Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»
Сторінка1/7
Дата25.06.2012
Розмір1.24 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ю.І. ГОРБАЧОВА


ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ


з дисципліни «МАРКЕТИНГ»

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання

за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»)

Харків – ХНАМГ – 2008


Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво») / Авт.: Горбачова Ю.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 105 с.


Автор: Ю.І. Горбачова


Рецензент: к. е. н., доц. Г.В. Висоцька


Головна мета вивчення курсу "Маркетинг" – формування у студентів систематичних теоретичних знань і набуття практичних навичок маркетингової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 7 від 12 травня 2008 р.

ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………...

4

МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ …………………………………………..

5

ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ …………..

5

УНЕ 1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція ………..

5

УНЕ 2.

Класифікація маркетингу ………………………………...

12

УНЕ 3.

Характеристики маркетингу ……………………………..

14

УНЕ 4.

Маркетингові дослідження ……………………………….

21

^ ЗМ 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄСТВІ ………………………….


26

УНЕ 5.

Маркетингова товарна політика …………………………

26

УНЕ 6.

Маркетингова цінова політика …………………………..

43

УНЕ 7.

Маркетингова політика продажу ………………………...

50

УНЕ 8.

Маркетингова політика просування ……………………..

67

УНЕ 9.

Організація маркетингу …………………………………..

82

УНЕ 10.

Контроль маркетингу ……………………………………..

87

УНЕ 11.

План маркетингу підприємства …………………………..

89

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ ………………………………….

94

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………….

104ВСТУП

У процесі ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої країни, більшість вітчизняних підприємств стикаються з проблемами збуту своєї про-дукції, фінансовими труднощами. Ці труднощі переважно пов’язані з браком управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку і відсутністю знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому є актуальною проблема підготовки фахівців з маркетингу.

Щоб стати професійним маркетологом, необхідно знати й розуміти загальні принципи маркетингу, мати практичний досвід реалізації маркетинговий ідей, процесів і методів у сучасних умовах.

Ці тексти лекцій покликані дати уявлення про такі важливі аспекти маркетингу, як знання потреб і запитів споживача, створення конкурентоздатної продукції, ціноутворення, способи просування і збуту продукції, здійснення нововведень і реалізація маркетингових планів, що формують основу маркетингової практики.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні опанувати знаннями в галузі:

- використання концепцій маркетингу в практичній діяльності підприємств;

- формування цілей, завдань і функцій маркетингу;

- аналізу маркетингового середовища підприємства;

- розробки комплексу маркетингу, а саме товарної, цінової, комунікаційної і розподільної політик;

- управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.


^ МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ


ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ


УНЕ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА

КОНЦЕПЦІЯ


ЗМІСТ

У цьому розділі дається визначення маркетингу й ключових понять курсу. Визначаються загальні й приватні завдання цього складного виду діяльності, систематизуються маркетингові функції ринкових суб'єктів.


ЗАВДАННЯ

Дати уявлення про сутність і роль маркетингу в ринковій економіці, розкрити основні маркетингові концепції і принципи шляхом розгляду основних елементів системи маркетингу в загальному плані.


ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви:

1) довідаєтеся про основні етапи розвитку маркетингу;

2) зможете розібратися в сутності маркетингу, дати визначення йому і основним категоріям та поняттям;

3) визначитися з основними маркетинговими концепціями і їхніми розходженнями;

4) ознайомитеся з принципами й функціями маркетингу.    1. ^ Сутність маркетингу та основні етапи розвитку


Термін «маркетинг» виник в економічній літературі США на межі ХІХ-ХХ ст. Існують сотні його трактувань. У дослівному перекладі marketing – продаж, збут. Інші, перекладають marketing як «створення ринку», «ринко ведення», «діяльність у сфері ринку».

Маркетинг – це з'єднання науки, мистецтва ефективної роботи й інтуїтивного передбачення майбутнього ходу подій на ринку.

Проблемам розвитку процесу й технологіям маркетингу закордонними фахівцями присвячена величезна кількість публікацій. Не претендуючи на повноту огляду, можна виділити авторів, які внесли найбільш істотний вклад у розвиток маркетингу як науки й зробили, тим самим, вплив на його просування в Україні. Це – Б.Берман, Г.Болт, М.Брун, А.Вайсман, Д.Гарднер, Д.Гаррет, П.Друкер, Е.Дінхель, Ф.Котлер, Ж.Ламбен, Т.Левітт, С.Марджаро, И.Рошосайнен, С.Сінгх, Х.Херштейн, Ш.Хант, М.Цинкота, Дж.Еванс.

Еволюція маркетингу в СРСР, а потім і в Україні відбувалася в кілька етапів. У середині 70-х років з'явилися публікації перших маркетологів: Г.Абрамішвілі, В.Війна, Н.Герчикової, А.Горячова, В.Демидова, П.Зав'ялова, К.Костюхіна, И.Кретова, Б.Соловйова, Ю.Трусова. Ці роботи описували можливості використання маркетингу в основному в зовнішньоекономічній діяльності й активно обговорювалися на засіданнях секції маркетингу при Торгово-промисловій палаті СРСР.

У середині 80-х – на початку 90-х років до згаданих учених приєдналася нова група маркетологів: Е.Голубкін, Е.Голубкова. Н.Капустіна, С.Медведков, Н.Моісєєва, Р.Ноздрева, А.Поршнєв, В.Секерін, В.Хруцький. Л.Цигичко та ін. Вони спеціалізуються в основному на загальномаркетингових проблемах зовнішнього й, що дуже важливо внутрішнього ринку, що народжується.

Хід еволюційних перетворень маркетингу в Україні обумовив ситуацію, коли найбільшою мірою виявилися розробленими питання реалізації маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності, а також питання застосування елементів марке-тингу й концепцій у цілому на рівні первинних ланок економіки - підприємств, фірм, банків, інвестиційних компаній. Сегментні аспекти розвитку маркетингу в Україні значною мірою відрізняються від загальносвітових. Якщо в промислово розвинених країнах стратегію маркетингу масштабно почали застосовувати компанії з виробництва товарів масового попиту, потім компанії з виробництва товарів тривалого користування і товарів виробничо-технічного призначення, то в Україні найбільш активно він почав впроваджуватися у фінансовому (насамперед у банках) і торговельному секторах, і тільки потім у промисловості.

У всіх сферах економіки найменш розробленими є методологічні й практичні питання системного підходу до застосування маркетингу для залучення інвестицій на мікрорівні, практично не розроблені питання теорії і практики макромаркетингу як інструмента оптимізації процесу формування ринкового середовища й питання координації маркетингових програм для адаптації до економічних перетворень на мікрорівні.

В Україні сьогодні розуміння маркетингу на теоретичному й практичному рівні, по суті, повністю зведено до концепції операційного маркетингу. У рамках цього підходу маркетинг розглядається лише як складова частина прикладної економічної теорії та інструмент менеджменту. Таке розуміння маркетингу досить зручне для вирішення утилітарних завдань збуту товарів, визначає короткострокову комерційну рентабельність діяльності фірми, однак не здатне забезпечити довгострокову конкурентоспроможність, що є основним завданням маркетингу. Чітко сформулював кінцеву мету маркетингу відомий американський учений П.Друкер: «Ціль маркетингу – знати й розуміти покупця настільки добре, щоб товар або послуга влаштовували його й продавалися самі по собі. В ідеалі маркетинг реалізується в покупці, готовому до покупки. Усе, що потрібно в такому випадку, – це забезпечити доступність товару й послуги».

Таким чином, маркетинг, в його широкому розумінні як наука, формується на стику прикладної соціології і прикладної психології, оскільки його основна мета й завдання – вивчення покупця із соціально-психологічного погляду, а також механізмів ухвалення рішення про покупку під впливом маркетингових дій.

^ 1.2. Визначення маркетингу й ключових понять курсу


У світовій літературі існує більше двох тисяч визначень маркетингу. Кожне з них розкриває одне або кілька його властивостей. Узагальнюючи ці характерис-тики, можна дати наступне визначення: маркетинг – це конкурентна діяльність всієї сукупності ринкових суб'єктів, спрямована на задоволення людських потреб за допомогою організації ефективного товарного обміну.

У цьому визначенні використовуються, по суті, всі основні поняття курсу.

Нестаток – це почуття недостачі, що відчувається людиною, чого-небудь, змушує її діяти, тобто реалізовуватися.

Потреби різноманітні й класифікуються в такий спосіб:

- фізіологічні потреби (в їжі, в одязі, в безпеці);

- соціальні потреби (духовне спілкування, вплив, прихильність і любов);

- особисті потреби (потреби в знаннях і самоствердженні).

Потреби об'єктивні, вони випливають із людської природи. Якщо який-небудь значущий нестаток не задоволений, то людина почуває себе не комфортно й обмежено.

Потреба – це нестаток, що прийняв специфічну конкретну форму відпо-відно до культурного рівня і особистості самої людини, (вона скоректована на цивілізацію). Часто плутають потребу й нестаток. Нестаток створити не можна, а формувати потреби – одна з важливих функцій маркетингу.

Запит – це потреба, підкріплена купівельною спроможністю. Це не зовсім надійний показник на ринку, тому що запити окремих людей у часі дуже міняються і тому орієнтиром є потреба.

Попит – бажання і можливість споживача купити товар або послугу у певний час і у певному місці. Одиницею виміру попиту виступає товар.

Товар – це все, що може задовольняти потреба й пропонується на ринку для обміну. Товари не обмежуються тільки фізичними об'єктами; товаром можуть бути послуги, організації, види діяльності й навіть окремі особистості.

Якщо товар повністю відповідає бажанню споживача, то він називається ідеальним товаром, але такого в природі не існує, тому постійно вдосконалюються товари й маркетинг.

Послуга – нематеріальний вид суспільно корисної діяльності, здійснюваної за певну плату (консультації, навчання та ін.).

Покупка – процес придбання товару або послуги на ринку, що включає дві основні операції: обмін і угоду. Це результат придбання права власності на товар або послугу, що цікавлять покупця.

Обмін – це акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість.

Угода – це комерційний обмін цінностями між двома сторонами. Угоди підрозділяються на:

• грошові,

• бартерні.

Угодою так само вважається, якщо виконані деякі умови:

1. Наявність двох ціннісно-значущих об'єктів.

2. Узгодження умов здійснення угоди.

3. Погодження в часі угоди.

4. Погодження місця проведення угоди.

Бартерна угода – коли в обмін на товар пропонують інший товар або послуги.

Ринок – механізм з'єднання покупця і продавця або сукупність існуючих і потенційних покупців і продавців товару, які задовольняють свої потреби за допомогою обміну.

Ринок – це не обов'язкове якесь конкретне фізичне місце. Операції на ньому можуть здійснюватися і без фізичного контакту продавця і покупця. З плином часу всі ті, хто працюють у процесі обміну розуміють, що ринок вимагає удосконалювання, а вдосконалювати що-небудь – значить керувати цими процесами. Отже під керуванням маркетингом потрібно розуміти планування, реалізацію і контроль за проведенням заходів, спрямованих на здійснення вигідних обмінів, як з погляду продавця, так і з погляду покупця. Таке керування може здійснюватися з різних позицій або концепцій.


^ 1.3. Основні концепції і цілі маркетингу


У маркетингу виділяються п'ять основних концепцій:

  1. Концепція удосконалювання виробництва (фірми, які її дотримуються, думають, що їхнє процвітання на ринку пов'язане з низькими цінами на власні товари, тому вони постійно удосконалюють виробництво, щоб зменшити витрати й підтримувати низькі ціни).

  2. ^ Концепція удосконалювання товару (фірми вважають, що споживач віддає перевагу товарам тільки високої якості і намагаються випускати такі)

  3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (нею користуються фірми, які виробляють товари пасивного попиту, а також у тих умовах, коли пропозиція перевищує попит, тут має місце агресивна реклама й тиск на споживача).

  4. ^ Концепція власне маркетингу (перш ніж почати виробництво, фірми вивчають потреби ринку і тільки потім приступають до його організації. Їхній девіз «Покупець завжди правий».)

  5. ^ Концепція соціально-етичного маркетингу (фірми, які дотримуються цієї концепції, намагаються досягти гармонії між виробником, споживачем і суспі-льством, тобто намагаються всіма способами створити гарний імідж в очах гро-мадськості. Дана концепція стає все популярнішою, багато фірм застосовують її).

Основні маркетингові цілі можна сформулювати в такий спосіб:

1. Досягнення максимально можливого високого споживання, тобто фірми, які дотримуються цієї цілі, вважають, що чим більше споживається товарів покупцем, тим щасливішим він стає.

2. Досягнення максимальної споживчої задовільності.

3. Наявність максимально широкого вибору товарів. Дві складності при її реалізації: при збільшенні асортиментів товари стають дорожче; занадто велика розмаїтість товарів лякає покупця.

4. Максимально висока якість життя. Складається з наступних підцілей:

• якість, кількість і доступність товару;

• якість фізичного середовища;

• якість культурного середовища.

Це досить важкодосяжна й, скоріш, нереальна, а декларативна мета.

^ 1.4. Функції і принципи маркетингу


Маркетингові функції це взаємозалежні й взаємодоповнюючі дії і заходи в системі маркетингу, що дозволяють забезпечувати керування процесами товарного обміну.

Маркетингова система функціонує безупинно, тому функції маркетингу мають циклічний (поновлюваний і повторюваний) характер.

До основних функцій належать:

• інформаційне забезпечення маркетингових рішень на основі відповідних досліджень;

• формування товарної політики;

• ціноутворення;

• рух товарів;

• стимулювання збуту.

В основі діяльності всіх ринкових суб'єктів, які працюють на основі маркетингу, лежить девіз «Продавати не те, що виробляється, а виробляти те, що продається».


Із сутності й функцій маркетингу випливають основні принципи цього виду діяльності:

1. Націленість на кінцевий результат виробничо-побутової діяльності (збільшення або утримання ринкової частки, збільшення обсягів продажів і прибутку).

2. Концентрація виробничо-збутових і дослідницьких зусиль на вирішальних напрямках маркетингу.

3. Націленість підприємства на довгостроковий і стабільний результат маркетингової діяльності.

4. Комплексне застосування стратегії і тактики для максимального задо-волення купівельного попиту з одночасно цілеспрямованим впливом на нього.

5. Постійна адекватна реакція на тезу «Покупець завжди правий».

^ УНЕ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ


ЗМІСТ

У цьому розділі наведена класифікація видів маркетингу, а також маркетинг розглядається і реалізується на різних рівнях.

ЗАВДАННЯ

Навчитися відрізняти види маркетингу по їх класифікаційним ознакам.

ЦІЛІ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:

1) розбиратися у різновиді маркетингу;

2) ознайомитеся з характером попиту на ринку.


^ 2.1. Класифікація видів маркетингу

Типологізація видів маркетингу в даний час є не сталою. Однак можна виділити основні види маркетингу за певними ознаками класифікації:

Класифікація видів маркетингу

^ Ознака класифікації

Види маркетингу

1. Орієнтація маркетингової діяльності

маркетинг, орієнтований на продукт;

маркетинг орієнтований на споживача;

змішаний маркетинг.

2. Сфера застосування

споживчий маркетинг (маркетинг товарів споживчого призначення);

промисловий маркетинг; торговельний маркетинг; інноваційний маркетинг;

інвестиційний маркетинг; банківський маркетинг.

3. Період часу, на який розробляється маркетингова політика підприємства

стратегічний маркетинг; тактичний маркетинг; оперативний маркетинг.

4. Вид купівельного попиту

Конверсійний; стимулюючий; ремаркетинг; синхромаркетинг; розвиваючий (креативний); демаркетинг; підтримуючий; протидіючий.

5. Застосовувана концепція керування маркетинговою діяльністю на підприємстві

виробничий; продуктовий; збутовий; ринковий.

6. Ступінь координації функцій, що виконуються на підприємстві

інтегрований; неінтегрований.

7. Кінцева мета маркетингової діяльності підприємства

комерційний; некомерційний.

8. Види продукції

маркетинг товарів; маркетинг послуг.

9. Рівень розв’язування задач

мікромаркетинг; макромаркетинг.

10. Ступінь диференціації маркетингових функцій

глобальний; диференційований; вузькоцільовий маркетинг; індивідуальний маркетинг.

11. Територіальна ознака

внутрішній маркетинг; міжнародний маркетинг.

^ 2.2. Рівні застосування маркетингу


Маркетинг може розглядатися і реалізуватися на різних рівнях. Звичайно їх виділяють три:

1. Мікрорівень – це маркетингова діяльність конкретного підприємства або організації.

2. Мезорівень (територіально-галузевий) – це маркетинг у межах територіально-галузевих формувань.

3. Макрорівень – це консолідована маркетингова діяльність у масштабах усієї країни або великих регіонів.

Залежно від ринкової кон'юнктури й умов діяльності підприємства (фірми) виділяють такі різновиди маркетингу:

Різновид маркетингу

^ Характер попиту

на ринку

Ціль маркетингу

і його інструменти

Різновид маркетингу

1

2

3

1. Негативний попит

Змінити відношення до товару за раху-нок його вдосконалення, коректування ціни й більш ефективного просування

Конверсійний

2. Що формується

(схований) попит

Оцінити обсяги потенційного попиту й запропонувати ринку бажаний товар

Розвиваючий

3. Падаючий попит

Переглянути всю систему комплексу маркетингу, визначити слабку ланку й реанімувати її, модифікувати товар

Ремаркетинг

4. Коливний

(нерегулярний) попит

Синхронізація пропозиції та попиту за рахунок введення гнучких цін і відповідних методів стимулювання

Сінхромаркетинг

5. Повноцінний попит

Підтримка досягнутого рівня попиту за рахунок максимального включення усіх чотирьох складового комплексу маркетингу

Підтримуючий

6. Надмірний попит

Знаходження способів тимчасового або постійного зниження попиту для блокування небажаних явищ (негативна реакція покупців і спекуляція)

Демаркетинг

7. Ірраціональний попит

Переконати споживачів відмовитися від використання (або знизити) шкідливих товарів і послуг за рахунок різкого підвищення цін, обмеження доступності, антиреклами

Протидіючий

8. Відсутність попиту

Активізація заходів соціально-психологічного впливу на споживача через помітне зниження цін і рекламу

Стимулюючий

^ УНЕ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Тексти лекцій з дисципліни «економічна теорія»
Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 –...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв тексти лекцій
Тексти лекцій з дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів денної І заочної форм навчання спецыальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки украини харьківська національна академія міського господарства технологія будівництва тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія будівництва»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи