Методичні вказівки з української мови icon

Методичні вказівки з української мови
Скачати 391.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки з української мови
Дата25.06.2012
Розмір391.73 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для самостійної роботи студентів І курсу

денної та заочної форм навчання за напрямами:

6.060101 – «Будівництво»,

6.060102 – «Архітектура»,

6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»,

6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»,

6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»,

6.050702 – «Електромеханіка»,

6.070101 – «Транспортні технології»,

6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»,

6.020107 – «Туризм»,

6.030601 – «Менеджмент»,

6.030504 – «Економіка підприємства»,

6.030509 – «Облік і аудит»,

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки (для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:6.060101 – «Будівництво», 6.060102 – «Архітектура», 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»,6.050702 – «Електромеханіка», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа, 6.020107 – «Туризм», 6.030601 – «Менеджмент»,

6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). Укл.: Золотарьова І.М., Хом`якова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с.


Укладачі: І.М.Золотарьова,

О.В.Хом`якова


Рецензент: Л.Ф.Крутова

Рекомендовано кафедрою української та російської мов, протокол № 9 від 29 травня 2007 року


ПЕРЕДМОВА


Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання, які вивчають дисципліни: «Українська мова», «Українська мова професійного спрямування», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова».

Метою і завданням посібника є глибоке оволодіння нормами сучасної української літературної мови, удосконалення знань, умінь і навичок щодо оформлення наукових текстів і ділових паперів, підвищення культури мовлення.

Предметом дисципліни є вивчення лексичних і синтаксичних особливостей наукового та офіційно-ділового стилів мови, методики оформлення наукових і ділових текстів, підвищення загального рівня грамотності.

Посібник складається із декількох розділів: теми для самостійної роботи, тести з орфографії, тести з пунктуації, складні випадки перекладу, слововживання, найуживаніші зразки документів, тексти для перекладу.

Теми для самостійної роботи студентів передбачають знайомство з теоретичним матеріалом щодо особливостей усного та писемного спілкування, культури мовлення, а також правила складання ділових документів.

З метою підвищення рівня загальної грамотності студентів у посібнику міститься розділ із тестовими завданнями як з орфографії, так і з пунктуації.

Роботу над розділами «Складні випадки перекладу» та «Слововживання. Вибір слова» слід розпочинати з уважного вивчення значення як російського, так і українського слова або вислову, звертати увагу на багатозначність українських слів як в усному, так і в писемному мовленні.

Найуживаніші зразки документів представлено у посібнику з метою полегшення вивчення курсу української мови за всіма її напрямками.

Тексти для перекладу зорієнтовані за змістом на майбутні спеціальності студентів, вони містять відповідну термінологічну лексику, особливості наукового стилю мовлення.

Посібник рекомендовано використовувати як для денної, так і для заочної форм навчання.


І. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


^ ТЕМА 1. МОВА – СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Роль мови в житті людини та суспільства, функції мови. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. Традиційні та сучасні теорії щодо походження мови взагалі й української зокрема.

І.П. Котляревський – зачинатель нової української літературної мови.

Т.Г. Шевченко – основоположник сучасної української літературної мови.

Поняття літературної мови. Усна і писемна форми реалізації літературної мови. Літературна норма.

Стиль як різновид літературної мови. Стиль мовлення. Поділ мови на стилі. Загальна характеристика стилів сучасної української літературної мови.


^ ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВИ


Сфера застосування, призначення, ознаки наукового стилю мови. Форми реалізації й жанри наукового стилю. Система мовних засобів (терміни, наукова фразеологія, складні синтаксичні конструкції). Основні вимоги до мовлення. Різновиди (підстилі) наукового стилю.

Структура наукового тексту; поняття композиції тексту. Мовно-логічні основи побудови тексту.

Роль і місце інформації в науковому тексті (основна, додаткова, дублююча та оцінна інформації).


^ ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ПРО ТЕРМІНИ


Походження термінів в українській мові. Групи термінологічної лексики. Термінологічні словники. Дозування термінології як ознака мовної культури. Досконалість перекладу. Труднощі перекладу на українську мову.


^ ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО

СТИЛЮ МОВИ


Сфера застосування, призначення, основні ознаки, функції офіційно-ділового стилю (ОДС). Система мовних засобів. Різновиди (підстилі) ОДС. Форми реалізації ОДС. Основні вимоги до мовлення.

Документ як основний вид ділового мовлення. Функції документа. Критерії класифікації документів. Стандартизація ділових паперів. Вимоги до оформлення документів.


^ ТЕМА 5. РЕКВІЗИТИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ.

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА


Державний стандарт на оформлення ділових паперів. Реквізит як елемент документа. Постійні й змінні реквізити. Формуляр-зразок як єдина модель побудови однотипних документів. Штамп, бланк.

Текст як основний реквізит документа. Оформлення сторінки документа.


^ ТЕМА 6. ВИБІР СЛОВА І ДОКУМЕНТ


Вимоги до слова в діловому тексті. Власно мовні слова. Запозичення як спосіб утворення терміна в українській мові.

Місце термінів у діловому мовленні. Вимоги до вживання термінів у тексті документа. Професіоналізми як замінники термінів. Групи професіоналізмів.

Синоніми. Синонімічний вибір слова. Найпоширеніші синонімічні ряди.

Пароніми. Види паронімів.


^ ТЕМА 7. ГРАМАТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ВИМОГИ ДО

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ


Граматична форма ділових документів.

Узгодження і керування як засоби підрядного зв`язку.

Труднощі з узгодженням. Складні випадки керування. Вживання прийменників. Прийменник по в діловому стилі.

Синтаксичні структури діловодства. Логічна послідовність як необхідна ознака ділового документа.

Синтаксичні особливості ділових паперів: порядок слів, використання інфінітивних конструкцій, віддієслівних іменників, дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. Місце вставних конструкцій у тексті документа.


^ ТЕМА 8. УСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ


Поняття про форми усного спілкування. Види усного ділового спілкування: ділове засідання, наради, телефонна розмова, прийом відвідувачів.

Ділова бесіда як форма взаємного спілкування. Види ділових бесід (кадрові, проблемні).

Нарада як ефективний спосіб обговорення актуальних питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя. Види нарад (проблемні, інструктивні, оперативні). Культура телефонного діалогу.

Доповідь як поширена форма публічних виступів.


^ ТЕМА 9. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ


Культура мовлення як невід`ємна складова частина загальної культури людини. Норми літературної вимови. Особливості наголошення слів в українській мові. Закони милозвучності української мови.

Мовний етикет. Форми ввічливості (привітання, прощання, пробачення, прохання, подяка). Мовні кліше, що підкреслюють ненав`язування думки мовця. Моделі звертання. Мовні засоби вираження поваги. Чинники культури усного ділового мовлення.

Наукова дискусія, мовно-етичні рамки. Особливості промови на будь-яку тему без попередньої підготовки. Роль позамовних засобів (жести, інтонація, міміка) у спілкуванні.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови.– К.,2001.

 2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови.– К., 1997.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.– Х., 2003.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.– Х., 1996.

 5. Сучасна українська мова / За ред. О.Пономарева.– К., 2001.

 6. Українська мова. Енциклопедія.– К., 2000.

 7. Український орфографічний словник / За ред. А.Свашенко.– Х.,1997.

 8. Український правопис / АН України. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні; Ін-т укр. мови.– К., 2000.

 9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.– К., 2000.

 10. Ющук І. Практичний довідник з української мови.– К., 2000.ІІ. ТЕСТИ З ОРФОГРАФІЇ


1.Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:


А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо;

Б спина, виразно, завдання, попереду;

В предмет, рукопис, ненавидіти, в`язкий;

^ Г кропива, приязнь, горошина, каталог.


2.Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом:


А легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство;

Б лотерея, лоцман, лупнути, лупа;

В лижник, лимонка, листоноша, ліворуч;

^ Г лісовий, лимонний, листування, лісник.

3.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою r :


А (г, r)героїчний, (г, r)удзик, (г, r)остинець, (г, r)воздика;

Б (г, r)рунтець, (г, r)лей, (г, r)уля, (г, r)азда;

^ В (г, r)анок, (г, r)валт, (г, r)отовий, (г, r)араж;

Г (г, r)азета, (г, r)ерб, (г, r)ектар, (г, r)гуцул.


4. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:


А балас..ний, піз..ній, гігант..ський, безсовіс..ний;

^ Б зап`яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник;

В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

Г безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.


 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:


^ А м..тний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;

В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.


 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м`якого знака:


^ А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці;

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія;

В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма;

Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці.


 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:


^ А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В страшне..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.


^ 8.Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походженнявідбувається подвоєння:


А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о;

Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а;

^ В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський;

Г Брюс..ель, Одіс..ей, контр..еволюція, трас..а.


 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-:


А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити;

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний;

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити.


 1. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:


^ А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;

В десь-інде, підчас, до побачення, сповна;

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека.

ІІІ. Т Е С Т И З ПУНКТУАЦІЇ


1. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого слід поставити тире:


^ А Переконатися пора зробивши зло не жди добра.

Б Одним заспокоюю себе у мене ще все попереду.

В У товаристві лад усяк тому радіє.

Г Добре сказано Сенекою жорстокість народжується з посередності й слабкості.


2. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не треба ставити кому:


^ А Весна процвіте і наново криниця простеле барвінком круті береги.

Б Рясніє дощ і падає лункіше м`яких краплин розмірене биття.

В Аж колись уранці зашуміли хвилі і громи заграли в сурми голосні.

Г Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.


^ 3. Позначте речення, у якому між однорідними членами кома не ставиться:


А Я був у власному житті і машиніст і пасажир.

Б Один оце я тільки – ні в тин ні в ворота.

^ В Не схотіла душа бунтівна ні тепла ні смачного пшона.

Г Слизняк не виросте ні лебедем ані орлом.


4. Позначте речення з узагальнюючим словом перед однорідними членами:


^ А Зелена хвоя рельєф сірої гами каменю білий сніг все чудово як у казці.

Б Глибину тиші не порушує ніщо ні тріскотня коника у траві ні шелест дерев.

^ В Я сяду подумаю зайду провідаю.

Г За дощем не видно було ні моря ні неба.


5. Позначте речення з помилкою в оформленні цитати або прямої мови:


^ А «Важливо не те, як я малюю, а що в тому бачать інші,» – сказав Валерій.

Б У своїх сонетах Рильський часто висловлював пейзажем те, «для чого слів нема людських».

^ В Дівчина мовила: «Яка краса!»

Г Царизм «не вип`є живущої крові», бо серце народу – Прометея «воно знову оживає і сміється знову».

6. Позначте складне безсполучникове речення, у якому слід поставити двокрапку:

А На годину спізнишся за рік не доженеш.

Б Гаї шумлять я слухаю.

^ В Мати знайшла їх разом син грав на скрипці поруч із батьком.

Г Тому всі вони Степан із жінкою похмурий чоловік із жінкою дочкою та зятем йшли серйозні й зосереджені.


^ 7. Позначте речення зі вставним словом, словосполученням або реченням:


А Над головами простиралося небо повне загадкових світів.

Б Гола земля бита крилами вітру сіріла під олив`яним небом.

В Полювання як ви потім побачите потребує чимало часу.

^ Г Народна творчість це справді невичерпне чисте джерело.


8. Позначте речення з пунктуаційною помилкою:


А А світ стояв як і раніше, й земля оберталася навколо своєї осі.

Б Струмує повітря, тиша леліє, і ніде нікого.

В Проводжали чумаків урочисто, всім селом: співали пісень, виголошували напуття.

^ Г Так по землі приходять весни, і по грозі сіяє синь.


9. Позначте речення з одиничним дієприслівником-обставиною, що не відокремлюється:


А Згуртувавшись хоч наспіваємось.

Б Краще вмерти стоячи як жити на колінах.

В Попрацювавши можна й відпочити.

^ Г Спотикаючись вчаться вище ноги підіймати.


10. Позначте речення з непрямою мовою:


А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна.

^ Б Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі.

В Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність.

Г Ти доросла людина часто кажуть мені.


^ IV. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ


Перекладіть словосполучення українською мовою:

Безналичный расчет, в тот же момент, дальнейшее использование, заказное письмо, изысканные манеры, изысканный вкус, каждые полчаса, капризная погода, капризный ребенок, косвенная причина, косвенные результаты, лицевой счет, личный листок, на должном уровне, наличные деньги, неотложная помощь, неотложное дело, негодность, ни под каким видом, обратиться по адресу, общественное мнение, общественные отношения, оприходование, отпуск по болезни, отчисления, письмо с уведомлением, повредить механизм, повредить палец, понести потери, по понедельникам, принимать участие, приносить неприятности, приходование, пришло в негодность, пути сообщения, расписка в получении, расходная накладная, спрос и предложение, текучесть кадров, текущий счет, точно известно, точно изъясняться.


^ V. СЛОВОВЖИВАННЯ. ВИБІР СЛОВА


Замісник. Заступник.

Замісник – посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов`язки, тобто заміщує відсутнього керівника.

Заступник – офіційна назва посади.

Суспільний. Громадський.

Суспільний – у словосполученнях: суспільний лад, суспільна система, суспільне становище, виробництво.

Громадський – обов`язок, порядок, діяч; громадська робота, справа.

^ Квиток. Білет.

Квиток – у словосполученнях: театральний квиток, залізничний, студентський тощо.

Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний.

Скоро. Швидко.

Скоро – коли йдеться про час.

^ Швидко – на позначення інтенсивності руху.

Наступний. Подальший.

Наступний – вживається з конкретним поняттям: наступна зупинка, тиждень.

Подальший – на позначення абстрактного поняття: подальше життя, доля.

^ Положення. Становище. Стан.

Положення – у словосполученнях: горизонтальне положення, вертикальне.

Становище – міжнародне, офіційне. Також у значенні: знайти вихід з певного становища.

^ Стан – у словосполученнях: стан економіки, стан справ, фінансів, стан хворого.

Виборний. Виборчий.

Виборний – коли йдеться мова про виборну посаду, агітацію, про виборність та звітність організацій.

Виборчий – у словосполученнях: виборча компанія, виборче право, виборчий бюлетень.

^ Дільниця. Ділянка.

Дільниця – адміністративно самостійний об`єкт або виробничний вузол, а також виборча дільниця.

Ділянка – частина поверхні, площі (садова ділянка, дослідна ділянка).

^ Особистий. Особовий.

Особистий – приватний, власний (особистий підпис, особисте життя).

Особовий – у словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з`єднань.

^ Покажчик. Показник.

Покажчик – напис, стрілка, довідник.

Показник – доклад, свідчення, дані. Економічний показник, показник можливостей.

^ Дипломат. Дипломант. Дипломник.

Дипломат – посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант – переможець конкурсу (наприклад, музикантів або співаків).

Дипломник – автор дипломної роботи, підготовленої у вузі чи технікумі.

^ Закінчити. Завершити.

Перевага надається слову завершити в урочистому контексті: завершити збирання хліба... Але: Закінчити школу, інститут.

Добиватися. Досягати.

Ці слова вживаються на позначення певного результату, але слово досягати має ширше застосування в українській мові. Національна культура досягла розвитку. Слово добиватися характеризує переважно діяльність людини. Добиватися прав, успіхів, врожаю, успішності.

^ Відзначати. Відмічати.

Слова мають спільне значення, однак в офіційних документах прийнято вживати відзначати. Слово відмічати характерне для усного мовлення: відмічати день народження.

^ Оплатити проїзд. Оплатити за проїзд.

Нормативним вважається форма: оплатити проїзд, оплачувати проїзд.

Щодо проблеми. Стосовно проблеми.

В усному мовленні надаємо перевагу виразу щодо проблеми, в писемному – стосовно.

Повідомляти. Сповіщати.

Повідомляти – частіше використовується у книжній мові (повідомляємо про зарахування...)

Сповіщати – має дещо емоційне забарвлення (сповіщати про приїзд гостей, про відкриття форуму).

Грати роль. Відігравати роль.

Грати роль – так кажуть про роботу актора.

Відігравати роль – брати участь у чомусь.

^ VI. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ


Укладіть документи з кадрово-контрактних питань, користуючись зразками, поданими нижче.


ЗАЯВА


Заява – це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі.

Розрізняють заяви службові (від організацій і установ або посадових осіб до посадової особи іншої організації) і особисті заяви (які містять прохання, звертання до керівної посадової особи).

В заяві відомості розміщуються:

- праворуч на останній третині рядка пишеться назва установи, куди подається заява;

- нижче викладаються відомості про того, хто подав заяву: посада, місце роботи, прізвище, ім`я, по батькові, адреса;

- ще нижче, посередині рядка, пишеться слово заява;

- через інтервал з абзацу й великої літери подається текст заяви;

- додаток (якщо є потреба);

- дата (ліворуч);

- підпис (праворуч).

Особиста заява пишеться власноручно в одному примірнику.

Службова може бути відтворена механічним способом в декількох екземплярах і мати відповідні реквізити.


Зразки

Директорові ТОВ «Алекс»

п. Кучеру В.А.

інженера цеху № 3

Федоренка П.В.


ЗАЯВА

Прошу надати мені позачергову відпустку протягом тижня з 2 по 9 червня 2007р. за сімейними обставинами.

31.05.2007 (підпис)


Директору ЗСШ № 2

п. Дудченко С.І.

СидоренкоТетяниМихайлівни,

яка мешкає за адресою:

м. Харків 34, вул.Полтавський

шлях, 173, к. 45, тел. 370-61-80


ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на посаду вчителя фізики з 11.04.2007.

Додатки:

1) копія диплома;

2) трудова книжка;

3) автобіографія;

4) медична довідка (ф. 086);

5) довідка з місця проживання;

6) особовий листок з обліку кадрів;

7) чотири фотокартки.

10.04.2007 (підпис)


АВТОБІОГРАФІЯ


Автобіографія – це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності. Незважаючи на довільний виклад тексту, обов`язково зазначаються від імені першої особи такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім`я та ім`я по батькові теперішні та колишні, якщо

були зміни (у називному відмінку).

3. Дата народження: число, місяць (літерами), рік.

4. Місце народження: село, селище, місто (у називному відмінку), район (у родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у називному відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

5. Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

6. Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.

7. Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).

8. Нагороди, стягнення, заохочення.

9. Відомості про громадську роботу.

10. Короткі відомості про склад родини (без займенників).

Якщо неодружені:

 • батько, мати (прізвище, ім`я та ім`я по батькові, рік народження, посада та місце роботи);

 • сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізвище, ім`я та ім`я по батькові, рік народження, місце навчання, роботи, посада).

Якщо одружені:

 • дружина, чоловік (прізвище, ім`я та ім`я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

 • діти (прізвище, ім`я та ім`я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

 1. Повна домашня адреса, номер телефону.

 2. Дата укладання (ліворуч).

 3. Підпис укладача (праворуч).Зразок


АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Кузич Оксана Григорівна, народилася 9 березня 1986 р. в м. Харкові.

З 1993 до 2003 р. навчалася в міській СШ № 18, 11 класів якої закінчила з відзнакою.

З 2003 р. – студентка філософського факультету Харківського національного університету, на 4-му курсі якого й навчаюся.

На громадських засадах очолюю редколеrію факультетського часопису «Світ».

Родиннний склад:

батько – Кузич Григорій Сергійович, 1956 р. народження, водій ТП-07654 м. Харкова;

мати – Кузич Алла Василівна, 1960 р. народження, вчитель СШ № 18 м. Харкова.

Місце проживання: 61034, м.Харків-34, вул.Світла, 12, к. 67.

18.05.2007 (підпис)


РЕЗЮМЕ

Резюме – це документ, який укладають для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Претендент у стислій формі викладає такі основні відомості:

1. Назва документа.

2. Ім`я, ім`я по батькові та прізвище.

3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

4. Домашня адреса та номер телефону

5. Родинний стан.

6. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

7. Науковий ступінь.

8. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат,

зазначається окремо).

9. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спеціальністю,

на яку претендує кандидат).

10. Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні позитивні якості, працездатність, знання, навички роботи, володіння суміжними спеціальностями тощо).

11. Дата.

12. Підпис.


Зразок


РЕЗЮМЕ


Ганна Миколаївна Кучеренко

Народилая 2 квітня 1975 р. в м. Харкові.

Заміжня, маю сина.

Домашня адреса: 61123, м. Харків, пров. Вишневий, 5, к. 67.

Телефон – 7164567.

Навчання: 1990 – 1994 рр. – Харківське педагогічне училище (учитель початкових класів);

1996 – 2001 рр. – Харківський державний університет (фах «географ», присвоєно кваліфікацію «Викладач географії»).

Досвід роботи: липень 2001 р. – жовтень 2004 р. – викладач географії України в Харківському педагогічному коледжі.

Із жовтня 2004 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського реrіонального інституту післядипломної освіти вчителів.

Маю досвід роботи з ПК, вмію працювати з Word, Excel.

Досконало володію англійською та німецькою мовами.

У разі потреби можу подати рекомендації.

12.07.2007 (підпис)


ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві.

Характеристика пред`являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.

Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його особової справи. Текст характеристики викладається від 3-ї особи на прохання працівника.

Характеристика має містити такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім`я та ім`я по батькові особи, на яку укладається характеристика (в родовому відмінку).

3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є); місце роботи, навчання.

4. Рік народження (якщо треба – національність, домашня адреса, освіта).

5. Текст – дані про трудову діяльність (навчання). Зазначаються моральні якості – риси харктеру, ставлення до колеr чи інших членів колективу.

6. Висновки – призначення характеристики.

7. Дата укладання документа (ліворуч).

8. Посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (при потребі – інших відповідальних осіб).

9. Печатка установи, що видала характеристику.


Зразок


Характеристика студентки

факультету ІЕМ

Петренко Наталії Анатоліївни,

1987 року народження


Петренко Н.А. навчається на ІІІ курсі факультету ІЕМ Харківської національної академії міського господарства. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. Під час навчання у навчальному закладі освіти Петренко Н.А. зарекомендувала себе як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників. З першого курсу працює над науковою темою, з якою виступала на звітно-науковій конференції студентів.

Петренко Н.А. виконує громадські доручення, є старостою групи ТВ-31.

Вимоглива до себе, має повагу серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристику видано для подання до _________________________

Декан факультету ІЕМ (підпис) В.О.Ткачов

Куратор групи ТВ-31 (підпис) О.О.Ковальова

(печатка)

^ VII. ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

Перекладіть тексти українською мовою.


 1. Вентилируемые фасады


Системы навесных вентилируемых фасадов были разработаны как более рациональная и более долговечная альтернатива штукатурным фасадам. Эти системы тоже, по сути, состоят из несущей стены, эффективного теплоизолирующего слоя и декоративно-защитного покрытия, но конструктивно очень сильно отличаются от них. Основные отличия в том, что теплоизоляционные материалы в таких системах используются значительно более легкие и, как следствие, менее прочные. С одной стороны, это позволяет сэкономить значительные средства на теплоизоляционном слое, с другой – требует введения системы силового каркаса. Этот каркас зачастую с помощью дюбелей крепится на несущую стену и удерживает на себе и теплоизоляционный слой, и декоративную навеску.

Выбор декора огромен и позволяет укомплектовать комплексной системой практически любое строение – от частного домика в лесу до современной многоэтажной «свечки» в центре города. Все элементы соединяются механически без мокрых и клеевых процессов в любое время года и практически при любой погоде.


   1. ^ Тепло и уют: современные котлы


Автономные отопительные системы имеют много достоинств. Это отсутствие теплопотерь при транспортировке теплоносителя к потребителю (значит не надо платить за «обогрев улицы»). Это независимость от коммунальных служб – кому не знакомы «плановые» отключения ГВС летом, зимние аварии на теплотрассах? Это высокий уровень комфорта – возможность самостоятельно регулировать температурный режим в помещении. И наконец, это оплата только за реально использованное тепло.

Сердцем системы автономного отопления является котел. Он обеспечивает нагрев теплоносителя, который, перемещаясь по трубам и радиаторам, отдает теплоту воздуху в помещении.

Одним из главных параметров котла является его мощность. Она определяется в первую очередь площадью помещения, которое необходимо отапливать. В среднем на обогрев 10м2 необходим 1 кВт мощности котла. Однако это лишь один из критериев выбора – за точным расчетом необходимо обратиться к специалистам, которые при выборе оборудования принимают во внимание также высоту потолков, теплоизоляцию стен и много других факторов.   1. ^ Из чего лучше всего строить?


В наше время известно много разнообразных строительных материалов и способов строительства.

Конечно, не все они одинаково пригодны для сооружения различных зданий. Однако всегда нужно стремиться к тому, чтобы сооружения были прочными, долговечными и дешевыми, а главное – чтобы на них тратилось как можно меньше труда.

В древние времена люди располагали лишь теми строительными материалами, которые находились в природе. И сейчас еще естественный камень, дерево, глину можно встретить на стройках. Но в современном строительстве главное место заняли материалы, изготовленные руками людей.

Исходным сырьем для этих материалов большей частью служат все те же природные минералы. Только побеждающая сила техники резко меняет их физические и химические свойства: под действием высоких температур мягкая глина превращается в крепкий кирпич; разные породы камня – в известь, гипс, цемент; песок – в прозрачное стекло; железные руды – в самую прочную сталь.


   1. ^ Золотая середина


Как найти кровлю, чтобы она была легкой и не требовала усиленной несущей стропильной конструкции? Чтобы была надежной и долговечной (на срок не менее 50 лет, а то и на все 100). Отличалась простотой монтажа и не требовала эксплуатационных затрат. Не боялась нагрузок и ударов. Не требовала дополнительной звукоизоляции и не теряла своих превосходных свойств в течение всего срока эксплуатации. Чтобы была изящной и стильной.

Сегодня речь пойдет о кровельном материале, который можно по праву назвать материалом 21-го века. Появился он в конце прошлого века, вобрав в себя только положительные особенности различных кровельных систем. Материал этот – полимер-песчаная черепица. В отличие от многих популярных нынче кровельных материалов она стала логическим шагом в развитии натуральной керамической черепицы.

Вторая половина 20-го века ознаменовалась резким развитием науки и химической промышленности. Стали появляться новые элементы, сплавы, соединения. Было освоено производство пластмассы, пластиков, полиуретанов, полимеров. В середине 90-х годов в странах ЕС предприняли попытку заменить цементное вяжущее в цементно-песчаной черепице на полимерное. Так появился новый вид черепицы – полимер-песчаная. Эта черепица по праву считается материалом нового поколения, полностью отвечающим запросам техногенного 21-го века.


   1. ^ Монтаж розеток: все под рукой


Если панелями облицовывается рабочая стена, то, кроме старых материалов, скрываются и имеющиеся розетки. И чтобы продолжать использовать эти розетки, потребуется вывести их поверх панелей. Причем те из них, которым более десяти лет, лучше заменить. Можно установить как одинарные, так и сдвоенные розетки. Если ориентироваться на большое количество розеток, лучше использовать распределительную коробку. Так как она занимает достаточно много места, ее следует поместить в стене за облицовочной панелью.

Такой, так сказать, горизонтальный вариант имеет два преимущества. Розетку можно установить именно там, где находятся необходимые приборы; туннель монтируется на любой высоте. Установка розеток осуществляется так же, как и в первом примере. Оба элемента туннеля прочно стыкуются друг с другом посредством трех крепежных пластин (или 6-миллиметровых деревянных дюбелей) на каждый погонный метр. Туннель должен быть выставлен точно горизонтально.

Подключение к электросети осуществляется электропроводом марки ПВС 3 х 1,5, который прокладывают за панелями. Толщины панелей в 16 мм будет вполне достаточно, чтобы установить корпус розетки.


6^ .Свет над рабочей поверхность


Для освещения рабочей поверхности можно использовать стандартные светильники, в которых применяются галогенные или люминесцентные лампы. Галогенные светильники создают направленный пучок яркого света с отличной цветопередачей. Чтобы поверхность стола была равномерно освещена, эти светильники прикрепляют извне на днище шкафов, на расстоянии 60-80 см друг от друга.

Провода для подключения светильников можно проложить за облицовочными материалами рабочей стенки или внутри шкафов. В последнем случае будет правильным уложить провода марки ШВВП 2 х 1,5 в пластиковый кабель-канал сечением 10 х 12 мм.

При выборе светильников предпочтительнее те из них, которые оснащены собственным выключателем. Если это люминесцентные светильники, то будет лучше, если в них используются лампы с хорошей цветопередачей, излучающие теплый белый или белый свет (в маркировке присутствуют трехзначные числа от 830 до 840).


^ 7. Рождение тока


Для того чтобы привести в движение гидротурбину мощностью в 100 кВт, необходимо ежесекундно пропускать через нее по 1 мз воды при напоре в 12,5 м. Это значит, что каждую секунду на лопасти такой турбины обрушивается с высоты третьего этажа 1 Т воды. На крупных же электростанциях, где установлены турбины в 100 тыс. кВт, на лопасти турбин ежесекундно низвергаются сотни кубометров воды с высоты в 20 и больше метров. Иначе говоря, при сооружении гидростанций приходится создавать искусственные водопады, подобных которым не много есть в природе.

Впервые люди получили электрический ток от гальванических элементов. Эти элементы создавали в электрической цепи поток электронов, движущихся все время в одном направлении. Такой ток получил название «постоянного».

Первые вращающиеся генераторы, электрические двигатели и приборы также работали на постоянном токе. И когда в конце прошлого столетия русский электротехник М.О.Доливо-Добровольский предложил применять трехфазный переменный ток, многие ученые отнеслись к этому с недоверием. Даже знаменитый американский электротехник Эдисон считал переменный ток выдумкой, не заслуживающей внимания. Однако очень скоро переменный ток стали использовать во многих областях электротехники.


^ 8. Передачи в машинах


Каким образом рабочие органы получают энергию для работы? Для этого служат передачи, которые состоят из одного или нескольких преобразующих движение механизмов. Преобразование здесь может заключаться в изменении числа оборотов, в изменении вращательного движения в поступательное, в разветвлении подводимой мощности путем распределения ее между несколькими механизмами. Передачи по своему устройству весьма разнообразны; их разделяют на механические, электрические и гидравлические.

Наиболее распространены механические передачи – их применяют на большинстве автомобилей, в грузоподъемных машинах, металлообрабатывающих станках и многих других машинах.

Электрические передачи устанавливают на тепловозах, теплоходах, турбоэлектроходах, некоторых мощных автобусах. Такая передача у транспортных машин состоит из первичного двигателя, который соединен с генератором, питающим своей энергией электродвигатели рабочих механизмов.

Электрические передачи применяются чаще всего в сочетании с механическими.

Гидравлические передачи весьма разнообразны. Применяются гидродинамические передачи (турбомуфты, турботрансформаторы) и передачи гидростатического (объемного) действия. В наши дни гидравлические передачи используются в автомобилях, станках, строительных машинах и т.п.


^ 9. От ракеты до космического корабля


Нашу эпоху часто называют веком реактивной техники. И для этого есть все основания: роль ее сейчас исключительно велика. Пожалуй, ни одна отрасль техники не знает такого стремительного расцвета, как реактивная.

Ведь еще в 20-х годах ХХ столетия не существовало даже самого понятия реактивной техники. Да и о какой реактивной технике можно было тогда говорить, если ее «представляли» лишь простейшие пороховые ракеты! Как и многие сотни лет до того, они служили для фейерверочных огней до подачи сигналов.

Правда, еще в конце ХІХ века отдельные смелые новаторы уже понимали, какое замечательное будущее ждет реактивную технику. Одним из таких людей был Николай Иванович Кибальчич. В ожидании смертной казни, сидя в тюремной камере, он написал записку, в которой впервые в мире предложил использовать пороховую ракету как средство для полета человека.

Ничего не знал о записке Кибальчича Константин Эдуардович Циолковский. Скромный учитель через несколько лет после Кибальчича стал задумываться над проблемой межпланетного полета. Он не только первый в мире открыл, что межпланетные сообщения возможны лишь с помощью ракеты, но и изобрел реактивный двигатель, без которого не мыслится осуществление космического полета.

^ 10. Распределение ресурсов на общественные блага


В условиях, когда рыночная система цен не выделяет ресурсы на общественные блага, а на квазиобщественные выделяет их недостаточно, каким же должен быть механизм, обеспечивающий их производство?

В отличие от товаров индивидуального потребления, покупаемых у частных предприятий на основе самостоятельных решений самих людей, общественные блага приобретаются через посредство правительства на основе групповых или коллективных решений. Точнее, виды и объемы производства различных общественных благ определяются в демократическом государстве политическими методами, т.е. путем голосования. Объемы потребления общественных благ представляют собой вопрос государственной политики. Эти групповые решения, принимаемые на политической арене, служат дополнением к решениям домохозяйств и предприятий, дающим ответы на фундаментальные вопросы.

В экономике, где существует полная занятость, перед государством стоит задача высвобождения ресурсов, применяемых в производстве общественных благ. Самоочевидный способ высвобождения ресурсов из частного сектора заключается в том, чтобы сократить спрос на них. Это достигается путем обложения предприятий и домохозяйств налогами, тем самым выключая часть их доходов, т.е. часть их потенциальной покупательной способности, из потоков «доходы – расходы».


^ 11. Функции денег


Деньги делают деньги. Существуют три функции денег.

1.Средство обращения. Деньги являются сегодня средством обращения:

деньги можно использовать при покупке и продаже товаров и услуг. Деньги легко принимаются в качестве средства платежа. Это удобное социальное изобретение, позволяющее платить владельцам ресурсов и производителям «товаром» (деньгами), который может быть использован для покупки любого из всего набора товаров и услуг, имеющихся на рынке.

2. Мера стоимости. Деньги выступают также мерой стоимости. Общество

считает удобным использовать денежную единицу в качестве масштаба для соизмерения относительных стоимостей разнородных благ и ресурсов. Подобно тому, как мы измеряем дистанции в милях или километрах и сравниваем их, мы соизмеряем стоимость благ и услуг в денежном выражении. Это имеет очевидные преимущества. Благодаря денежной системе нам не надо выражать цену каждого продукта через все другие продукты, на которые возможно мог бы быть обмен; мы не должны выражать цену скота через зерно, цветные карандаши, сигареты, автомобили «Шевроле» или какой-нибудь другой продукт. В качестве меры стоимости деньги используются и в сделках с будущими платежами. Долговые обязательства всех видов измеряются в денежном выражении.

3. Средство сбережения. Деньги служат средством сбережения. Поскольку

деньги наиболее ликвидное, т.е. такое, которое проще всего истратить, имущество, они являются очень удобной формой хранения богатства. Владение деньгами за редкими исключениями не приносит денежного дохода, который извлекается при хранении богатства, например, в форме недвижимого имущества (собственности) или ценных бумаг (акций, облигаций).


^ 12. Организация производства


В разрешении проблемы распределения общего объема продукции рыночная система играет двоякую роль. Вообще говоря, любой данный продукт распределяется между потребителями на основе их способности и желания заплатить за него существующую рыночную цену.

А что определит способность потребителя заплатить равновесную цену за продукт? Размер его денежного дохода. В свою очередь, денежный доход зависит от количества различных материальных и людских ресурсов, поставляемых получателем дохода на рынок, и от цен, по которым эти ресурсы могут быть проданы на ресурсном рынке. Таким образом, цены на ресурсы играют ключевую роль в формировании размера дохода, который каждое домохозяйство может предложить в обмен на часть общественного продукта. В пределах денежного дохода потребителя готовность последнего заплатить равновесную цену за продукт и решает, поступит ли в распоряжение этого потребителя часть указанного продукта или не поступит.


^ 13. Эдинбург – северные Афины


Самое большое достояние города – его жители. Увы, назвать всех жителей столицы Шотландии Эдинбурга поименно не получится, посему поищем знакомых. И найдем, чтобы вы не сомневались. Прежде всего, конечно, Роберт Бернс. Сэр Вальтер Скотт. В ХІХ веке его романами зачитывалась вся Европа. Сэр Конан Дойль в рекомендациях не нуждается. Роберт Льюис Стивенсон и Джоан Роулинг. А также Александр Белл, Адам Смит, Девид Юм и Адам Фергюсон. Впечатляет? Уже в 1496 году в Шотландии было введено обязательное школьное образование. Выпускники одного из самых престижных в Великобритании Эдинбургского университета осчастливили человечество телефоном и паровым двигателем, телевидением и цветной фотографией, пенициллином и холодильником. В здешнем университете, к слову, охотно принимают на обучение иностранцев.

Эдинбург расположен в живописнейшем месте, на южном берегу залива Форт и известен с VI века. Столица Шотландии, привольно раскинувшаяся на семи холмах, по праву считается одним из красивейших городов мира. В городе 16 тысяч памятников истории и архитектуры. И это не считая музеев и картинных галерей. Главный символ города – Эдинбургский замок. Есть предположение, что именно от гэльского Дан Эдин – крепость на скале – и произошло название города (впрочем, это только одна из теорий).


^ 14. Гармония мира


Вот уже почти 200 лет Никитский ботанический сад – излюбленное место отдыха жителей Ялты и ее многочисленных гостей. Сюда приезжают организованно многочисленными экскурсионными автобусами или приходят из Ялты самостоятельно. Поворот к саду от троллейбусной трассы Ялта – Симферополь украшает массивная колоннада, на которой обозначен год основания – 1812. В нелегкий для Российской империи год «Нестор» русских ботаников Христиан Христианович Стевен создал сад, словно в подтверждение мысли о торжестве жизни над жестокостью небытия. Длительная переписка и личные контакты с учеными разных стран, присылавшими саженцы и семена, позволили ученому высадить первую коллекцию из более чем 450 видов растений. Заботясь о будущем своего детища, Стевен организовал школу садоводов, положил начало богатейшей научной библиотеке и музею. Из года в год Никитский ботанический расширялся, рос и хорошел. Сегодня общее число видов, гибридов и сортов растений, собранных тут, – 30000! Из них 19000 – деревья и кустарники! Чтобы понять огромность этой цифры, напрягитесь и вспомните ну хотя бы полтора десятка известных вам названий. Обязательно присоединяйтесь к экскурсии, обидно было бы пропустить что-нибудь особо интересное, путешествуя по аллеям четырех парков – Верхнего, Нижнего, Приморского и парка Монтедор.


^ 15. Вокруг света за один день


От вас потребуется совсем немного фантазии, чтобы совершить увлекательное кругосветное путешествие в Никитском ботсаду. В зеленоватой воде колышится царь индийской мифологии лотос, розовое совершенство. А зеленые коробочки его семян похожи на пчелиные соты. Чуть дальше, над прудом, склоняется бамбук – целая роща. Любуясь его упругой стройностью, понимаешь японских художников, посвящавших целые десятилетия попыткам передать на бумаге эту грациозную красоту. Цветы кактуса такие же огромные и желтые, как мексиканское солнце, красуются, окруженные неизменной толпой фотографов. Греческие кипарисы куда скромнее (как и полагается деревьям ангелов). А вот итальянские пинии (из их древесины был сделан Пиноккио-Буратино). Обратите внимание на ливанские кедры – сильнейшие, между прочим, антисептики, в их тени без нарушения санитарных норм можно проводить открытые полостные операции. А вот и мощная секвойя (ее древесина не горит). Листья аргентинской пампасской травы – жесткие и острые, словно ножи, лучше не трогать, как впрочем, и побеги вьющегося растения «кошачий коготь», способного уцепиться даже за стекло. Есть здесь и пальмовые аллеи, и заросли бананов. И это только малая часть здешних чудес!


^ 16. Основное назначение архитектуры


Архитектура – древнейшая область человеческой деятельности. Начиная с первобытного общества она сопровождает людей на протяжении истории. Одним из первых сознательных действий человека явилось создание жилища. Пещеры, шалаши, землянки защищали его от ветра, дождя, холода и диких зверей. В этих первых «домах» люди жили, готовили на костре пищу, изготовляли орудия труда, праздновали удачную охоту, выбирали вождей.

Постепенно ширился круг знаний и практических навыков человека, все меньше он зависел от прихотей природы. Вместе с жилищем начали строиться и другие виды зданий: торговые площади и склады, гавани для кораблей, храмы и церкви для богослужения, театры для зрелищ.

Таким образом, основное назначение архитектуры – это возведение зданий и сооружений, в которых протекает жизнь человека.

Современному человеку служит множество различных сооружений. В соответствии с видом человеческой деятельности все многообразие архитектурных сооружений можно разделить на три отрасли – производственные постройки (заводы, фабрики, электростанции и др.), жилые здания (дома, гостиницы, общежития и др.) и общественные здания (театры, кино, музеи, стадионы, больницы, магазины и др.).


^ 17. Застывшая музыка


Архитектуру иногда называют «застывшей музыкой», на первый взгляд это может показаться странным! Что общего между звуками и камнем, мелодией и кирпичной стеной? Однако не торопитесь, вспомните храм бога Амона в Карнаке, Колизей в Риме, храм Кандарья Махадева в Северной Индии, Версальский парк в предместьях Парижа. Оказывается, архитектура, подобно музыке, может вызывать большие человеческие чувства: торжество, величие, радость, скорбь.

Архитектура, как и скульптура, является трехмерным искусством, но произведения архитектуры имеют еще и внутреннее пространство. Архитектура «говорит» языком объемных фигур, объединенных в продуманную систему построения пространства.

Работа над будущим зданием начинается с создания плана. В нем архитектор определяет число и размер помещений, их взаимное расположение. В этой сложной работе архитектор выступает как композитор: так же как из отдельных звуков слагается мелодия, из отдельных помещений складывается целостный объем здания. Каждое здание и каждое помещение в нем имеют свои пропорции, свои соотношения между шириной, длиной и высотой. Эта пропорциональность присутствует не только в общем строе здания, но и в отдельных его деталях. Гармоничность построения – важное условие всякой архитектурной композиции, однако нужно помнить, что всякое здание имеет определенную систему конструкции: стеновую, стоечно-балочную, сводчатую или арочную. Конструктивные элементы здания, будь то стена, балка или колонна, кроме своего основного назначения – ограждать, нести или поддерживать что-нибудь, всегда являются элементом художественной композиции.

^ 18. Памятники архитектуры


Архитектурные памятники всегда связаны с окружающим их пространством, с природой. Эта связь может быть различной. Многие древние египетские и индийские храмы как бы вырастают из земли, а некоторые из них, например пещерные храмы, в буквальном смысле составляют единое целое со скалами, в которых они высечены. Другие постройки, и в частности русские церкви, представляют собой контраст с окружающей их равниной. Во всяком случае, архитектор непременно должен знать, для какой местности он проектирует здание, будут ли это южные горы, степь или берег северного моря.

Архитектура широко использует декоративные свойства материалов, их цвет и фактуру. Кроме того, во многих сооружениях «участвуют» и другие виды искусства: скульптура и живопись. В лучших творениях мирового зодчества архитектура, скульптура и живопись составляют неразрывное целое. Были, правда, в истории архитектуры и такие периоды, которые отличались излишней декоративностью.

На протяжении многих эпох люди создали сотни тысяч различных построек, и каждая эпоха характерна своими зданиями, своей архитектурой.


^ 19. Охрана леса и насаждений


Лес обычно состоит из мощных деревьев до 30-40 м высотой. Казалось бы, ничто не может повредить таким великанам и охранять их не от кого. Но это не так. Если внимательно присмотреться, в лиственном лесу можно увидеть молодые деревья и кустарники, у которых листья и побеги обгрызены. Здесь побывали зайцы. Они объели нижние ветки и уничтожили нежные побеги, еще не успевшие одревеснеть, обглодали кору на стволах. Такие поврежденные деревья уже не вырастут.

Вредят лесу и все дикие копытные животные – лось, олень, косуля. Они объедают почки, листья, вершинки и кору. Но эти животные приносят человеку и пользу: высоко ценится их мех и мясо. Поэтому, несмотря на некоторый вред, наносимый ими лесному хозяйству, им не мешают размножаться.

Для охраны молодых деревьев и кустарников применяют частичный отстрел животных или отлов их капканами. Напуганные звери перестают посещать охраняемые участки леса. Ценные лесные насаждения огораживают.

Погибший или срубленный лес рано или поздно может восстановиться самосевом. Но этот процесс в естественных условиях идет медленно, так как большинство семян, попавших на траву, не успевает прорасти – их поедают птицы и грызуны. Чтобы ускорить восстановление леса, на участке, предназначенном для лесонасаждений, снимают мох или лесную подстилку.

Чтобы спасать лес и зеленые насаждения от множества вредителей, надо изучить их образ жизни и вести с ними планомерную, постоянную борьбу, особенно в годы, благоприятные для их размножения.


^ 20. Экология как наука


Термин «экология» предложен и обоснован немецким зоологом Э.Геккелем в 1866 году под влиянием идей Ч.Дарвина. Однако еще до этого элементы экологического подхода содержались в исследованиях ряда отечественных и зарубежных ученых (русских ученых И.И. Лепехина и А.Ф.Миддендорфа, немецкого ученого Г. Йегера, австрийского ученого Лоренца и др.). Одним из основоположников экологии является русский ученый К.Ф. Рулье, разработавший многие основные принципы, понятия и методы этой науки, сохранившие свое значение и до настоящего времени. Большой вклад в развитие основ экологии внес Ч.Дарвин. Первая экологическая сводка была создана американским ученым Ч.Адамсом в 1913 году.

Изучение экологии производится главным образом путем наблюдений и опытов в природе. Особенно эффективны круглогодичные многолетние комплексные исследования, позволяющие наиболее полно и глубоко раскрыть закономерности в зависимости от динамики условий существования. Большое значение имеют лабораторные эксперименты, основанные на широком применении современных методов физиологии, точной аппаратуры и измерительной техники.


З М І С Т


Передмова ................................................................................................3

I.Теми для самостйної роботи ...................................................................4

II. Тести з орфографії...................................................................................6

III. Тести з пунктуації...................................................................................8

IV. Складні випадки перекладу.................................................................10

V. Слововживання. Вибір слова...............................................................10

VI. Зразки документів..................................................................................12

VII. Тексти для перекладу............................................................................17


^ Навчальне видання


Методичні вказівки з української мови (для самостійної роботи студентів І курсу денної та заочної форм навчання)


Укладачі: Ірина Миколаївна Золотарьова,

Ольга Володимирівна Хом`якова.


Редактор: М.З.Аляб`єв


Коректор: З.І.Зайцева


Комп`ютерний набір і верстка: І.М.Золотарьова, О.В.Хом`якова


План 2007, поз. 337 М.

Підп. до друку 25.09.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк арк. 1,5. Обл.- вид. арк.1,5

Зам. № Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії)...
Методичні вказівки з української мови iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови
Методичні вказівки до практичних занять з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Методичні вказівки з української мови iconКафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує...
Методичні вказівки з української мови iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Методичні вказівки з української мови iconМетодичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Педагогічна практика студентів-філологів: Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури...
Методичні вказівки з української мови iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р
Методичні вказівки з української мови iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням...
Методичні вказівки з української мови iconДержавний екзамен з української мови Методичні рекомендації Херсон 2007
Перегляд загальнокультурних І соціолінгвістичних підходів до вивчен­ня української мови, яка набрала статусу державної в суверенній...
Методичні вказівки з української мови icon«методика навчання української мови» 3, 4 курси Зміст курсу
Предмет І завдання курсу “Методика навчання української мови” – полягає у дослідженні процесу навчання української мови, розкритті...
Методичні вказівки з української мови iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з української мови iconМетодичні вказівки з української І зарубіжної культури
Методичні вказівки з української І зарубіжної культури (для студентів 1курсу технічних спеціальностей)/. Укл. Рябченко О. Л., Бєліков...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи