Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
Скачати 324.74 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
Дата25.06.2012
Розмір324.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина, С. А. Александрова


Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

«аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0504 - «Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: Щербина Л. В., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с.Укладачі:

Л. В. Щербина;

С. А. Александрова

Рецензент:

професор Кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, док. екон. наук Г. В. КовалевськийРекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ......................................................................................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. СПИСОК літературИ ........................................................................

4


6

18

21

28ВСТУП


Програма вивчення дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» складена відповідно до місця і значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних (семінарських) занять.

^ Семінарське заняття — форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування системи практичних знань з проблем, сучасного стану та розвитку підприємств готельного, санаторно-курортного, ресторанного та туристського бізнесу; знайомство з професійною термінологією.

За кожною з тем, включених до курсу навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії», проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також в ході виконання науково-дослідної роботи (розрахунково-графічного завдання), і одержання практичних навиків.

Заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і оцінювання.

Під час проведення практичних занять організовують дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують реферати чи доповіді, а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в результаті дискусії.

На практичних заняттях у студентів повинні сформуватися вміння і навички аналітичної роботи, а також виконання деяких видів економічної роботи, пов’язаної з діяльністю підприємств індустрії гостинності.

У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладачем проводять перевірку і обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає наявності попередньо підготовленого матеріалу (тести, різні завдання тощо).

За кожне практичне заняття виставляють оцінки, які враховують при одержанні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Й ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ

Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії


Перелік основних завдань:

1. Характеристика змісту, предмету і завдань курсу «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

2. Місце аналізу діяльності в системі наук, його зв’язок з іншими дисциплінами.

3. Характеристика моделей організації фінансово-економічної діяльності на підприємствах туріндустрії.


Питання для дискусії:

1. Роль і значення аналізу діяльності підприємств туріндустрії.

2. Фінансово-економічна діяльність підприємства як об’єкт аналітичного дослідження.

3. Які права й обов’язки аналітика підприємства туріндустрії?


Запитання для самодіагностики:

1. Яке значення аналізу діяльності в системі керування підприємством?

2. У чому полягає зміст аналізу діяльності підприємств туризму?

3. Що є предметом аналізу діяльності туристських підприємств?

4. Які завдання стоять перед аналізом діяльності?

5. З якими дисциплінами має зв’язок аналіз діяльності підприємств туріндустрії?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9].

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності


Перелік основних завдань:

1. Характеристика інформаційної бази управлінського й фінансового аналізу.

2. Характеристика звітності підприємства туріндустрії.

3. Характеристика фінансової звітності підприємства та її аналітичних можливостей.

4. Вивчення механізмів формування організаційних систем виконання аналітичних робіт на різних ієрархічних рівнях і в умовах комп’ютерної техніки.

Питання для дискусії:

1. Порівняльний аналіз інформації за джерелами її утворення.

2. Які принципи підготовки звітності підприємства?

3. У чому полягає економічна сутність балансу?

4. Призначення і структура звіту про фінансові результати.


Запитання для самодіагностики:

1. Як класифікують економічну інформацію?

2. Охарактеризувати економічну інформацію за джерелами її утворення.

3. Дати характеристику фінансової звітності.

4. Охарактеризувати користувачів фінансової звітності підприємства.

5. Принципи підготовки фінансової звітності підприємства.

6. Характеристика консолідованої фінансової звітності.

7. Розкрити економічну сутність балансу.

8. Охарактеризувати структуру балансу.

9. Розкрити економічну суть звіту про фінансові результати.

10. Яке аналітичне призначення приміток до фінансової звітності?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ


Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії

Перелік основних завдань:

1. Вивчити методику аналізу формування та виконання виробничої програми підприємства.

2. Дослідити основні напрямки стратегічного і оперативного аналізу виробничої діяльності в умовах ринкового середовища.

3. Застосувати теоретичні знання для здійснення аналізу виконання договірних зобов’язань, пошуку та оцінки резервів виробництва і реалізації продукції.

4. Вивчити особливості аналізу процесів забезпечення виробничої діяльності підприємств робочою силою, основними засобами і матеріальними ресурсами.

5. Оцінити ефективність використання робочої сили, основних засобів і матеріальних ресурсів в умовах ринкової економіки.

6. Вивчити особливості аналізу витрат, диференційованих за різними класифікаційними ознаками, як важливого чинника, що обумовлює собівартість реалізованої продукції і фінансові результати економічної діяльності підприємства.


^ Питання для дискусії:

1. У чому полягає специфіка оперативного і ситуаційного аналізу виробничої програми підприємства.

2. Розкрити основні елементи методики аналізу можливостей формування договорів щодо виробництва і реалізації продукції.

3. Дати характеристику електронної інформаційної системи управління виробничою діяльністю підприємства.

4. Розкрити основні напрями пошуку й оцінки резервів виконання виробничої програми.


Запитання для самодіагностики:

  1. Зміст, завдання і основні напрями аналізу виробничої програми підприємства.

  2. Оцінка впливу чинників на виконання виробничої програми (факторний аналіз виконання виробничої програми).

  3. Пошук і оцінка резервів виробництва та реалізації продукції.

  4. Зміст, завдання та основні напрями аналізу ресурсного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

  5. Аналізу забезпеченості підприємства трудовими та оцінки ефективності їх використання.

  6. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання.

7. Зміст і завдання аналіз витрат підприємства.

8.Класифікація витрат підприємства.

  1. Аналіз прямих витрат у собівартості реалізованої продукції підприємства.

  2. Аналіз накладних витрат підприємства.

11. Особливості оперативного аналізу витрат підприємства.

12. Аналіз кадрового потенціалу підприємства.

13. Аналіз використання робочого часу.

14. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

15. Аналіз оплати праці.

16. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами й оцінки їх якісного стану.

17. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства.

18. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами.

19. Аналіз запасів сировини і матеріалів.

20. Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних ресурсів підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].

Тема 4. Фінансовий аналіз


Перелік основних завдань:

1. Вивчити методику аналізу фінансового стану підприємства.

2. Застосувати теоретичні знання для оцінки динаміки та структури майнового та фінансового потенціалу підприємства.

3. Аналізувати фінансову стійкість та платоспроможність підприємства, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки.

4. Визначити основні напрямки методики аналіз грошових потоків підприємства.

5. Застосувати теоретичні знання для аналізу грошових коштів підприємства внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

6. Оцінити достатність, ліквідність та ефективність грошового потоку підприємства.

7. З’ясувати економічний зміст і порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємства.

8. Визначити основні напрями комплексного аналізу фінансових результатів.

9. Вивчити методику аналіз формування та розподілу чистого прибутку підприємства, його рентабельності та ділової активності.

10. Застосувати теоретичні знання для оцінки впливу чинників на зміну чистого прибутку й рентабельності капіталу підприємства.


Питання для дискусії:

1. Мета і завдання аналізу фінансового стану підприємства.

2. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану підприємства.

3. Мета і завдання грошових потоків підприємства.

4. Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків підприємства.

5. Мета і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

6. Які методичні прийоми застосовують в аналізі рентабельності підприємства?

7. Як впливають доходи й витрати підприємства на формування його фінансових результатів?


Запитання для самодіагностики:

1. Фінансовий стан підприємства, його характеристика й оцінка.

2. Основи класифікації майна і джерел фінансування підприємства.

3. Комплексна методика аналізу фінансового стану підприємства.

4. Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства .

5. Аналіз джерел фінансування підприємства.

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

7. Аналіз платоспроможності підприємства.

8. Аналіз рентабельності активів і капіталу підприємства.

9. Аналіз інтенсивності використання активів і капіталу.

10. Інтегральна оцінка фінансової стратегії підприємства.

11. Грошові потоки підприємства, їх характеристика й оцінка.

12. Основи класифікації елементів грошового потоку підприємства.

13. Методика аналізу грошових потоків підприємства.

14. Аналіз джерел утворення і напрямів витрачання грошових коштів підприємства.

15. Факторний аналіз грошових потоків підприємства.

16. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства.

17. Аналіз достатності, ліквідності та ефективності грошового потоку підприємства.

18. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства.

19. Комплексна методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

20. Аналіз формування фінансових результатів підприємства.

21. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства.

22. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства.

23. Аналіз показників рентабельності.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].


Тема 5. Стратегічний аналіз у системі керування підприємством


Перелік основних завдань:

1. З’ясувати залежність обсягів виробництва, витрат і фінансових результатів.

2. Вивчити порядок прогнозування витрат виробництва і обсягу виробництва.

3. Навчитись використовувати метод беззбитковості та закон спадаючої віддачі для прогнозування обсягів виробництва.

4. З’ясувати порядок формування фінансових показників діяльності, визначити основні напрямки аналізу фінансових показників.

5. Вивчити методику проектування фінансової звітності.

6. Оволодіти прийомами прогнозування фінансових показників і методами аналізу проектованих фінансових звітів.

7. Визначити основні види стратегій і прогнозів, їх класифікаційні ознаки відповідно до призначення.


Питання для дискусії:

1. Роль системи стратегічного вимірювання в керуванні бізнесом.

2. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі.

3.Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на оптимізацію фінансового результату.

4. Обгрунтування практичних аспектів основних методів прогнозування й оптимізації обсягу виробництва.

5. Визначити переваги й недоліки застосування методів прогнозування показників фінансових звітів.

Запитання для самодіагностики:

1. У чому полягає сутність стратегічного управління?

2. Охарактеризувати систему методів стратегічного аналізу.

3. У чому полягає невизначеність як умова прийняття управлінських рішень?

4. У чому полягає практичне значення закону спадаючої віддачі беручи за критерій додатковий обсяг продукції?

5. У чому полягає практичне значення закону спадаючої віддачі за критерієм граничного фізичного продукту?

6. Розкрити сутність проектування фінансових звітів.

7. Визначити переваги і недоліки застосування основних методів прогнозування показників проектованих фінансових звітів.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


Тема 6. Орагнізація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах


Перелік основних завдань:

1. Характеристика основних показників в системі аналізу діяльності туристських підприємств.

2. Порівняльний аналіз основних підходів до класифікації витрат туристського підприємства.

3. Характеристика і порівняльний аналіз методів диференціації змішаних витрат туристського підприємства.

4. Розрахунок точки беззбитковості й запасу міцності туристського підприємства.

5. Аналіз основних етапів бюджетування туристського підприємства.

6. Структура операційного бюджету і особливості його складання на туристському підприємстві.


Питання для дискусії:

1. Переваги й недоліки основних підходів до класифікації витрат.

2. Ціноутворення як основна функція фінансового маркетингу в сфері туризму.

3. Можливості, які одержує туристське підприємство в результаті планування і прогнозування.

4. Проблеми підприємства, пов’язані з організацією бюджетування.


Запитання для самодіагностики:

1. Для чого потрібна класифікація доходів туристського підприємства?

2. Які є принципи класифікації витрат туристського підприємства?

3. У чому полягає сутність суб’єктивного методу диференціації затрат?

4. У чому полягає сутність методу «верхньої і нижньої точки» диференціації затрат?

5. У чому полягає сутність графічного методу диференціації затрат?

6. У чому полягає сутність методу найменших квадратів диференціації затрат?

7. На чому базується методика проведення операційного аналізу на туристському підприємстві?

8. Сутність основних принципів планування і прогнозування на туристському підприємстві.

9. Сутність методики бюджетування на туристському підприємстві.

10. Характеристика складових бюджету, із яких складається загальний бюджет туристського підприємства.


Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].

Тема 7. Керування джерелами коштів й оборотними засобами підприємств туризму


Перелік основних завдань:

1. Характеристика механізму вибору найоптимальнішої структури коштів на туристському підприємстві.

2. Методика розрахунку фінансового важелю.

3. Характеристика й особливості підприємницького та фінансового ризиків туристського підприємства.

4. Характеристика рівнів ліквідності поточних активів.

5. Порівняльний аналіз типів керування поточними активами туристського підприємства.


Питання для дискусії:

1. У чому полягає причина того, що в структурі капіталу туристського підприємства його левова частка припадає на кредиторську заборгованість?

2. Основні критерії для кредитних організацій щодо надійності туристського підприємства в фінансовому аспекті, зокрема платоспроможності підприємства.

3. Причини більш частого залучення коштів туристськими підприємствами короткострокового характеру, ніж довгострокового.


Запитання для самодіагностики:

1. Чим обумовлена структура пасиву підприємств розміщення, ресторанного господарства?

2. Чим обумовлена структура пасиву туристського підприємства?

3. У чому полягає сутність ефекту фінансового важелю?

4. Як можна оцінити сукупний ризик в сфері туризму?

5. Порівняльна характеристика рівнів піраміди ліквідності поточних активів.

6. Що являє собою факторінг, коли і кому його вигідно використовувати?

7. Які є типи політики управління поточними активами туристського підприємства?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація процесу керування ризиками на підприємствах індустрії гостинності


Перелік основних завдань:

1. Визначити основні напрями методики аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

2. Засвоїти особливості аналізу реальних і фінансових інвестицій.

3. Вивчити методику оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій в умовах невизначеності.

4. Вивчити методологічні засади аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства за параметрами стійкості економічного зростання, ділової активності та потенційного банкрутства.

5. Застосувати теоретичні знання для оцінки ділової активності підприємства та ймовірності його банкрутства.


Питання для дискусії:

1. Особливості порівняльного аналізу інвестиційних проектів.

2. Порівняльна характеристика різних рівнів інвестиційної політики в галузі туризму.

3. Переваги й недоліки використання методів оцінки ефективності інвестицій з дисконтуванням і без дисконтування.

4. Переваги й недоліки використання таких методів прогнозування, як: екстраполяції, експертних оцінок, історичної аналогії, сценаріїв.

5. Переваги й недоліки основних методів і прийомів зменшення і страхування ризиків в туризмі.


Запитання для самодіагностики:

1. Інвестиційна діяльність підприємства, її характеристика та оцінка.

2. Основи класифікації інвестиції.

3. Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

4. Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

5. Аналіз реальних інвестицій.

6. Аналіз фінансових інвестицій.

7. Критерії економічного зростання підприємства.

8. Мета і завдання аналізу економічного зростання підприємства.

9. Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного зростання підприємства.

10. Методика аналізу економічного зростання підприємства.

11. Аналіз і оцінка економічного розвитку підприємства.

12. Аналіз ділової активності підприємства.


Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


2. Методики активізації процесу навчання


При викладанні дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» для активізації навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних технологій, як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри, кейс-метод.

Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від традиційних вважаються не тільки методика і техніка викладання, але й висока ефективність навчального процесу, що проявляється через:

високу мотивацію студентів;

закріплення теоретичних знань на практиці;

підвищення самосвідомості студентів;

вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення;

вироблення здатності до колективних рішень;

вироблення здатності до соціальної інтеграції;

придбання навичок вирішення конфліктів;

розвиток здатності до компромісів.

Розподіл форм і методів активізації процесу навчання навальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» подано в табл. 1.

^ Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, увага студентів повиннна бути сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні висновки з питань, що розглядаються.

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розгляду. При цьому лектор ставить питання, які спонукають студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів сконцентруватися і активно мислити в пошуках правильної відповіді.


Таблиця 1 - Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу туристської індустрії

Проблемна лекція з питання «Особливості фінансово-економічної діяльності в управлінні туристським бізнесом »

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності

Міні-лекція, дискусія з питання «Характеристика звітності підприємства та її аналітичних можливостей»; презентація результатів роботи в малих групах

Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії

Кейс-метод – проблемна ситуація «Аналіз виробничої програми підприємства» (практичне заняття)

Тема 4. Фінансовий аналіз

Кейс-метод – проблемна ситуація «Особливості проведення коефіцієнтного аналізу» (практичне заняття)

Тема 5. Стратегічний аналіз у системі керування підприємством

Міні-лекція, дискусія з питання «Економічна стратегія як сукупність дій, спрямованих на ефективну виробничу, збутову, фінансову та інші діяльності підприємства»; презентація результатів роботи в малих групах

Тема 6. Організація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах

Проблемна лекція з питання «Бюджетування як основна частина планування туристського підприємства»

Тема 7. Керування джерелами коштів та оборотними засобами підприємств туризму

Міні-лекція, дискусія з питання «Критерії формування оптимальної структури коштів на туристському підприємстві»; презентація результатів роботи в малих групах

Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація процесу керування ризиками на підприємствах індустрії гостинності

Проблемна лекція з питання «Методи страхування ризиків та визначення можливого банкрутства туристського підприємства»


На початку проведення проблемної лекції треба чітко сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми.

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доведень та узагальнень.

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються стисло. Лекційне заняття, проведене в такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу на сприйняття матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.

Проблемні лекції і міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах.

^ Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального спілкування.

Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу (міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб та представити наприкінці заняття своє бачення і сприйняття матеріалу, тобто виступити перед аудиторією з результатам роботи групи.

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» передбачають лекційні й практичні заняття, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, у тому числі розрахунково-графічного завдання.

Перевірку і оцінювання знань студентів проводять в наступних формах:

оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;

оцінювання виконання і захист індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання);

презентація результатів науково-дослідної роботи;

написання і захист глосарію;

складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

складання екзамену.

Структура засобів контролю з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведена в табл. 2.


Таблиця 2 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види й засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ І. Поточний контроль із змістових модулів

ЗМ 1.1. Теоретичні засади й загальні положення курсу

Тестування

10

ЗМ 1.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності

Тестування

10

ЗМ 1.3. Організація і керування діяльністю підприємств туріндустрії

Тестування

10

^ Складання глосарію

10

Написання і захист РГЗ

20

Активність на практичних заняттях

40

Всього за модулем І

100

^ Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

відвідування занять;

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання);

складання глосарію;

складання проміжного контролю із змістових модулів.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи й активності на практичних заняттях проводиться за 4- бальною шкалою за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи проводиться за 4- бальною шкалою.

Оцінка «відмінно» ставиться при відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась з вимог не буде виконана, то оцінка знижується.

^ Написання і захист глосарію має за мету ознайомлення студента із професійною туристською термінологією. Критеріями оцінювання виступають: 1) оформлення глосарію за змістовими модулями; 2) опрацювання відповідної літератури; 3) рівень засвоєння та оперування термінологічним апаратом.

^ Презентація результатів наукових робіт є додатковою частиною самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

Мета підготовки презентації результатів наукових робіт– поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі вивчення дисципліни та оволодіння навичками оформлення і викладення результатів проведеної науково-дослідної роботи.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (розрахунково-графічне завдання) є обов’язковою частиною самостійної роботи студента. Виконання розрахунково-графічного завдання має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

Розрахунково-графічне завдання оцінюється за критеріями:

самостійності виконання;

логічності й послідовності викладення матеріалу;

повноти й глибини розкриття теми, проблемної ситуації, аналітичної частини;

наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.);

кількості використаних джерел;

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та ресурсів мережі Internet;

обґрунтованості висновків;

наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела;

якості оформлення, презентації і захисту розрахунково-графічних завдань.

^ Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом лекційного матеріалу і вміння застосування його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на вирішення невеличкого практичного завдання.

Проміжний тестовий контроль проводять три рази за семестр (в рамках вивчення змістовного модуля). Загальна тривалість тестів з модулю І – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна правильна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 бала. Бланки для проведення тестування з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведено в Додатку А. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання (табл. 3).

Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.

Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними темами.

Підсумковий контроль за модулем І - у формі екзамену.

До складання екзамену допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання глосарію, написання і захисту розрахунково-графічного завдання (індивідуального науково-дослідного завдання) та інших завдань, передбачених програмою дисципліни.

Екзамен здійснюється за екзаменаційними білетами, що містять три питання з модуля І (два теоретичних питання і одне практичне завдання) і дають можливість здійснити оцінювання знань студента за дисципліною «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» (рис. 1). Екзаменаційне завдання оцінюється за 4-бальною системою.


Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування із змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

9,1 – 10,0

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

8,1 – 9,0

Добрев загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7,1 – 8,0

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6,1 – 7,0

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

4,1 – 6,0

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільнопотрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,6 – 4,0
Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5
^ Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність _________ТУР, ГОТ______________ Семестр ______8_______


Навчальний предмет: Аналіз діяльності підприємств туріндустрії


Екзаменаційний білет № ___0___


1. Предмет, мета, задачі, принципи економічного аналізу

2. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства

3. Практичне завдання


Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № _________________ від _____________________ 200__ р.

Зав. кафедри ____________(_____________) Екзаменатор ___________(_______________)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Рис. 1- Зразок екзаменаційного білету


Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;

уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;

упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;

не викликати проблем у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

добре відповідати на запитання екзаменаторів.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її вирішення;

позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».

Підсумкова оцінка з модуля І навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру й оцінка за результатами підсумкового екзамену).

Відповідно до набраних студентом балів за модулем І оцінка знання матеріалу проводиться за 4-бальною системою та перераховується в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 4).


Таблиця 4 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

1

2

3

4

5

^ Національна 4-бальна і в системі ECTS5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F


^ 4. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ


4.1. Нормативно-правові акти

1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.

4. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.

^ 4.2. Основна література

5. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 426 с.

6. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. с англ.; под ред. В. В. Ковалева. – СПб.: Экон. школа, 1997. – Т.1. – 497 с.; Т.2. – 497 с.

7. Быстров С. А. Финансовый менеджмент в туризме. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. – 240 с.

8. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Знання, 2005. - 662 с.


^ 4.3. Додаткова література

9. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: Уч. пособие. — М.: Форум: ИНФРА-
М, 2004.-288 с.

10. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - Xарьков.: Фактор, 2005. -156 с.

11. Соболева Е. А., Соболев И. И. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы: Уч.-метод. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 123 с.

12. Чуев И. Н., Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник. -М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2004. -352 с.


^ 4.4. Ресурси мережі Internet

13. http://www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

14. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

15. http://www.tourism.gov.ua / - сайт Державної туристичної Адміністрації.

16. http://www.restcon.ru/ - сайт з питань ресторанного бізнесу .

17. http://www.tourism.ru – сайт з інформацією про країнознавство.

18. http://www.strani.ru/ - сайт про міста та країни світу.

19. http://worlds.ru/countries/ – сайт з інформацією про країнознавство.

20. http://travel.mail.ru/place/ – сайт з інформацією про країнознавство.

21. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу.

22. http://www.world-v-tourism.com – віртуальний турист – довідки про всі країни світу (карти, історія, культура, природні умови).


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»).


Укладачі: Лариса Володимирівна Щербина,

Світлана Анатоліївна Александрова


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2008, поз. (додатково)

Підп. До друку 05.02. 2008

Друк на ризографі.

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 1,2

Тираж 100 прим.


Папір офісний

Обл.-вид. арк. 1,5

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «управління персоналом» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Бізюк, Л. М. Александрова, О. Ф. Грєвцова збірник задач з алгебри
Харківська національна академія міського господ.; уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Х: Хнамг, 2012
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спецыаліст спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова Методичні вказівки
Туризм” І для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи