До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” icon

До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності”
НазваДо самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності”
Сторінка1/4
Дата25.06.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАВ. Е. Абракітов


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

з курсу „Безпека життєдіяльності”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності

6.120102 – «Мiстобудування»)


Харків –ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 6.120102 – Мiстобудування). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2008. - с.


Укладач: В. Е. Абракітов


Рецензент: к.т.н., доцент Нікітченко О. Ю.


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 15 від 30. 05. 2008


1. Загальні вказівки
^

1.1. Місце і значення нормативної дисципліни „Безпека життєдіяльності»
Професійна освіта покликана забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності. Випускник вищого навчального закладу повинен вміти використовувати закони та інші нормативно-правові акти, чинну галузеву нормативно-технічну документацію, технічно-інформативні засоби з охорони праці.

„Безпека життєдіяльності” – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування навичок, знань та умінь виробничої безпеки у майбутніх фахівців, зокрема під час виконан­ня управлінських дій, при проектуванні чи розробці нових процесів, виконанні конкретних виробничих дій, технологічних операцій тощо.

.

Мета цих методичних вказівок - визначити зміст і обсяг дисципліни „Безпека життєдіяльності”, що вивчається студентами денної форми навчання спеціальності 6.120102 – “Мiстобудування”, допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні індивідуального семестрового завдання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з найбільш прогресивною модульно-рейтинговою системою, включають в себе такі головні частини: загальні вказівки, контрольні завдання, (тобто практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення із теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної задля освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними додатковими даними для вирішення завдань роботи.
^

1.2. Порядок вивчення дисципліни


Робочою програмою курсу для студентів денної форми навчання передбачені такі форми навчальної роботи:

 • Лекційні заняття;

 • Самостійна робота;

 • Виконання індивідуального семестрового завдання.

Лекційні заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності» займають провідне місце в навчальному процесі студентів денної форми. Метою лекційних занять є:

 • Викладання основного наукового змісту дисципліни і націлювання подальшої самостійної роботи студентів.

 • Забезпечення засвоєння майбутніми фахівцями і бакалаврами методологічних основ охорони праці, а також подальшого використання отриманих знань у практичній інженерній діяльності.

 • Підвищення ефективності всіх видів навчальних занять у закріпленні знань і прояві творчих здібностей студентів.

 • Активізація навчання на основі проблемного характеру викладу матеріалу і тісного зв'язку теорії з практикою; щільне ув'язування лекційного матеріалу з тим, що вивчається на лабораторних заняттях.

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільне від обов'язкових занять час. Робоча програма передбачає самостійне поглиблене пророблення студентами найбільш важливих тем дисципліни. Мета самостійної роботи студентів з вивчення курсу:

 • закріплення теоретичних положень курсу, викладених на лекційних заняттях;

 • активізація творчих здібностей студента і розвиток навичок роботи з технічною літературою;

 • ознайомлення з нормативною літературою з охорони праці;

 • придбання досвіду самостійного рішення питань охорони в проектній документації.

Індивідуальне самостійне завдання підсумовує знання, добуті студентом у результаті вивчення курсу, та надає можливість реалізувати їх при вирішенні практичних завдань, що збігаються з завданнями майбутньої дипломної роботи та реальними проблемами, з якими можуть зіткнутися випускники Академії в своїй практичній діяльності. Виконання індивідуального самостійного завдання є формою поточного контролю самостійного вивчення дисципліни.

При успішному виконанні всіх форм учбової роботи студенту проставляється залік.

^

1.3. Форми поточного й підсумкового контролю успішності студентів за дисципліною


Первісні відомості з вивчення курсу „ Безпека життєдіяльності” та виконання індивідуального семестрового завдання згідно з обраним варіантом студент одержує на першому аудиторному занятті. На цій лекції провідний викладач знайомить студентів із програмою курсу, формами поточного та підсумкового контролю за дисципліною, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів, розподіляє між студентами варіанти завдань.

Основною формою навчальної діяльності студентів на наступному етапі є самостійна робота. Керуючись інформацією, що міститься в цих методичних вказівках, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами з метою ознайомлення, поглиблення, розширення і закріплення теоретичного матеріалу. Численні посилання на літературу дозволяють студентові самостійно розібратись в навчальному матеріалі, що потребує засвоєння.

Здобувши (відновивши чи удосконаливши) необхідні теоретичні знання, студент приступає до виконання завдань індивідуального семестрового завдання, де йому запропоновано розробити деякі інженерні рішення з безпеки праці на типовому підприємстві.

У період роботи над самостійним вивченням необхідного обсягу навчального матеріалу з дисципліни та вирішенням контрольних завдань студент (в міру необхідності) з’являється на консультації відповідно до розкладу кафедри „Безпека життєдіяльності”. На консультації викладач роз'яснює студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного завдання, висвітлює питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння студентом, (якщо в цьому є потреба).

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує вказані контрольні (розрахункові) завдання згідно з варіантом, що закріплений за ним, оформлює індивідуальне семестрове завдання і у встановлений термін до початку сесії здає його на кафедру „Безпека життєдіяльності”. Робота рецензується викладачем кафедри (екзаменатором), про що на її титульному аркуші (або обкладинці) робиться відповідний запис з датою перевірки та зазначенням недоліків. Якщо робота не відповідає вимогам, що пред’являються до індивідуальних семестрових завдань, викладач повертає її студентові на доробку для усунення зроблених зауважень. Якщо робота допускається до захисту (про що на її титульному аркуші повинен бути зроблений відповідний запис), студент захищає її на заліку.

Таким чином, контроль самостійної навчальної роботи студентів з дисципліни „ Безпека життєдіяльності ” здійснюється шляхом перевірки результатів індивідуального семестрового завдання, передбаченого робочою програмою курсу; а також у ході аудиторних навчальних занять, проведених згідно з розкладом. Основною формою підсумкового контролю з дисципліни „ Безпека життєдіяльності ” є залік. До заліку допускаються студенти, які виконали і захистили індивідуальне семестрове завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” та пройшли курс аудиторних занять (із застосованими там засобами поточного контролю).

Складанням заліку з дисципліни „ Безпека життєдіяльності ”студент завершує первісну підготовку до самостійного вирішення різноманітних питань з охорони праці у виробничих умовах, опановує методи організації безпеки праці, що відповідають вимогам сучасного індустріального суспільства й обраної професії.

  1   2   3   4

Схожі:

До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconВ.І. Шевченко > С. В. Нестеренко Рецензент: В.І. Торкатюк Рекомендовано кафедрою "Безпека життєдіяльності", протокол №8 від 02. 07
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „безпека життєдіяльності”
Вання, ремонт та реконструкція будівель; 092100 – промислове та цивільне будівництво; 092100 – міське будівництво І господарство;...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 080101...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconО. В. Овчаров методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів заочної форми навчання спеціальності: 030601«Менеджмент...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
До самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи