«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності icon

«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
Скачати 269.68 Kb.
Назва«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
Дата28.07.2012
Розмір269.68 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ України

Харківська національна академія міського господарства


В.Ю. СВІТЛИЧНА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»


(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності

6.070900 – «Геодезія, картографія і землевпорядкування»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070900 - «Геодезія, картографія та землевпорядкування»). Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с.


Укладач: В.Ю. Світлична


Рецензент: д.е.н., проф. Т.В. Момот


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 3 від 25 грудня 2007 р.ВСТУПТрансформаційні перетворення економіки України у напрямку побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки безпосередньо впливають і на фінансово-кредитну систему суспільства. З метою постійного відслідковування змін, що відбуваються у даній сфері, підприємства повинні ґрунтовно й послідовно будувати напрями своєї фінансово-економічної діяльності.

Ці вказівки призначені для студентів спеціальності 6.070900 - «Геодезія, картографія і землевпорядкування», які вивчають курс «Фінансово-економічна діяльність». Метою вивчення курсу є засвоєння порядку здійснення, нормативного регулювання і особливостей виконання фінансово-економічної діяльності підприємствами України в сучасних умовах трансформаційних перетворень, а також вивчення засад проведення діяльності з оцінки земельних ділянок України.

Завдання вивчення курсу полягає у формуванні в студентів знань, вмінь та навичок аналізу основних напрямів фінансово-економічної діяльності підприємств України.

Мета методичних вказівок – підвищити якість засвоєння студентами теоретичного матеріалу курсу, допомогти у вирішенні практичних завдань з курсу, виробити навички вирішення практичних ситуацій у рамках аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства.

Вказівки містять завдання з основних тем курсу, у них передбачена варіантність виконання. Кожне завдання має базовий варіант, що є основою для визначення розміру вихідних даних по інших варіантах. При виконанні завдань треба переписати умову задачі, навести розрахункові формули, дати пояснення використовуваним умовним позначенням і символам, виконати розрахунки, проставити одиниці виміру в отриманих відповідях, дати стислий аналіз результатів рішення.

^ ПРОГРАМА КУРСУ «ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»


Змістові модулі (ЗМ):

Змістовий модуль 1. Підприємство як суб'єкт фінансово-економічної діяльності. Фактори макро-, мезо і мікросередовища, що впливають на фінансово-економічне функціонування підприємств

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Зміст фінансово-економічної діяльності. Особливості, порядок і нормативне регулювання фінансово-економічної діяльності підприємств України.

2. Підприємство як суб'єкт фінансово-економічної діяльності. Види, сутність і механізм функціонування підприємства.

3. Вплив факторів макроооточення на фінансово-економічну діяльність підприємств. Зміст регуляторної політики держави та її вплив на фінансово-економічну діяльність.

4. Внутрішні фактори мезосередовища, що впливають на фінансово-економічне функціонування підприємств.

5. Основні напрями здійснення державного впливу на фінансово-економічну діяльність підприємств.


Змістовий модуль 2. Ресурси підприємства, що використовуються у фінансово-економічної діяльності підприємства

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Поняття ресурсів (факторів виробництва), які підприємство використовує у фінансово-економічної діяльності.

2. Особливості формування у сучасних умовах основних видів ресурсів: праця, капітал, земля, інформація, підприємництво.

3. Основні фонди підприємства як матеріальний ресурс фінансово-економічної діяльності підприємства. Порядок визначення середньорічної вартості основних фондів. Порядок розрахунку розміру амортизації основних фондів різними методами нарахування.

4. Обігові активи: сутність, механізм функціонування, вплив на результати діяльності.

5. Фінансові й трудові ресурси.


Змістовий модуль 3. Результати та ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства: доходи, витрати, кінцеві фінансові результати Обов'язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Перелік і сутність показників результативності фінансово-економічної діяльності підприємства.

2. Рівень рентабельності як відносний показник прибутковості фінансово-економічної діяльності. Порядок визначення і особливості.

3. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-економічної діяльності. Визначення за постулатами економіки й бухгалтерського обліку.

4. Собівартість: визначення, зміст. Класифікація витрат діяльності підприємства.


Змістовий модуль 4. Земля як об'єкт нерухомості й засіб виробництва

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у сучасних умовах трансформаційних перетворень України.

2. Методи грошової оцінки земель.

3. Порядок застосування і необхідний документообіг нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

4. Особливості застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок України.

Практичне заняття 1


Обґрунтування змісту фінансово-економічної діяльності. Визначення ролі підприємства як суб'єкту фінансово-економічної діяльності


Мета заняття – набуття навичок аналітичної оцінки важливості й необхідності фінансово-економічної діяльності підприємств.

Завдання:

1) проаналізувати визначення фінансово-економічної діяльності, дати пояснення основним напрямкам цієї діяльності;

2) обґрунтувати роль підприємства, як суб'єкта фінансово-економічної діяльності.

^ Порядок виконання:

- ознайомитися з існуючим визначення економічного поняття «фінансово-економічна діяльність»;

- вивчити нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення фінансово-економічної діяльності. Дати оцінку нормативно-правовому полю фінансово-економічної діяльності, визначити які риси йому притаманні (постійність і незмінність, або мінливість і непередбачуваність);

- перелічити відомі класифікаційні групи підприємств України, навести приклади існуючих організаційно-правових форм підприємств;

- навести власні пропозиції з оптимізації та поліпшення основних напрямів діяльності вітчизняних підприємств.


^ Питання для самоперевірки знань:

1) У чому полягають сутність, необхідність і особливості здійснення фінансово-економічної діяльності підприємств України.

2) Охарактеризувати нормативно-правове регулювання фінансово-економічної діяльності в Україні.

3) Навести перелік й обґрунтувати класифікаційні види підприємств в Україні.

Практичне заняття 2


Оцінка характеру й ступеня впливу факторів макроооточення, мезосередовища і внутрішніх факторів на фінансово-економічну діяльність підприємств


Мета заняття – набуття навичок виявлення і аналізу факторів зовнішнього середовища організації.

Завдання:

1) проаналізувати фактори макрооточення, що супроводжують діяльність підприємств;

2) оцінити вплив факторів мезооточення та мікрооточення.

3) аналітично пояснити, чи здійснюють більший або менший вплив фактори одного з трьох рівнів оточення.

^ Порядок виконання:

1. Здійснити групування наведених нижче факторів до трьох рівнів оточення підприємства, відповідно: макро-, мезо або мікросередовища. Пояснити виконане групування.

- соціальне й демографічне становище в суспільстві;

- характер державної інноваційної політики;

- стан нормативно-законодавчого поля;

- характер бюджетної та податкової політики;

- стан, тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;

- інвестиційна привабливість економіки;

- ступінь правової культури населення і наявність змін суспільних цінностей образу, стилю життя;

- тенденції екологічних змін навколо підприємства; діяльність екологічних організацій;

- рівень стимулювання технічного прогресу в суспільстві;

- характер взаємовідносин і впливу міжнародних інституцій на економіку країни.

2. Навести фактори трьох рівнів оточення для підприємства, яке здійснює:

- геологорозвідувальні роботи;

- будівельну діяльність;

- банківську діяльність;

- торговельну діяльність;

- діяльність із соціальної підтримки населення.

^ Питання для самоперевірки знань:

1) Навести визначення макрооточення, як одного з рівнів оточення фінансово-економічної діяльності підприємства.

2) Визначити сутність мезо- і мікрооточення, як рівнів оточення фінансово-економічної діяльності підприємства.

3) Обґрунтувати залежність діяльності підприємства від факторів оточення. Навести найбільш поширені для діяльності підприємств України фактори оточення.


Практичне заняття 3


Оцінка напрямів впливу держави на фінансово-економічну діяльність підприємств в Україні


Мета заняття – набуття навичок аналітичної оцінки необхідності й важливості впливу держави на фінансово-економічну діяльність підприємств в Україні.

Завдання:

1) Пояснити основні засади здійснення державою регуляторної політики.

2) Дати оцінку ефективності роботи регуляторних органів та їх впливу на фінансово-економічну діяльність підприємств.

3) Перелічити основні напрямки регулюючого впливу держави.

4) Пояснити відмінність між державним замовленням, ліцензуванням, патентуванням, сертифікацією, стандартизацією, регулюванням цін і тарифів, наданням інвестиційних, податкових пільг, дотацій, компенсацій, цільових інновацій і субсидій, як основними напрямами регулюючого впливу держави.

^ Порядок виконання:

- навести й проаналізувати визначення економічних термінів «регуляторна політика», «регуляторні органи» і «регуляторна діяльність»;

- навести приклади реального впливу держави засобами регуляторної політики на діяльність підприємств;

- перелічити на прикладі підприємств (організацій, установ) м. Харкова, на яких використовується державне замовлення;

- проаналізувати, в яких сферах повсякденного життя зіткнулися з необхідністю ліцензування, патентування або сертифікації;

- навести приклади, в яких сферах діяльності підприємств (окрім, надання житлово-комунальних послуг) застосовується регулюванням цін та тарифів з боку держави.

^ Питання для самоперевірки знань:

1) У чому полягає важливість і необхідність діяльності регуляторних органів, їх впливу на фінансово-економічну діяльність підприємств.

2) Навести перелік напрямів регулюючого впливу держави.


Практичне заняття 4


Аналіз ресурсів (факторів виробництва), які підприємство використовує у фінансово-економічної діяльності. Оцінка особливостей формування основних видів ресурсів у сучасних умовах


Мета заняття – набуття навичок оцінки важливості й необхідності ресурсів у діяльності підприємства.

Завдання:

1) Проаналізувати основні види ресурсів (факторів виробництва).

2) Дати оцінку ролі й необхідності ресурсу землі в діяльності підприємств.

3) Визначити вплив праці, капіталу й підприємництва в діяльності підприємства.

4) Обґрунтувати причини появи в новому тисячолітті нового ресурсу – інформації.

^ Порядок виконання:

- дати визначення факторам (ресурсам) виробництва, які становлять базу здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства;

- дати відповідь на тестові запитання:

^ 1. На наведене запитання вибрати декілька правильних відповідей.

Обведіть літеру:

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 1,3,4,5,7

якщо правильне тільки 2,3,4,7,8

якщо правильне тільки 1,2,4,7,8

якщо правильне тільки 2,5,6,8,9

якщо усе правильне


До ресурсів (факторів виробництва), які кожне підприємство використовує у своїй фінансово-економічній діяльності, відносяться:

1. Надзвичайні ресурси.

2. Праця.

3. Космічні ресурси.

4. Політичні ресурси.

5. Підприємництво.

6. Капітал.

7. Військові ресурси.

8. Земля.

9. Інформація.


^ 2. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«_____________, виступаючи ресурсом (фактором виробництва), вміщує всі природні блага, які можуть бути використані у виробничій діяльності підприємства».


^ 3. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«____________________, як ресурс (фактор виробництва), охоплює людські ресурси: фізичні й розумові можливості, професійний рівень, а також науковий потенціал».

^ 4. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«____________________, як ресурс (фактор виробництва), являє собою майно, яке належить власникам підприємства і використовується ними у процесі фінансово-економічної діяльності».


^ 5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«__________________________, як ресурс (фактор виробництва), – це ініціативна самостійна діяльність громадян, їх об'єднань, що спрямована на отримання прибутку і здійснювана на свій ризик і під майнову відповідальність».


^ Питання для самоперевірки знань:

1) Сформулювати зміст поняття «ресурси (фактори виробництва)», які підприємство використовує у фінансово-економічної діяльності;

2) Обґрунтувати важливість і необхідність ресурсу землі, праці, капіталу, підприємництва та інформації.


Практичне заняття 5


Основні фонди підприємства – як матеріальний ресурс фінансово-економічної діяльності підприємства


Мета заняття – набуття вмінь і навичок з оцінки важливості, необхідності і ефективності використання основних фондів підприємства.

Завдання:

1) Вивчити сутність і нормативне регулювання вимог до основних фондів підприємства.

2) Дати оцінку існуючим класифікаційним групам основних фондів.

3) Вивчити порядок визначення середньорічної вартості основних фондів.

4) Проаналізувати й співставити методи нарахування розміру амортизації основних фондів.

^ Порядок виконання:

- навести визначення економічної категорії «основні фонди» згідно із законодавством України;

- перелічити класифікаційні ознаки групування основних фондів підприємства. Відповісти на питання тестового контролю:

^ 1. Зробіть правильний вибір із запропонованого переліку.

Залежно від участі у процесі виробництва основні фонди бувають таких видів, як:

а) активні й пасивні;

б) група І, група ІІ, група ІІІ, група ІV;

в) виробничі й невиробничі;

г) правильної відповіді немає.


^ 2. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Залежно від виду або технологічної класифікації основні фонди бувають таких видів:

а) група І, група ІІ, група ІІІ, група ІV;

б) активні й пасивні;

в) виробничі й невиробничі;

г) земельні ділянки, будинки й споруди, транспортні засоби, обчислювальна техніка.


^ 3. Зробіть правильний вибір із запропонованого переліку.

Залежно від ступеня участі у виробничому процесі основні фонди бувають таких видів:

а) активні та пасивні;

б) група І, група ІІ, група ІІІ, група ІV;

в) земельні ділянки, будинки й споруди, транспортні засоби, обчислювальна техніка;

г) правильної відповіді немає


^ 4. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

У розрізі груп (з метою нарахування амортизації) основні фонди бувають таких видів:

а) земельні ділянки, будинки й споруди, транспортні засоби, обчислювальна техніка;

б) активні й пасивні;

в) виробничі й невиробничі;

г) група І, група ІІ, група ІІІ, група ІV.


^ 5. Чи правильне наведене твердження:

«Виробничі основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва й переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється, частинами, поступово піддаючись зносу»:

а) правильно б) неправильно.


^ 6. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«До ______________ основних фондів відносяться будинки й споруди, такі як житлові будинки, дитячі й спортивні заклади, які функціонують з метою задоволення культурно-побутових потреб персоналу підприємства».


^ 7. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«___________________ частина основних фондів безпосередньо бере участь у процесі виробництва і включає машини, механізми, технологічний транспорт, виробниче устаткування та інструмент».


^ 8. Зробіть правильний вибір із запропонованого переліку.

Частина основних фондів, яка створює умови для здійснення виробничого процесу, але сама безпосередньо не бере у ньому участі (будівлі й споруди, тощо), має назву:

а) активної частини;

б) пасивної частини;

в) активно-пасивної частини;

г) позафункціональної частини.


^ 9. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«До ___________ групи основних фондів відносяться будівлі, споруди, їх структурні компоненти й передавальні пристрої».

^ 10. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«До _____________ групи основних фондів відносяться інші основні фонди, які не ввійшли до складу І і ІІ груп основних фондів».


^ 11. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«До _____________ групи основних фондів відносяться автотранспорт, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні інструменти, офісне обладнання».


^ 12. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«До _____________ групи основних фондів відносяться ЕОМ, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані із ними засоби зчитування чи друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, в тому числі стільникові».


- навести формулу розрахунку й розраховувати середньорічної вартості основних фондів;

- дати визначення зносу та амортизації основних фондів;

- проаналізувати відомі методи нарахування амортизації основних фондів підприємства;

- здійснити й обґрунтувати розрахунки й необхідні визначити показники.

1. Вартість основних фондів підприємства на початок періоду 1 650 грн. Вартість введених у квітні основних фондів - 200 грн. Вартість основних фондів, які вибули в березні - 100 грн. Середньорічна вартість усіх основних фондів підприємства складатиме:

а) 8 000,5 грн.;

б) 6 539,0 грн.;

в) 1 708,3 грн.;

г) 9 829,4 грн.

2. Вартість основних фондів підприємства складає:

Період

Вартість основних фондів, тис. грн.

На початок кварталу

Введено

Вибуло

На кінець кварталу

Середньо-квартальна

I квартал

4 700

120

40II квартал
50

20III квартал
300

170IV квартал
240

120Рік
На кінець року вартість основних фондів і середньоквартальна їх вартість становитиме:

а) відповідно 1 675,5 та 1 610,1 грн.;

б) відповідно 5 060 та 4 852,5 грн.;

в) відповідно 5 060 та 5 000 грн.;

г) відповідно 8 304 та 8 000,5 грн.


^ 3. Визначити розмір необхідного показника.

Первісна вартість об'єкта основних фондів становить 8 000 грн., ліквідаційна вартість – 500 грн., термін експлуатації – 5 років.

Згідно з прямолінійним методом нарахування амортизації розмір річної амортизації складатиме:

а) 1 500 грн.;

б) 5 700 грн.;

в) 7 600 грн.;

г) 3 600 грн.


4. Первісна вартість об'єкта основних фондів становить 10 000 грн., ліквідаційна вартість – 500 грн., термін експлуатації – 5 років.

Згідно з кумулятивним методом нарахування амортизації розмір амортизації, зносу і залишкової вартості об'єкта за перший рік експлуатації складатиме, відповідно:

а) 1 500 грн.; 2 757 грн.; 500 грн.;

б) 5 700 грн.; 9 333 грн.; 500 грн.;

в) 3 166,7 грн.; 3 166,7 грн.; 6 833,3 грн.;

г) 633,3 грн.; 9 500 грн.; 500 грн.


5. Первісна вартість об'єкта основних фондів становить 3 200 грн., ліквідаційна вартість – 400 грн., термін експлуатації – 4 роки.

Запланований обсяг виробництва: 1-й рік – 140 виробів; 2-й рік – 130 виробів; 3-й рік – 126 виробів; 4-й рік – 120 виробів.

Згідно з методом одиниці продукції (як одного з методів нарахування амортизації) річний розмір амортизації складатиме у кожному році відповідно:

а) 758,8 грн.; 704,6 грн.; 682,9 грн.; 650,4 грн.;

б) 587,7 грн.; 497,9 грн.; 286,6 грн.; 652,2 грн.;

в) 333,3 грн.; 359,6 грн.; 234,3 грн.; 250,1 грн.;

г) 787,7 грн.; 684,6 грн.; 582,5 грн.; 480,4 грн.


^ Питання для самоперевірки знань:

1) Обґрунтувати важливість і необхідність основних фондів, як матеріального ресурсу фінансово-економічної діяльності підприємства;

3) Розкрити порядок розрахунку середньорічної вартості основних фондів, розрахунку розміру амортизації основних фондів різними методами нарахування.


Практичне заняття 6


Оцінка значення обігових активів у фінансово-економічній діяльності.

^ Вивчення особливостей фінансових і трудових ресурсів підприємства


Мета заняття – набуття вмінь і навичок з аналізу обігових активів, фінансових та трудових ресурсів у діяльності підприємств.

Завдання:

1) Вивчити сутність і порядок розрахунку показників обігових активів підприємства.

2) Дослідити засади функціонування фінансових і трудових ресурсів підприємства.

^ Порядок виконання:

- вивчити сутність обігових активів підприємства;

- проаналізувати склад обігових активів, проаналізувати склад оборотних фондів і фондів обігу;

- навести приклади відмінностей складу обігових коштів залежно від сфери фінансово-економічної діяльності підприємства;

- визначити, які саме показники ефективності використання обігових коштів наведено нижче:

?Характеризує кількість оборотів оборотних коштів за аналізований період

?Відображає час (у днях), протягом якого обігові кошти можуть обернутися один раз

?Визначає суму оборотних коштів, яка необхідна для виробництва однієї гривні продукції


- визначити сутність фінансових ресурсів підприємства, їх ролі у фінансово-економічної діяльності;

- дати визначення трудовим ресурсам; відповісти на запитання тестового контролю:

^ 1. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«______________ ресурси являють собою частину працездатного населення, яке за своїми віковими, фізичними й освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності».


^ 2. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Персонал – це:

а) частина працездатного населення, яке за своїми віковими, фізичними й освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності;

б) робітники, які займаються інженерно-технічними, економічними, іншими видами діяльності, наприклад, інженери, адміністратори;

в) сукупність постійних робітників, які отримали необхідну професійну підготовку і (або) мають досвід практичної діяльності;

г) правильної відповіді немає.


3. Перелічити не менше чотирьох категорій робітників підприємства.


^ 4. Чи правильне наведене твердження:

«Персонал підприємства класифікується за професіями, спеціальностями і кваліфікацією»:

а) правильно б) неправильно.

- здійснити й обґрунтувати розрахунки і необхідні визначити показники:

1. Виручка від реалізації продукції підприємства за період два квартали (90 днів) складає 8 532 грн. Середньорічна вартість оборотних коштів за той же період дорівнює 1 332 грн. Розмір коефіцієнта оборотності, тривалості одного обороту й коефіцієнта завантаження складатиме, відповідно:

а) 4,2; 42,9 днів; 0,125;

б) 4,2; 85,7 днів; 0,24;

в) 6,3; 41,1 днів; 0,17;

г) 6,4; 14,1 днів; 0,16.


^ Питання для самоперевірки знань:

1) Дати пояснення сутності обігових активів, пояснити механізм їх функціонування і впливу на результати діяльності;

2) Обґрунтувати особливості фінансових і трудових ресурсів підприємства.


Практичне заняття 7


Визначення сутності й важливості показників результативності фінансово-економічної діяльності підприємства


Мета заняття – набуття вмінь і навичок з аналізу важливості, показників результативності фінансово-економічної діяльності підприємств.

Завдання:

1) Вивчити основні показники кінцевих фінансових результатів підприємства.

2) Оцінити порядок розрахунку й особливості впливу показників результативності на фінансово-економічну діяльність підприємства.

^ Порядок виконання:

- навести перелік показників результативності фінансово-економічної діяльності підприємства;

- відповісти на запитання тестового контролю:

^ 1. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Відносним показником прибутковості фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства виступає показник рівень __________ . У свою чергу, абсолютним показником прибутковості фінансово-економічної діяльності підприємства є _____________».


^ 2. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Собівартість являє собою:

а) абсолютний вимір загального обсягу зношеності фондів підприємства;

б) показник-вимірник швидкості обігу оборотних коштів підприємства;

в) грошовий вимір витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг);

г) один з ресурсів (факторів виробництва).


^ 3. Чи правильне наведене твердження:

«До складу собівартості включаються витрати на виробництво, обслуговування виробничого процесу, на збут продукції, дослідження ринку, тощо»:

а) правильно б) неправильно


^ 4. На наведене запитання вибрати декілька правильних відповідей.

Обведіть літеру:

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 1, 2

якщо правильне тільки 2, 4

якщо правильне тільки 3, 5

якщо правильне тільки 1, 5

якщо усе правильне


Прибуток підприємства – це:

1. Фактичне відображення ефективності відшкодування зносу основних фондів підприємства.

2. Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробництво й комерційну діяльність підприємства.

3. Загальний показник ступеня ризикованості виконуваної підприємством фінансово-економічної діяльності.

4. Головна мета фінансово-економічної діяльності підприємства та її основний показник.

5. Сукупний показник усіх здійснених підприємством витрат.


^ Питання для самоперевірки знань:

1) Пояснити сутність основних показників результативності фінансово-економічної діяльності підприємства;

2) Розкрити порядок визначення, особливості застосування показника рівня рентабельності як відносного показника прибутковості фінансово-економічної діяльності;

3) Визначити зміст, важливість у діяльності підприємств прибутку. Визначення за постулатами економіки й бухгалтерського обліку.

4) Обґрунтувати сутність економічної категорії «собівартість», порядок її визначення. Перелічити основні класифікаційні групи витрат діяльності підприємства.


Практичне заняття 8


Земля як об'єкт нерухомості й засіб виробництва


Мета заняття – набуття вмінь та навичок із проведення діяльності з оцінки земельних ділянок згідно з вимогами законодавства України.

Завдання:

1) Вивчити категоріальний апарат, пов'язаний з оцінкою земельних ділянок в Україні.

2) Оцінити відомі методи оцінки земель і порядок документообігу за результатами оцінки.

^ Порядок виконання:

- навести визначення сутності поняття «земельна ділянка» й перерахувати притаманні їй певні особливості, як засобу виробництва;

- перелічити основні документи нормативно-правового регулювання оцінки земельних ділянок в Україні;

- сформулювати принципи, на яких базується землеоціночна діяльність;

- розкрити сутність, надати порівняльну характеристику трьом видам оцінки земельних ділянок в Україні: бонітування ґрунтів; економічна оцінка земель; грошова оцінка земельних ділянок (яка, в свою чергу, поділяється на нормативну й експертну оцінки);

- відповісти на запитання тестового контролю:

^ 1. Виберіть одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Земля як специфічний засіб виробництва має певні особливості, що впливають на оцінку її вартості:

а) земля не є результатом попередньої праці й просторово обмежена;

б) земля не є результатом попередньої праці, просторово обмежена й має незмінне місце розташування;

в) земля не є результатом попередньої праці, просторово обмежена, має незмінне місце розташування і не замінюється іншими засобами виробництва;

г) земля не є результатом попередньої праці, просторово обмежена, має незмінне місце розташування, не замінюється іншими засобами виробництва й територіально різноякісна.


^ 2. Чи правильне наведене твердження:

«Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» оцінка земель здійснюється відповідно до принципів законності, єдності методологічного простору, доступності використання даних з оцінки та рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності»:

а) правильно б) неправильно


^ 3. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Види оцінки земельних ділянок.

Перелік

Відношення до видів оцінки

1) визначення капіталізованого рентного доходу із земельної ділянки, визначеного за встановленими і затвердженими нормативами;

2) представляє собою порівняльну оцінку якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;

3) оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському й лісовому господарствах і як просторового базису за показниками продуктивності земель, ефективності їх використання й доходності з одиниці площі;

4) визначення вартості земельної ділянки із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір і аналіз даних, проведення розрахунків й оформлення результатів у вигляді звіту.

А) Відно-ситься до видів грошової оцінки;

В) Представ-ляє собою економічну оцінку;

С) Являє собою бонітування ґрунтів (як вид оцінки).


Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4).


^ 4. Виберіть одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення включає в себе моделі оцінки земель:

а) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики;

б) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

в) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення, а також водного фонду;

г) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного фонду;

д) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного й лісового фонду.


^ 5. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Перелік моделей експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Перелік

Відношення до моделей

1) прогнозна модель;

2) надзвичайна й дохідна модель;

3) капіталізації чистого доходу;

4) транспортна модель;

5) співставлення цін продажу (оренди) аналогічних об'єктів;

6) ґрунтовна модель;

7) врахування витрат на земельні поліпшення.

А) Відноситься до моделей експертної грошової оцінки;

В) Не відноситься до моделей експертної грошової оцінки.


Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4).


^ 6. Позначте правильну відповідь.

До основних напрямів державного регулювання у сфері оцінки земель можна віднести: забезпечення об'єктивності й законності проведення оцінки земель; впровадження у практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил; створення конкурентного середовища для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель та ін..:

а) вірно б) невірно


^ Питання для самоперевірки знань:

1) Обґрунтувати необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у сучасних умовах трансформаційних перетворень України;

2) Перелічити основні методи грошової оцінки земель;

3) Пояснити порядок застосування і необхідний документообіг нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

4) Пояснити особливості застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок України.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

1. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. № 1378-IV // Урядовий кур'єр. – №5. – 2004р. – С. 13-14.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Харків: ХЦНТІ, 2003. – С.102-109.

3. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 12 листопада 1998 р. № 118 //. – Харків: ХЦНТІ, 1999. – С.5-10.

4. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів, Міністерства аграрної політики, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства «Про порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)» від 27 січня 2006 р. № 19/16/22/11/17/12 //. – Харків: ХЦНТІ, 2006. – С.44-53.

5. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – 458с.

6. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – 302с.

7. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 16.07.1996 г. № 996-XIV // Галицькі контракти. – 1999. – № 36.

8. Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций (Приказ Агентства по вопросам предотвращения банкротства предприятий и организаций от 23.02.1998 г. № 22) // Офіційний вісник України. – 1998. – №13. – С.211-231.

9. Бабич В.П. Государственное управление финансами в рыночной экономике. – К.: Академия информатики, 1994. – 97с.

10. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М., 2002. – 234с.

11. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 180с.

Додаткова:

1. Економіка підприємства: Підручник. В 2 т./ За ред. С.Ф. По кропивного. – К.: Вид.-во «Хвиля-Прес», 1995. – 400с.

2. Єпіфанов А.О. Регіональна економіка: Навч. посібник. 2-ге видання. – К.: Наукова думка, 2000. – 343с.

3. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Знання, 2002. – 400с.

4. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой. Учебник. – СПб.: Питер, 2001. – 432с.

5. Любушин Н.П., Лешева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471с.

6. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2003. – 485 с.

7. Управление финансовой деятельностью предприятия: Справочник / Под общ. ред. М.И. Ткачук. – Минск.: ООО «Мисанта», 1995. – 248с.


ЗМІСТВступ ……………………………………….…………………………….

3

Програма курсу …………………………….……………………………

4

Зміст практичних занять ………………….…………………………….

6

Список літератури …………………………..…………………………..

27^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070900 – «Геодезія, картографія і землевпорядкування»).


Укладач: Вікторія Юріївна Світлична


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2008, поз.358 М
Підп. до друку 18. 06. 2008 р.

Формат 60x84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов.-друк. арк. 1,3

Обл.-вид. арк. 1,8

Замовл. №

Тираж 100 прим.61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.Схожі:

«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності icon«фінансово-економічна діяльність»
«Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0709...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності icon«Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний транспорт”
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності icon«Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092100 «Теплогазопостачання І вентиляція»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092100 «Теплогазопостачання...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт, обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
«Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності icon«Економічна теорія»
...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconКонспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 06010107 «Теплогазопостачання...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності iconРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
У чому полягає економічна, організаційна, соціальна, правова І технологічна суть управлінських рішень?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи