Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 118.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата25.06.2012
Розмір118.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання практичних робіт з курсу

„Організація управління в екологічній діяльності”

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Телюра Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 14 с.


Укладач: Н. О. Телюра


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.


ЗМІСТ

1

ВСТУП ..................................................................................

4

2

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.....................

5

3

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ .....................................................................................


7

4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ .............................................


8

5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ .............


9

6

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ.......................

10

7

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ..................................................... Додаток А ..............................................................................

10

12

1. ВСТУП

Мета викладання навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності” – дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії управління, цілісне уявлення про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу як єдиною системою, з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології, як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях.

^ Предмет вивчення - інструменти та механізми управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципи формування системи управління екологічною безпекою.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- основні поняття і терміни екологічного управління;

- зміст і особливості організації управління в екологічній діяльності;

- необхідні передумови розвитку процесу екологічного управління;

- принципи побудови процедури управління;

- функції державного управління;

- служби охорони навколишнього природного середовища в Україні;

- особливості розробки екологічної політики організації згідно з ISO 14 000;

- особливості екологічного управління країн Центральної і Східної Європи.

вміти:

- розробляти план діяльності з використанням методів управління;

- складати основні документи;

- нормувати управлінську працю у відповідності до складу апарату управління;

- називати складові апарату;

- перелічити функції державного управління;

- розробляти екологічну політику організації;

- впроваджувати систему ISO 14 000.

Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню інструментів та механізмів екологічного управління на рівні держави для її стійкого розвитку.

Дисципліна “Організація управління в екологічній діяльності” завдяки особливостям об`єкта і предмета дослідження має потужні зв`язки з багатьма дисциплінами, зокрема, „Вступ до фаху”, „Загальна екологія”, „Екологічна експертиза”, „Моделювання і прогнозування стану довкілля”, „Екологічне право”, „Заповідна справа”, „Екологія міських систем” та ін.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності”, для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Головною метою роботи студентів є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо теорії управління, інструментів та механізмів управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципів формування системи управління екологічною безпекою.

Вивчення дисципліни “Організація управління в екологічній діяльності” складається з підготовки до лекцій, практичних занять згідно з програмою курсу. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної підготовки до семестрового заліку, написання рефератів з дисципліни.

Робота з вивчення дисципліни складається із слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних заняттях і самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання заліку з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

^ Форми контролю. Важливим для навчання та роботи студентів є контроль знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико­ристані такі його види:

• фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;

• тестовий контроль.

Підсумковим контролем є залік.

^ Оцінка знань студентів.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо­вується: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культура мови, емоційність та твердість пере­конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків з теми.

Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо­вільно", "незадовільно".

"Відмінно" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. "Добре" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до прог­рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай­ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис­лення. "Незадовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до програми не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе­ратури.


^ 3. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


1. Визначення предмету, основні терміни та поняття. Організаційні форми методів.2. Функції управління. Стадії виділення функцій управління.

3. Класифікація техніки управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

4. Принципи побудови процедури управління.

5. Принципи підбору кадрів управління. Штатний розклад. Положення та посадові інструкції.

6. Нормування управлінської праці. Стилі керівництва. Організація роботи колективу.

7. Функції державного управління. Органи загальної, спеціальної та галузевої компетенції.

8. Служби охорони навколишнього природного середовища в Україні. Апарат державного управління в екології.
9. Система спостережень за станом навколишнього природного середовища України. Об’єкти і мережа спостережень.

10 Контрольні служби охорони навколишнього середовища на обласному рівні.

11. Розробка екологічної політики організації згідно з ISO 14 000.

12. Національні агентства охорони довкілля.

13. Особливості екологічного управління країн Центральної і Східної Європи.

^ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує практичну роботу.

Зв'язок лекції і практичної роботи студента розглядається у таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг практичної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують практичну роботу студента;

- практична робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми.


^ 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Наступною формою роботи є підготовка до прак­тичних та семінарських занять. Підготовка починається після опрацювання лекційного та іншого навчального матеріалу.

Семінарські заняття з курсу передбачені за темами № 1, 2, 3, 5. Вони є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Студент пови­нен ознайомитися з відповідним розділами в рекомендованій літературі і підготувати відповіді на контрольні питання до семінарського заняття, обміркувати приклади. Плани семінарських занять наведені в додатку А.

Для підготовки до практичного заняття за темою № 11 рекомендується розробку екологічної політики організації згідно з ISO 14 000 складати за наступним планом:

 1. Вимоги до екологічної політики.

 2. Сукупність вимог з впровадження та функціонування.

 3. Вимоги з впровадження перевірок та коректуючих дій.

 4. Вимоги до аналізу з боку керівництва.

Відповідно до навчального плану з тем № 6, 7, 8, 9, 10 курсу проводяться практичні заняття. Підготовка до них також розпочинається після прослухування відповідного лекційного матеріалу.

Для практичного заняття за темою № 4 студентам необхідно придбати великий зошит більше 90 аркушів, принести ножиці і кольорові фломастери.

Готуючись до практичного заняття за темами № 12, 13 студенти, самостійно працюючи з літературними джерелами, повинні в свій термінологічний словник виписати як можна більше термінів, вказаних викладачем. 1. ^ ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУЗаключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку з курсу. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням лекційного матеріалу, питань, розглянутих на семінарських та практичних за­няттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, вмін­ням логічно викладати їх сутність. Залікове завдання складено таким чином, що дозволяє комплексно оцінити сукупність засвоєних знань та прак­тичних навичок.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в будь-якому питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультації викладачів кафедри). Добре організовані кон­сультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібне русло, зробити її раціональною та ефективною.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

1. Богаров М. К. Наука управления: новый подход. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

2. Водачек Л., Вадачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.

3. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

5. Модернізація виробництва: системно – екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. 245 с.

6. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 28 с.

7. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. - 464 с.

Додаткова:

1. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

2. Законодавство України про участь громадян і їх об’єднань в охороні навколишнього середовища. Збірник/ Видання друге, доповнене – Київ, 2002. – 168 с.

3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Від. ред. В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком інтер, 1997.


Додаток А

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття № 1.

Визначення предмету, основні терміни та поняття. Організаційні форми методів.

 1. Особливості застосування основних понять та термінів.

 2. Класифікація екологічного управління:

  1. за суб`єктом управління;

  2. за органом управління;

  3. за формами управління;

  4. за сферою управління;

  5. за екологічним середовищем;

  6. за об`єктом управління;

  7. за методами управління.
Семінарське заняття № 2

Функції управління. Стадії виділення функцій управління.

1. Основні функції екологічного управління.

1.1. Облік та ведення кадастрів природних ресурсів;

1.2. Планування використання та охорона природних ресурсів;

1.3. Розподіл та перерозподіл природних ресурсів;

1.4. Контроль за використанням та охороною природних ресурсів;

1.5. Просторово-териториальна належність природних об`єктів;

1.6. Вирішення спорів про право використання природних ресурсів.
Семінарське заняття № 3.

Класифікація техніки управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

1. Класифікаційні вимоги до техніки управління.

2. Процедури процесу управління.

3. Види управлінської інформації.

4. Основні процедури процесу управління.


Семінарське заняття № 5.

Принципи підбору кадрів управління. Штатний розклад. Положення та посадові інструкції.


 1. Основний понятійний апарат: „кадри”, „персонал”, „трудові ресурси”, „умови праці”, „людські ресурси”, „трудовий потенціал працівника”, „специфічний товар ринку”.

 2. Етапи управління трудовими ресурсами.

 3. Етапи управління планування кадрів.

 4. Основні принципи розробки штатного розкладу.

 5. Класифікація кадрів управління.

 6. Екологічна орієнтація персоналу.Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


Укладач: Н. О. Телюра


План 2007, поз 30

Підп. до друку 14.05.07 Формат 60х84 1\16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл..-вид. арк.. 0,6 Ум.-др. арк. 0,4

Тираж 110 прим. Зам. №

61002 Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи