які зовнішні учасники корпоративних відносин?

 15. Характеристика зацікавлених осіб.

 16. Які інтереси акціонерів і кредиторів?

 17. Які розходження в інтересах основних груп учасників корпоративних відносин?

 18. Головні функції корпоративного керування.

 19. Поняття емітента цінних паперів.

 20. Які емітенти цінних паперів в Україні?

 21. З якою метою випускають ощадні сертифікати і векселі?

 22. На які групи можна розділити емітентів акцій в Україні?

 23. Для чого здійснюється державна реєстрація інформації про випуск цінних паперів?

 24. Що розуміється в українському законодавстві під випуском цінних паперів?

 25. Назвіть найбільш загальні принципи державної реєстрації цінних паперів.

 26. Яка третя, найбільш важлива функція, виконувана емітентом?

 27. Які функції Правління і Наглядацької ради суспільства?

 28. Яким колективом є акціонери як показує практика (українська і світова)?

 29. Які групи акціонерів виділяють?

 30. Які акціонери звичайно входять до складу наглядацької ради або виконавчого органу підприємства?

 31. Які акціонери не складають більшості колектива?

 32. Дрібні акціонери, їхнє розходження.

 33. Які акціонери є скоріш кредиторами, ніж акціонерами?

 34. Якою повинна бути система корпоративного керування?

 35. Яка ієрархічна структура керування акціонерним підприємством?

 36. Які переваги простої ієрархічної структури керування?

 37. Як акціонери обирають членів ради директорів?

 38. Яка дискримінаційна політика одних учасників корпоративних відносин щодо інших?

 39. Які можуть бути ефективні способи заохочення керівництва акціонерного товариства?

 40. Що таке “кулуарна” емісія?

 41. Наведіть приклад несумлінного поводження емітента стосовно потенційних акціонерів.

^ 3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РАЗРАХУНКОВО-ГРАФИЧНОГО ЗАВДАННЯ


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Разрахунково-графічне завдання (далі РГЗ) з курсу “Основи комерційної діяльності” виконують з метою опанування знань з основ побудови системи закупівель і матеріально-технічного забезпечення підприємств та організацій через конкурсні (тендерні) процедури.


^ Конкурсні торги (Tender) — різновид торгів, у тому числі міжнародних, об’єктом яких є підряди на будівництво окремих проектів; виконання комплексу або окремих видів будівельно-монтажних робіт; виконання пусконалагоджувальних робіт; поставка обладнання; концесії на розробку корисних копалин та ін.

Процес підготовки, організації та проведення тендерів являє собою спосіб відбору на конкурсних засадах учасників і гарантує замовнику виконання у межах погодженої вартості необхідних обсягів робіт, поставок сировини, продукції, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт, спорудження промислових об'єктів "під ключ" тощо.

Метою організації тендерів є підвищення ефективності господарської діяльності замовника на основі конкуренції між учасниками, а також досягнення мінімального рівня договірних цін та вибір найсприятливіших умов реалізації договору.

Залежно від способу проведення та іних кваліфікаційних ознак замовник проводить наступні види тендерів (див табл.1):


Таблиця 1- Класифікація тендерних торгівКласифікаційна ознака

Види торгів

За доступом учасників

відкриті

закриті

За способом проведення попереднього добору претендентів організаторами торгів

з попередньою кваліфікацією учасників

без попередньої кваліфікації учасників

За участю у торгах іноземних оферентів

без участі іноземного оферента

за участю іноземного оферента

За участю оферентів у процедурі торгів і оголошенням результатів

гласні

негласні
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи