Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг»
Скачати 395.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг»
Дата25.06.2012
Розмір395.4 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ю.І. ГОРБАЧОВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять

з дисципліни «МАРКЕТИНГ»

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.050100 - «Економіка і підприємництво»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 - «Економіка і підприємництво»)/Укл.: Горбачова Ю.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 32 с.


Укладач: Ю.І. Горбачова


Рецензент: Г.В. Висоцька


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 7 від 12 травня 2008 р.

ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………...

4

МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ …………………………………………..

5

ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ …………..

5

УНЕ 1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція ………..

5

УНЕ 2.

Класифікація маркетингу ………………………………...

7

УНЕ 3.

Характеристики маркетингу ……………………………..

9

УНЕ 4.

Маркетингові дослідження ……………………………….

11

ЗМ 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄСТВІ ………………………….


13

УНЕ 5.

Маркетингова товарна політика …………………………

13

УНЕ 6.

Маркетингова цінова політика …………………………..

17

УНЕ 7.

Маркетингова політика продажу ………………………...

20

УНЕ 8.

Маркетингова політика просування ……………………..

22

УНЕ 9.

Організація маркетингу …………………………………..

25

УНЕ 10.

Контроль маркетингу ……………………………………..

27

УНЕ 11.

План маркетингу підприємства …………………………..

29ВСТУП

У процесі ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої країни, більшість вітчизняних підприємств стикаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами. Ці труднощі переважно пов’язані з відсутністю управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку і браком знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому є актуальною проблема підготовки фахівців з маркетингу.

Щоб стати професійним маркетологом, необхідно знати й розуміти загальні принципи маркетингу, мати практичний досвід реалізації маркетинговий ідей, процесів і методів у сучасних умовах.

Ці методичні вказівки покликані дати уявлення про такі важливі аспекти маркетингу, як знання потреб і запитів споживача, створення конкурентоздатної продукції, ціноутворення, способи просування і збуту продукції, здійснення нововведень і реалізація маркетингових планів, що формують основу маркетингової практики.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні опанувати знаннями в галузі:

- використання концепцій маркетингу в практичній діяльності підприємств;

- формування цілей, завдань і функцій маркетингу;

- аналізу маркетингового середовища підприємства;

- розробки комплексу маркетингу, а саме: товарної, цінової, комунікаційної і розподільної політик;

- керування маркетинговою діяльністю на підприємстві.


МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ


ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ


УНЕ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА

КОНЦЕПЦІЯ


ЗМІСТ

У цьому розділі дається визначення маркетингу й ключових понять курсу. Визначаються загальні й приватні завдання цього складного виду діяльності, систематизуються маркетингові функції ринкових суб'єктів.

ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про сутність і роль маркетингу в ринковій економіці, розкрити основні маркетингові концепції і принципи шляхом розгляду основних елементів системи маркетингу в загальному плані.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) довідаєтеся про основні етапи розвитку маркетингу;

2) зможете розібратися в сутності маркетингу, дати визначення йому і основним категоріям та поняттям;

3) визначитися з основними маркетинговими концепціями і їхніми розходженнями;

4) ознайомитеся з принципами й функціями маркетингу.

Всі люди споживають ті або інші товари й послуги. Маркетинг дозволяє їм стати більш інформованими, виборчими й задоволеними. Він впливає на погляди людей і образ їхнього життя, його масштаби надзвичайно широкі й не обмежуються тільки комерцією.

Історичною батьківщиною маркетингу є США, де з початку XX ст. розви-вається наука, філософія й практика маркетингу. У своєму розвитку маркетинг пройшов кілька етапів (початковий, збірний, узагальнюючий, конструктивний).

Маркетинг – це конкурентна діяльність всієї сукупності ринкових суб'єктів, спрямована на задоволення людських потреб за допомогою організації ефективного товарного обміну.

Ключовими поняттями сфери маркетингу є: ринок, нестаток, потреба, товар, обмін, угода, запит.

Маркетологи виділяють п'ять основних концепцій розвитку й функціонування маркетингових систем:

1. Концепція удосконалення виробництва.

2. Концепція удосконалення товару.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль.

4. Концепція власне маркетингу.

5. Концепція соціально-етичного маркетингу.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Маркетинг, концепція маркетингу, функція маркетингу, принципи маркетингу, нестаток, потреба, запит, попит, товар, послуга, покупка, обмін, угода, ринок.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Поняття й сутність маркетингу.

2. Основні етапи розвитку маркетингу.

3. Функції і принципи маркетингу.

4. Сутність основних концепцій маркетингу.


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

На прикладі ситуації купівлі в магазині м'ясних делікатесів покажіть, де і як реалізуються: нестаток, потреба, запити, угоди.

ЗАВДАННЯ 2.

Укажіть, чим відрізняються обсяг від угоди, запит від потреби (наведіть приклад).

ЗАВДАННЯ 3.

Наведіть приклади умов, сфер і галузей на вітчизняному ринку, в яких реалізуються такі маркетингові концепції, як удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль маркетингу.

ЗАВДАННЯ 4.

Які причина й умова поширення концепції соціально-етичного маркетингу (наведіть приклади з вітчизняної і зарубіжної практики).


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.


УНЕ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ


ЗМІСТ

У цьому розділі наведена класифікація видів маркетингу, а також маркетинг розглядається і реалізується на різних рівнях.

ЗАВДАННЯ

Навчитися відрізняти види маркетингу по їх класифікаційним ознакам.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:

1) розбиратися у різновиді маркетингу;

2) ознайомитеся з характером попиту на ринку.

Маркетинг може розглядатися і реалізуватися на різних рівнях. Звичайно їх виділяють три:

1. Мікрорівень – це маркетингова діяльність конкретного підприємства або організації.

2. Мезорівень (територіально-галузевий) – це маркетинг у межах територіально-галузевих формувань.

3. Макрорівень – це консолідована маркетингова діяльність у масштабах усієї країни або великих регіонів.

Залежно від ринкової кон'юнктури й умов діяльності підприємства (фірми) виділяють такі різновиди маркетингу: конверсійний, розвиваючий, ремаркетинг, сінхромаркетинг, підтримуючий, демаркетинг, протидіючий


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Мікрорівень, мезорівень, макрорівень, різновиди маркетингу.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Різновиди маркетингу і їхнє застосування.

2. Рівні маркетингу.


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Проаналізуйте (товар) згідно характерам попиту на ринку, який буде різновид маркетингу.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.


Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.

УНЕ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ


ЗМІСТ

У цьому розділі розглядаються маркетингова мікро- і макросередовище, вся сукупність умов і факторів що їх визначають.

ЗАВДАННЯ

Навчитися аналізувати чинність і спрямованість дії основних факторів (сприятливих і протидіючих) ефективної маркетингової діяльності ринкових суб'єктів.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:

1) визначити структурний набір факторів мікро- і макросередовища;

2) виділяти основні й другорядні, стимулюючі й блокуючі фактори маркетингового середовища;

3) визначатися з основними тенденціями змін у маркетинговому середовищі в цілому.


Маркетингове середовище - сукупність активних факторів, що визначають умови діяльності фірми і її ефективність. Маркетингове середовище складається з мікро- й макросередовища. До складу факторів мікросередовища входять: сама фірма, постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, контактні аудиторії. До факторів макросередовища відносять: демографічні, географічні, культурологічне оточення, економічні, природні, технологічні, політичні, правові. Події, що відбуваються на мікро- й макрорівні, значно коригують всю маркетингову діяльність фірми.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Маркетингове середовище, мікросередовище, макросередовище, постачальники, посередники, клієнтура, конкуренти, контактні аудиторії, фактори макросередовища.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Основні відмінності між маркетинговим мікро- і макросередовищем.

2. Основні фактори макросередовища.

3. Склад торговельних посередників фірми.

4. Види клієнтурних ринків.

5. Рівні конкуренції, що впливають на мікросередовище фірми.

6. Основні відмінності контактної аудиторії і клієнтури.

7. Основні тенденції в демографії, що впливають на стан макросередовища.

8. Вплив навколишнього середовища на зміну товарної політики фірми і її ринкове поводження.


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Які фактори мікросередовища вивчаються в ході маркетингових досліджень. В якому розділі плану маркетингу вони враховуються?

ЗАВДАННЯ 2.

Укажіть значення і роль торговельних посередників фірми.

ЗАВДАННЯ 3.

Наведіть приклади рівнів конкуренції в ході продовольчого споживання і споживання побутових промислових товарів.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.

УНЕ 4. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ЗМІСТ

У цьому розділі розглядається багатоступінчаста технологія маркетингових досліджень. Дається уявлення про кожний з етапів в основний дослідницький інструмент – анкету.

ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про процес організації маркетингового дослідження в основні його інструменти і методи.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) довідаєтеся про технологію маркетингового дослідження;

2) будете мати уявлення про кожний етап;

3) зумієте розібратися в системі маркетингової інформації;

4) зможете розробити анкету й провести дослідження;

5) зможете обробити результати досліджень і узагальнити матеріали.


Комплексне дослідження товарних ринків є однією з головних функцій маркетингу. По суті, це основа маркетингової стратегії.

Маркетингове дослідження – процес, що складається з чотирьох основних етапів. На першому – чітко ставиться певна проблема й ціль, на другому - розробляється план збору первинної і вторинної інформації, на третьому (найбільш важкому) – йде збір інформації за допомогою спостереження, експериментування або опитування, на четвертому – аналізується, узагальнюється й обробляється матеріал, оформляється звіт з маркетингових досліджень, що має певну структуру.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Первинні дані, вторинні дані, маркетингові дослідження, спостереження, експеримент, опитування, анкета, вибірка, відкрите питання, закрите питання.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Й ПОНЯТТЯ

1. Які цілі можуть визначати напрямки маркетингових досліджень?

2. Які основні етапи маркетингових досліджень?

3. Назвіть переваги й недоліки вторинної інформації.

4. Назвіть способи збору первинної інформації.

5. Особливості розробки анкети як основного інструмента досліджень.

6. Що таке вибірка?

7. Як правильно подати результати маркетингових досліджень?


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Розробіть анкету (5 - 6 питань) для оцінки ринкового попиту на молоко з використанням основних різновидів закритих питань.

ЗАВДАННЯ 2.

Розробіть аналогічну анкету з питаннями, в яких зустрічаються типові помилки.

ЗАВДАННЯ 3.

Зі збору якої інформації починаються маркетингові дослідження попиту на конкретному продовольчому ринку. Назвіть її джерела й методи одержання.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.

ЗМ 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄСТВІ
УНЕ 5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА


ЗМІСТ

У цьому розділі поетапно розглядається процес розробки товару-новинки, дається визначення товару на різних рівнях і основних видів товарної класифікації, пояснюються значення і роль товарних марок, розглядаються проблеми упакування, маркування, створення товарних асортиментів, досліджуються етапи життєвого циклу товару і його різновидів.

ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про процес створення нового товару, основні його умови і характеристики, що дозволяють товару – новинці успішно конкурувати на ринку.


ЦІЛІ

Вивчивши даний розділ, Ви:

1) дізнаєтесь про технологію створення новинки;

2) будете розбиратися у складній класифікації товарів;

3) зможете пояснити, чому фірма випускає марочні товари;

4) будете мати уявлення про розробку упакування товару і сервісне обслуговування продажу;

5) зможете охарактеризувати етапи життєвого циклу товару;

6) будете орієнтуватися в різноманітті життєвих циклів різних товарів і удосконаленні товарних асортиментів.


Товар – найважливіший елемент комплексу маркетингу. Кожна товарна одиниця в маркетингу розглядається на трьох рівнях. Саме на третьому рівні, коли товар підкріплюється сервісним обслуговуванням, він стає більш-менш конкурентоспроможним.

Фірми усвідомлюють вигоди від створення товарів - новинок, але ризик великий і заставою успішної діяльності служить чіткість в організації розробки новинки. Процес створення нового товару містить у собі вісім етапів – від формування ідей до комерційного виробництва. У кожного товару – новинки свій життєвий цикл, який можна зобразити у вигляді кривої. Класична крива має чотири чітко виражені стадії: впровадження, зростання, зрілість, падіння. Крім того, виділяють вісім специфічних кривих життєвого циклу товарів, які помітно відрізняються від класичного, маючи різну тривалість, конфігурацію і кривизну.

Для товару – новинки фірма повинна розробляти товарно-марочну політику, а також приймати важливі рішення щодо його упакування, маркування і сервісного обслуговування. Все це в комплексі визначає рівень конкурентоспроможності товару-новинки.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Товарна одиниця, товарний знак, марка, марочна назва, товари повсякденного попиту, товари тривалого користування, товарні асортименти, упакування, маркування, життєвий цикл товару, розробка товару, етап впровадження, етап зростання, етап зрілості, етап падіння.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Чим відрізняється поняття «товар» від поняття «товарна одиниця»?

2. Назвіть рівні розробки товару.

3. За якими критеріями класифікується товарна розмаїтість?

4. Як здійснюється процес розробки товару - новинки (основні стадії)?

5. Значення упакування для товару - новинки.

6. Які рішення приймає фірма, розробляючи упакування?

7. Що таке товарна марка, які вимоги ставляться до неї?

8. Розкрийте основні завдання і види сервісного обслуговування.

9. Що таке життєвий цикл товару, які зустрічаються його різновиди?

10. Дайте характеристики основним етапам класичного життєвого циклу товару.

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Визначити за допомогою розрахунків ступінь новизни таких товарів, як електрочайник нового покоління і аерогріль.

Оцінна таблиця для порівняння новинок

з традиційними й застаріваючими товарами

№ п/п

Ступінь новизни товару (ранг)

Параметри товару (бали)

функції

конструкція

форма (дизайн)

1

2

3

4

5

1

Несуттєва модифікація окремих параметрів

0

0

0

2

Удосконалювання окремих параметрів

1-2

1

1

3

Істотна зміна параметрів і властивостей

2-3

2

2

4

Нові комбінації функцій, важливі технічні удосконалення

3-4

3

3

5

Дкорінне якісне перетворення функцій

4-6

4

4

6

Поява нової функції, що не має аналогів

7-8

5

5

Ступінь новизни визначається за формулою

,

де – кількість балів, що визначають новизну товару за всіма параметрами (сума гр. 3 – 5 по кожному з рядків 1 – 6);

– сума вищих оцінок (балів) новизни товару (стр. 6, гр. 3+4+5 = 8+5+5=18 балів).

Критерії оцінки для В: 70% і більше – якісно новий товар; 20 - 70% – товар нового виду; менше 20% – товар з незначною новизною.

ЗАВДАННЯ 2.

Оцініть і порівняйте (за сумою балів) по шкалі переваг споживчі параметри вершкового маргарину й вершкового масла при аналогічному використанні. Зробіть висновки.

^ Таблиця порівняльної бальної оцінки споживчих

параметрів вершкового масла й вершкового маргаринуПараметри позитивні

БАЛИ

Параметри негативні

1

2

3

4

5

Високі смакові якості
Низькі якості

Калорійний продукт
Некалорійний продукт

Відмінний товарний вид
Незадовільний товарний вид

Тривалий строк зберігання
Відносно невеликий строк зберігання


ЗАВДАННЯ 3.

Оцініть і порівняйте (за сумою балів) по шкалі переваг упакування соку 1л. у скляній тарі й картонному пакеті типу «Тетрапак». Зробіть висновок.


^ Таблиця порівняльної бальної оцінки упакування соку (1 л.)

у скляній тарі й картонному пакеті «Тетрапак»


Параметри позитивні

БАЛИ

Параметри негативні

1

2

3

4

5

Привабливий дизайн
Непривабливий вид

Безпечна у використанні
Небезпечна у використанні

Зручність зберігання
Незручності при зберіганні

Простота у використанні
Складність використанняЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.

УНЕ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА


ЗМІСТ

У цьому розділі розглядаються підходи до політики ціноутворення фірми, визначаються завдання. Розглядається послідовність кроків при визначенні вихідної ціни. Дається характеристика основних цінових стратегій.

ЗАВДАННЯ

Показати підходи й методи ціноутворення в конкретній формі, ознайомити з розмаїтістю цінових стратегій з метою їхнього практичного застосування.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) довідаєтеся про ціноутворення на різних типах ринків;

2) будете володіти алгоритмом розрахунку вихідної ціни на товар;

3) визначитеся з основними завданнями й цілями цінової політики фірми;

4) зможете заміряти попит, оцінювати витрати, аналізувати товари й ціни конкурентів;

5) зумієте вибрати цінову стратегію відповідно до створюваної структури ринку.

Ціна є найважливішим інструментом ринкового впливу на споживача, його купівельне поводження.

Визначення ціни на товар – це процес, що складається із шести етапів, які починаються з постановки завдань і закінчуються встановленням остаточної ціни. Найпоширенішими методами є метод розрахунку ціни на основі середніх витрат і бажаного прибутку, розрахунок ціни на основі побудови графіка беззбитковості й установлення ціни на основі відчутної цінності товару.

З урахуванням внутрішніх умов і ринкової кон'юнктури кожна фірма вибирає свій підхід до ціноутворення і власну цінову стратегію.

До числа основних цінових стратегій входять: стратегія високих цін, стратегія низьких цін, стратегія диференційованих цін, стратегія пільгових цін, стратегія дискримінаційних цін, стратегія єдиних цін, стратегія гнучких цін, стратегія стабільних цін, стратегія нестабільних цін, стратегія цінового лідера, стратегія конкурентних цін, стратегія престижних цін, стратегія цін масових закупівель.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Ціна, вихідна ціна, цінова стратегія, метод ціноутворення, аналіз цін конкурентів, ринок чистої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, монополістичний ринок, завдання ціноутворення.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Визначення і функції ціни.

2. В якій послідовності здійснюється процес ціноутворення у фірмі?

3. Як установлюється остаточна ціна?

4. Для чого необхідно аналізувати ціни й товари конкурентів?

5. Назвіть основні методи ціноутворення.

6. Перелічіть цінові стратегії.

7. Що являє собою стратегія «зняття вершків»?

8. Що являє собою стратегія низьких цін?

9. Що являє собою стратегія дискримінаційних цін?


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Дати визначення ціни товару і його вартості (в чому різниця). Указати, в яких випадках ціна буває вище, нижче або дорівнює вартості. Що потрібно зробити, щоб вона була вище.

ЗАВДАННЯ 2.

Розрахувати зміну ціни товару, передбачену контрактом (контрактне застереження), за наступною формулою:

,

де ЦТ.И. – змінена ціна товару з урахуванням впливу факторів, тис. грн.; ЦТ.К. – ціна товару за контрактом – 1,2 млн. грн.; ЗК(И) – зарплата за умовами контракту й скоригована зарплата тис. грн.; СК(И) – вартість сировини за умовами контракту й скоригована вартість, тис. грн.; ТК(И) – вартість енергоносіїв за умовами контракту й скоригована вартість, тис. грн.; 25% – (вага) вплив заробітної плати на величину витрат по виробництву товару; 20% – (вага) вплив вартості сировини й енергоносіїв на величину витрат з виробництва товару; 35% – (вага) вплив інших факторів.

Умова: З моменту підписання контракту до моменту реалізації товару заробітна плата збільшилася з 150 до 240 тис. грн., вартість сировини – з 120 до 170 тис. грн., вартість енергоносіїв – з 130 до 190 тис. грн. Зробити розрахунки й прокоментувати результат.

ЗАВДАННЯ 3.

Вибрати й обґрунтувати цінову стратегію для товару з класичним життєвим циклом (приклад на вибір) і сезонним коливанням (приклад на вибір).


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.
УНЕ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОДАЖУ


ЗМІСТ

У цьому розділі розглядаються фактори, що впливають на купівельне поводження на найважливіших товарних ринках. Даються розгорнуті характеристики покупців. Описують поведінкові розходження між ринками.

ЗАВДАННЯ

Розкрити механізм купівельного поводження і фактори, що його визначають на споживчому й промисловому ринках.

ЦІЛІ

Вивчивши матеріали розділу, Ви:

1) познайомитеся з моделлю купівельного поводження на споживчому ринку;

2) знатимете основні групи факторів, що визначають поведінкові особливості споживачів;

3) зможете розрізняти й оцінювати основні етапи процесу ухвалення рішення про покупку;

4) матимете уявлення про відмінність поводження споживачів на споживчому й промисловому ринках.


На споживчому ринку на купівельне поводження мають вплив чотири групи факторів: фактори культурного оточення, соціальні фактори, особистісні й психологічні фактори. Їхня сукупна оцінка з боку фірми дозволяє здійснити більш цілеспрямований маркетинг і тим самим підвищити рівень купівельної задоволеності.

У порівнянні зі споживчим ринком на промисловому ринку менше покупців, вони здійснюють більш масштабні закупівлі й сконцентровані територіально. Попит на товари промислового призначення визначається попитом на споживчі товари, який нееластичний і підпадає різким змінам, закупівлі на даному ринку здійснюють агенти – професіонали.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Купівельне поводження, «чорний ящик» свідомості покупця, фактори культурного оточення, особистісні фактори, соціальні й психологічні фактори, референтна група, мотив, сприйняття, спосіб життя, тип особистості, ієрархія за А. Маслоу, мотивація за З. Фрейдом, процес ухвалення рішення про покупку, промисловий ринок, метод відкритих торгів.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Що таке споживчий ринок (наведіть приклади)?

2. Які спонукальні фактори маркетингу?

3. Які основні групи факторів характеризують покупця на споживчому ринку?

4. На яких щаблях піраміди потреб А. Маслоу можуть перебувати різні групи споживачів?

5. З яких етапів складається процес ухвалення рішення про покупку?

6. Чим відрізняється ринок товарів промислового призначення від споживчого ринку?

7. Чим відрізняється процес ухвалення рішення про покупку товару на промисловому ринку?

8. Які види ситуацій здійснення закупівель і товарів промислового призначення Ви знаєте?


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Зі скількох блоків складається модель купівельного поводження і до чого зводяться відповідні реакції покупця на ринку.

ЗАВДАННЯ 2.

Наведіть приклади використання в маркетингу теорій мотивації за А. Маслоу і З. Фрейдом.

ЗАВДАННЯ 3.

До якої групи факторів, що впливають на купівельне поводження, відносяться: субкультура, родина, рід занять, тип особистості, сприйняття, референтні групи.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.


УНЕ 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ


ЗМІСТ

У цьому розділі показано рух товарів як системи взаємозалежних сфер, завдяки дії яких товари переміщуються в потрібне місце з потрібною швидкістю і в потрібний час. Розкриваються характеристики каналів розподілу й методи їхнього ефективного регулювання.

ЗАВДАННЯ

Показати механізм функціонування систем руху товарів і каналів розподілу. Визначитися з факторами й умовами, що впливають на діяльність ринкової інфраструктури.

ЦІЛІ

Вивчивши матеріал, Ви:

1) будете мати уявлення про основні витрати руху товарів;

2) зможете охарактеризувати кожний етап руху товарів;

3) будете розбиратися у структурах і функціях каналів розподілу товарів;

4) зможете орієнтуватися у складному комплексі маркетингових комунікацій;

5) будете мати уявлення про різноманітні кошти стимулювання просування товарів до споживача.


Рішення про вибір системи руху товарів і формування каналів розподілу, мабуть, найбільш складні в маркетинговій діяльності фірми. Кожній з них доводиться розробляти кілька варіантів і структур каналів розподілу. Останні можуть бути: однорівневими, дворівневими й трирівневими.

Управління каналами вимагає вміння підбирати й мотивувати всіх його учасників. Основними засобами впливу на рух товарів і функціонування каналів є засоби системи комунікації: реклама, стимулювання, збут, пропаганда й особистий продаж. Застосування кожного засобу дає певний ефект, але найвищий результат досягається від їхнього комплексного застосування.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Рух товарів, канал розподілу, функції каналу, витрати руху товарів, обробка замовлень, складування, транспортування, маркетингові комунікації; реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Рух товарів і його основні функції.

2. Які основні елементи системи руху товарів?

3. Як здійснюється обробка замовлень?

4. Які рішення приймають з транспортування товарів фірми?

5. Значення і функції каналу розподілу.

6. Яка структура й рівні каналів розподілу?

7. Основні способи стимулювання розподілу товарів.

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Скласти схему й охарактеризувати канали розподілу таких видів сільськогосподарської продукції, як овочі й незбиране молоко, які може сформувати підприємство.

ЗАВДАННЯ 2.

Скласти інформативне рекламне оголошення (радіо) для продукції сільськогосподарського підприємства (масло «Вологодське»).

ЗАВДАННЯ 3.

Вказати й оцінити професійні якості продавця на споживчому ринку по шкалі переваг (бальна оцінка). Визначити набір якостей і суму балів, необхідних гарному працівникові сфери торгівлі. При якій бальній оцінці працівникові торгівлі краще змінити сферу діяльності?

^ Таблиця бальної оцінки професійних якостей продавця

Параметри позитивні

БАЛИ

Параметри негативні

1

2

3

4

5

6

7

Упевнений у собі
Не впевнений у собі

Уважний
Неуважний

Чемний
Нечемний

Відкритий для контактів
Замкнутий

Має почуття гумору
Не має почуття гумору

Виглядає гідно
Не стежить за зовнішністю виглядом

Воліє слухати
Переважно говорить сам

Має відповідну освіту
Не має відповідної освітиЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.


УНЕ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ


ЗМІСТ

У цьому розділі розглядається процес керування маркетингом як певна система. Розкриваються значення і сутність основних її елементів.

ЗАВДАННЯ

Показати основні етапи керування маркетингом у взаємодії, розкрити їхню сутність і механізм. Визначитися з основними напрямками щодо удосконалення керування маркетингом.

ЦІЛІ

Ознайомившись з матеріалами розділу, Ви повинні:

1) знати основні складові управління маркетингом;

2) мати уявлення про напрямки аналізу ринкових можливостей фірми;

3) орієнтуватися в послідовності дій при відборі цільового ринку;

4) знати структурний набір комплексу маркетингу;

5) мати уявлення про п'ять основних підходів у сегментуванні ринку.


Кожна фірма намагається збільшити свої конкурентні переваги. Досягти цього можна, організувавши відповідним чином керування маркетингом, що базується на аналізі ринкових можливостей, обґрунтованому виборі цільового ринку, ефективному комплексі маркетингу й раціонально організованій маркетинговій службі, через яку буде реалізовуватися вся діяльність.

При створенні служби маркетингу найчастіше зустрічається варіант функціональної організації, за певних умов уводиться варіант географічної організації товарної, ринкової або товарно-ринкової.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Цільовий ринок, ринкові можливості, комплекс маркетингу, попит, позиціонування товару, сегмент ринку, сегментування ринку, функціональна організація служби, управління маркетингом.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Проаналізуйте чотири основних етапи процесу керування маркетингом на прикладі якого-небудь товару або послуги.

2. Яким чином оцінюється стан попиту?

3. Які основні напрямки в розширенні ринкових можливостей фірми?

4. Назвіть основні критерії сегментування ринку.

5. Що таке комплекс маркетингу?

6. Яка схема планування маркетингу?

7. Які основні принципи організації служби маркетингу?


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Назвіть 10 маркетингових напрямків і умов, що дозволяють фірмі розширювати свої ринкові можливості.

ЗАВДАННЯ 2.

Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту на товар «X» за ціною при наступних параметрах:

№ п/п

Ціна за 1 кг продукції «X», грн. (Р)

Можливий продаж

у тоннах (Q)

1

2

3

1

3500

0

2

3000

12

3

2500

29

4

2200

38

1

2

3

5

2000

46

6

1500

66

7

1100

90

8

1000

100


Проаналізуйте розрахунки.


ЗАВДАННЯ 3.

Наведіть приклади товарів, споживання яких буде визначатися наступними характеристиками цільового сегмента (групи потреб): рівень культури, вік, доходи.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.


УНЕ 10. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ


ЗМІСТ

У цьому розділі розкриваються сутність і значення контролю та аудиту маркетингу, розглядаються три рівня контролю маркетингу.

ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про різновиди й методи маркетингового контролю, аудит, ознайомитися з рівнями контролю маркетингу.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) зможете визначити різновиди й методи маркетингового контролю;

2) будете знати, що являє собою аудит маркетингу;

3) зможете виділяти три рівні контролю маркетингу.


^ Контроль маркетингу – процес виміру й оцінки результатів реалізації стратегій і планів маркетингу, виконання коригувальних дій, що забезпечують досягнення маркетингових цілей.

При реалізації планів маркетингу виникає безліч невизначеностей, тому служба маркетингу здійснює постійний контроль.

Існують три типи контролю:

  1. Контроль за виконанням річних планів

  2. Контроль прибутковості

  3. Стратегічний контроль

Аудит маркетингу являє собою всеосяжну, систематичну, незалежну і періодичну перевірку зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності для організації в цілому або для окремих господарських одиниць.

^ Метою аудиту маркетингу є виявлення галузей, де існують проблеми і нові можливості, і видача рекомендацій з розробки плану підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Виділяють три рівні контролю маркетингу:

1. Організація в цілому.

2. Підрозділ маркетингу.

3. Зовнішній контроль.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Контроль маркетингу, аудит маркетингу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Які різновиди маркетингового контролю Ви знаєте, в чому їхня особливість?

2. Які виділяють три рівні контролю маркетингу?


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.

УНЕ 11. ПЛАН МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА


ЗМІСТ

У цьому розділі розкриваються сутність і значення стратегічного й поточного планування фірми, розглядаються різні стадії процесу й варіанти стратегічного розвитку з урахуванням зміни ринкової кон'юнктури.

ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про систему стратегічного й поточного планування, ознайомитися з його технологією і можливими варіантами функціонування фірми в найближчій і віддаленій перспективі.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) зможете дати визначення стратегічному плануванню і охарактеризувати його етапи;

2) будете мати уявлення про основні можливі стратегії розвитку фірми для застосування їх на практиці;

3) чітко визначитеся з елементами, що визначають процес планування маркетингу;

4) будете знати основні розділи маркетингового плану.


Планування – процес визначення цілей, стратегій, а також заходів щодо їхнього досягнення за певний період часу виходячи з пропущень про майбутні ймовірні умови виконання плану. Основою для розвитку фірми служить стратегічне планування. Процес розробки плану включає чотири етапи: розробка програм, визначення завдань і цілей, аналіз господарського портфеля, вироблення стратегії зростання фірми.

Для забезпечення розвитку фірми вона може визначитися в одному з трьох стратегічних напрямках: 1 – інтенсивне зростання (більш глибоке проникнення на ринок, розширення границь ринку, удосконалення товару); 2 – інтеграційне зростання (регресивна, прогресивна або горизонтальна інтеграція); 3 – диверсифікаційне зростання (концентрична, горизонтальна й конгломеративна диверсифікація).

Стратегічний план є основою для розробки конкретного маркетингового плану (за товарами, марками, ринками).

Звичайно в маркетинговому плані виділяються вісім розділів (починаючи зі зведення контрольних показників і закінчуючи бюджетом).

У ході реалізації стратегічних і поточних планів застосовується маркетинговий контроль, що підрозділяється на: контроль за виконанням річних планів, контроль прибутковості, стратегічний контроль.


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Аналіз господарської діяльності, стратегічне планування, план маркетингу, аналіз ринкових можливостей, інтенсивне зростання, інтеграційне зростання, диверсифікаційне зростання, горизонтальна диверсифікація, конгломеративна диверсифікація, концентрична диверсифікація, прогресивна інтеграція, регресивна інтеграція.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Що таке стратегічне планування, його основні етапи.

2. У чому полягають розходження між стратегіями інтенсивного й інтеграційного зростання.

3. У чому особливості різновидів стратегії диверсифікованості?

4. З яких розділів складається план маркетингу?


ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

Перелічити розділи плану маркетингу і пояснити їхню логічну послідовність.

ЗАВДАННЯ 2.

Наведіть приклади з вітчизняної практики, коли фірми застосовують стратегію інтенсивного зростання. Чому саме дана стратегія найбільш ефективна в цих умовах?

ЗАВДАННЯ 3.

В яких випадках фірми переходять на стратегію диверсифікації зростання – визначіть умови й наведіть приклади.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - С. 5-28.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - С. 33-43, 54-60.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998. - С. 5-13.

Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - С. 16-26.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - С. 10-15.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 - «Економіка і підприємництво»).


Укладач: Юлія Іванівна Горбачова


Редактор: М.З. Аляб’єв


Комп’ютерна верстка: Ю. П. Степась.


План 2008, поз. 446 М

Підп. до друку 25.05.08 Формат 6084 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.- вид. арк. 1,8

Замовл. № Тираж 100 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»
Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. П. Косяк методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи