Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” icon

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


М.П. Пан, В.І. Торкатюк, О.С. Вороніна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ

ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання)


Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»). / Укл. Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 56 с.


Укладачі: М.П. Пан,

В.І. Торкатюк,

О.С. Вороніна


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук А.Є. Ачкасов.


Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва,

протокол №7 від 14.02.2008 р.


©Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С., ХНАМГ, 2008

^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ І СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

1.1 Опис навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”


Заочна форма навчання

Призначення: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів, що відповідають ECTS –3

Модулів – 2, контрольна робота

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин –108


Напрям 0501 "Економіка і підприємництво"

Спеціальності:

7.050107 "Економіка підприємства"

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст


За вибором ВНЗ

Рік підготовки: 5-й

Семестр: 9-й

Лекції – 8 год.

Практичні – 4 год.

Самостійна робота – 96 год.

Вид підсумкового контролю – залік


^ 1.2.Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Всього годин

В тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна та індивідуальна

робота

1

2

3

4

5

^ Змістовий модуль 1. Основи організації зовнішньоекономічної діяльності

53

4

1

48

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу

76

Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

8

1

1

7

Тема 3. Загальна характеристика і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні.

7

1
7

Тема 4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД.

8

1
7

Тема 5. Валютне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні.

77

Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнівішньоекономічної діяльності.

8

1
7

Тема 7. Управління зовнішньо-економічною діяльністю підприємств.

87

^ Змістовий модуль 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності та її ефективності.

55

4

3

48

Тема 8 Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види.

7

1

1

7

Тема 9. Міжнародні фінансові організації.

86

Продовження табл.

1

2

3

4

5

Тема 10. Організація діяльності міжнаро-дних товарних ринків.

87

Тема 11. Структура і зміст міжнародного контракту.

87

Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень.

8

1
7

Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

8

1

2

7

Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і перевірки ділових партнерів

8

1
7

Разом

108

8

4

96


^ 1.3. Розподіл балів при вивченні дисципліни

Модуль 1: Поточне тестування і самостійна робота

Модуль 2:

ІНДЗ (контрольна

робота)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

до 40

до 100

до 30

до 30


^ 1.4. Критерії оцінки модульної контрольної роботи

За виконану і оформлену контрольну роботу виставляють від 10 до 40 балів. Кожне завдання оцінюється максимально в 10 балів, а мінімально в 5 балів.

35-40 балів (відмінно) ставлять за виконану контрольну робу, якщо всі питання розкриті повністю. При цьому виконані всі завдання. Однак припускається наявність помилок стилістичного, або орфографічного характеру.

20-34 балів (добре) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо всі питання розкриті повністю, але є окремі помилки і недоліки. При цьому виконані всі завдання.

10-19 балів (задовільно) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо не повністю дані відповіді на теоретичні питання, а також невірно виконані завдання.

Якщо студент одержує менше, ніж 10 балів, контрольна робота визначається виконаною на незадовільно.


^ 1.5. Критерії оцінки (умови заліків) знань студентів

Оцінку знань студентів з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної, семінарської). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів.

Навчальним планом з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачено складання заліку, при цьому якщо сума балів складає 60 балів (при задовільній оцінці контрольної роботи) залік виставляється автоматично.


^ 2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


2.1. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет,

метод, зміст і завдання курсу

1.1. Розвиток світової зовнішньої торгівлі. Участь різних країн у міжнародних економічних зв’язках. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки.

1.2. Зовнішньоекономічна політика держави. Участь України в світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

1.3. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об’єктів і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю

2.1. Перші теорії зовнішньої торгівлі й управління зовнішньоекономічною діяльністю: розробка основ теорії міжнародної торгівлі (абсолютні переваги, порівняльні переваги, природний розподіл грошового металу).

2.2. Сучасні концепції ЗЕД: кейнсіанство, монетаризм, теорія Хекшера-Оліна, сучасна теорія міжнародного руху капіталу.

2.3. Сучасна система управління ЗЕД.


Тема 3. Загальна характеристика й основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні

3.1. Поняття ЗЕД.

3.2. Принципи ЗЕД.

3.3. Основні форми ЗЕД (торгівля, спільне підприємництво, взаємодія, надання послуг, тощо).

3.4. Фактори розвитку ЗЕД: нерівномірність економічного розвитку країн, наявність фінансових, сировинних, людських ресурсів, характер політичних відносин, рівень економічного розвитку, особливості географічного положення.

3.5. Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах.

3.6. Платіжний баланс і його основні розділи.

3.7. Вивчення мети і пріоритетних напрямків розвитку ЗЕД в Україні.


Тема 4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД

4.1. Державні органи управління ЗЕД.

4.2. Засоби зовнішньоторгівельної політики на національному рівні (митні тарифи, податки, кількісні обмеження, організаційно - розпоряджувальні засоби).


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconОснови комерційної діяльності
Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконння контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” icon«Основи економічної теорії»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи