Рис Графічний спосіб маржинального аналізу icon

Рис Графічний спосіб маржинального аналізу
НазваРис Графічний спосіб маржинального аналізу
Сторінка1/16
Дата25.06.2012
Розмір3.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


од.


Рис.2 . Графічний спосіб маржинального аналізу

Особливість аналізу беззбитковості для декількох видів продукції


Особливістю аналізу беззбитковості для декількох видів продукції є сумісність постійних витрат. Продемонструємо це на прикладі.

Завдання. Аналіз беззбитковості операційної діяльності підприємства, що виробляє два види продукції, де постійні витрати надані сумарно на види продукції, а змінні витрати розраховані за кожним видом (табл.5.1).

Таблиця 15 – Вихідні дані


Показники, грн.

Продукція А

Продукція В

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Виручка від реалізації

100.000

100%

300.000

100%

400.000

100.0%

Мінус змінні витрати

70.000

70%

120,000

40%

190.000

47.5%

Маржинальний дохід

30.000

30%

180.000

60%

210.000

52.5%

Мінус постійні витрати

141.750
Чистий прибуток

68.250

Визначити точку беззбитковості для цього випадку, а також розрахувати точку беззбитковості для випадку зміни структури випуску продукції.

Зробити висновки.

^ Методика вирішення завдання.

У табл.15 наведені розрахункові дані, що враховують зміну структури продукції. За розрахунками (табл.15 – 16) одержуємо:

Загальна точка беззбитковості = 141750 / 0,525 = 270,000.


Таблиця 16 – Розрахункові дані із зміною структури продукції.


Показники, грн.

Продукція А

Продукція В

Всього

Виручка від реалізації

300,000

100%

100.000

100%

400.000

100.0%

Мінус змінні витрати

210.000

70%

40,000

40%

250.000

62,5%

Маржинальний дохід

90.000

30%

60.000

60%

150.000

37.5%

Мінус постійні витрати

141.750
Чистий прибуток

68.250

Зі зміною структури виробництва і продажів (при сумарному обліку постійних витрат) загальний відносний маржинальний дохід змінюється. Змінюється також точка беззбитковості:

Т = 141750 / 0,375 =378,000 грн.

За допомогою цього формату можна аналізувати структуру виробництва і продажу і домагатися найбільш ефективної, прийнявши як критерій мінімум значення точки беззбитковості. На практиці, особливо при великій номенклатурі виробництва, звичайно вдаються до роздільного аналізу беззбитковості різних видів продукції.


^ Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. На основі даних Звіту про фінансові результати (додаток) побудувати формат для маржинального аналізу й визначити основні параметри беззбитковості.

Завдання 2. Проаналізувати вплив чинників на зміну валового прибутку й динаміку рентабельності продаж (табл.17).

Таблиця 17

Стаття, тис. грн.

За звітний період

За попередній період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2400

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1800

1950

Адміністративні витрати

70

85

Витрати на збут

55

45

Завдання 3. Проаналізувати вплив чинників на зміну валового прибутку (табл.18)

Таблиця 18

Вид продукції

Кількість продукції, од.

Ціна, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

минулий

звітний

минулий

звітний

минулий

звітний

А

600

630

70

75

56

61

Б

400

410

55

53

42

49


Завдання 4. Ціна виробу на ринку - 4,6 грн / од., прямі витрати на виріб-2,36 грн., річна сума постійних витрат - 652 тис.грн. При якому обсязі виробництва підприємство не матиме збитків?


Завдання 5. Виріб продається за 20 грн. Питомі змінні витрати на одиницю продукції складають 10 грн. Реалізовано 1000 одиниць виробів. Постійні витрати при цьому дорівнюють 4500 грн. На підставі наявної інформації потрібно визначити:

 • маржинальний прибуток одиниці продукції;

 • маржинальний прибуток у цілому;

 • розмір отриманого прибутку;

 • точку беззбитковості (аналітичним та графічним способами).

Завдання 6. Фірма “Схід” виробляє і продає товари X, Y i Z Витрати на виробництво товарів і ціни їх продажу наведені в табл.19.

Таблиця 19

Товари

X

Y

Z

Ціна продажу товару , грн.

80

50

70

Змінні витрати на одиницю товару

50

10

20

Постійні витрати за місяць

160000Максимальні потреби в кожному товарі складають 2000 штук на місяць, а мінімальні - 1000 штук.

 1. Прокоментувати потенційну прибутковість роботи компанії.

 2. Припустимо, що потреби в товарах X i Z постійні та складають 1500 шт. на місяць, тобто є замовлення саме на таку кількість товарів, проте додаткового продажу не передбачається. Скільки товарів Z слід продати, щоб прибуток компанії за місяць склав не менше 25000 грн.?

Завдання 7. Розглядаємо виробничу ситуацію: за рік підприємство може виробити 1000 од. продукції за ціною 150 грн/од., на загальну суму 150 тис. грн., що має забезпечити йому прибуток в сумі 30 тис. грн. Планова собівартість загального випуску – 120 тис. грн., в тому числі постійні витрати – 60 тис. грн.

Протягом року можливий обсяг за прогнозами може бути менше планового на 40 %.

Менеджери пропонують забезпечити замовлення на 300 од. виробів за ціною 110 грн., тобто нижче планової собівартості. Вигідно це підприємству? Обґрунтувати відповідь.


^ 4.1.3.ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ 3 „УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ”


Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).


На практичному занятті студенти ознайомлюються з інформаційною базою підприємств для виконання аналізу.

Аналізують динаміку обсягів товарної продукції, обсягу реалізації, темпи росту і приросту обсягів реалізації, визначають їх середньорічні показники (за формами звітності):

 1. Проводять аналіз структури продукції (робіт, послуг) і її динаміки.

 2. Розраховують показники ритмічності випуску продукції протягом року.

 3. Оцінюють асортимент та якість продукції (робіт, послуг).

 4. Виконують факторний аналіз динаміки чистих доходів підприємства.

^ Завдання для самостійної роботи


Завдання 1. Визначити ступінь виконання плану випуску продукції в асортименті за даними, наведеними в таблиці:


Таблиця 20

Найменування виробу

Од.

виміру

Оптова ціна,

тис. грн.

Випуск, шт.

план

звіт

А

шт.

25

37

40

Б

шт.

18

35

32

В

тис. грн.

-

12

14


Завдання 2. Проаналізувати ритмічність випуску продукції (тис. грн), коли відомі планові й фактичні дані

Таблиця 21

Декада місяця

План

Факт

I

250

240

II

350

360

III

400

600

Разом

1000

1200


Завдання 3. Дайте оцінку виконання плану виробництва. Зробіть висновки.

Таблиця 22

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення від даних минулого року(+, -)

Темп росту до минулого року, %

план

факт.

Відхилення

від плану (+, -)

Відхилення

від плану, %

У діючих цінах

49255

50200

50850

У порівняльних цінах

53015

-

55510


Завдання 4. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом за табл.7.4. Зробіть висновки

Таблиця 23

Вид продукції

Випуск продукції

Зараховується в виконання плану

За планом

Фактично

Виконання плану

А

80

100Б

200

150С

150

120Д

300

280
Завдання 5. Дайте оцінку якості продукції на підставі одержаних рекламацій за даними табл. 24.

Таблиця 24

Показник

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Кількість одержаних рекламацій

10

12

7

Загальна сума зарекламованої продукції, тис. грн.

150

240

120

Кількість рекламацій, визначених підприємством, як обґрунтовані

8

11

7

Те саме у вартісному вигляді

130

210

120


Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці


На практичному занятті під керівництвом викладача аналізують дані форм звітності підприємства 1ПВ та 3-ПВ, у яких надається інформація про трудові показники підприємства.

Для глибшого засвоєння способів економічного аналізу і розкриття впливу трудових показників на обсяги випуску і реалізації продукції доцільно виконати факторний аналіз впливу трудових показників на обсяг реалізації.

Розглянувши алгоритм аналізу, студенти виконують факторний аналіз за даними звітності підприємства (алгоритм визначення трудових показників див. у додатках).


^ Факторний аналіз впливу трудових показників на обсяг реалізації.


Обсяг реалізованої продукції розраховують як добуток середньооблікової чисельності робітників (^ Ч), середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за період (Д), і середньоденної продуктивності праці одного робітника (ППдн), тобто його представлено трифакторною моделлю

РП = Ч Д ППдн.

Результати розрахунків впливу факторів на зміну обсягу товарообігу наведено в табл. 26.

Таблиця 25. Дані для факторного аналізу зміни обсягу реалізації продукції.

Показник

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

РП

1505

1524

19

1,26

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

Ч

67

59

-8

-11,94

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за період, дн.

Д

237

232

-5

-2,11

Середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

ППдн

0,09

0,11

0,02

22,22

Сукупний вплив факторів: (-176,61)+(-28,03)+223,64=19 тис. грн.


Таблиця 26. Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу товарообігу способом ланцюгових підстановок

Показник


Підстановка

Розмір впливу

1

2

3

4

факторів, тис. грн.Середньооблікова чисельність робітників, чол.

67

59

59

59

-176,61

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за період, дн.

237

237

232

232

-28,03

Середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

0,095

0,095

0,095

0,111

223,64

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

1505

1328,39

1300,36

1524

 


Розглянемо методику розрахунку впливу факторів у три факторній моделі обсягу реалізації продукції способом абсолютних різниць, використовуючи дані, наведені в табл.26.

Загальний обсяг реалізованої продукції збільшився на 19 тис. грн.

=1524-1505 = 19 тис. грн.,

у тому числі за рахунок зміни таких факторів:

 1. Скорочення чисельності робітників підприємства:

(Ч)=Ч = (-8)2370,095=-180,12 тис. грн.

 1. Зменшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником в середньому за період:

(Д)=ДЧ = (-5)590,095=-28,025 тис. грн.

 1. Підвищення середньоденної продуктивності праці одного робітника:

(ППдн)=ППднЧ = 0,01659232=219,01 тис. грн.

Для закріплення теоретичних знань і практичних навичок студенти виконують завдання для самостійної роботи.

У табл. 27 в якості довідкових наведені показники руху персоналу.

Таблиця 27.Показники руху персоналу

Показники

Формула

Значення

^ Коефіцієнт обороту кадрів по прийому(Коп.)

Коп. = Чпр / Чср

відношення кількості прийнятих на роботу (Чпр) до середньо облікової чисельності працюючих (Чср)

Коефіцієнт обороту кадрів по звільненню (Коз

Коз = Чзв / Чср

відношення кількості звільнених (Чзв) до середньо облікової чисельності працюючих

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпл)

Кпл = Чзб /Чср

відношення кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни (Чзб)до середньо облікової чисельності працюючих


У табл. 28 наведено форму таблиці для аналізу структури і динаміки заробітної плати.

Таблиця 28. Оцінка використання ФОП

Показники, тис.грн.

Базовий

рік

Питома

вага %

Звітний рік

Питома вага %

звітний, % в порівнянні з базовим роком

Фонд оплати праці, всього
100
100
Фонд основної зарплати
Фонд додаткової зарплати
Заохочувальні та компенсаційні виплати

^ Завдання для самостійного виконання:

Завдання 1. Проаналізувати рух робочої сили на підприємстві за такими даними:

Таблиця 29

Показники, чол.

Минулий рік

Звітний рік

Чисельність робітників за списком на початок року

60

62

Чисельність робітників, які прийняті на роботу

4

3

Чисельність робітників, які звільнилися

5

4


Завдання 2. Встановити причини зміни ефективності використання робітників підприємства за такими даними:

Таблиця 30

Показники

План

Звіт

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

6850

6890

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

593

597


Завдання 3. Розрахувати величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначіть резерви зростання продуктивності праці.

Таблиця 31

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Середньорічний виробіток одного робітника, тис. грн.

176

169

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

228

220

Середня тривалість робочого дня, год.

7,78

7,9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Рис Графічний спосіб маржинального аналізу icon" графічний інтерфейс windows"
Графічний інтерфейс користувача (graphical user interface gui) Windows забезпечує взаємодія користувача з операційною системою І...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconДозволяє синхронну текстову взаємодію
Це є корисний спосіб на краще розуміння теми, що обговорюється. Спосіб використовування чат-протоколів принципово відрізняється від...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconРис. 13. 26 Сборные железобетонные ростверки
При этом торцевая поверхность свай должна быть выровнена цементным раствором (рис. 13. 26, б)
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів до практичного заняття з латинської мови №2 медичний факультет, І курс, ІІ семестр Тема
Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconЛабораторная работа №1 Изучение явления электромагнитной индукции. Ход работы. Собираем цепь по схеме на рис 1а: Рис 1а Выполняем опыты и заполняем таблицу
Направление тока находим по правилу буравчика: если буравчик (с правой нарезкой) ввинчивать по направлению тока (I), то направление...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconАутентифікація Користувача шляхом аналізу цифрового зображення Web-камери
На даний час поширення набуває спосіб ідентифікації користувача за його зображенням, тобто порівняння зображення користувача з певним...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconІ. Ф. Кінащук Ф.І. Кірчу Сунь Гаоюн Спосіб оцінки запасу газодинамічної стійкості компресора газотурбінного двигуна в процесі експлуатації
Розглянуто спосіб оцінки запасу газодинамічної стійкості компресора газотурбінного двигуна в процесі експлуатації. Запропонований...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconСум ду
Поняття економічного аналізу господарської діяльності. Роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Завдання аналізу...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconОптичні методи аналізу
Поряд з хімічними методами аналізу широке використання мають фізико-хімічні методи аналізу. Вони відзначаються високою чутливістю...
Рис Графічний спосіб маржинального аналізу iconЙ вертикальну ( рис. 14 б ). У межах лабораторії магнітне поле Землі можна вважати однорідним. У рис 15 даній роботі
Визначення горизонтальної й вертикальної складових індукції магнітного поля Землі за допомогою земного індуктора
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи