Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства icon

Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства
НазваТаблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства
Сторінка1/6
Дата25.06.2012
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Таблиця 4.3. Горизонтальний і вертикальний аналіз активів підприємства

Стаття

Абсолютні величини, тис. грн.

Структура, %

Абсолютне відхилення

Відхилення в структурі, %

Темпи зростання, %

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2005/

2004р.

2006рік від

2005р. від

2004р.

2006рік від

2005р./

2004р.

2006 р./

2004 р.

2006 р./

2005р.

2004р.

2005р.

2004р.

2005р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І.Необоротні активи

Основні засоби і нематеріальні активи

7063,9

5890,3

6268,4

51,00

40,94

51,00

-1174

-795,5

378,1

-10,06

0,00

10,06

83,39

88,74

106,42

Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи

1,3

2,4

193,8

1,58

0,02

1,58

1,1

192,5

191,4

-1,56

0,00

1,56

184,62

14907,69

8075,00

Всього за розділом І

7065,2

5892,7

6462,2

52,58

40,96

52,58

-1173

-603,0

569,5

-11,62

0,00

11,62

83,40

91,47

109,66
^

ІІ. Оброротні активи


Запаси

5052,2

7028,3

5243,1

11,34

9,89

11,34

190

161,9

-28,1

-1,46

0,00

1,46

115,42

113,14

98,02

Дебіторська заборгованість

390,2

278,4

236

0,45

0,34

0,45

-236,6

-231,2

5,4

-0,10

0,00

0,10

17,33

19,22

110,89

Грошові кошти і їх еквіваленти

4,9

87,1

21,1

0,17

0,61

0,17

82,2

16,2

-66,0

0,43

0,00

-0,43

1777,55

430,61

24,23

Разом за розділом ІІ

5712,8

8354,5

5827,6

47,41

10,84

47,41

35,6

4304,2

4268,6

-36,58

0,00

36,58

102,34

382,54

373,80

Баланс

12918,3

14388,2

12290,9

100

100

100

1470

-627,4

-2097,3

0,00

0,00

0,00

111,38

95,14

85,42Таблиця 4.4. Горизонтальний і вертикальний аналіз пасивів підприємства

Стаття

Абсолютні величини,

тис. грн.

Структура, %

Абсолютне відхилення

Відхилення в структурі, %

Темпи зростання, %

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2005/

2004р.

2006рік від

2005р. від

2004р.

2006рік від

2005р./

2004р.

2006 р./

2004 р.

2006 р./

2005р.

2004р.

2005 р.

2004р.

2005р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Власний капітал

Статутний капітал

10,6

10,6

10,6

0,08

0,07

0,09

0

0,0

0,0

-0,01

0,00

0,01

100,00

100,00

100,00

Інший додатковий капітал

5069,5

5069,5

3249,1

39,24

35,23

26,44

0

-1820,4

-1820,4

-4,01

-12,81

-8,80

100,00

64,09

64,09

Резервний капітал

3,0

3,0

3,0

0,02

0,021

0,02

0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

441,4

-11091,7

789,0

3,42

-77,1

6,42

-11533

347,6

11880,7

-80,51

3,00

83,51

-2512,85

178,75

-7,11

Усього за розділом І

5524,5

3991,4

4051,7

42,76

27,74

32,97

-1533

-1472,8

60,3

-15,02

-9,80

5,22

72,25

73,34

101,51

^ П.Забезпечення наступних витрат і платежів


^ III. Довгострокові

зобов'язання


^ IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

3147,3

2360,0

2978,0

24,36

16,4

24,23

-787,3

-169,3

618,0

-7,96

-0,13

7,83

74,98

94,62

126,19

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

780,2

1560,5

437,7

6,04

10,85

3,56

780,3

-342,5

-1122,8

4,81

-2,48

-7,28

200,01

56,10

28,05

Поточні зобов'язання за розрахунками:

3121,8

6110

4586,2

24,17

42,47

37,31

2988,2

1464,4

-1523,8

18,30

13,15

-5,15

195,72

146,91

75,06

Усього за розділом ІV

7393,8

10396,8

8239,2

57,24

72,26

67,04

3003

845,4

-2157,6

15,02

9,80

-5,22

140,62

111,43

79,25

Баланс

12918,3

14388,2

12290,9

100

100

100

1470

-627,4

-2097,3

0,00

0,00

0,00

111,38

95,14

85,42
Таким чином, показники порівняльного балансу можна розділити на три групи: показники структури балансу; показники динаміки балансу; показники структурної динаміки балансу.

У табл.4.3 і 4.4 наведено приклад горизонтального і вертикального аналізу аналітичного порівняльного балансу (активу і пасиву) реального підприємства.

Аналіз активів підприємства за період 2004-2006 рр. дозволив зробити наступні висновки: сукупні активи підприємства складаються з необоротних і оборотних активів, причому питома вага необоротних активів підприємства становила 52,6% як в 2004 р., так і в 2006 р. при її зниженні до 41% в 2005 р.

У цілому майно підприємства за аналізований період скоротилося з 12918,3 тис. Грн. До 12290,9 тис. грн., або на 4,8 %, при збільшенні його в 2005 р. В порівнянні з 2004 р. На 11,38%. Таке зменшення майна підприємства може свідчити про скорочення господарського обороту, що може призвести до неплатоспроможності підприємства. Зростання довгострокових фінансових інвестицій за 2004 - 2005 рр. на 192,5 тис грн., свідчить про відволікання засобів з основної виробничої діяльності. Питома вага основних засобів у сукупних активах підприємства в 2006 р. склала 51% і не змінилася в порівнянні з 2004 р. Цю структуру активів можна охарактеризувати як “важку”, що свідчить про значні накладні витрати та високу чутливість до змін виручки.

Аналіз джерел формування пасивів (табл. 4.4) дозволив зробити наступні висновки. Власний капітал підприємства має тенденцію до щорічного зменшення: в 2006 р. він зменшився на 26,6% в порівнянні з 2004 р., але зріс проти рівня 2005 р. на 1,51%. Таке зростання відбулося за рахунок зросту нерозподіленого прибутку в 2006 р. на 78,5% порівняно з 2004 р. Позикові кошти підприємства складаються з короткострокових кредитів банку. Їх питома вага в загальний сумі пасивів складає в 2006 році 24,3%, тоді як власного капіталу - 33%.

Слід зазначити, що при зменшенні суми позикових коштів на 5,4% в 2007 р. порівняно з 2004 р., їх сума за період 2005-2006 рр. зросла на 26,2%, що може призвести до росту рівня фінансових ризиків підприємства. Відсутність довгострокових джерел ув структурі пасивів свідчить про недостатню роботу керівництва з інвестування розвитку підприємства.

Кредиторська заборгованість підприємства за період 2005-2007 рр. знизилася на 43,9%, тоді як у 2005 р. порівняно з 2004 р., вона збільшилась вдвічі. Це пов’язано з низькими обсягами реалізації продукції в 2005 р. Поточні зобов’язання підприємства збільшилися в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. на 46,9% на фоні збільшення авансів отриманих, що є позитивним моментом в діяльності підприємства.

Провівши аналіз динаміки і структури балансу, потрібно провести аналіз частки інтенсивних і екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції, тобто кількісне визначення того, наскільки це збільшення зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки його кращим використанням.

Таблиця 4.5. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції

№ п/п

Показник

Період


попередній

звітний

Ум. зн.

Факт.

Ум. зн.

Факт.

1

Середньорічна валюта балансу, тис. грн. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.


В1

14388,2

В2

12290,9

2

Виручка від реалізації, тис. грн.

Р1

5 325,7

Р2

15 623,3

3

Ресурсовіддача (р. 2 : р. 1)

рв1

0,3701436

рв2

1,2711274


Алгоритм розрахунку внесків чинників (спосіб абсолютних різниць):

екстенсивного — (В2 – В 1) Ч рв1 , ( 4.2)

інтенсивного — (рв2 – рв1.) Ч В2 . (4.3 ).

Розраховують результат зміни виручки від реалізації, внесок екстенсивного чинника і внесок інтенсивного, визначаючи, наскільки підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню активів (майна).

За фактичними даними підприємства:

вплив екстенсивного фактора склав:

(12290,9 – 14388,2) Ч 0,3701436= -776,302 (тис.грн.),

вплив інтенсивного:

(1,2711274 – 0,3701436) Ч 12290,9 = 11073,902 (тис.грн.).

Перевірка: – 776,302 + 11073,902 = 10297,6 (тис.грн.).

15 623,3 – 5325,7 = 10297,6 (тис.грн.).

Тобто розрахунки виконані правильно.

У даному випадку спостерігаються значні коливання (зростання майже втричі) обсягу реалізації, що пов’язано з порушеннями у забезпеченні виконання договорів поставок. Підприємство не змогло своєчасно реалізувати виготовлену продукцію (попередній рік) і реалізувало її в наступному періоді.

Від джерел, що залучаються для формування певних видів активів, залежить фінансова стійкість підприємства.


^ Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів

Фінансова стійкість – це стабільність діяльності підприємства, пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

^ Фінансова стійкість як ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями:

  • рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

  • платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);

  • часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.

Розглянемо абсолютні показники фінансової стійкості.

З метою визначення абсолютних показників фінансової стійкості доцільно розглянути багаторівневу схему покриття запасів і витрат. Для характеристики ступеня забезпеченості запасів і витрат необхідно визначити наявність джерел їх формування.

  1. Наявність власних обігових коштів підприємства (ВОК):

ВОК = ВК – НА, -(4.4)

де ВК – власний капітал; НА – необоротні активи.

  1. Показник наявності власних і довгострокових позикових коштів (ВДПК):

ВДПК = ВОК + ДЗ - НА, (4.5)

де ДЗ - довгострокові зобов’язання.

  1. Загальний розмір основних джерел формування запасів і витрат (ОК).

ОК = ВОК + ДЗ +КЗ - НА, (4.6)

де КЗ - короткострокові кредити й позикові кошти.

Кожен з наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат має бути зменшений на суму іммобілізації оборотних коштів у складі інших дебіторів та оборотних активів.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування.

Це:

  1. надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів:

, (4.7)

де ЗВ - запаси і витрати;

  1. надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів і довгострокових джерел формування запасів:

; (4.8)

  1. надлишок (+) або нестача (-) загального розміру основних джерел формування запасів і витрат:

. (4.9)

За допомогою показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування визначають фінансову ситуацію за ступенем стійкості.

Виділяють чотири типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану (для забезпечення запасів достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гаранто­вана), задається такими умовами:

(4.10)

Тримірний показник визначається як – (1,1,1):

2.Нормальна стійкість — для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована. Тримірний показник – (0,1,1)


(4.11)

3.Нестійкий фінансовий стан — для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залуча­ються короткострокові кредити та позики; платоспроможність пору­шена, але є можливість її відновити, тримірний показник (0, 0, 1):


(4.12)

4^ .Кризовий фінансовий ста — для забезпечення запасів не ви­стачає "нормальних" джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство. Тримірний показник – (0,0,0)

(4.13)

За даними агрегованого (аналітичного) балансу на основі табл.. 4.1 визначають тип фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 4.6. - Аналіз фінансової стійкості.

№ п/п

Показники

На початок року, тис.грн.

На кінець року, тис.грн.

1

Власний капітал

3991,4

4051,7

2

Необоротні активи

5892,7

6462,2

3

Власні обігові кошти (р.1-р.2)

-1901,3

-2410,5

4

Довгострокові зобов’язання

0

0

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р. 3 + р. 4)

-1901,3

-2410,5

6

Короткострокові кредити та позики

10396,8

8239,2

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р. 5 + р. 6)

8495,5

5828,7

8

Запаси

7028,3

5243,1

9


Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (р. 3 - р. 8)


- 8929,6

- 7653,6

10


Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р. 5-р. 8)

- 8929,6

- 7653,6

11


Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р. 7 - р. 8)


1467,2

585,6

^ Розрахункові показники

12

Тип фінансової стійкості

Нестійкий фінансовий стан

Нестійкий фінансовий стан

13Запас стійкості фінансового стану, днів

( р.11: В Ч360)

де В — чиста виручка від реалізації продукції

1467,2 / 5325,7Ч360 = = 99

585,6 / 15623,3Ч360= = 13,5

14


Тримірний показник (р.9, р.10, р.11)


0,0,1

0,0,1


Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність) .

Значення тримірного показника (1, 1, 1) свідчить про абсолютну фінансову стійкість підприємства, але цей факт у практиці буває рідко і може свідчити також про невміння керівництва підприємства притягувати і використовувати позикові кошти для зростання рентабельності власного капіталу.

У табл. 4.6 наведено приклад розрахунку показників фінансової стійкості за даними агрегованого балансу реального підприємства.

Отримані результати свідчать про нестійкий фінансовий стан і нестачу власних коштів. Це потребує більш детального аналізу фінансової стійкості (див. коефіцієнтний аналіз).

^ Ліквідність балансу

Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. Цим швидше той чи інший вид активу може набрати грошової форми, тим вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність мають грошові кошти.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності й розміщені в порядку її спаду, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою термінів погашення і розміщені в порядку збільшення строковості зобов'язань

Якщо при такому порівнянні активів вистачає, то баланс ліквідний і підприємство платоспроможне. У противному разі баланс неліквідний і підприємство вважається неплатоспроможним.

Оскільки одні види активів перетворюються на гроші швидше, інші - повільніше, треба згрупувати активи підприємства за ступенем їхньої ліквідності.

Перша група (А1) ? це абсолютно ліквідні активи, такі як готівка і короткострокові фінансові вкладення (А1 = р. 220 ф.1+р.230 ф.1+р.2240 ф.1).

До другої групи (А2) відносяться швидко реалізовані активи: дебіторська заборгованість та векселі отримані. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від ряду об’єктивних і суб’єктивних чинників: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків та ін. (А2 = (р. 130+р.140 р. +150+р.160 +р. 170+р.180 + р. 190+р.200+р.210) ф.1).

Значно більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва в готову продукцію, а потім у готівку. Тому вони віднесені до третьої групи – групи повільно реалізованих активів (А3). Крім цього, до цієї групи належать витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи (А3 = (р. 100+р.110 р. +120+ р.250+р.270) ф.1).

Четверта група (А4) – це важкореалізовувані активи, куди входять необоротні активи, які відбиті у першому розділі активу балансу (А4 = р. 080ф1.).

За настанням терміну оплати зобов'язання підприємства поділяють на чотири групи:

^ Найбільш термінові зобов'язання П1 – це кредиторська заборгованість за придбані товари і послуги (П1 = р.530ф.1).

Короткострокові зобов'язання П2 – це короткострокові позикові кошти, поточні зобов'язання у розрахунках та інші поточні зобов'язання. Крім того, сюди слід зарахувати також частину пасивів, поданих у другому розділі пасиву “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, у частині сум, запланованих для виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати упорядкування балансу або протягом операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. Таке обмеження стосується і розділу 5 “Доходи майбутніх періодів” .(П2 = (р.640-р.380-р.480-р.530)ф.1).

^ Довгострокові пасиви П3 – це довгострокові кредити банку і позики, а також статті другого і п’ятого розділів пасиву балансу, не віднесені до другої групи (П3 = (р.480+р.430+р.630) ф.1).

Постійні пасиви П4– власні джерела коштів, що знаходяться постійно в розпорядженні підприємства (р.380 ф.1).

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні статей активу, згрупованих за ознакою ліквідності та розміщених в порядку зниження ліквідності, зі статтями пасиву, що групуються за ступенем терміновості погашення зобов’язань.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 ? П4 (4.14)

Аналіз ліквідності балансу за абсолютними величинами рекомендовано проводити за табл. 4.7, попередньо провівши необхідні розрахунки і групування статей балансу.

^ Розрахунок груп активів за ліквідністю:

1)п = 0+64,0+23,1 = 87,1 (тис.грн.)

2)п = 1428,8 +964,6+228,8+49,1+0,3 =2671,6 (тис.грн.)

3)п = 1422,3+3212,5+960,7+2,1 = 5597,9 (тис.грн.)

4)п =6031,3 (тис.грн.)

1)к = 0 +21,0+0,1=21,1 (тис.грн.)

2)к = 1375,2 +0+27,7 +23,3 +181,0 = 1611,2 (тис.грн.)

3)к = 1394,2 + 2473,7 + 327,4 + 1,1 = 4196,4 (тис.грн.)

4)к = 6462,2 (тис.грн.)

^ Розрахунок груп пасивів за термінами погашення:

1)п = 1560,5 (тис.грн.)

2)п = 14388,2 – 3991,4 -1560,5 = 8836,3 (тис.грн.)

3)п = 0 (тис.грн.)

4)п = 3991,4 (тис.грн.)

1)к = 437,7 (тис.грн.)

2)к = 12290,9-4051,7-437,7=7801,5 (тис.грн.)

3)к = 0 (тис.грн.)

4)к = 4051,7 (тис.грн.)

Зіставлення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дає змогу визначити поточну ліквідність
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Загальні характеристики організацій. Горизонтальний І вертикальний розподіл праці
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Загальні характеристики організацій. Горизонтальний І вертикальний розподіл праці
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Загальні характеристики організацій. Горизонтальний І вертикальний розподіл праці
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Загальні характеристики організацій. Горизонтальний І вертикальний розподіл праці
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconТема стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства
Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінці внутрішнього...
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства icon8. тематика дипломних робіт
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту руху нематеріальних активів підприємства
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconКод модуля: Тип модуля: вибірковий Семестр: V
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз використання трудових ресурсів І витрат на оплату праці. Аналіз матеріальних ресурсів...
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconЗавдання Потрібно закінчити речення
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Таблиця Горизонтальний І вертикальний аналіз активів підприємства iconДержавний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи