Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні icon

Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні
НазваМіністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні
Сторінка1/8
Дата25.06.2012
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНІ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНІ

РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни|

«Мікропроцесорна техніка|»

для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|

0925– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані| технології|

Дніпропетровськ НМетАУ 2009

Робочий план дисципліни|

Розподіл навчальних| годин| (|заочна| форма навчання|)
заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

216

у|біля| тому числі|:
^

Аудиторні заняття36

з них:

лекції


18

лабораторні роботи

18

практичні заняття

-

семінарські заняття

-
^

Самостійна робота


180

у|біля| тому числі| при :

підготовці до аудиторних зайняти


36

підготовці до модульних контрольних робіт


-

виконанні курсових проектів (робіт)

36

виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


108
^

Підсумковій контроль


залікХарактеристика дисципліни|Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною і входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів| за напрямом| 0925 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані| технології|».

Мета вивчення дисципліни – засвоєння основ мікропроцесорної техніки та програмування мікропроцесорних систем для управління технологічними процесами.

В результаті| вивчення| дисципліни| студент повинен

знати:

 • системи| числення| і правила перетворення| із одної| системи| числення| в іншу, правила виконання| арифметичних| операцій| в різних| системах числення|;

 • архітектуру| мікропроцесорів| і мікроконтролерів|;

 • системи| команд мікропроцесорів| і мікроконтролерів| ;

 • мову| програмування| Асемблер;

 • систему програмування| мікроконтролерів| і основи| програмування| на мові| Асемблер| для ПІК-контролерів

вміти|:

 • складати| і налагоджувати| програми| за допомогою| системи| програмування| MPLAB| IDE|;

 • вміти| спроектувати| мікропроцесорну| систему на базі| ПІК-контролера для управління| об’єктом| середньої| складності| ;

 • вміти| складати| програми| для роботи| із зовнішніми| пристроями;

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні курсової роботи і тестування.

Зв’язок з іншими дисциплінами – Вивченню дисципліни передує
вивчення дисциплін "Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт", “Алгоритмізація і програмування ”, “Електроніка і мікросхемотехніка".

Набуті знання| і вміння| використовуються| при вивченні| дисциплін| "Технічні засоби| автоматизації|", "Програмування мікроконтролерів|", "Основі проектування| систем автоматизації|" та “Автоматизація технологічних| процесів ”.


^ Зміст дисципліни|

№№

тим


Назва розділу/теми та її зміст


Тривалість (годин)


1

Будова та робота мікропроцесорів|

Історія розвитку ЕОМ. Системі числення. Схемотехніка ЕОМ. Пам'ять ЕОМ. Формат команд Архітектура мікропроцесорів Система команд.


4 г. лекцій

8 г. самост|.

роботи|

[1,2,3]

2

^ Будова та робота ПІК-контролера

Технічні характеристики і архітектура ПІК-контролера Регістрі ПІК-контролера. Система команд.


10 г. лекцій|

20 г.самост|.

роботи|

[4,5]3

Програмування мікроконтролерів|

Система розробки програмного забезпечення (ПЗ) Асемблер. Система директив. Розробка ПЗ ПІК-контролерів.

^ 4 г. лекцій

8 г.самост|.

роботи|

[4,5,6]


Лабораторні роботи|


№№

зайняти


Тема роботи


Тривалість (годин)


1

Вивчення системи| розробки| програмного| забезпечення| MPLAB| IDE|. |.

2

2

Розробка програмного| забезпечення| для виконання| арифметичних| операцій додавання, віднімання. |

4


3

Розробка програмного| забезпечення| для виконання| сортування масиву даних.|

2

4

Розробка програмного забезпечення для роботи із зовнішніми пристроями.
Опитати кнопку на вході мікроконтролера і запалити світлодіод, якщо кнопка натиснута, і загасити світлодіод, якщо кнопка не натиснута.
Опитати кнопку на вході мікроконтролера, якщо кнопка натиснута запалити світлодіод через проміжок часу 1с після натиснення кнопки., і загасити світлодіод, якщо кнопка не натиснута.

4

5

Розробка програмного забезпечення для роботи із АЦП.

Скласти програму налагодження АЦП і перетворювання аналогового сигналу в цифровий код.
Скласти програму роботи двохпозиційного регулятора. Якщо напруга на вході АЦП не перевищує задану, то запалити світлодіод, якщо ні, то загасити світлодіод.

6Рекомендована література|

Основна


 1. 1.Мікропроцесорна техніка: Підручник/ Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко,
  Є.І.Сокол, В.Я.Жуйков, Ю.С.Петергеря; За ред.. Т.О.Терещенко.-2-ге вид.,
  переробл. Та доповн.- К.:ІВЦ "Видавництво «Політехника»"; "Кондор", 2004.-440 с

 2. Мікро-ЕОМ| /Пер.с англ|. під ред|. А.Дірксена.-м.:енергоїздат, 1982. 328с|., іл.
 1. Гібсон Г., Лю Ю-Ч. Апаратні і програмні засоби|кошти| мікро-ЕОМ.-М.: Фінанси і статистика, 1983.-255 с., іл.

 2. Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам|: Пер. з|із| англ|.-М.: ДМК Прес, 2004-512 с|із|.,іл.

 3. Однокристальні 8-розрядні FLASH| CMOS| мікроконтролери|мікроконтроллери| компанії Microchip| Technology| Incorporated|. –технічна| документація на мікроконтролери|мікроконтроллери| PIC16F873|, PIC16F874|, PIC16F876|, PIC16F877| –М|.:ООО "Мікро-чип", 2002 грама.-170 с., іл.

 4. MPASM – Руководство пользователя. Техническая документация на асемблер для микроконтроллеров компании Microchip Technology Incorporated М.: ООО "Микро-Чип", 2001. - 61 с., ил.Додаткова

1. В.Л.Григорьев. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование
(в 4-х книгах).-М., ГРАНАЛ, 1993.-с.346, ил.87.

 1. Руководство по архитектуре IBM PC AT/Ж.К.Голенкова, А.В.Заболоцкий, М.Л.Марсахин и др.; Под общ.ред. М.Л.Марсахина.-Мн.:ООО"Консул",
  1992.-949 с.:ил.Методичні вказівки| по вивченню| дисципліни|

1.Системи числення


Розвиток обчислювальної техніки привів до розширення використання різних систем числення. Зазвичай|звично| використовується десяткова система числення. Проте|однак| її застосування|вживання| для реалізації обчислювальних процесів за допомогою електронних пристроїв|устроїв| зв'язане з|із| трудністю розпізнавання десяти|десятеро| різних рівнів сигналів, які б відповідали б різним цифрам. Тому в обчислювальній техніці для реалізації обчислень|підрахунків| і представлення чисел і кодів команд використовують двійкову систему числення, яка має дві цифри 0 і 1 і для реалізації яких в технічних пристроях|устроях| необхідно мати два рівні сигналів: високий і низький, є сигнал чи нема | сигналу.

Система числення визначає правило представлення числа з|із| комбінації цифр даної системи числення. У десятковій системі числення, якою ми користуємося повсякденно, є|наявний| десять|десятеро| цифр, комбінація яких визначає число. При представленні числа з|із| цифр має значення, на якому місці|місце-милі| знаходиться цифра. Місце|місце-милю| визначає вагу даної цифри. Одна і та ж цифра може визначати кількість одиниць, десятків, сотень і так далі, все залежить від її місцерозташування в числі.

Такі системи числення називаються позиційними системами числення по основі|основі| 2. У цих системах використовується кінцевий|скінченний| набір символів, кожен символ називається цифрою і позначає|значить| деяку кількість. Число різних цифр в наборі називається основою|основою| системи числення. Щоб|аби| отримати|одержувати| яке-небудь число, необхідно цифри записати поряд|поруч|. Відносній позиції цифри в числі ставиться у відповідність ваговий множник (коефіцієнт).

У десятковій системі числення 10 цифр: 0, 1 …9. Представлення числа в десятковій системі числення можна представити|уявляти| у такий спосіб у вигляді полінома. Наприклад, число 678 матиме вигляд|вид|:

Тут цифра 6 входить з|із| вагою 100, цифра 7 – з|із| вагою 10, цифра 8 – з|із| вагою 1.

У загальному|спільному| вигляді|виді| даний вираз|вираження| можна представити|уявляти| у такий спосіб:

, (1.1)


де - цифри числа;
- вагові коефіцієнти.


У таблиці 1.1 приведені найбільш споживані системи числення і їх характеристики.


Таблиця 1.1, Системи численняОснова


Система числення


Позна-чення


Цифрові символи


2

Двійкова


b


0,1

3

Трійкова

0,1,2

4

Четверкова

0,1,2,3

5

П'ятіркова

0,1,2,3,4

8

Вісімкова


о


0,1,2,3,4,5,6,7

10

Десяткова


d


0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

12

Двенадцяткова

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B


16

Шістнадцяткова


h


0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія України Гуманітарний факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні», яка відбудеться 21-22 червня...
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнноватика в сучасній освіті
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України І компанія «Виставковий Світ»...
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України

Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіті І науки україні національна металургійна академія україні iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи